GitLab steht Mittwoch, den 08. Juli, zwischen 09:00 und 13:00 Uhr aufgrund von Wartungsarbeiten nicht zur Verfügung.

gl.yml 60.6 KB
Newer Older
1
# Galician (Spain) for Ruby on Rails
2 3 4
# By:
# Marcos Arias Pena <markus@agil-e.com>
# Adrián Chaves Fernández (Gallaecio) <adriyetichaves@gmail.com>
5 6 7 8

gl:
 number:
  format:
9 10
   separator: ","
   delimiter: "."
11 12 13 14
   precision: 3

  currency:
   format:
15 16 17 18
    format: "%n %u"
    unit: "€"
    separator: ","
    delimiter: "."
19 20 21 22
    precision: 2

  percentage:
   format:
23 24 25
    # separator:
    delimiter: ""
    # precision:
26 27 28 29

  precision:
   format:
    # separator:
30
    delimiter: ""
31 32 33 34
    # precision:

  human:
   format:
35 36
    # separator:
    delimiter: ""
37
    precision: 3
edavis10's avatar
edavis10 committed
38 39 40 41
   storage_units:
    format: "%n %u"
    units:
     byte:
42 43
      one: "B"
      other: "B"
edavis10's avatar
edavis10 committed
44 45 46 47
     kb: "KB"
     mb: "MB"
     gb: "GB"
     tb: "TB"
48

49
 direction: ltr
50 51 52 53 54 55 56 57 58
 date:
  formats:
   default: "%e/%m/%Y"
   short:  "%e %b"
   long:   "%A %e de %B de %Y"
  day_names:    [Domingo, Luns, Martes, Mércores, Xoves, Venres, Sábado]
  abbr_day_names:  [Dom, Lun, Mar, Mer, Xov, Ven, Sab]
  month_names:   [~, Xaneiro, Febreiro, Marzo, Abril, Maio, Xunio, Xullo, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro, Decembro]
  abbr_month_names: [~, Xan, Feb, Maz, Abr, Mai, Xun, Xul, Ago, Set, Out, Nov, Dec]
59 60 61 62
  order:
   - :day
   - :month
   - :year
63 64 65 66 67 68 69

 time:
  formats:
   default:  "%A, %e de %B de %Y, %H:%M hs"
   time:    "%H:%M hs"
   short:   "%e/%m, %H:%M hs"
   long:    "%A %e de %B de %Y ás %H:%M horas"
70

71 72
  am: ''
  pm: ''
73

74 75 76 77 78 79 80
 datetime:
  distance_in_words:
   half_a_minute: 'medio minuto'
   less_than_x_seconds:
    zero: 'menos dun segundo'
    one: '1 segundo'
    few: 'poucos segundos'
81
    other: '%{count} segundos'
82 83
   x_seconds:
    one: '1 segundo'
84
    other: '%{count} segundos'
85 86 87
   less_than_x_minutes:
    zero: 'menos dun minuto'
    one: '1 minuto'
88
    other: '%{count} minutos'
89 90
   x_minutes:
    one: '1 minuto'
91
    other: '%{count} minuto'
92 93
   about_x_hours:
    one: 'aproximadamente unha hora'
94
    other: '%{count} horas'
95
   x_hours:
96 97
    one:  "1 hora"
    other: "%{count} horas"
98 99
   x_days:
    one: '1 día'
100
    other: '%{count} días'
101 102
   x_weeks:
    one: '1 semana'
103
    other: '%{count} semanas'
104 105
   about_x_months:
    one: 'aproximadamente 1 mes'
106
    other: '%{count} meses'
107 108
   x_months:
    one: '1 mes'
109
    other: '%{count} meses'
110 111
   about_x_years:
    one: 'aproximadamente 1 ano'
112
    other: '%{count} anos'
113 114
   over_x_years:
    one: 'máis dun ano'
115
    other: '%{count} anos'
jplang's avatar
jplang committed
116 117
   almost_x_years:
    one:  "almost 1 year"
118
    other: "almost %{count} years"
119 120 121 122
   now: 'agora'
   today: 'hoxe'
   tomorrow: 'mañá'
   in: 'dentro de'
123

124 125 126 127 128 129 130 131 132 133
 support:
  array:
   sentence_connector: e

 activerecord:
  models:
  attributes:
  errors:
   template:
    header:
134 135
     one: "1 erro evitou que se poidese gardar o %{model}"
     other: "%{count} erros evitaron que se poidese gardar o %{model}"
136 137 138 139 140 141 142
    body: "Atopáronse os seguintes problemas:"
   messages:
    inclusion: "non está incluido na lista"
    exclusion: "xa existe"
    invalid: "non é válido"
    confirmation: "non coincide coa confirmación"
    accepted: "debe ser aceptado"
143 144
    empty: "non pode estar baleiro"
    blank: "non pode estar en branco"
145 146 147
    too_long: "é demasiado longo (non máis de %{count} carácteres)"
    too_short: "é demasiado curto (non menos de %{count} carácteres)"
    wrong_length: "non ten a lonxitude correcta (debe ser de %{count} carácteres)"
148
    taken: "non está dispoñíbel"
149
    not_a_number: "non é un número"
150 151 152 153 154
    greater_than: "debe ser maior que %{count}"
    greater_than_or_equal_to: "debe ser maior ou igual que %{count}"
    equal_to: "debe ser igual a %{count}"
    less_than: "debe ser menor que %{count}"
    less_than_or_equal_to: "debe ser menor ou igual que %{count}"
155 156 157 158 159
    odd: "debe ser par"
    even: "debe ser impar"
    greater_than_start_date: "debe ser posterior á data de comezo"
    not_same_project: "non pertence ao mesmo proxecto"
    circular_dependency: "Esta relación podería crear unha dependencia circular"
160 161
    cant_link_an_issue_with_a_descendant: "As peticións non poden estar ligadas coas súas subtarefas"
    earlier_than_minimum_start_date: "Non pode ser antes de %{date} por mor de peticións anteriores"
162
    not_a_regexp: "is not a valid regular expression"
163
    open_issue_with_closed_parent: "An open issue cannot be attached to a closed parent task"
164 165

 actionview_instancetag_blank_option: Por favor seleccione
166

167 168 169 170 171 172 173 174
 button_activate: Activar
 button_add: Engadir
 button_annotate: Anotar
 button_apply: Aceptar
 button_archive: Arquivar
 button_back: Atrás
 button_cancel: Cancelar
 button_change: Cambiar
175 176
 button_change_password: "Cambiar o contrasinal"
 button_check_all: "Seleccionalo todo"
177 178 179 180 181 182 183 184 185 186
 button_clear: Anular
 button_configure: Configurar
 button_copy: Copiar
 button_create: Crear
 button_delete: Borrar
 button_download: Descargar
 button_edit: Modificar
 button_list: Listar
 button_lock: Bloquear
 button_log_time: Tempo dedicado
187
 button_login: Acceder
188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208
 button_move: Mover
 button_quote: Citar
 button_rename: Renomear
 button_reply: Respostar
 button_reset: Restablecer
 button_rollback: Volver a esta versión
 button_save: Gardar
 button_sort: Ordenar
 button_submit: Aceptar
 button_test: Probar
 button_unarchive: Desarquivar
 button_uncheck_all: Non seleccionar nada
 button_unlock: Desbloquear
 button_unwatch: Non monitorizar
 button_update: Actualizar
 button_view: Ver
 button_watch: Monitorizar
 default_activity_design: Deseño
 default_activity_development: Desenvolvemento
 default_doc_category_tech: Documentación técnica
 default_doc_category_user: Documentación de usuario
209
 default_issue_status_in_progress: "En curso"
210 211 212 213 214 215 216 217 218 219
 default_issue_status_closed: Pechada
 default_issue_status_feedback: Comentarios
 default_issue_status_new: Nova
 default_issue_status_rejected: Rexeitada
 default_issue_status_resolved: Resolta
 default_priority_high: Alta
 default_priority_immediate: Inmediata
 default_priority_low: Baixa
 default_priority_normal: Normal
 default_priority_urgent: Urxente
220
 default_role_developer: Desenvolvedor
221 222 223 224 225 226 227 228
 default_role_manager: Xefe de proxecto
 default_role_reporter: Informador
 default_tracker_bug: Erros
 default_tracker_feature: Tarefas
 default_tracker_support: Soporte
 enumeration_activities: Actividades (tempo dedicado)
 enumeration_doc_categories: Categorías do documento
 enumeration_issue_priorities: Prioridade das peticións
229
 error_can_t_load_default_data: "Non se puido cargar a configuración predeterminada: %{value}"
230 231
 error_issue_not_found_in_project: 'A petición non se atopa ou non está asociada a este proxecto'
 error_scm_annotate: "Non existe a entrada ou non se puido anotar"
232
 error_scm_command_failed: "Aconteceu un erro ao acceder ao repositorio: %{value}"
233 234 235 236 237 238
 error_scm_not_found: "A entrada e/ou revisión non existe no repositorio."
 field_account: Conta
 field_activity: Actividade
 field_admin: Administrador
 field_assignable: Pódense asignar peticións a este perfil
 field_assigned_to: Asignado a
239 240 241 242
 field_attr_firstname: "Atributo do nome"
 field_attr_lastname: "Atributo dos apelidos"
 field_attr_login: "Atributo do nome de usuario"
 field_attr_mail: "Atributo da conta de correo electrónico"
243 244 245 246 247 248 249 250
 field_auth_source: Modo de identificación
 field_author: Autor
 field_base_dn: DN base
 field_category: Categoría
 field_column_names: Columnas
 field_comments: Comentario
 field_comments_sorting: Mostrar comentarios
 field_created_on: Creado
251
 field_default_value: "Estado predeterminado"
252 253
 field_delay: Retraso
 field_description: Descrición
254
 field_done_ratio: "% Realizado"
255 256 257 258 259
 field_downloads: Descargas
 field_due_date: Data fin
 field_effective_date: Data
 field_estimated_hours: Tempo estimado
 field_field_format: Formato
260
 field_filename: Ficheiro
261 262 263
 field_filesize: Tamaño
 field_firstname: Nome
 field_fixed_version: Versión prevista
264
 field_hide_mail: "Agochar o enderezo de correo."
265 266 267 268 269
 field_homepage: Sitio web
 field_host: Anfitrión
 field_hours: Horas
 field_identifier: Identificador
 field_is_closed: Petición resolta
270
 field_is_default: "Estado predeterminado"
271 272 273 274 275 276
 field_is_filter: Usado como filtro
 field_is_for_all: Para todos os proxectos
 field_is_in_roadmap: Consultar as peticións na planificación
 field_is_public: Público
 field_is_required: Obrigatorio
 field_issue: Petición
277
 field_issue_to: Petición relacionada
278
 field_language: Idioma
279 280 281
 field_last_login_on: "Último acceso"
 field_lastname: "Apelidos"
 field_login: "Usuario"
282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297
 field_mail: Correo electrónico
 field_mail_notification: Notificacións por correo
 field_max_length: Lonxitude máxima
 field_min_length: Lonxitude mínima
 field_name: Nome
 field_new_password: Novo contrasinal
 field_notes: Notas
 field_onthefly: Creación do usuario "ao voo"
 field_parent: Proxecto pai
 field_parent_title: Páxina pai
 field_password: Contrasinal
 field_password_confirmation: Confirmación
 field_port: Porto
 field_possible_values: Valores posibles
 field_priority: Prioridade
 field_project: Proxecto
298
 field_redirect_existing_links: Redireccionar ligazóns existentes
299 300
 field_regexp: Expresión regular
 field_role: Perfil
301
 field_searchable: Incluír nas buscas
302
 field_spent_on: Data
303
 field_start_date: Data de inicio
304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320
 field_start_page: Páxina principal
 field_status: Estado
 field_subject: Tema
 field_subproject: Proxecto secundario
 field_summary: Resumo
 field_time_zone: Zona horaria
 field_title: Título
 field_tracker: Tipo
 field_type: Tipo
 field_updated_on: Actualizado
 field_url: URL
 field_user: Usuario
 field_value: Valor
 field_version: Versión
 general_csv_decimal_separator: ','
 general_csv_encoding: ISO-8859-15
 general_csv_separator: ';'
321
 general_pdf_fontname: freesans
322
 general_pdf_monospaced_fontname: freemono
323
 general_first_day_of_week: '1'
324
 general_lang_name: 'Galician (Galego)'
325 326 327 328 329
 general_text_No: 'Non'
 general_text_Yes: 'Si'
 general_text_no: 'non'
 general_text_yes: 'si'
 label_activity: Actividade
330
 label_add_another_file: Engadir outro ficheiro
331 332
 label_add_note: Engadir unha nota
 label_added: engadido
333
 label_added_time_by: "Engadido por %{author} hai %{age}"
334 335
 label_administration: Administración
 label_age: Idade
336
 label_ago: "hai"
337 338
 label_all: todos
 label_all_words: Tódalas palabras
339
 label_and_its_subprojects: "%{value} e proxectos secundarios"
340
 label_applied_status: Aplicar estado
341
 label_assigned_to_me_issues: "Peticións asignadas a vostede"
342
 label_associated_revisions: Revisións asociadas
343 344 345 346
 label_attachment: Ficheiro
 label_attachment_delete: Borrar o ficheiro
 label_attachment_new: Novo ficheiro
 label_attachment_plural: Ficheiros
347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364
 label_attribute: Atributo
 label_attribute_plural: Atributos
 label_auth_source: Modo de autenticación
 label_auth_source_new: Novo modo de autenticación
 label_auth_source_plural: Modos de autenticación
 label_authentication: Autenticación
 label_blocked_by: bloqueado por
 label_blocks: bloquea a
 label_board: Foro
 label_board_new: Novo foro
 label_board_plural: Foros
 label_boolean: Booleano
 label_browse: Ollar
 label_bulk_edit_selected_issues: Editar as peticións seleccionadas
 label_calendar: Calendario
 label_change_plural: Cambios
 label_change_properties: Cambiar propiedades
 label_change_status: Cambiar o estado
365 366
 label_change_view_all: Ver todos os cambios
 label_changes_details: Detalles de todos os cambios
367 368 369 370 371 372 373
 label_changeset_plural: Cambios
 label_chronological_order: En orde cronolóxica
 label_closed_issues: pechada
 label_closed_issues_plural: pechadas
 label_x_open_issues_abbr:
  zero: 0 open
  one:  1 open
374
  other: "%{count} open"
375 376 377
 label_x_closed_issues_abbr:
  zero: 0 closed
  one:  1 closed
378
  other: "%{count} closed"
379 380 381 382 383 384 385 386
 label_comment: Comentario
 label_comment_add: Engadir un comentario
 label_comment_added: Comentario engadido
 label_comment_delete: Borrar comentarios
 label_comment_plural: Comentarios
 label_x_comments:
  zero: no comments
  one: 1 comment
387
  other: "%{count} comments"
388 389
 label_commits_per_author: Remisións por autor
 label_commits_per_month: Remisións por mes
390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403
 label_confirmation: Confirmación
 label_contains: conten
 label_copied: copiado
 label_copy_workflow_from: Copiar fluxo de traballo dende
 label_current_status: Estado actual
 label_current_version: Versión actual
 label_custom_field: Campo personalizado
 label_custom_field_new: Novo campo personalizado
 label_custom_field_plural: Campos personalizados
 label_date: Data
 label_date_from: Dende
 label_date_range: Rango de datas
 label_date_to: Ata
 label_day_plural: días
404 405
 label_default: Predeterminada
 label_default_columns: Columnas predeterminadas
406 407
 label_deleted: suprimido
 label_details: Detalles
408 409
 label_diff_inline: liña por liña
 label_diff_side_by_side: un a cada lado
410
 label_disabled: deshabilitado
411
 label_display_per_page: "Por páxina: %{value}"
412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424
 label_document: Documento
 label_document_added: Documento engadido
 label_document_new: Novo documento
 label_document_plural: Documentos
 label_downloads_abbr: D/L
 label_duplicated_by: duplicada por
 label_duplicates: duplicada de
 label_enumeration_new: Novo valor
 label_enumerations: Listas de valores
 label_environment: Entorno
 label_equals: igual
 label_example: Exemplo
 label_export_to: 'Exportar a:'
425 426
 label_f_hour: "%{value} hora"
 label_f_hour_plural: "%{value} horas"
427
 label_feed_plural: Feeds
428
 label_feeds_access_key_created_on: "Chave de acceso por Atom creada hai %{value}"
429 430
 label_file_added: Ficheiro engadido
 label_file_plural: Ficheiros
431 432 433 434 435 436
 label_filter_add: Engadir o filtro
 label_filter_plural: Filtros
 label_float: Flotante
 label_follows: posterior a
 label_gantt: Gantt
 label_general: Xeral
437
 label_generate_key: Xerar chave
438 439 440 441
 label_help: Axuda
 label_history: Histórico
 label_home: Inicio
 label_in: en
442 443
 label_in_less_than: "en menos de"
 label_in_more_than: "en máis de"
444
 label_incoming_emails: Correos entrantes
445 446
 label_index_by_date: Índice por data
 label_index_by_title: Índice por título
447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462
 label_information: Información
 label_information_plural: Información
 label_integer: Número
 label_internal: Interno
 label_issue: Petición
 label_issue_added: Petición engadida
 label_issue_category: Categoría das peticións
 label_issue_category_new: Nova categoría
 label_issue_category_plural: Categorías das peticións
 label_issue_new: Nova petición
 label_issue_plural: Peticións
 label_issue_status: Estado da petición
 label_issue_status_new: Novo estado
 label_issue_status_plural: Estados das peticións
 label_issue_tracking: Peticións
 label_issue_updated: Petición actualizada
463
 label_issue_view_all: Ver todas as peticións
464
 label_issue_watchers: Seguidores
465
 label_issues_by: "Peticións por %{value}"
466
 label_jump_to_a_project: Ir ao proxecto…
467
 label_language_based: Baseado no idioma
468
 label_last_changes: "últimos %{count} cambios"
469
 label_last_login: "Último acceso"
470
 label_last_month: último mes
471
 label_last_n_days: "últimos %{count} días"
472 473 474 475
 label_last_week: última semana
 label_latest_revision: Última revisión
 label_latest_revision_plural: Últimas revisións
 label_ldap_authentication: Autenticación LDAP
476
 label_less_than_ago: "hai menos de"
477
 label_list: Lista
478 479 480 481
 label_loading: Cargando…
 label_logged_as: "Identificado como"
 label_login: "Acceder"
 label_logout: "Saír"
482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495
 label_max_size: Tamaño máximo
 label_me: eu mesmo
 label_member: Membro
 label_member_new: Novo membro
 label_member_plural: Membros
 label_message_last: Última mensaxe
 label_message_new: Nova mensaxe
 label_message_plural: Mensaxes
 label_message_posted: Mensaxe engadida
 label_min_max_length: Lonxitude mín - máx
 label_modified: modificado
 label_module_plural: Módulos
 label_month: Mes
 label_months_from: meses de
496 497 498 499
 label_more_than_ago: "hai máis de"
 label_my_account: "Conta"
 label_my_page: "Páxina persoal"
 label_my_projects: "Proxectos persoais"
500 501 502 503 504 505 506
 label_new: Novo
 label_new_statuses_allowed: Novos estados autorizados
 label_news: Noticia
 label_news_added: Noticia engadida
 label_news_latest: Últimas noticias
 label_news_new: Nova noticia
 label_news_plural: Noticias
507
 label_news_view_all: Ver todas as noticias
508
 label_next: Seguinte
509 510
 label_no_change_option: (sen cambios)
 label_no_data: "Non hai ningún dato que mostrar."
511 512 513 514 515 516 517 518 519 520
 label_nobody: ninguén
 label_none: ningún
 label_not_contains: non conten
 label_not_equals: non igual
 label_open_issues: aberta
 label_open_issues_plural: abertas
 label_optional_description: Descrición opcional
 label_options: Opcións
 label_overall_activity: Actividade global
 label_overview: Vistazo
521
 label_password_lost: "Esqueceu o contrasinal?"
522 523
 label_permissions: Permisos
 label_permissions_report: Informe de permisos
524 525
 label_please_login: "Acceder"
 label_plugins: Complementos
526 527
 label_precedes: anterior a
 label_preferences: Preferencias
528
 label_preview: "Vista previa"
529 530 531 532 533 534 535
 label_previous: Anterior
 label_project: Proxecto
 label_project_all: Tódolos proxectos
 label_project_latest: Últimos proxectos
 label_project_new: Novo proxecto
 label_project_plural: Proxectos
 label_x_projects:
536 537 538
  zero: "ningún proxecto"
  one:  "un proxecto"
  other: "%{count} proxectos"
539 540 541 542
 label_public_projects: Proxectos públicos
 label_query: Consulta personalizada
 label_query_new: Nova consulta
 label_query_plural: Consultas personalizadas
543 544
 label_read: Ler…
 label_register: "Rexistrarse"
545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556
 label_registered_on: Inscrito o
 label_registration_activation_by_email: activación de conta por correo
 label_registration_automatic_activation: activación automática de conta
 label_registration_manual_activation: activación manual de conta
 label_related_issues: Peticións relacionadas
 label_relates_to: relacionada con
 label_relation_delete: Eliminar relación
 label_relation_new: Nova relación
 label_renamed: renomeado
 label_reply_plural: Respostas
 label_report: Informe
 label_report_plural: Informes
557
 label_reported_issues: "Peticións rexistradas por vostede"
558 559 560 561 562 563 564
 label_repository: Repositorio
 label_repository_plural: Repositorios
 label_result_plural: Resultados
 label_reverse_chronological_order: En orde cronolóxica inversa
 label_revision: Revisión
 label_revision_plural: Revisións
 label_roadmap: Planificación
565
 label_roadmap_due_in: "Remata en %{value}"
566
 label_roadmap_no_issues: Non hai peticións para esta versión
567
 label_roadmap_overdue: "%{value} tarde"
568
 label_role: Perfil
569
 label_role_and_permissions: Perfís e permisos
570
 label_role_new: Novo perfil
571
 label_role_plural: Perfís
572
 label_scm: SCM
573
 label_search: Busca
574
 label_search_titles_only: Buscar só en títulos
575
 label_send_information: Enviar información da conta ao usuario
576 577 578
 label_send_test_email: Enviar un correo de proba
 label_settings: Configuración
 label_show_completed_versions: Mostra as versións rematadas
579
 label_sort_by: "Ordenar por %{value}"
580 581 582 583 584 585
 label_sort_higher: Subir
 label_sort_highest: Primeiro
 label_sort_lower: Baixar
 label_sort_lowest: Último
 label_spent_time: Tempo dedicado
 label_statistics: Estatísticas
586
 label_stay_logged_in: "Lembrar o contrasinal."
587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600
 label_string: Texto
 label_subproject_plural: Proxectos secundarios
 label_text: Texto largo
 label_theme: Tema
 label_this_month: este mes
 label_this_week: esta semana
 label_this_year: este ano
 label_time_tracking: Control de tempo
 label_today: hoxe
 label_topic_plural: Temas
 label_total: Total
 label_tracker: Tipo
 label_tracker_new: Novo tipo
 label_tracker_plural: Tipos de peticións
601 602
 label_updated_time: "Actualizado hai %{value}"
 label_updated_time_by: "Actualizado por %{author} hai %{age}"
603 604
 label_used_by: Utilizado por
 label_user: Usuario
605
 label_user_activity: "Actividade de %{value}"
606 607 608
 label_user_mail_no_self_notified: "Non quero ser avisado de cambios feitos por min mesmo."
 label_user_mail_option_all: "Para calquera evento en todos os proxectos."
 label_user_mail_option_selected: "Para calquera evento dos proxectos seleccionados…"
609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625
 label_user_new: Novo usuario
 label_user_plural: Usuarios
 label_version: Versión
 label_version_new: Nova versión
 label_version_plural: Versións
 label_view_diff: Ver diferencias
 label_view_revisions: Ver as revisións
 label_watched_issues: Peticións monitorizadas
 label_week: Semana
 label_wiki: Wiki
 label_wiki_edit: Wiki edición
 label_wiki_edit_plural: Wiki edicións
 label_wiki_page: Wiki páxina
 label_wiki_page_plural: Wiki páxinas
 label_workflow: Fluxo de traballo
 label_year: Ano
 label_yesterday: onte
626
 mail_body_account_activation_request: "Inscribiuse un novo usuario (%{value}). A conta está pendente de aprobación:"
627
 mail_body_account_information: Información sobre a súa conta
628
 mail_body_account_information_external: "Pode usar a súa conta %{value} para conectarse."
629 630
 mail_body_lost_password: 'Para cambiar o seu contrasinal, prema a seguinte ligazón:'
 mail_body_register: 'Para activar a súa conta, prema a seguinte ligazón:'
631 632 633 634 635
 mail_body_reminder: "%{count} petición(s) asignadas a ti rematan nos próximos %{days} días:"
 mail_subject_account_activation_request: "Petición de activación de conta %{value}"
 mail_subject_lost_password: "O teu contrasinal de %{value}"
 mail_subject_register: "Activación da conta de %{value}"
 mail_subject_reminder: "%{count} petición(s) rematarán nos próximos %{days} días"
636
 notice_account_activated: A súa conta foi activada. Xa pode conectarse.
637
 notice_account_invalid_credentials: "O usuario ou contrasinal non é correcto."
638 639 640
 notice_account_lost_email_sent: Enviouse un correo con instrucións para elixir un novo contrasinal.
 notice_account_password_updated: Contrasinal modificado correctamente.
 notice_account_pending: "A súa conta creouse e está pendente da aprobación por parte do administrador."
641
 notice_account_register_done: "A conta creouse correctamente. Recibirá unha ligazón na súa conta de correo electrónico, sígaa para activar a nova conta."
642 643 644 645
 notice_account_unknown_email: Usuario descoñecido.
 notice_account_updated: Conta actualizada correctamente.
 notice_account_wrong_password: Contrasinal incorrecto.
 notice_can_t_change_password: Esta conta utiliza unha fonte de autenticación externa. Non é posible cambiar o contrasinal.
646
 notice_default_data_loaded: "A configuración predeterminada cargouse correctamente."
647 648
 notice_email_error: "Ocorreu un error enviando o correo (%{value})"
 notice_email_sent: "Enviouse un correo a %{value}"
649
 notice_failed_to_save_issues: "Imposible gravar %{count} petición(s) de %{total} seleccionada(s): %{ids}."
650
 notice_feeds_access_key_reseted: A súa chave de acceso para Atom reiniciouse.
651 652 653 654
 notice_file_not_found: A páxina á que tenta acceder non existe.
 notice_locking_conflict: Os datos modificáronse por outro usuario.
 notice_no_issue_selected: "Ningunha petición seleccionada. Por favor, comprobe a petición que quere modificar"
 notice_not_authorized: Non ten autorización para acceder a esta páxina.
655
 notice_successful_connection: "Accedeu correctamente."
656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670
 notice_successful_create: Creación correcta.
 notice_successful_delete: Borrado correcto.
 notice_successful_update: Modificación correcta.
 notice_unable_delete_version: Non se pode borrar a versión
 permission_add_issue_notes: Engadir notas
 permission_add_issue_watchers: Engadir seguidores
 permission_add_issues: Engadir peticións
 permission_add_messages: Enviar mensaxes
 permission_browse_repository: Ollar repositorio
 permission_comment_news: Comentar noticias
 permission_commit_access: Acceso de escritura
 permission_delete_issues: Borrar peticións
 permission_delete_messages: Borrar mensaxes
 permission_delete_own_messages: Borrar mensaxes propios
 permission_delete_wiki_pages: Borrar páxinas wiki
671
 permission_delete_wiki_pages_attachments: Borrar ficheiros
672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683
 permission_edit_issue_notes: Modificar notas
 permission_edit_issues: Modificar peticións
 permission_edit_messages: Modificar mensaxes
 permission_edit_own_issue_notes: Modificar notas propias
 permission_edit_own_messages: Editar mensaxes propios
 permission_edit_own_time_entries: Modificar tempos dedicados propios
 permission_edit_project: Modificar proxecto
 permission_edit_time_entries: Modificar tempos dedicados
 permission_edit_wiki_pages: Modificar páxinas wiki
 permission_log_time: Anotar tempo dedicado
 permission_manage_boards: Administrar foros
 permission_manage_categories: Administrar categorías de peticións
684
 permission_manage_files: Administrar ficheiros
685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698
 permission_manage_issue_relations: Administrar relación con outras peticións
 permission_manage_members: Administrar membros
 permission_manage_news: Administrar noticias
 permission_manage_public_queries: Administrar consultas públicas
 permission_manage_repository: Administrar repositorio
 permission_manage_versions: Administrar versións
 permission_manage_wiki: Administrar wiki
 permission_protect_wiki_pages: Protexer páxinas wiki
 permission_rename_wiki_pages: Renomear páxinas wiki
 permission_save_queries: Gravar consultas
 permission_select_project_modules: Seleccionar módulos do proxecto
 permission_view_calendar: Ver calendario
 permission_view_changesets: Ver cambios
 permission_view_documents: Ver documentos
699
 permission_view_files: Ver ficheiros
700 701 702 703 704 705 706 707
 permission_view_gantt: Ver diagrama de Gantt
 permission_view_issue_watchers: Ver lista de seguidores
 permission_view_messages: Ver mensaxes
 permission_view_time_entries: Ver tempo dedicado
 permission_view_wiki_edits: Ver histórico do wiki
 permission_view_wiki_pages: Ver wiki
 project_module_boards: Foros
 project_module_documents: Documentos
708
 project_module_files: Ficheiros
709 710 711 712 713 714 715
 project_module_issue_tracking: Peticións
 project_module_news: Noticias
 project_module_repository: Repositorio
 project_module_time_tracking: Control de tempo
 project_module_wiki: Wiki
 setting_activity_days_default: Días a mostrar na actividade do proxecto
 setting_app_title: Título da aplicación
716 717 718
 setting_attachment_max_size: Tamaño máximo do ficheiro
 setting_autofetch_changesets: Autorechear as remisións do repositorio
 setting_autologin: "Identificarse automaticamente."
719
 setting_bcc_recipients: Ocultar as copias de carbón (bcc)
720 721
 setting_commit_fix_keywords: Palabras chave para a corrección
 setting_commit_ref_keywords: Palabras chave para a referencia
722 723
 setting_cross_project_issue_relations: Permitir relacionar peticións de distintos proxectos
 setting_date_format: Formato da data
724 725
 setting_default_language: Idioma predeterminado
 setting_default_projects_public: "Os proxectos novos son públicos de maneira predeterminada."
726
 setting_diff_max_lines_displayed: Número máximo de diferencias mostradas
727
 setting_display_subprojects_issues: "Mostrar peticións de prox. secundarios no principal de maneira predeterminada."
728 729 730 731 732
 setting_emails_footer: Pe de mensaxes
 setting_enabled_scm: Activar SCM
 setting_feeds_limit: Límite de contido para sindicación
 setting_gravatar_enabled: Usar iconas de usuario (Gravatar)
 setting_host_name: Nome e ruta do servidor
733
 setting_issue_list_default_columns: "Columnas predeterminadas para a lista de peticións."
734 735 736
 setting_issues_export_limit: Límite de exportación de peticións
 setting_login_required: Requírese identificación
 setting_mail_from: Correo dende o que enviar mensaxes
737
 setting_mail_handler_api_enabled: Activar o programa para mensaxes entrantes
738
 setting_mail_handler_api_key: Chave da API
739 740 741 742 743
 setting_per_page_options: Obxectos por páxina
 setting_plain_text_mail: só texto plano (non HTML)
 setting_protocol: Protocolo
 setting_self_registration: Rexistro permitido
 setting_sequential_project_identifiers: Xerar identificadores de proxecto
744
 setting_sys_api_enabled: Activar o programa para a xestión do repositorio
745 746 747 748 749 750 751 752
 setting_text_formatting: Formato de texto
 setting_time_format: Formato de hora
 setting_user_format: Formato de nome de usuario
 setting_welcome_text: Texto de benvida
 setting_wiki_compression: Compresión do historial do Wiki
 status_active: activo
 status_locked: bloqueado
 status_registered: rexistrado
753 754
 text_are_you_sure: Está seguro?
 text_assign_time_entries_to_project: Asignar as horas ao proxecto
755
 text_caracters_maximum: "%{count} caracteres como máximo."
756
 text_caracters_minimum: "%{count} caracteres como mínimo."
757
 text_comma_separated: Múltiples valores permitidos (separados por coma).
