Commit fdc88564 authored by maeda's avatar maeda

Bulgarian translation (#30664).

Patch by Ivan Cenov.


git-svn-id: https://svn.redmine.org/redmine/trunk@17845 e93f8b46-1217-0410-a6f0-8f06a7374b81
parent 8531dd4d
...@@ -1230,10 +1230,9 @@ bg: ...@@ -1230,10 +1230,9 @@ bg:
label_ldaps_verify_none: LDAP удостоверяване label_ldaps_verify_none: LDAP удостоверяване
label_ldaps_verify_peer: LDAPS label_ldaps_verify_peer: LDAPS
label_ldaps_warning: препоръчително е да се използва криптирана LDAPS връзка със сертификат за предотвратяване на намеса по време на процеса на удостоверяване. label_ldaps_warning: препоръчително е да се използва криптирана LDAPS връзка със сертификат за предотвратяване на намеса по време на процеса на удостоверяване.
error_token_expired: This password recovery link has expired, please try again. error_token_expired: Връзката за възстановяване на паролата вече е невалидна. Опитайте отново.
error_spent_on_future_date: Cannot log time on a future date error_spent_on_future_date: Не е възможно да се отчете изразходвано време на дата в бъдещето
setting_timelog_accept_future_dates: Accept time logs on future dates setting_timelog_accept_future_dates: Разрешено отчитане на изразходвано време на дата в бъдещето
label_delete_link_to_subtask: Изтриване на релация label_delete_link_to_subtask: Изтриване на релация
error_not_allowed_to_log_time_for_other_users: You are not allowed to log time error_not_allowed_to_log_time_for_other_users: Вие нямате разрешение да записвате изразходвано време за други потребители
for other users permission_log_time_for_other_users: Записване на изразходвано време за други потребители
permission_log_time_for_other_users: Log spent time for other users
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment