GitLab steht Mittwoch, den 08. Juli, zwischen 09:00 und 13:00 Uhr aufgrund von Wartungsarbeiten nicht zur Verfügung.

pl.yml 59.9 KB
Newer Older
1 2
# Polish translations for Ruby on Rails
# by Jacek Becela (jacek.becela@gmail.com, http://github.com/ncr)
jplang's avatar
jplang committed
3
# by Krzysztof Podejma (kpodejma@customprojects.pl, http://www.customprojects.pl)
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

pl:
 number:
  format:
   separator: ","
   delimiter: " "
   precision: 2
  currency:
   format:
    format: "%n %u"
    unit: "PLN"
  percentage:
   format:
    delimiter: ""
  precision:
   format:
    delimiter: ""
  human:
   format:
    delimiter: ""
24
    precision: 3
edavis10's avatar
edavis10 committed
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
   storage_units:
    format: "%n %u"
    units:
     byte:
      one: "B"
      other: "B"
     kb: "KB"
     mb: "MB"
     gb: "GB"
     tb: "TB"
35

36
 direction: ltr
37 38 39 40 41
 date:
  formats:
   default: "%Y-%m-%d"
   short: "%d %b"
   long: "%d %B %Y"
42

43 44
  day_names: [Niedziela, Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek, Sobota]
  abbr_day_names: [nie, pon, wto, śro, czw, pia, sob]
45

46 47
  month_names: [~, Styczeń, Luty, Marzec, Kwiecień, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpień, Wrzesień, Październik, Listopad, Grudzień]
  abbr_month_names: [~, sty, lut, mar, kwi, maj, cze, lip, sie, wrz, paź, lis, gru]
48 49 50 51
  order:
   - :year
   - :month
   - :day
52 53 54 55

 time:
  formats:
   default: "%a, %d %b %Y, %H:%M:%S %z"
56
   time: "%H:%M"
57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
   short: "%d %b, %H:%M"
   long: "%d %B %Y, %H:%M"
  am: "przed południem"
  pm: "po południu"

 datetime:
  distance_in_words:
   half_a_minute: "pół minuty"
   less_than_x_seconds:
    one:  "mniej niż sekundę"
67 68
    few:  "mniej niż %{count} sekundy"
    other: "mniej niż %{count} sekund"
69 70
   x_seconds:
    one:  "sekundę"
71 72
    few:  "%{count} sekundy"
    other: "%{count} sekund"
73 74
   less_than_x_minutes:
    one:  "mniej niż minutę"
75 76
    few:  "mniej niż %{count} minuty"
    other: "mniej niż %{count} minut"
77 78
   x_minutes:
    one:  "minutę"
79 80
    few:  "%{count} minuty"
    other: "%{count} minut"
81 82
   about_x_hours:
    one:  "około godziny"
83
    other: "około %{count} godzin"
84
   x_hours:
85 86
    one:  "1 godzina"
    other: "%{count} godzin"
87 88
   x_days:
    one:  "1 dzień"
89
    other: "%{count} dni"
90 91
   about_x_months:
    one:  "około miesiąca"
92
    other: "około %{count} miesięcy"
93 94
   x_months:
    one:  "1 miesiąc"
95 96
    few:  "%{count} miesiące"
    other: "%{count} miesięcy"
97 98
   about_x_years:
    one:  "około roku"
99
    other: "około %{count} lat"
100 101
   over_x_years:
    one:  "ponad rok"
102 103
    few:  "ponad %{count} lata"
    other: "ponad %{count} lat"
jplang's avatar
jplang committed
104
   almost_x_years:
105 106 107
    one:  "prawie 1 rok"
    few:  "prawie %{count} lata"
    other: "prawie %{count} lat"
108 109 110 111 112

 activerecord:
  errors:
   template:
    header:
113 114
     one:  "%{model} nie został zachowany z powodu jednego błędu"
     other: "%{model} nie został zachowany z powodu %{count} błędów"
115 116 117 118 119 120 121 122 123
    body: "Błędy dotyczą następujących pól:"
   messages:
    inclusion: "nie znajduje się na liście dopuszczalnych wartości"
    exclusion: "znajduje się na liście zabronionych wartości"
    invalid: "jest nieprawidłowe"
    confirmation: "nie zgadza się z potwierdzeniem"
    accepted: "musi być zaakceptowane"
    empty: "nie może być puste"
    blank: "nie może być puste"
124 125 126
    too_long: "jest za długie (maksymalnie %{count} znaków)"
    too_short: "jest za krótkie (minimalnie %{count} znaków)"
    wrong_length: "jest nieprawidłowej długości (powinna wynosić %{count} znaków)"
jplang's avatar
jplang committed
127
    taken: "jest już zajęte"
128
    not_a_number: "nie jest liczbą"
129 130 131 132 133
    greater_than: "musi być większe niż %{count}"
    greater_than_or_equal_to: "musi być większe lub równe %{count}"
    equal_to: "musi być równe %{count}"
    less_than: "musi być mniejsze niż %{count}"
    less_than_or_equal_to: "musi być mniejsze lub równe %{count}"
134 135 136 137
    odd: "musi być nieparzyste"
    even: "musi być parzyste"
    greater_than_start_date: "musi być większe niż początkowa data"
    not_same_project: "nie należy do tego samego projektu"
138
    circular_dependency: "Ta relacja może wytworzyć zapętloną zależność"
winterheart's avatar
winterheart committed
139
    cant_link_an_issue_with_a_descendant: "Zagadnienie nie może zostać powiązane z jednym z własnych podzagadnień"
140
    earlier_than_minimum_start_date: "nie może być wcześniej niż %{date} z powodu poprzedających zagadnień"
141
    not_a_regexp: "is not a valid regular expression"
142
    open_issue_with_closed_parent: "An open issue cannot be attached to a closed parent task"
143

144 145 146 147 148 149 150 151
 support:
  array:
   sentence_connector: "i"
   skip_last_comma: true

 # Keep this line in order to avoid problems with Windows Notepad UTF-8 EF-BB-BFidea...
 # Best regards from Lublin@Poland :-)
 # PL translation by Mariusz@Olejnik.net,
152 153 154
 # Wiktor Wandachowicz <siryes@gmail.com>, 2010

 actionview_instancetag_blank_option: Proszę wybrać
155
 actionview_instancetag_blank_option: wybierz
156

157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 button_activate: Aktywuj
 button_add: Dodaj
 button_annotate: Adnotuj
 button_apply: Ustaw
 button_archive: Archiwizuj
 button_back: Wstecz
 button_cancel: Anuluj
 button_change: Zmień
 button_change_password: Zmień hasło
 button_check_all: Zaznacz wszystko
 button_clear: Wyczyść
 button_configure: Konfiguruj
 button_copy: Kopia
 button_create: Stwórz
 button_delete: Usuń
 button_download: Pobierz
 button_edit: Edytuj
 button_list: Lista
 button_lock: Zablokuj
winterheart's avatar
winterheart committed
176
 button_log_time: Dziennik
177 178 179 180 181 182
 button_login: Login
 button_move: Przenieś
 button_quote: Cytuj
 button_rename: Zmień nazwę
 button_reply: Odpowiedz
 button_reset: Resetuj
winterheart's avatar
winterheart committed
183
 button_rollback: Przywróć do tej wersji
184 185 186 187
 button_save: Zapisz
 button_sort: Sortuj
 button_submit: Wyślij
 button_test: Testuj
winterheart's avatar
winterheart committed
188
 button_unarchive: Przywróć z archiwum
189 190 191 192 193 194 195 196 197 198
 button_uncheck_all: Odznacz wszystko
 button_unlock: Odblokuj
 button_unwatch: Nie obserwuj
 button_update: Uaktualnij
 button_view: Pokaż
 button_watch: Obserwuj
 default_activity_design: Projektowanie
 default_activity_development: Rozwój
 default_doc_category_tech: Dokumentacja techniczna
 default_doc_category_user: Dokumentacja użytkownika
199
 default_issue_status_in_progress: W toku
200 201 202 203 204 205 206 207 208 209
 default_issue_status_closed: Zamknięty
 default_issue_status_feedback: Odpowiedź
 default_issue_status_new: Nowy
 default_issue_status_rejected: Odrzucony
 default_issue_status_resolved: Rozwiązany
 default_priority_high: Wysoki
 default_priority_immediate: Natychmiastowy
 default_priority_low: Niski
 default_priority_normal: Normalny
 default_priority_urgent: Pilny
210
 default_role_developer: Programista
211
 default_role_manager: Kierownik
212
 default_role_reporter: Zgłaszający
213 214 215 216 217 218
 default_tracker_bug: Błąd
 default_tracker_feature: Zadanie
 default_tracker_support: Wsparcie
 enumeration_activities: Działania (śledzenie czasu)
 enumeration_doc_categories: Kategorie dokumentów
 enumeration_issue_priorities: Priorytety zagadnień
219
 error_can_t_load_default_data: "Domyślna konfiguracja nie może być załadowana: %{value}"
220
 error_issue_not_found_in_project: 'Zagadnienie nie zostało znalezione lub nie należy do tego projektu'
221
 error_scm_annotate: "Wpis nie istnieje lub nie można do niego dodawać adnotacji."
222
 error_scm_command_failed: "Wystąpił błąd przy próbie dostępu do repozytorium: %{value}"
223 224 225 226 227
 error_scm_not_found: "Obiekt lub wersja nie zostały znalezione w repozytorium."
 field_account: Konto
 field_activity: Aktywność
 field_admin: Administrator
 field_assignable: Zagadnienia mogą być przypisane do tej roli
228
 field_assigned_to: Przypisany do
229 230 231
 field_attr_firstname: Imię atrybut
 field_attr_lastname: Nazwisko atrybut
 field_attr_login: Login atrybut
232
 field_attr_mail: E-mail atrybut
233
 field_auth_source: Tryb uwierzytelniania
234 235 236 237 238 239
 field_author: Autor
 field_base_dn: Base DN
 field_category: Kategoria
 field_column_names: Nazwy kolumn
 field_comments: Komentarz
 field_comments_sorting: Pokazuj komentarze
240
 field_created_on: Data utworzenia
241 242 243
 field_default_value: Domyślny
 field_delay: Opóźnienie
 field_description: Opis
244
 field_done_ratio: "% Wykonania"
245 246 247 248 249 250 251 252 253
 field_downloads: Pobrań
 field_due_date: Data oddania
 field_effective_date: Data
 field_estimated_hours: Szacowany czas
 field_field_format: Format
 field_filename: Plik
 field_filesize: Rozmiar
 field_firstname: Imię
 field_fixed_version: Wersja docelowa
254
 field_hide_mail: Ukryj mój adres e-mail
255 256 257
 field_homepage: Strona www
 field_host: Host
 field_hours: Godzin
258
 field_identifier: Identyfikator
259 260 261 262 263 264 265 266
 field_is_closed: Zagadnienie zamknięte
 field_is_default: Domyślny status
 field_is_filter: Atrybut filtrowania
 field_is_for_all: Dla wszystkich projektów
 field_is_in_roadmap: Zagadnienie pokazywane na mapie
 field_is_public: Publiczny
 field_is_required: Wymagane
 field_issue: Zagadnienie
267
 field_issue_to: Powiązania zagadnienia
268 269 270 271
 field_language: Język
 field_last_login_on: Ostatnie połączenie
 field_lastname: Nazwisko
 field_login: Login
272 273
 field_mail: E-mail
 field_mail_notification: Powiadomienia e-mail
274 275 276 277 278 279
 field_max_length: Maksymalna długość
 field_min_length: Minimalna długość
 field_name: Nazwa
 field_new_password: Nowe hasło
 field_notes: Notatki
 field_onthefly: Tworzenie użytkownika w locie
280
 field_parent: Projekt nadrzędny
281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292
 field_parent_title: Strona rodzica
 field_password: Hasło
 field_password_confirmation: Potwierdzenie
 field_port: Port
 field_possible_values: Możliwe wartości
 field_priority: Priorytet
 field_project: Projekt
 field_redirect_existing_links: Przekierowanie istniejących odnośników
 field_regexp: Wyrażenie regularne
 field_role: Rola
 field_searchable: Przeszukiwalne
 field_spent_on: Data
293
 field_start_date: Data rozpoczęcia
294 295 296 297 298 299 300 301 302
 field_start_page: Strona startowa
 field_status: Status
 field_subject: Temat
 field_subproject: Podprojekt
 field_summary: Podsumowanie
 field_time_zone: Strefa czasowa
 field_title: Tytuł
 field_tracker: Typ zagadnienia
 field_type: Typ
303
 field_updated_on: Data modyfikacji
304 305 306 307
 field_url: URL
 field_user: Użytkownik
 field_value: Wartość
 field_version: Wersja
308
 general_csv_decimal_separator: ','
309
 general_csv_encoding: UTF-8
310
 general_csv_separator: ';'
311
 general_pdf_fontname: freesans
312
 general_pdf_monospaced_fontname: freemono
313
 general_first_day_of_week: '1'
314
 general_lang_name: 'Polish (Polski)'
315 316 317 318
 general_text_No: 'Nie'
 general_text_Yes: 'Tak'
 general_text_no: 'nie'
 general_text_yes: 'tak'
319

320 321 322 323
 label_activity: Aktywność
 label_add_another_file: Dodaj kolejny plik
 label_add_note: Dodaj notatkę
 label_added: dodane
324
 label_added_time_by: "Dodane przez %{author} %{age} temu"
325 326 327 328 329
 label_administration: Administracja
 label_age: Wiek
 label_ago: dni temu
 label_all: wszystko
 label_all_words: Wszystkie słowa
330
 label_and_its_subprojects: "%{value} i podprojekty"
331 332 333 334 335 336 337 338 339
 label_applied_status: Stosowany status
 label_assigned_to_me_issues: Zagadnienia przypisane do mnie
 label_associated_revisions: Skojarzone rewizje
 label_attachment: Plik
 label_attachment_delete: Usuń plik
 label_attachment_new: Nowy plik
 label_attachment_plural: Pliki
 label_attribute: Atrybut
 label_attribute_plural: Atrybuty
340 341 342 343
 label_auth_source: Tryb uwierzytelniania
 label_auth_source_new: Nowy tryb uwierzytelniania
 label_auth_source_plural: Tryby uwierzytelniania
 label_authentication: Uwierzytelnianie
344
 label_blocked_by: blokowane przez
345
 label_blocks: blokuje
346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364
 label_board: Forum
 label_board_new: Nowe forum
 label_board_plural: Fora
 label_boolean: Wartość logiczna
 label_browse: Przegląd
 label_bulk_edit_selected_issues: Zbiorowa edycja zagadnień
 label_calendar: Kalendarz
 label_change_plural: Zmiany
 label_change_properties: Zmień właściwości
 label_change_status: Status zmian
 label_change_view_all: Pokaż wszystkie zmiany
 label_changes_details: Szczegóły wszystkich zmian
 label_changeset_plural: Zestawienia zmian
 label_chronological_order: W kolejności chronologicznej
 label_closed_issues: zamknięte
 label_closed_issues_plural234: zamknięte
 label_closed_issues_plural5: zamknięte
 label_closed_issues_plural: zamknięte
 label_x_open_issues_abbr:
365 366 367 368
  zero: 0 otwartych
  one:  1 otwarty
  few:  "%{count} otwarte"
  other: "%{count} otwartych"
369
 label_x_closed_issues_abbr:
370 371 372 373
  zero: 0 zamkniętych
  one:  1 zamknięty
  few:  "%{count} zamknięte"
  other: "%{count} zamkniętych"
374 375 376 377 378
 label_comment: Komentarz
 label_comment_add: Dodaj komentarz
 label_comment_added: Komentarz dodany
 label_comment_delete: Usuń komentarze
 label_comment_plural234: Komentarze
379
 label_comment_plural5: Komentarzy
380 381
 label_comment_plural: Komentarze
 label_x_comments:
382 383 384 385
  zero: brak komentarzy
  one: 1 komentarz
  few: "%{count} komentarze"
  other: "%{count} komentarzy"
386 387 388 389 390
 label_commits_per_author: Zatwierdzenia według autorów
 label_commits_per_month: Zatwierdzenia według miesięcy
 label_confirmation: Potwierdzenie
 label_contains: zawiera
 label_copied: skopiowano
391
 label_copy_workflow_from: Kopiuj przepływ pracy z
392 393
 label_current_status: Obecny status
 label_current_version: Obecna wersja
394 395 396
 label_custom_field: Pole niestandardowe
 label_custom_field_new: Nowe pole niestandardowe
 label_custom_field_plural: Pola niestandardowe
397
 label_date: Data
398 399
 label_date_from: Od
 label_date_range: Zakres dat
400 401 402 403 404 405 406 407
 label_date_to: Do
 label_day_plural: dni
 label_default: Domyślne
 label_default_columns: Domyślne kolumny
 label_deleted: usunięte
 label_details: Szczegóły
 label_diff_inline: w linii
 label_diff_side_by_side: obok siebie
408
 label_disabled: wyłaczone
409
 label_display_per_page: "Na stronie: %{value}"
410 411 412 413 414
 label_document: Dokument
 label_document_added: Dodano dokument
 label_document_new: Nowy dokument
 label_document_plural: Dokumenty
 label_downloads_abbr: Pobieranie
jplang's avatar
jplang committed
415
 label_duplicated_by: zduplikowane przez
416
 label_duplicates: duplikuje
417 418 419 420 421 422
 label_enumeration_new: Nowa wartość
 label_enumerations: Wyliczenia
 label_environment: Środowisko
 label_equals: równa się
 label_example: Przykład
 label_export_to: Eksportuj do
423 424
 label_f_hour: "%{value} godzina"
 label_f_hour_plural: "%{value} godzin"
425 426
 label_feed_plural: Ilość Atom
 label_feeds_access_key_created_on: "Klucz dostępu do kanału Atom stworzony %{value} temu"
427 428 429 430
 label_file_added: Dodano plik
 label_file_plural: Pliki
 label_filter_add: Dodaj filtr
 label_filter_plural: Filtry
431
 label_float: Liczba zmiennoprzecinkowa
432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442
 label_follows: następuje po
 label_gantt: Gantt
 label_general: Ogólne
 label_generate_key: Wygeneruj klucz
 label_help: Pomoc
 label_history: Historia
 label_home: Główna
 label_in: w
 label_in_less_than: mniejsze niż
 label_in_more_than: większe niż
 label_incoming_emails: Przychodząca poczta elektroniczna
443
 label_index_by_date: Indeks wg daty
444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462
 label_index_by_title: Indeks
 label_information: Informacja
 label_information_plural: Informacje
 label_integer: Liczba całkowita
 label_internal: Wewnętrzny
 label_issue: Zagadnienie
 label_issue_added: Dodano zagadnienie
 label_issue_category: Kategoria zagadnienia
 label_issue_category_new: Nowa kategoria
 label_issue_category_plural: Kategorie zagadnień
 label_issue_new: Nowe zagadnienie
 label_issue_plural: Zagadnienia
 label_issue_status: Status zagadnienia
 label_issue_status_new: Nowy status
 label_issue_status_plural: Statusy zagadnień
 label_issue_tracking: Śledzenie zagadnień
 label_issue_updated: Uaktualniono zagadnienie
 label_issue_view_all: Zobacz wszystkie zagadnienia
 label_issue_watchers: Obserwatorzy
463
 label_issues_by: "Zagadnienia wprowadzone przez %{value}"
464 465
 label_jump_to_a_project: Skocz do projektu...
 label_language_based: Na podstawie języka
466
 label_last_changes: "ostatnie %{count} zmian"
467 468
 label_last_login: Ostatnie połączenie
 label_last_month: ostatni miesiąc
469
 label_last_n_days: "ostatnie %{count} dni"
470 471 472
 label_last_week: ostatni tydzień
 label_latest_revision: Najnowsza rewizja
 label_latest_revision_plural: Najnowsze rewizje
473 474
 label_ldap_authentication: Uwierzytelnianie LDAP
 label_less_than_ago: dni temu
475
 label_list: Lista
476
 label_loading: Ładowanie...
477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493
 label_logged_as: Zalogowany jako
 label_login: Login
 label_logout: Wylogowanie
 label_max_size: Maksymalny rozmiar
 label_me: ja
 label_member: Uczestnik
 label_member_new: Nowy uczestnik
 label_member_plural: Uczestnicy
 label_message_last: Ostatnia wiadomość
 label_message_new: Nowa wiadomość
 label_message_plural: Wiadomości
 label_message_posted: Dodano wiadomość
 label_min_max_length: Min - Maks długość
 label_modified: zmodyfikowane
 label_module_plural: Moduły
 label_month: Miesiąc
 label_months_from: miesiące od
494
 label_more_than_ago: dni od teraz
495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514
 label_my_account: Moje konto
 label_my_page: Moja strona
 label_my_projects: Moje projekty
 label_new: Nowy
 label_new_statuses_allowed: Uprawnione nowe statusy
 label_news: Komunikat
 label_news_added: Dodano komunikat
 label_news_latest: Ostatnie komunikaty
 label_news_new: Dodaj komunikat
 label_news_plural: Komunikaty
 label_news_view_all: Pokaż wszystkie komunikaty
 label_next: Następne
 label_no_change_option: (Bez zmian)
 label_no_data: Brak danych do pokazania
 label_nobody: nikt
 label_none: brak
 label_not_contains: nie zawiera
 label_not_equals: różni się
 label_open_issues: otwarte
 label_open_issues_plural234: otwarte
515
 label_open_issues_plural5: otwartych
516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534
 label_open_issues_plural: otwarte
 label_optional_description: Opcjonalny opis
 label_options: Opcje
 label_overall_activity: Ogólna aktywność
 label_overview: Przegląd
 label_password_lost: Zapomniane hasło
 label_permissions: Uprawnienia
 label_permissions_report: Raport uprawnień
 label_please_login: Zaloguj się
 label_plugins: Wtyczki
 label_precedes: poprzedza
 label_preferences: Preferencje
 label_preview: Podgląd
 label_previous: Poprzednie
 label_project: Projekt
 label_project_all: Wszystkie projekty
 label_project_latest: Ostatnie projekty
 label_project_new: Nowy projekt
 label_project_plural234: Projekty
winterheart's avatar
winterheart committed
535
 label_project_plural5: Projektów
536 537
 label_project_plural: Projekty
 label_x_projects:
winterheart's avatar
winterheart committed
538
  zero: brak projektów
539
  one:  1 projekt
540
  few:  "%{count} projekty"
541
  other: "%{count} projektów"
542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555
 label_public_projects: Projekty publiczne
 label_query: Kwerenda
 label_query_new: Nowa kwerenda
 label_query_plural: Kwerendy
 label_read: Czytanie...
 label_register: Rejestracja
 label_registered_on: Zarejestrowany
 label_registration_activation_by_email: aktywacja konta przez e-mail
 label_registration_automatic_activation: automatyczna aktywacja kont
 label_registration_manual_activation: manualna aktywacja kont
 label_related_issues: Powiązane zagadnienia
 label_relates_to: powiązane z
 label_relation_delete: Usuń powiązanie
 label_relation_new: Nowe powiązanie
556
 label_renamed: zmieniono nazwę
557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569
 label_reply_plural: Odpowiedzi
 label_report: Raport
 label_report_plural: Raporty
 label_reported_issues: Wprowadzone zagadnienia
 label_repository: Repozytorium
 label_repository_plural: Repozytoria
 label_result_plural: Rezultatów
 label_reverse_chronological_order: W kolejności odwrotnej do chronologicznej
 label_revision: Rewizja
 label_revision_plural: Rewizje
 label_roadmap: Mapa
 label_roadmap_due_in: W czasie
 label_roadmap_no_issues: Brak zagadnień do tej wersji
570
 label_roadmap_overdue: "%{value} spóźnienia"
571
 label_role: Rola
572
 label_role_and_permissions: Role i uprawnienia
573 574 575 576 577 578
 label_role_new: Nowa rola
 label_role_plural: Role
 label_scm: SCM
 label_search: Szukaj
 label_search_titles_only: Przeszukuj tylko tytuły
 label_send_information: Wyślij informację użytkownikowi
579
 label_send_test_email: Wyślij próbny e-mail
580 581
 label_settings: Ustawienia
 label_show_completed_versions: Pokaż kompletne wersje
582
 label_sort_by: "Sortuj po %{value}"
583 584 585 586
 label_sort_higher: Do góry
 label_sort_highest: Przesuń na górę
 label_sort_lower: Do dołu
 label_sort_lowest: Przesuń na dół
winterheart's avatar
winterheart committed
587
 label_spent_time: Przepracowany czas
588 589 590 591 592
 label_statistics: Statystyki
 label_stay_logged_in: Pozostań zalogowany
 label_string: Tekst
 label_subproject_plural: Podprojekty
 label_text: Długi tekst
593
 label_theme: Motyw
594 595 596
 label_this_month: ten miesiąc
 label_this_week: ten tydzień
 label_this_year: ten rok
winterheart's avatar
winterheart committed
597
 label_time_tracking: Śledzenie czasu pracy
598 599 600 601 602 603
 label_today: dzisiaj
 label_topic_plural: Tematy
 label_total: Ogółem
 label_tracker: Typ zagadnienia
 label_tracker_new: Nowy typ zagadnienia
 label_tracker_plural: Typy zagadnień
604
 label_updated_time: "Zaktualizowane %{value} temu"
605 606 607 608
 label_used_by: Używane przez
 label_user: Użytkownik
 label_user_mail_no_self_notified: "Nie chcę powiadomień o zmianach, które sam wprowadzam."
 label_user_mail_option_all: "Dla każdego zdarzenia w każdym moim projekcie"
609
 label_user_mail_option_selected: "Dla każdego zdarzenia w wybranych projektach..."
610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623
 label_user_new: Nowy użytkownik
 label_user_plural: Użytkownicy
 label_version: Wersja
 label_version_new: Nowa wersja
 label_version_plural: Wersje
 label_view_diff: Pokaż różnice
 label_view_revisions: Pokaż rewizje
 label_watched_issues: Obserwowane zagadnienia
 label_week: Tydzień
 label_wiki: Wiki
 label_wiki_edit: Edycja wiki
 label_wiki_edit_plural: Edycje wiki
 label_wiki_page: Strona wiki
 label_wiki_page_plural: Strony wiki
624
 label_workflow: Przepływ pracy
625 626
 label_year: Rok
 label_yesterday: wczoraj
627
 mail_body_account_activation_request: "Zarejestrowano nowego użytkownika: (%{value}). Konto oczekuje na twoje zatwierdzenie:"
628
 mail_body_account_information: Twoje konto
629
 mail_body_account_information_external: "Możesz użyć Twojego konta %{value} do zalogowania."
630 631
 mail_body_lost_password: 'W celu zmiany swojego hasła użyj poniższego odnośnika:'
 mail_body_register: 'W celu aktywacji Twojego konta, użyj poniższego odnośnika:'
632
 mail_body_reminder: "Wykaz przypisanych do Ciebie zagadnień (%{count}), których termin dobiega końca w ciągu następnych %{days} dni:"
633 634 635
 mail_subject_account_activation_request: "Zapytanie aktywacyjne konta %{value}"
 mail_subject_lost_password: "Twoje hasło do %{value}"
 mail_subject_register: "Aktywacja konta w %{value}"
636
 mail_subject_reminder: "Zagadnienia (%{count}) do obsłużenia w ciągu następnych %{days} dni"
637
 notice_account_activated: Twoje konto zostało aktywowane. Możesz się zalogować.
638
 notice_account_invalid_credentials: Zły użytkownik lub hasło
639
 notice_account_lost_email_sent: E-mail z instrukcjami zmiany hasła został wysłany do Ciebie.
640 641 642 643 644
 notice_account_password_updated: Hasło prawidłowo zmienione.
 notice_account_pending: "Twoje konto zostało utworzone i oczekuje na zatwierdzenie administratora."
 notice_account_unknown_email: Nieznany użytkownik.
 notice_account_updated: Konto prawidłowo zaktualizowane.
 notice_account_wrong_password: Złe hasło
645
 notice_can_t_change_password: To konto ma zewnętrzne źródło uwierzytelniania. Nie możesz zmienić hasła.
646
 notice_default_data_loaded: Domyślna konfiguracja została pomyślnie załadowana.
647 648
 notice_email_error: "Wystąpił błąd w trakcie wysyłania e-maila (%{value})"
 notice_email_sent: "E-mail został wysłany do %{value}"
649
 notice_failed_to_save_issues: "Błąd podczas zapisu zagadnień %{count} z %{total} zaznaczonych: %{ids}."
650
 notice_feeds_access_key_reseted: Twój klucz dostępu do kanału Atom został zresetowany.
651 652 653
 notice_file_not_found: Strona do której próbujesz się dostać nie istnieje lub została usunięta.
 notice_locking_conflict: Dane poprawione przez innego użytkownika.
 notice_no_issue_selected: "Nie wybrano zagadnienia! Zaznacz zagadnienie, które chcesz edytować."
654
 notice_not_authorized: Nie posiadasz autoryzacji do oglądania tej strony.
655
 notice_successful_connection: Udane nawiązanie połączenia.
656 657 658
 notice_successful_create: Utworzenie zakończone pomyślnie.
 notice_successful_delete: Usunięcie zakończone pomyślnie.
 notice_successful_update: Uaktualnienie zakończone pomyślnie.
659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676
 notice_unable_delete_version: Nie można usunąć wersji
 permission_add_issue_notes: Dodawanie notatek
 permission_add_issue_watchers: Dodawanie obserwatorów
 permission_add_issues: Dodawanie zagadnień
 permission_add_messages: Dodawanie wiadomości
 permission_browse_repository: Przeglądanie repozytorium
 permission_comment_news: Komentowanie komunikatów
 permission_commit_access: Wykonywanie zatwierdzeń
 permission_delete_issues: Usuwanie zagadnień
 permission_delete_messages: Usuwanie wiadomości
 permission_delete_wiki_pages: Usuwanie stron wiki
 permission_delete_wiki_pages_attachments: Usuwanie załączników
 permission_delete_own_messages: Usuwanie własnych wiadomości
 permission_edit_issue_notes: Edycja notatek
 permission_edit_issues: Edycja zagadnień
 permission_edit_messages: Edycja wiadomości
 permission_edit_own_issue_notes: Edycja własnych notatek
 permission_edit_own_messages: Edycja własnych wiadomości
winterheart's avatar
winterheart committed
677
 permission_edit_own_time_entries: Edycja własnego dziennika
678
 permission_edit_project: Edycja projektów
winterheart's avatar
winterheart committed
679
 permission_edit_time_entries: Edycja wpisów dziennika
680
 permission_edit_wiki_pages: Edycja stron wiki
winterheart's avatar
winterheart committed
681
 permission_log_time: Zapisywanie przepracowanego czasu
682
 permission_manage_boards: Zarządzanie forami
683
 permission_manage_categories: Zarządzanie kategoriami zagadnień
684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702
 permission_manage_files: Zarządzanie plikami
 permission_manage_issue_relations: Zarządzanie powiązaniami zagadnień
 permission_manage_members: Zarządzanie uczestnikami
 permission_manage_news: Zarządzanie komunikatami
 permission_manage_public_queries: Zarządzanie publicznymi kwerendami
 permission_manage_repository: Zarządzanie repozytorium
 permission_manage_versions: Zarządzanie wersjami
 permission_manage_wiki: Zarządzanie wiki
 permission_protect_wiki_pages: Blokowanie stron wiki
 permission_rename_wiki_pages: Zmiana nazw stron wiki
 permission_save_queries: Zapisywanie kwerend
 permission_select_project_modules: Wybieranie modułów projektu
 permission_view_calendar: Podgląd kalendarza
 permission_view_changesets: Podgląd zmian
 permission_view_documents: Podgląd dokumentów
 permission_view_files: Podgląd plików
 permission_view_gantt: Podgląd diagramu Gantta
 permission_view_issue_watchers: Podgląd listy obserwatorów
 permission_view_messages: Podgląd wiadomości
winterheart's avatar
winterheart committed
703
 permission_view_time_entries: Podgląd przepracowanego czasu
704 705 706 707 708 709 710 711
 permission_view_wiki_edits: Podgląd historii wiki
 permission_view_wiki_pages: Podgląd wiki
 project_module_boards: Fora
 project_module_documents: Dokumenty
 project_module_files: Pliki
 project_module_issue_tracking: Śledzenie zagadnień
 project_module_news: Komunikaty
 project_module_repository: Repozytorium
winterheart's avatar
winterheart committed
712
 project_module_time_tracking: Śledzenie czasu pracy
713 714 715 716 717
 project_module_wiki: Wiki
 setting_activity_days_default: Dni wyświetlane w aktywności projektu
 setting_app_title: Tytuł aplikacji
 setting_attachment_max_size: Maks. rozm. załącznika
 setting_autofetch_changesets: Automatyczne pobieranie zmian
718
 setting_autologin: Automatyczne logowanie
719
 setting_bcc_recipients: Odbiorcy kopii tajnej (kt/bcc)
720
 setting_commit_fix_keywords: Słowo zmieniające status
721 722 723 724 725 726 727 728
 setting_commit_ref_keywords: Słowa tworzące powiązania
 setting_cross_project_issue_relations: Zezwól na powiązania zagadnień między projektami
 setting_date_format: Format daty
 setting_default_language: Domyślny język
 setting_default_projects_public: Nowe projekty są domyślnie publiczne
 setting_display_subprojects_issues: Domyślnie pokazuj zagadnienia podprojektów w głównym projekcie
 setting_emails_footer: Stopka e-mail
 setting_enabled_scm: Dostępny SCM
729
 setting_feeds_limit: Limit danych Atom
730 731
 setting_gravatar_enabled: Używaj ikon użytkowników Gravatar
 setting_host_name: Nazwa hosta i ścieżka
winterheart's avatar
winterheart committed
732
 setting_issue_list_default_columns: Domyślne kolumny wyświetlane na liście zagadnień
733
 setting_issues_export_limit: Limit eksportu zagadnień
734 735
 setting_login_required: Wymagane zalogowanie
 setting_mail_from: Adres e-mail wysyłki
736 737 738 739
 setting_mail_handler_api_enabled: Uaktywnij usługi sieciowe (WebServices) dla poczty przychodzącej
 setting_mail_handler_api_key: Klucz API
 setting_per_page_options: Opcje ilości obiektów na stronie
 setting_plain_text_mail: tylko tekst (bez HTML)
740
 setting_protocol: Protokół
jplang's avatar
jplang committed
741
 setting_self_registration: Samodzielna rejestracja użytkowników
742 743 744 745
 setting_sequential_project_identifiers: Generuj sekwencyjne identyfikatory projektów
 setting_sys_api_enabled: Włączenie WS do zarządzania repozytorium
 setting_text_formatting: Formatowanie tekstu
 setting_time_format: Format czasu
746
 setting_user_format: Format wyświetlania użytkownika
747 748 749 750 751 752
 setting_welcome_text: Tekst powitalny
 setting_wiki_compression: Kompresja historii Wiki
 status_active: aktywny
 status_locked: zablokowany
 status_registered: zarejestrowany
 text_are_you_sure: Jesteś pewien ?
winterheart's avatar
winterheart committed
753
 text_assign_time_entries_to_project: Przypisz wpisy dziennika do projektu
754 755
 text_caracters_maximum: "%{count} znaków maksymalnie."
 text_caracters_minimum: "Musi być nie krótsze niż %{count} znaków."
756
 text_comma_separated: Dozwolone wielokrotne wartości (rozdzielone przecinkami).
757
 text_default_administrator_account_changed: Zmieniono domyślne hasło administratora
winterheart's avatar
winterheart committed
758
 text_destroy_time_entries: Usuń wpisy dziennika
759
 text_destroy_time_entries_question: Przepracowano %{hours} godzin przy zagadnieniu, które chcesz usunąć. Co chcesz zrobić?
760
 text_email_delivery_not_configured: "Dostarczanie poczty elektronicznej nie zostało skonfigurowane, więc powiadamianie jest nieaktywne.\nSkonfiguruj serwer SMTP w config/configuration.yml a następnie zrestartuj aplikację i uaktywnij to."
761
 text_enumeration_category_reassign_to: 'Zmień przypisanie na wartość:'
762
 text_enumeration_destroy_question: "%{count} obiektów jest przypisanych do tej wartości."
763
 text_file_repository_writable: Zapisywalne repozytorium plików
764
 text_issue_added: "Zagadnienie %{id} zostało wprowadzone (przez %{author})."
765
 text_issue_category_destroy_assignments: Usuń przydziały kategorii
766
 text_issue_category_destroy_question: "Do tej kategorii przypisane zagadnienia (%{count}). Co chcesz zrobić?"
767
 text_issue_category_reassign_to: Przydziel zagadnienie do tej kategorii
768 769
 text_issue_updated: "Zagadnienie %{id} zostało zaktualizowane (przez %{author})."
 text_issues_destroy_confirmation: 'Czy jesteś pewien, że chcesz usunąć wskazane zagadnienia?'
770
 text_issues_ref_in_commit_messages: Odwołania do zagadnień Redmine w komentarzach w repozytorium
771
 text_length_between: "Długość pomiędzy %{min} i %{max} znaków."
772 773
 text_load_default_configuration: Załaduj domyślną konfigurację
 text_min_max_length_info: 0 oznacza brak restrykcji
774
 text_no_configuration_data: "Role użytkowników, typy zagadnień, statusy zagadnień oraz przepływ pracy nie zostały jeszcze skonfigurowane.\nWysoce zalecane jest by załadować domyślną konfigurację. Po załadowaniu będzie możliwość edycji tych danych."
winterheart's avatar
winterheart committed
775 776
 text_project_destroy_confirmation: Jesteś pewien, że chcesz usunąć ten projekt i wszystkie powiązane dane?
 text_reassign_time_entries: 'Przepnij przepracowany czas do tego zagadnienia:'
777
 text_regexp_info: np. ^[A-Z0-9]+$
778
 text_repository_usernames_mapping: "Wybierz lub uaktualnij przyporządkowanie użytkowników Redmine do użytkowników repozytorium.\nUżytkownicy z taką samą nazwą lub adresem e-mail przyporządkowani automatycznie."
779
 text_rmagick_available: RMagick dostępne (opcjonalnie)
780
 text_select_mail_notifications: Zaznacz czynności przy których użytkownik powinien być powiadomiony e-mailem.
781
 text_select_project_modules: 'Wybierz moduły do aktywacji w tym projekcie:'
782 783
 text_status_changed_by_changeset: "Zastosowane w zmianach %{value}."
 text_subprojects_destroy_warning: "Podprojekt(y): %{value} zostaną także usunięte."
784 785 786
 text_tip_issue_begin_day: zadanie zaczynające się dzisiaj
 text_tip_issue_begin_end_day: zadanie zaczynające i kończące się dzisiaj
 text_tip_issue_end_day: zadanie kończące się dzisiaj
787
 text_tracker_no_workflow: Brak przepływu pracy zdefiniowanego dla tego typu zagadnienia
788
 text_unallowed_characters: Niedozwolone znaki
789 790 791 792
 text_user_mail_option: "W przypadku niezaznaczonych projektów, będziesz otrzymywał powiadomienia tylko na temat zagadnień które obserwujesz, lub w których bierzesz udział (np. jesteś autorem lub adresatem)."
 text_user_wrote: "%{value} napisał(a):"
 text_wiki_destroy_confirmation: Jesteś pewien, że chcesz usunąć to wiki i całą jego zawartość?
 text_workflow_edit: Zaznacz rolę i typ zagadnienia do edycji przepływu pracy
793

794 795
 label_user_activity: "Aktywność: %{value}"
 label_updated_time_by: "Uaktualnione przez %{author} %{age} temu"
796 797 798
 text_diff_truncated: '... Ten plik różnic został przycięty ponieważ jest zbyt długi.'
 setting_diff_max_lines_displayed: Maksymalna liczba linii różnicy do pokazania
 text_plugin_assets_writable: Zapisywalny katalog zasobów wtyczek
799
 warning_attachments_not_saved: "%{count} załącznik(ów) nie zostało zapisanych."
jplang's avatar
jplang committed
800 801 802 803 804
 field_editable: Edytowalne
 label_display: Wygląd
 button_create_and_continue: Stwórz i dodaj kolejne
 text_custom_field_possible_values_info: 'Każda wartość w osobnej linii'
 setting_repository_log_display_limit: Maksymalna liczba rewizji pokazywanych w logu pliku
winterheart's avatar
winterheart committed
805
 setting_file_max_size_displayed: Maksymalny rozmiar plików tekstowych osadzanych w stronie
jplang's avatar
jplang committed
806 807 808 809
 field_watcher: Obserwator
 setting_openid: Logowanie i rejestracja przy użyciu OpenID
 field_identity_url: Identyfikator OpenID (URL)
 label_login_with_open_id_option: albo użyj OpenID
810 811 812 813
 field_content: Treść
 label_descending: Malejąco
 label_sort: Sortuj
 label_ascending: Rosnąco
814
 label_date_from_to: Od %{start} do %{end}
815 816
 label_greater_or_equal: ">="
 label_less_or_equal: <=
817
 text_wiki_page_destroy_question: Ta strona posiada podstrony (%{descendants}). Co chcesz zrobić?
winterheart's avatar
winterheart committed
818 819 820
 text_wiki_page_reassign_children: Podepnij je do strony nadrzędnej względem usuwanej
 text_wiki_page_nullify_children: Przesuń je na szczyt hierarchii
 text_wiki_page_destroy_children: Usuń wszystkie podstrony
821 822
 setting_password_min_length: Minimalna długość hasła
 field_group_by: Grupuj wyniki wg
823
 mail_subject_wiki_content_updated: "Strona wiki '%{id}' została uaktualniona"
824
 label_wiki_content_added: Dodano stronę wiki
825 826
 mail_subject_wiki_content_added: "Strona wiki '%{id}' została dodana"
 mail_body_wiki_content_added: Strona wiki '%{id}' została dodana przez %{author}.
827
 label_wiki_content_updated: Uaktualniono stronę wiki
828
 mail_body_wiki_content_updated: Strona wiki '%{id}' została uaktualniona przez %{author}.
829
 permission_add_project: Tworzenie projektu
jplang's avatar
jplang committed
830
 setting_new_project_user_role_id: Rola nadawana twórcom projektów, którzy nie posiadają uprawnień administatora
831
 label_view_all_revisions: Pokaż wszystkie rewizje
winterheart's avatar
winterheart committed
832
 label_tag: Słowo kluczowe
833 834
 label_branch: Gałąź
 error_no_tracker_in_project: Projekt nie posiada powiązanych typów zagadnień. Sprawdź ustawienia projektu.
835
 error_no_default_issue_status: Nie zdefiniowano domyślnego statusu zagadnień. Sprawdź konfigurację (Przejdź do "Administracja -> Statusy zagadnień").
836 837 838
 text_journal_changed: "Zmieniono %{label} z %{old} na %{new}"
 text_journal_set_to: "Ustawiono %{label} na %{value}"
 text_journal_deleted: "Usunięto %{label} (%{old})"
839 840 841
 label_group_plural: Grupy
 label_group: Grupa
 label_group_new: Nowa grupa
winterheart's avatar
winterheart committed
842
 label_time_entry_plural: Przepracowany czas
843
 text_journal_added: "Dodano %{label} %{value}"
844
 field_active: Aktywne
845
 enumeration_system_activity: Aktywność systemowa
jplang's avatar
jplang committed
846 847 848 849 850 851
 button_copy_and_follow: Kopiuj i przejdź do kopii zagadnienia
 button_duplicate: Duplikuj
 button_move_and_follow: Przenieś i przejdź do zagadnienia
 button_show: Pokaż
 error_can_not_archive_project: Ten projekt nie może zostać zarchiwizowany
 error_can_not_reopen_issue_on_closed_version: Zagadnienie przydzielone do zakończonej wersji nie może zostać ponownie otwarte
852
 error_issue_done_ratios_not_updated: "% wykonania zagadnienia nie został uaktualniony."
jplang's avatar
jplang committed
853 854 855 856
 error_workflow_copy_source: Proszę wybrać źródłowy typ zagadnienia lub rolę
 error_workflow_copy_target: Proszę wybrać docelowe typ(y) zagadnień i rolę(e)
 field_sharing: Współdzielenie
 label_api_access_key: Klucz dostępu do API
857
 label_api_access_key_created_on: Klucz dostępu do API został utworzony %{value} temu
jplang's avatar
jplang committed
858 859 860 861 862
 label_close_versions: Zamknij ukończone wersje
 label_copy_same_as_target: Jak cel
 label_copy_source: Źródło
 label_copy_target: Cel
 label_display_used_statuses_only: Wyświetlaj tylko statusy używane przez ten typ zagadnienia
863
 label_feeds_access_key: Klucz dostępu do kanału Atom
jplang's avatar
jplang committed
864
 label_missing_api_access_key: Brakuje klucza dostępu do API
865
 label_missing_feeds_access_key: Brakuje klucza dostępu do kanału Atom
866
 label_revision_id: Rewizja %{value}
jplang's avatar
jplang committed
867 868 869 870 871 872 873 874 875
 label_subproject_new: Nowy podprojekt
 label_update_issue_done_ratios: Uaktualnij % wykonania
 label_user_anonymous: Anonimowy
 label_version_sharing_descendants: Z podprojektami
 label_version_sharing_hierarchy: Z hierarchią projektów
 label_version_sharing_none: Brak współdzielenia
 label_version_sharing_system: Ze wszystkimi projektami
 label_version_sharing_tree: Z drzewem projektów
 notice_api_access_key_reseted: Twój klucz dostępu do API został zresetowany.
876
 notice_issue_done_ratios_updated: Uaktualnienie % wykonania zakończone pomyślnie.
jplang's avatar
jplang committed
877 878 879 880 881 882
 permission_add_subprojects: Tworzenie podprojektów
 permission_delete_issue_watchers: Usuń obserwatorów
 permission_view_issues: Przeglądanie zagadnień
 setting_default_projects_modules: Domyślnie włączone moduły dla nowo tworzonych projektów
 setting_gravatar_default: Domyślny obraz Gravatar
 setting_issue_done_ratio: Obliczaj postęp realizacji zagadnień za pomocą
883
 setting_issue_done_ratio_issue_field: "% Wykonania zagadnienia"
jplang's avatar
jplang committed
884 885 886 887 888
 setting_issue_done_ratio_issue_status: Statusu zagadnienia
 setting_mail_handler_body_delimiters: Przycinaj e-maile po jednej z tych linii
 setting_rest_api_enabled: Uaktywnij usługę sieciową REST
 setting_start_of_week: Pierwszy dzień tygodnia
 text_line_separated: Dozwolone jest wiele wartości (każda wartość w osobnej linii).
889
 text_own_membership_delete_confirmation: |-
jplang's avatar
jplang committed
890 891 892 893 894
  Masz zamiar usunąć niektóre lub wszystkie swoje uprawnienia. Po wykonaniu tej czynności możesz utracić możliwości edycji tego projektu.
  Czy na pewno chcesz kontynuować?
 version_status_closed: zamknięta
 version_status_locked: zablokowana
 version_status_open: otwarta
895

jplang's avatar
jplang committed
896 897 898 899
 label_board_sticky: Przyklejona
 label_board_locked: Zamknięta
 permission_export_wiki_pages: Eksport stron wiki
 permission_manage_project_activities: Zarządzanie aktywnościami projektu
winterheart's avatar
winterheart committed
900 901 902 903 904 905
 setting_cache_formatted_text: Buforuj sformatowany tekst
 error_unable_delete_issue_status: Nie można usunąć statusu zagadnienia
 label_profile: Profil
 permission_manage_subtasks: Zarządzanie podzagadnieniami
 field_parent_issue: Zagadnienie nadrzędne
 label_subtask_plural: Podzagadnienia
906
 label_project_copy_notifications: Wyślij powiadomienia e-mailowe przy kopiowaniu projektu
winterheart's avatar
winterheart committed
907
 error_can_not_delete_custom_field: Nie można usunąć tego pola
908
 error_unable_to_connect: Nie można połączyć (%{value})
winterheart's avatar
winterheart committed
909 910 911
 error_can_not_remove_role: Ta rola przypisana jest niektórym użytkownikom i nie może zostać usunięta.
 error_can_not_delete_tracker: Ten typ przypisany jest do części zagadnień i nie może zostać usunięty.
 field_principal: Przełożony
912
 notice_failed_to_save_members: "Nie można zapisać uczestników: %{errors}."
913 914
 text_zoom_out: Zmniejsz
 text_zoom_in: Powiększ
winterheart's avatar
winterheart committed
915 916 917 918 919
 notice_unable_delete_time_entry: Nie można usunąć wpisu z dziennika.
 label_overall_spent_time: Przepracowany czas
 field_time_entries: Dziennik
 project_module_gantt: Diagram Gantta
 project_module_calendar: Kalendarz
920
 button_edit_associated_wikipage: "Edytuj powiązaną stronę Wiki: %{page_title}"
921
 field_text: Text field
922 923 924 925 926
 setting_default_notification_option: Domyślna opcja powiadomień
 label_user_mail_option_only_my_events: "Tylko to, co obserwuję lub w czym biorę udział"
 label_user_mail_option_none: "Brak powiadomień"
 field_member_of_group: Grupa osoby przypisanej
 field_assigned_to_role: Rola osoby przypisanej
927
 notice_not_authorized_archived_project: "Projekt, do którego próbujesz uzyskać dostęp został zarchiwizowany."
928 929
 label_principal_search: "Szukaj użytkownika lub grupy:"
 label_user_search: "Szukaj użytkownika:"
930 931
 field_visible: Widoczne
 setting_commit_logtime_activity_id: Aktywność dla śledzonego czasu
932
 text_time_logged_by_changeset: Zastosowane w zmianach %{value}.
933
 setting_commit_logtime_enabled: Włącz śledzenie czasu
934
 notice_gantt_chart_truncated: Liczba elementów wyświetlanych na diagramie została ograniczona z powodu przekroczenia dopuszczalnego limitu (%{max}).
935 936
 setting_gantt_items_limit: Maksymalna liczba elementów wyświetlanych na diagramie Gantta
 field_warn_on_leaving_unsaved: Ostrzegaj mnie, gdy opuszczam stronę z niezapisanym tekstem
937
 text_warn_on_leaving_unsaved: Obecna strona zawiera niezapisany tekst, który zostanie utracony w przypadku jej opuszczenia.
938
 label_my_queries: Moje kwerendy
jplang's avatar
jplang committed
939
 text_journal_changed_no_detail: "%{label} updated"
940 941 942
 label_news_comment_added: Dodano komentarz do komunikatu
 button_expand_all: Rozwiń wszystkie
 button_collapse_all: Zwiń wszystkie
943 944 945 946
 label_additional_workflow_transitions_for_assignee: Dodatkowe przejścia stanów dozwolone, gdy użytkownik jest przypisany do zadania
 label_additional_workflow_transitions_for_author: Dodatkowe przejścia stanów dozwolone, gdy użytkownik jest autorem zadania
 label_bulk_edit_selected_time_entries: Zbiorowa edycja wpisów dziennika
 text_time_entries_destroy_confirmation: Czy na pewno chcesz usunąć zaznaczon(y/e) wpis(y) dziennika?
947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958
 label_role_anonymous: Anonimowy
 label_role_non_member: Bez roli
 label_issue_note_added: Dodano notatkę
 label_issue_status_updated: Uaktualniono status
 label_issue_priority_updated: Uaktualniono priorytet
 label_issues_visibility_own: Utworzone lub przypisane do użytkownika
 field_issues_visibility: Widoczne zagadnienia
 label_issues_visibility_all: Wszystkie
 permission_set_own_issues_private: Ustawianie własnych zagadnień jako prywatne/publiczne
 field_is_private: Prywatne
 permission_set_issues_private: Ustawianie zagadnień jako prywatne/publiczne
 label_issues_visibility_public: Wszystkie nie prywatne
959
 text_issues_destroy_descendants_confirmation: To spowoduje usunięcie również %{count} podzagadnień.
960
 field_commit_logs_encoding: Kodowanie komentarzy zatwierdzeń
961
 field_scm_path_encoding: Path encoding
962
 text_scm_path_encoding_note: "Default: UTF-8"
963
 field_path_to_repository: Path to repository
964
 field_root_directory: Root directory
965 966
 field_cvs_module: Module
 field_cvsroot: CVSROOT
967
 text_mercurial_repository_note: Local repository (e.g. /hgrepo, c:\hgrepo)
968 969
 text_scm_command: Polecenie
 text_scm_command_version: Wersja
970
 label_git_report_last_commit: Report last commit for files and directories
971
 notice_issue_successful_create: Zagadnienie %{id} utworzone.
972 973
 label_between: pomiędzy
 setting_issue_group_assignment: Zezwól przypisywać zagadnienia do grup
974
 label_diff: diff
975
 text_git_repository_note: Repository is bare and local (e.g. /gitrepo, c:\gitrepo)
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
976 977 978 979 980
 description_query_sort_criteria_direction: Sort direction
 description_project_scope: Search scope
 description_filter: Filter
 description_user_mail_notification: Mail notification settings
 description_message_content: Message content
981
 description_available_columns: Dostępne kolumny
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
982 983 984 985 986 987
 description_issue_category_reassign: Choose issue category
 description_search: Searchfield
 description_notes: Notes
 description_choose_project: Projects
 description_query_sort_criteria_attribute: Sort attribute
 description_wiki_subpages_reassign: Choose new parent page
988
 description_selected_columns: Wybrane kolumny
989 990
 label_parent_revision: Parent
 label_child_revision: Child
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
991
 error_scm_annotate_big_text_file: The entry cannot be annotated, as it exceeds the maximum text file size.
992
 setting_default_issue_start_date_to_creation_date: Użyj bieżącej daty jako daty rozpoczęcia nowych zagadnień
993
 button_edit_section: Edytuj tą sekcje
994
 setting_repositories_encodings: Kodowanie znaków załączników i repozytoriów
995 996
 description_all_columns: Wszystkie kolumny
 button_export: Exportuj
997
 label_export_options: "%{export_format} export options"
998
 error_attachment_too_big: Plik nie może być przesłany, ponieważ przekracza maksymalny dopuszczalny rozmial (%{max_size})
999
 notice_failed_to_save_time_entries: "Failed to save %{count} time entrie(s) on %{total} selected: %{ids}."
1000
 label_x_issues:
1001
  zero: 0 zagadnień
1002 1003
  one:  1 zagadnienie
  other: "%{count} zagadnienia"
1004 1005 1006
 label_repository_new: Nowe repozytorium
 field_repository_is_default: Główne repozytorium
 label_copy_attachments: Kopiuj załączniki
1007
 label_item_position: "%{position}/%{count}"
1008
 label_completed_versions: Zamknięte wersje
1009
 text_project_identifier_info: 'Dozwolone małe litery (a-z), liczby i myślniki.<br />Raz zapisany, identyfikator nie może być zmieniony.'
1010
 field_multiple: Wielokrotne wartości
1011
 setting_commit_cross_project_ref: Zezwól na odwołania do innych projektów i zamykanie zagadnień innych projektów
1012 1013 1014 1015
 text_issue_conflict_resolution_add_notes: Add my notes and discard my other changes
 text_issue_conflict_resolution_overwrite: Apply my changes anyway (previous notes will be kept but some changes may be overwritten)
 notice_issue_update_conflict: The issue has been updated by an other user while you were editing it.
 text_issue_conflict_resolution_cancel: Discard all my changes and redisplay %{link}
1016
 permission_manage_related_issues: Zarządzanie powiązanymi zagadnieniami
1017
 field_auth_source_ldap_filter: Filtr LDAP
1018 1019 1020 1021
 label_search_for_watchers: Wyszukaj obserwatorów do dodania
 notice_account_deleted: Twoje konto zostało trwale usunięte.
 setting_unsubscribe: Zezwól użytkownikom usuwać swoje konta
 button_delete_my_account: Usuń moje konto
jplang's avatar
jplang committed
1022
 text_account_destroy_confirmation: |-
1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046
  Czy jesteś pewien?
  Twoje konto zostanie trwale usunięte, bez możliwości przywrócenia go.
 error_session_expired: Twoja sesja wygasła. Zaloguj się ponownie.
 text_session_expiration_settings: "Uwaga: zmiana tych ustawień może spowodować przeterminowanie sesji obecnie zalogowanych użytkowników, w tym twojej."
 setting_session_lifetime: Maksymalny czas życia sesji
 setting_session_timeout: Maksymalny czas życia nieaktywnej sesji
 label_session_expiration: Przeterminowywanie sesji
 permission_close_project: Zamykanie / otwieranie projektów
 label_show_closed_projects: Przeglądanie zamkniętych projektów
 button_close: Zamknij projekt
 button_reopen: Otwórz projekt
 project_status_active: aktywny
 project_status_closed: zamknięty
 project_status_archived: zarchiwizowany
 text_project_closed: Ten projekt jest zamknięty i dostępny tylko do odczytu.
 notice_user_successful_create: Utworzono użytkownika %{id}.
 field_core_fields: Pola standardowe
 field_timeout: Limit czasu (w sekundach)
 setting_thumbnails_enabled: Wyświetlaj miniatury załączników
 setting_thumbnails_size: Rozmiar minuatury (w pikselach)
 label_status_transitions: Przejścia między statusami
 label_fields_permissions: Uprawnienia do pól
 label_readonly: Tylko do odczytu
 label_required: Wymagane
1047 1048
 text_repository_identifier_info: 'Dozwolone małe litery (a-z), liczby, myślniki i podkreślenia.<br />Raz zapisany, identyfikator nie może być zmieniony.'
 field_board_parent: Forum nadrzędne
jplang's avatar
jplang committed
1049 1050 1051 1052
 label_attribute_of_project: Project's %{name}
 label_attribute_of_author: Author's %{name}
 label_attribute_of_assigned_to: Assignee's %{name}
 label_attribute_of_fixed_version: Target version's %{name}
1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061
 label_copy_subtasks: Kopiuj podzagadnienia
 label_copied_to: skopiowane do
 label_copied_from: skopiowane z
 label_any_issues_in_project: dowolne zagadnienie w projekcie
 label_any_issues_not_in_project: dowolne zagadnienie w innym projekcie
 field_private_notes: Prywatne notatki
 permission_view_private_notes: Podgląd prywatnych notatek
 permission_set_notes_private: Ustawianie notatek jako prywatnych
 label_no_issues_in_project: brak zagadnień w projekcie
jplang's avatar
jplang committed
1062
 label_any: wszystko
1063 1064
 label_last_n_weeks: ostatnie %{count} tygodnie
 setting_cross_project_subtasks: Powiązania zagadnień między projektami
jplang's avatar
jplang committed
1065 1066 1067 1068
 label_cross_project_descendants: Z podprojektami
 label_cross_project_tree: Z drzewem projektów
 label_cross_project_hierarchy: Z hierarchią projektów
 label_cross_project_system: Ze wszystkimi projektami
1069 1070 1071 1072
 button_hide: Ukryj
 setting_non_working_week_days: Dni nie-robocze
 label_in_the_next_days: w ciągu następnych dni
 label_in_the_past_days: w ciągu poprzednich dni
1073
 label_attribute_of_user: User's %{name}
1074
 text_turning_multiple_off: Jeśli wyłączysz wielokrotne wartości, istniejące wielokrotne wartości zostana usunięte w celu zachowania tylko jednej z nich dla każdego obiektu.
jplang's avatar
jplang committed
1075
 label_attribute_of_issue: Issue's %{name}
1076 1077 1078 1079 1080
 permission_add_documents: Dodawanie dokumentów
 permission_edit_documents: Edycja dokumentów
 permission_delete_documents: Usuwanie dokumentów
 label_gantt_progress_line: Linia postępu
 setting_jsonp_enabled: Uaktywnij wsparcie dla JSONP
1081
 field_inherit_members: Dziedziczenie uczestników
1082 1083 1084
 field_closed_on: Data zamknięcia
 field_generate_password: Wygeneruj hasło
 setting_default_projects_tracker_ids: Domyślne typy zagadnień dla nowych projektów
1085
 label_total_time: Ogółem
1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093
 text_scm_config: Możesz skonfigurować polecenia SCM w pliku config/configuration.yml. Zrestartuj aplikację po wykonaniu zmian.
 text_scm_command_not_available: Polecenie SCM nie jest dostępne. Proszę sprawdzić ustawienia w panelu administracyjnym.
 setting_emails_header: Nagłówek e-maili
 notice_account_not_activated_yet: Jeszcze nie aktywowałeś swojego konta. Jeśli chcesz
  otrzymać nowy e-mail aktywanyjny, <a href="%{url}">kliknij tutaj</a>.
 notice_account_locked: Twoje konto jest zablokowane.
 notice_account_register_done: Konto zostało pomyślnie utworzone. E-mail zawierający
  instrukcję aktywacji konta został wysłany na adres %{email}.
1094
 label_hidden: Ukryte
1095 1096 1097 1098
 label_visibility_private: tylko dla mnie
 label_visibility_roles: tylko dla ról
 label_visibility_public: dla wszystkich
 field_must_change_passwd: Musi zmienić hasło przy następnym logowaniu
1099
 notice_new_password_must_be_different: Nowe hasło musi być inne niż poprzednie
1100 1101
 setting_mail_handler_excluded_filenames: Wyklucz załączniki wg nazwy
 text_convert_available: Konwersja przez ImageMagick dostępna (optional)
jplang's avatar
jplang committed
1102
 label_link: Link
1103 1104 1105 1106
 label_only: tylko
 label_drop_down_list: lista rozwijana
 label_checkboxes: pola wyboru
 label_link_values_to: Linkuj wartości do URL
1107 1108
 setting_force_default_language_for_anonymous: Wymuś domyślny język dla anonimowych użytkowników
 setting_force_default_language_for_loggedin: Wymuś domyślny język dla zalogowanych użytkowników
1109
 label_custom_field_select_type: Wybierz typ obiektu, dla którego chcesz utworzyć pole niestandardowe
1110
 label_issue_assigned_to_updated: Uaktualniono osobę przypisaną
1111 1112 1113 1114 1115 1116
 label_check_for_updates: Sprawdź aktualizacje
 label_latest_compatible_version: Najnowsza kompatybilna wersja
 label_unknown_plugin: Nieznany plugin
 label_radio_buttons: pola opcji
 label_group_anonymous: Anonimowi użytkownicy
 label_group_non_member: Użytkownicy nie bedący uczestnikami
1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130
 label_add_projects: Dodaj projekty
 field_default_status: Domyślny status
 text_subversion_repository_note: 'Przykłady: file:///, http://, https://, svn://, svn+[tunnelscheme]://'
 field_users_visibility: Widoczni użytkownicy
 label_users_visibility_all: Wszyscy aktywni użytkownicy
 label_users_visibility_members_of_visible_projects: Uczestnicy widocznych projektów
 label_edit_attachments: Edytuj załączone pliki
 setting_link_copied_issue: Powiązywanie zagadnień podczas kopiowania
 label_link_copied_issue: Powiąż kopiowane zagadnienia
 label_ask: Pytaj
 label_search_attachments_yes: Szukaj w nazwach i opisach załączników
 label_search_attachments_no: Nie szukaj załączników
 label_search_attachments_only: Szukaj tylko załączników
 label_search_open_issues_only: Tylko otwarte zagadnienia
jplang's avatar
jplang committed
1131
 field_address: E-mail
1132 1133 1134 1135 1136 1137
 setting_max_additional_emails: Maksymalna liczba dodatkowych adresów email
 label_email_address_plural: Email
 label_email_address_add: Dodaj adres email
 label_enable_notifications: Włącz powiadomienia
 label_disable_notifications: Wyłącz powiadomienia
 setting_search_results_per_page: Limit wyników wyszukiwania na stronie
1138
 label_blank_value: blank
1139
 permission_copy_issues: Kopiowanie zagadnień
1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149