758
 text_default_administrator_account_changed: "Cambiouse a conta predeterminada de administrador."
759
 text_destroy_time_entries: Borrar as horas
760 761
 text_destroy_time_entries_question: Existen %{hours} horas asignadas á petición que quere borrar. Que quere facer ?
 text_diff_truncated: ' Diferencia truncada por exceder o máximo tamaño visíbel.'
762
 text_email_delivery_not_configured: "O envío de correos non está configurado, e as notificacións desactiváronse. \n Configure o servidor de SMTP en config/configuration.yml e reinicie a aplicación para activar os cambios."
763
 text_enumeration_category_reassign_to: 'Reasignar ao seguinte valor:'
764
 text_enumeration_destroy_question: "%{count} obxectos con este valor asignado."
765
 text_file_repository_writable: Pódese escribir no repositorio
766
 text_issue_added: "Petición %{id} engadida por %{author}."
767
 text_issue_category_destroy_assignments: Deixar as peticións sen categoría
768
 text_issue_category_destroy_question: "Algunhas peticións (%{count}) están asignadas a esta categoría. Que desexa facer?"
769
 text_issue_category_reassign_to: Reasignar as peticións á categoría
770
 text_issue_updated: "A petición %{id} actualizouse por %{author}."
771
 text_issues_destroy_confirmation: 'Seguro que quere borrar as peticións seleccionadas?'
772
 text_issues_ref_in_commit_messages: Referencia e petición de corrección nas mensaxes
773
 text_length_between: "Lonxitude entre %{min} e %{max} caracteres."
774
 text_load_default_configuration: "Cargar a configuración predeterminada"
775
 text_min_max_length_info: 0 para ningunha restrición
776 777
 text_no_configuration_data: "Inda non se configuraron perfiles, nin tipos, estados e fluxo de traballo asociado a peticións. Recoméndase encarecidamente cargar a configuración predeterminada. Unha vez cargada, poderá modificala."
 text_project_destroy_confirmation: Estás seguro de querer eliminar o proxecto?
778 779
 text_reassign_time_entries: 'Reasignar as horas a esta petición:'
 text_regexp_info: ex. ^[A-Z0-9]+$
780 781
 text_repository_usernames_mapping: "Estableza a correspondencia entre os usuarios de Redmine e os presentes no historial do repositorio.\nOs usuarios co mesmo nome ou correo en Redmine e no repositorio serán asociados automaticamente."
 text_rmagick_available: RMagick dispoñíbel (opcional)
782 783
 text_select_mail_notifications: Seleccionar os eventos a notificar
 text_select_project_modules: 'Seleccione os módulos a activar para este proxecto:'
784 785
 text_status_changed_by_changeset: "Aplicado nos cambios %{value}"
 text_subprojects_destroy_warning: "Os proxectos secundarios: %{value} tamén se eliminarán"
786 787 788
 text_tip_issue_begin_day: tarefa que comeza este día
 text_tip_issue_begin_end_day: tarefa que comeza e remata este día
 text_tip_issue_end_day: tarefa que remata este día
789 790 791
 text_tracker_no_workflow: Non hai ningún fluxo de traballo definido para este tipo de petición
 text_unallowed_characters: Caracteres non permitidos
 text_user_mail_option: "Dos proxectos non seleccionados, recibirá notificacións sobre elementos monitorizados ou elementos nos que estea involucrado (por exemplo, peticións das que vostede sexa autor ou asignadas a vostede)."
792
 text_user_wrote: "%{value} escribiu:"
793
 text_wiki_destroy_confirmation: Seguro que quere borrar o wiki e todo o seu contido?
794
 text_workflow_edit: Seleccionar un fluxo de traballo para actualizar
795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811
 warning_attachments_not_saved: "Non foi posíbel gardar %{count} ficheiros."
 field_editable: "Editábel"
 text_plugin_assets_writable: "Ten permisos de escritura no cartafol de recursos do complemento."
 label_display: "Mostrar"
 button_create_and_continue: "Crear en continuar"
 text_custom_field_possible_values_info: "Cada valor nunha liña."
 setting_repository_log_display_limit: "Número máximo de revisións que se mostran no ficheiro do historial."
 setting_file_max_size_displayed: "Tamaño máximo dos ficheiros de texto que se mostran liña por liña."
 field_watcher: "Seguidor"
 setting_openid: "Permitir rexistrarse e acceder mediante OpenID."
 field_identity_url: "URL de OpenID"
 label_login_with_open_id_option: "ou acceda mediante OpenID."
 field_content: "Contido"
 label_descending: "Descendente"
 label_sort: "Ordenar"
 label_ascending: "Ascendente"
 label_date_from_to: "De %{start} a %{end}"
812
 label_greater_or_equal: ">="
813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887
 label_less_or_equal: "<="
 text_wiki_page_destroy_question: "Esta páxina ten %{descendants} subpáxinas e descendentes. Que quere facer?"
 text_wiki_page_reassign_children: "Asignar as subpáxinas a esta páxina superior."
 text_wiki_page_nullify_children: "Manter as subpáxinas como páxinas raíz."
 text_wiki_page_destroy_children: "Eliminar as subpáxinas e todas as súas descendentes."
 setting_password_min_length: "Lonxitude mínima dos contrasinais"
 field_group_by: "Agrupar os resultados por"
 mail_subject_wiki_content_updated: "Actualizouse a páxina «%{id}» do wiki."
 label_wiki_content_added: "Engadiuse unha páxina ao wiki."
 mail_subject_wiki_content_added: "Engadiuse a páxina «%{id}» ao wiki."
 mail_body_wiki_content_added: "%{author} engadiu a páxina «%{id}» ao wiki."
 label_wiki_content_updated: "Actualizouse a páxina."
 mail_body_wiki_content_updated: "%{author} actualizou a páxina «%{id}» do wiki."
 permission_add_project: "Crear un proxecto"
 setting_new_project_user_role_id: "Rol que se lle aos usuarios que non son administradores e crear algún proxecto."
 label_view_all_revisions: "Ver todas as revisións"
 label_tag: "Etiqueta"
 label_branch: "Rama"
 error_no_tracker_in_project: "Non hai ningún tipo de petición asociado con este proxecto. Revise a configuración do proxecto."
 error_no_default_issue_status: "Non se definiu un estado predeterminado para as peticións. Revise a configuración desde «Administración Estados das peticións»."
 text_journal_changed: "O campo «%{label}» cambiou de «%{old}» a «%{new}»."
 text_journal_set_to: "O campo «%{label}» é agora «%{value}»."
 text_journal_deleted: "Eliminouse o campo «%{label}» (%{old})."
 label_group_plural: "Grupos"
 label_group: "Grupo"
 label_group_new: "Crear un grupo"
 label_time_entry_plural: "Tempo empregado"
 text_journal_added: "Engadiuse o campo «%{label}» co valor «%{value}»."
 field_active: "Activo"
 enumeration_system_activity: "Actividade do sistema"
 permission_delete_issue_watchers: "Eliminar os seguidores"
 version_status_closed: "pechada"
 version_status_locked: "bloqueada"
 version_status_open: "aberta"
 error_can_not_reopen_issue_on_closed_version: "Non se pode volver abrir unha petición que estea asignada a unha versión pechada."
 label_user_anonymous: "Anónimo"
 button_move_and_follow: "Mover e seguir"
 setting_default_projects_modules: "Módulos activados de maneira predeterminada para novos proxectos."
 setting_gravatar_default: "Imaxe de Gravatar predeterminada"
 field_sharing: "Compartir"
 label_version_sharing_hierarchy: "Coa xerarquía do proxecto"
 label_version_sharing_system: "Con todos os proxectos"
 label_version_sharing_descendants: "Cos subproxectos"
 label_version_sharing_tree: "Coa árbore de proxectos"
 label_version_sharing_none: "Non compartir"
 error_can_not_archive_project: "Non é posíbel arquivar este proxecto."
 button_duplicate: "Duplicado"
 button_copy_and_follow: "Copiar e seguir"
 label_copy_source: "Fonte"
 setting_issue_done_ratio: "Calcular a proporción de peticións completadas mediante"
 setting_issue_done_ratio_issue_status: "O estado das peticións"
 error_issue_done_ratios_not_updated: "Non se actualizaron as proporcións de peticións completadas."
 error_workflow_copy_target: "Seleccione os tipos de petición e os roles."
 setting_issue_done_ratio_issue_field: "Use o campo da petición"
 label_copy_same_as_target: "O mesmo que o de destino"
 label_copy_target: "Petición de destino"
 notice_issue_done_ratios_updated: "Actualizáronse as proporcións de peticións completadas."
 error_workflow_copy_source: "Seleccione un tipo de petición e rol de orixe."
 label_update_issue_done_ratios: "Actualizar as proporcións de peticións completadas"
 setting_start_of_week: "Que os calendarios comecen o"
 permission_view_issues: "Ver as peticións"
 label_display_used_statuses_only: " mostrar os estados que osa este tipo de petición."
 label_revision_id: "Revisión %{value}"
 label_api_access_key: "Chave de acceso á API"
 label_api_access_key_created_on: "A chave de acceso á API creouse hai %{value}."
 label_feeds_access_key: "Chave de acceso mediante Atom"
 notice_api_access_key_reseted: "Restableceuse a súa chave de acceso á API."
 setting_rest_api_enabled: "Activar o servizo web REST."
 label_missing_api_access_key: "Necesita unha chave de acceso á API."
 label_missing_feeds_access_key: "Necesita unha chave de acceso mediante Atom."
 button_show: "Mostrar"
 text_line_separated: "Permítense varios valores (un por liña)."
 setting_mail_handler_body_delimiters: "Acurtar as mensaxes a partir dunha destas liñas."
 permission_add_subprojects: "Crear subproxectos"
 label_subproject_new: "Crear un sobproxecto"
888
 text_own_membership_delete_confirmation: |-
889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973
  Está a piques de eliminar todos ou parte dos permisos de que dispón, e pode
  que en canto remate perda a capacidade de facer máis cambios neste proxecto.
  Está seguro de que quere continuar?
 label_close_versions: "Pechar as versións completadas"
 label_board_sticky: "Destacado"
 label_board_locked: "Bloqueado"
 permission_export_wiki_pages: "Exportar as páxinas do wiki"
 setting_cache_formatted_text: "Gardar o texto formatado na caché."
 permission_manage_project_activities: "Xestionar as actividades do proxecto"
 error_unable_delete_issue_status: "Non foi posíbel eliminar o estado da petición."
 label_profile: "Perfil"
 permission_manage_subtasks: "Xestionar as subtarefas"
 field_parent_issue: "Tarefa superior"
 label_subtask_plural: "Subtarefas"
 label_project_copy_notifications: "Enviar notificacións por correo electrónico durante a copia do proxecto."
 error_can_not_delete_custom_field: "Non foi posíbel eliminar o campo personalizado."
 error_unable_to_connect: "Non foi posíbel conectarse (%{value})."
 error_can_not_remove_role: "Este rol non pode eliminarse porque está a usarse."
 error_can_not_delete_tracker: "Este tipo de petición non pode eliminarse porque existen peticións deste tipo."
 field_principal: "Principal"
 notice_failed_to_save_members: "Non foi posíbel gardar os membros: %{errors}."
 text_zoom_out: "Afastar"
 text_zoom_in: "Achegar"
 notice_unable_delete_time_entry: "Non foi posíbel eliminar a entrada do historial."
 label_overall_spent_time: "Tempo total empregado"
 field_time_entries: "Rexistrar tempo"
 project_module_gantt: "Gantt"
 project_module_calendar: "Calendario"
 button_edit_associated_wikipage: "Editar a páxina do wiki asociada: %{page_title}"
 field_text: "Campo de texto"
 setting_default_notification_option: "Opción de notificación predeterminada"
 label_user_mail_option_only_my_events: " para as cousas que sigo ou nas que estou involucrado"
 label_user_mail_option_none: "Non hai eventos."
 field_member_of_group: "Grupo do asignado"
 field_assigned_to_role: "Rol do asignado"
 notice_not_authorized_archived_project: "O proxecto ao que intenta acceder está arquivado."
 label_principal_search: "Buscar un usuario ou grupo:"
 label_user_search: "Buscar un usuario:"
 field_visible: "Visíbel"
 setting_commit_logtime_activity_id: "Actividade de tempo rexistrado"
 text_time_logged_by_changeset: "Aplicado nos cambios %{value}."
 setting_commit_logtime_enabled: "Activar o rexistro de tempo."
 notice_gantt_chart_truncated: "O diagrama recortouse porque se superou o número de elementos que pode mostrar (%{max})."
 setting_gantt_items_limit: "Número máximo de elementos que se poden mostrar no diagrama de Gantt."
 field_warn_on_leaving_unsaved: "Avisarme antes de pechar unha páxina que conteña texto sen gardar."
 text_warn_on_leaving_unsaved: "A páxina actual contén texto sen gardar que se perderá se continúa."
 label_my_queries: "Consultas personalizadas"
 text_journal_changed_no_detail: "Actualizouse o campo «%{label}»."
 label_news_comment_added: "Engadiuse un comentario a unha nova."
 button_expand_all: "Expandilo todo"
 button_collapse_all: "Recollelo todo"
 label_additional_workflow_transitions_for_assignee: "Transicións adicionais que se lle permiten ao asignado"
 label_additional_workflow_transitions_for_author: "Transicións adicionais que se lle permiten ao autor"
 label_bulk_edit_selected_time_entries: "Editar as entradas de tempo seleccionadas á vez"
 text_time_entries_destroy_confirmation: "Está seguro de que quere eliminar as entradas de tempo seleccionadas?"
 label_role_anonymous: "Anónimo"
 label_role_non_member: "Non membro"
 label_issue_note_added: "Engadiuse a nota."
 label_issue_status_updated: "Actualizouse o estado."
 label_issue_priority_updated: "Actualizouse a prioridade."
 label_issues_visibility_own: "Peticións creadas polo usuario ou asignadas a el"
 field_issues_visibility: "Visibilidade das peticións"
 label_issues_visibility_all: "Todas as peticións"
 permission_set_own_issues_private: "Peticións propias públicas ou privadas"
 field_is_private: "Privadas"
 permission_set_issues_private: "Peticións públicas ou privadas"
 label_issues_visibility_public: "Todas as peticións non privadas"
 text_issues_destroy_descendants_confirmation: "Isto tamén eliminará %{count} subtareas."
 field_commit_logs_encoding: "Codificación das mensaxes das remisións"
 field_scm_path_encoding: "Codificación das rutas"
 text_scm_path_encoding_note: "Predeterminada: UTF-8"
 field_path_to_repository: "Ruta do repositorio"
 field_root_directory: "Cartafol raíz"
 field_cvs_module: "Módulo"
 field_cvsroot: "CVSROOT"
 text_mercurial_repository_note: "Repositorio local (por exemplo «/hgrepo» ou «C:\\hgrepo»)"
 text_scm_command: "Orde"
 text_scm_command_version: "Versión"
 label_git_report_last_commit: "Informar da última remisión de ficheiros e cartafoles"
 notice_issue_successful_create: "Creouse a petición %{id}."
 label_between: "entre"
 setting_issue_group_assignment: "Permitir asignar peticións a grupos."
 label_diff: "Diferencias"
 text_git_repository_note: "O repositorio está baleiro e é local (por exemplo, «/gitrepo» ou «C:\\gitrepo»)"
 description_query_sort_criteria_direction: "Dirección da orde"
974
 description_project_scope: "Ámbito da busca"
975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996
 description_filter: "Filtro"
 description_user_mail_notification: "Configuración das notificacións por correo electrónico"
 description_message_content: "Contido da mensaxe"
 description_available_columns: "Columnas dispoñíbeis"
 description_issue_category_reassign: "Escolla a categoría da petición."
 description_search: "Campo de busca"
 description_notes: "Notas"
 description_choose_project: "Proxectos"
 description_query_sort_criteria_attribute: "Ordenar polo atributo"
 description_wiki_subpages_reassign: "Escoller unha nova páxina superior"
 description_selected_columns: "Columnas seleccionadas"
 label_parent_revision: "Revisión superior"
 label_child_revision: "Subrevisión"
 error_scm_annotate_big_text_file: "Non pode engadirse unha anotación á entrada, supera o tamaño máximo para os ficheiros de texto."
 setting_default_issue_start_date_to_creation_date: "usar a data actual como a data de inicio das novas peticións."
 button_edit_section: "Editar esta sección"
 setting_repositories_encodings: "Anexos e codificación dos repositorios"
 description_all_columns: "Todas as columnas"
 button_export: "Exportar"
 label_export_options: "Opcións de exportación a %{export_format}"
 error_attachment_too_big: "Non é posíbel enviar este ficheiro porque o seu tamaño supera o máximo permitido (%{max_size})."
 notice_failed_to_save_time_entries: "Non foi posíbel gardar %{count} das %{total} entradas de tempo seleccionadas: %{ids}."
997
 label_x_issues:
998 999
  zero: "0 peticións"
  one:  "1 petición"
1000
  other: "%{count} peticións"
1001 1002 1003
 label_repository_new: "Engadir un repositorio"
 field_repository_is_default: "Repositorio principal"
 label_copy_attachments: "Copiar os anexos"
1004
 label_item_position: "%{position}/%{count}"
1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018
 label_completed_versions: "Versións completadas"
 text_project_identifier_info: " se permiten letras latinas minúsculas (a-z), díxitos, guións e guións baixos.<br />Non pode cambiar o identificador despois de gardalo."
 field_multiple: "Varios valores"
 setting_commit_cross_project_ref: "Permitir ligar e solucionar peticións do resto de proxectos."
 text_issue_conflict_resolution_add_notes: "Engadir as notas e descartar o resto dos cambios."
 text_issue_conflict_resolution_overwrite: "Aplicar os cambios de todos xeitos (as notas anteriores manteranse, pero pode que se perda algún dos outros cambios)."
 notice_issue_update_conflict: "Outro usuario actualizou a petición mentres vostede estaba a modificala."
 text_issue_conflict_resolution_cancel: "Descartar todos os meus cambios e volver mostrar %{link}."
 permission_manage_related_issues: "Xestionar as peticións relacionadas"
 field_auth_source_ldap_filter: "Filtro de LDAP"
 label_search_for_watchers: "Buscar seguidores que engadir"
 notice_account_deleted: "A súa conta eliminouse de maneira permanente."
 setting_unsubscribe: "Permitirlle aos usuarios eliminar as súas contas."
 button_delete_my_account: "Eliminar a miña conta."
jplang's avatar
jplang committed
1019
 text_account_destroy_confirmation: |-
1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108
  Está seguro de que quere continuar?
  A súa conta eliminarase de maneira permanente, e non poderá volvela activar nunca.
 error_session_expired: "Caducou a sesión, acceda de novo ao sitio."
 text_session_expiration_settings: "Advertencia: ao cambiar estas opcións é posíbel que caduquen todas as sesións actuais, incluída a súa, e todos os usuarios deban identificarse de novo."
 setting_session_lifetime: "Tempo de vida máximo das sesións"
 setting_session_timeout: "Tempo de inactividade máximo das sesións"
 label_session_expiration: "Caducidade das sesións"
 permission_close_project: "Pechar ou volver abrir o proxecto"
 label_show_closed_projects: "Ver os proxectos pechados"
 button_close: "Pechar"
 button_reopen: "Volver abrir"
 project_status_active: "activo"
 project_status_closed: "pechado"
 project_status_archived: "arquivado"
 text_project_closed: "O proxecto está pechado, e admite accións de lectura."
 notice_user_successful_create: "Creouse o usuario %{id}."
 field_core_fields: "Campos estándar"
 field_timeout: "Tempo límite (en segundos)"
 setting_thumbnails_enabled: "Mostrar as miniaturas dos anexos."
 setting_thumbnails_size: "Tamaño das miniaturas (en píxeles)"
 label_status_transitions: "Transicións de estado"
 label_fields_permissions: "Permisos dos campos"
 label_readonly: " lectura"
 label_required: "Necesario"
 text_repository_identifier_info: " se permiten letras minúsculas latinas (a-z), díxitos, guións e guións baixos.<br />Non pode cambiar o identificador unha vez queda gardado."
 field_board_parent: "Foro superior"
 label_attribute_of_project: "%{name} do proxecto"
 label_attribute_of_author: "%{name} do autor"
 label_attribute_of_assigned_to: "%{name} do asignado"
 label_attribute_of_fixed_version: "%{name} da versión de destino"
 label_copy_subtasks: "Copiar as subtarefas"
 label_copied_to: "copiado a"
 label_copied_from: "copiado de"
 label_any_issues_in_project: "calquera petición do proxecto"
 label_any_issues_not_in_project: "calquera petición fóra do proxecto"
 field_private_notes: "Notas privadas"
 permission_view_private_notes: "Ver as notas privadas"
 permission_set_notes_private: "Marcar as notas como privadas"
 label_no_issues_in_project: "O proxecto non ten peticións."
 label_any: "todos"
 label_last_n_weeks: "ultimas %{count} semanas"
 setting_cross_project_subtasks: "Permitir tarefas en varios proxectos"
 label_cross_project_descendants: "Con subproxectos"
 label_cross_project_tree: "Con árbore de proxectos"
 label_cross_project_hierarchy: "Con xerarquía de proxectos"
 label_cross_project_system: "Con todos os proxectos"
 button_hide: "Agochar"
 setting_non_working_week_days: "Días non lectivos"
 label_in_the_next_days: "nos seguintes"
 label_in_the_past_days: "nos últimos"
 label_attribute_of_user: "%{name} do usuario"
 text_turning_multiple_off: "Se desactiva varios valores, eliminaranse varios valores para preservar un valor por elemento."
 label_attribute_of_issue: "%{name} da petición"
 permission_add_documents: "Engadir documentos"
 permission_edit_documents: "Editar os documentos"
 permission_delete_documents: "Eliminar os documentos"
 label_gantt_progress_line: "Liña do progreso"
 setting_jsonp_enabled: "Activar a compatibilidade con JSONP."
 field_inherit_members: "Herdar os membros"
 field_closed_on: "Pechado"
 field_generate_password: "Xerar un contrasinal"
 setting_default_projects_tracker_ids: "Tipos de petición predeterminados para novos proxectos."
 label_total_time: "Total"
 text_scm_config: "Pode configurar as súas ordes de SCM en «config/configuration.yml». Reinicie o programa despois de gardar os cambios."
 text_scm_command_not_available: "A orde de SCM non está dispoñíbel. Revise a opción desde o panel de administración."
 setting_emails_header: "Cabeceira da mensaxe"
 notice_account_not_activated_yet: 'Aínda non activou a conta. <a href="%{url}">Siga esta ligazón</a> para solicitar unha nova mensaxe de confirmación.'
 notice_account_locked: "A conta está bloqueada."
 label_hidden: "Agochado"
 label_visibility_private: " para min"
 label_visibility_roles: " para estes roles"
 label_visibility_public: "para calquera usuario"
 field_must_change_passwd: "Debe cambiar de contrasinal a seguinte vez que acceda ao sitio."
 notice_new_password_must_be_different: "O novo contrasinal non pode ser idéntico ao contrasinal actual."
 setting_mail_handler_excluded_filenames: "Excluír anexos por nome"
 text_convert_available: "O programa «convert» de ImageMagick está dispoñíbel (opcional)."
 label_link: "Ligazón"
 label_only: "só"
 label_drop_down_list: "lista despregábel"
 label_checkboxes: "caixas de opción múltiple"
 label_link_values_to: "Ligar os valores co URL"
 setting_force_default_language_for_anonymous: "Definir un idioma predeterminado para os usuarios anónimos."
 setting_force_default_language_for_loggedin: "Definir un idioma predeterminado para os usuarios rexistrados."
 label_custom_field_select_type: "Seleccionar o tipo de obxecto ao que se anexará o campo personalizado."
 label_issue_assigned_to_updated: "Actualizouse o asignado."
 label_check_for_updates: "Comprobar se hai actualizacións"
 label_latest_compatible_version: "Última versión compatíbel"
 label_unknown_plugin: "Complemento descoñecido"
 label_radio_buttons: "caixas de opción única"
1109 1110
 label_group_anonymous: "Usuarios anónimos"
 label_group_non_member: "Usuarios non membros"
1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120
 label_add_projects: "Engadir proxectos"
 field_default_status: "Estado predeterminado"
 text_subversion_repository_note: "Exemplos: file:///, http://, https://, svn://, svn+[esquema de túnel]://"
 field_users_visibility: "Visibilidade dos usuarios"
 label_users_visibility_all: "Todos os usuarios activos"
 label_users_visibility_members_of_visible_projects: "Membros de proxectos visíbeis"
 label_edit_attachments: "Editar os ficheiros anexos"
 setting_link_copied_issue: "Ligar aos tíckets ao copialos"
 label_link_copied_issue: "Ligar ao tícket copiado"
 label_ask: "Preguntar"
1121 1122 1123 1124
 label_search_attachments_yes: Buscar nomes e descricións dos ficheiros
 label_search_attachments_no: Non buscar ficheiros
 label_search_attachments_only: Buscar só ficheiros
 label_search_open_issues_only: Só peticións abertas
jplang's avatar
jplang committed
1125
 field_address: Correo electrónico
1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146
 setting_max_additional_emails: Máximo número de enderezos de correo adicionais
 label_email_address_plural: Correos
 label_email_address_add: Engadir enderezo de correo
 label_enable_notifications: Activar notificacións
 label_disable_notifications: Desactivar notificacións
 setting_search_results_per_page: Resultados da busca por páxina
 label_blank_value: En branco
 permission_copy_issues: Copiar peticións
 error_password_expired: A túa contrasinal caducou ou o administrador obrígate
  a cambiala.
 field_time_entries_visibility: Visibilidade das entradas de tempo
 setting_password_max_age: Obrigar a cambiar a contrasinal despois de
 label_parent_task_attributes: Atributos da tarefa pai
 label_parent_task_attributes_derived: Calculada a partir das subtarefas
 label_parent_task_attributes_independent: Independente das subtarefas
 label_time_entries_visibility_all: Todas as entradas de tempo
 label_time_entries_visibility_own: Horas creadas polo usuario
 label_member_management: Xestión de membros
 label_member_management_all_roles: Todos os roles
 label_member_management_selected_roles_only: Só estes roles
 label_password_required: Confirma a túa contrasinal para continuar
1147
 label_total_spent_time: "Tempo total empregado"
1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168
 notice_import_finished: "%{count} elementos foron importados"
 notice_import_finished_with_errors: "%{count} dun total de %{total} elementos non puideron ser importados"
 error_invalid_file_encoding: O ficheiro non é un ficheiro codificado %{encoding} válido
 error_invalid_csv_file_or_settings: O ficheiro non é un arquivo CSV ou non coincide coas
  opcións de abaixo
 error_can_not_read_import_file: Aconteceu un erro lendo o ficheiro a importar
 permission_import_issues: Importar peticións
 label_import_issues: Importar peticións
 label_select_file_to_import: Selecciona o ficheiro a importar
 label_fields_separator: Separador dos campos
 label_fields_wrapper: Envoltorio dos campos
 label_encoding: Codificación
 label_comma_char: Coma
 label_semi_colon_char: Punto e coma
 label_quote_char: Comilla simple
 label_double_quote_char: Comilla dobre
 label_fields_mapping: Mapeo de campos
 label_file_content_preview: Vista previa do contido
 label_create_missing_values: Crear valores non presentes
 button_import: Importar
 field_total_estimated_hours: Total de tempo estimado
jplang's avatar
jplang committed
1169
 label_api: API
1170 1171 1172
 label_total_plural: Totais
 label_assigned_issues: Peticións asignadas
 label_field_format_enumeration: Listaxe chave/valor
1173
 label_f_hour_short: '%{value} h'
1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181
 field_default_version: Versión predeterminada
 error_attachment_extension_not_allowed: A extensión anexada %{extension} non é permitida
 setting_attachment_extensions_allowed: Extensións permitidas
 setting_attachment_extensions_denied: Extensións prohibidas
 label_any_open_issues: Calquera petición aberta
 label_no_open_issues: Peticións non abertas
 label_default_values_for_new_users: Valor predeterminado para novos usuarios
 error_ldap_bind_credentials: A conta/contrasinal do LDAP non é válida
1182
 setting_sys_api_key: Chave da API
1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220
 setting_lost_password: Esqueceu a contrasinal?
 mail_subject_security_notification: Notificación de seguridade
 mail_body_security_notification_change: ! '%{field} modificado.'
 mail_body_security_notification_change_to: ! '%{field} modificado por %{value}.'
 mail_body_security_notification_add: ! '%{field} %{value} engadido.'
 mail_body_security_notification_remove: ! '%{field} %{value} eliminado.'
 mail_body_security_notification_notify_enabled: O correo electrónico %{value} agora recibirá
  notificacións
 mail_body_security_notification_notify_disabled: O correo electrónico %{value} deixará de recibir
  notificacións
 mail_body_settings_updated: ! 'As seguintes opcións foron actualizadas:'
 field_remote_ip: Enderezo IP
 label_wiki_page_new: Nova páxina wiki
 label_relations: Relacións
 button_filter: Filtro
 mail_body_password_updated: A súa contrasinal foi cambiada.
 label_no_preview: Non hai vista previa dispoñible
 error_no_tracker_allowed_for_new_issue_in_project: O proxecto non ten ningún tipo 
  para que poida crear unha petición
 label_tracker_all: Tódolos tipos
 label_new_project_issue_tab_enabled: Amosar a lapela "Nova petición"
 setting_new_item_menu_tab: Lapela no menú de cada proxecto para creación de novos obxectos 
 label_new_object_tab_enabled: Amosar a lista despregable "+"
 error_no_projects_with_tracker_allowed_for_new_issue: Non hai proxectos con tipos
  para as que poida crear unha petición
 field_textarea_font: Fonte usada nas áreas de texto
 label_font_default: Fonte por defecto
 label_font_monospace: Fonte Monospaced
 label_font_proportional: Fonte Proporcional
 setting_timespan_format: Formato de período temporal
 label_table_of_contents: Índice de contidos
 setting_commit_logs_formatting: Aplicar formateo de texto para as mensaxes de commit
 setting_mail_handler_enable_regex: Activar expresións regulares
 error_move_of_child_not_possible: 'A subtarefa %{child} non se pode mover ao novo
  proxecto: %{errors}'
 error_cannot_reassign_time_entries_to_an_issue_about_to_be_deleted: O tempo empregado non pode
  ser reasignado a unha petición que vai ser eliminada
 setting_timelog_required_fields: Campos obrigatorios para as imputacións de tempo
1221
 label_attribute_of_object: '%{object_name}''s %{name}'
1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257
 label_user_mail_option_only_assigned: Só para as cousas que sigo ou que teño asignado
 label_user_mail_option_only_owner: Só para as cousas que sigo ou son o propietario
 warning_fields_cleared_on_bulk_edit: Os cambios provocarán o borrado automático
  dos valores de un ou máis campos dos obxectos seleccionados
 field_updated_by: Actualizado por
 field_last_updated_by: Última actualización por
 field_full_width_layout: Deseño para ancho completo
 label_last_notes: Últimas notas
 field_digest: Suma de verificación
 field_default_assigned_to: Asignado por defecto
 setting_show_custom_fields_on_registration: Amosar os campos personalizados no rexistro
 permission_view_news: Ver noticias
 label_no_preview_alternative_html: Non hai vista previa dispoñible. %{link} o ficheiro no seu lugar.
 label_no_preview_download: Descargar
 setting_close_duplicate_issues: Pechar as peticións duplicadas de xeito automático
 error_exceeds_maximum_hours_per_day: Non se poden imputar máis de %{max_hours} horas no
  mesmo día (%{logged_hours} horas teñen sido xa imputadas)
 setting_time_entry_list_defaults: Configuración por defecto do tempo imputado
 setting_timelog_accept_0_hours: Admitir tempo imputado con 0 horas
 setting_timelog_max_hours_per_day: Máximo número de horas que poden imputarse por día e usuario
 label_x_revisions: "%{count} revisións"
 error_can_not_delete_auth_source: Este método de autenticación está en uso e non pode
  ser borrado.
 button_actions: Accións
 mail_body_lost_password_validity: Por favor, teña en conta que só pode cambiar a contrasinal
  unha vez usando esta ligazón.
 text_login_required_html: Cando non precisan autenticación os proxectos públicos e os seus
  contidos están dispoñibles libremente na rede. Vostede pode <a href="%{anonymous_role_path}">editar
  os permisos aplicados</a>.
 label_login_required_yes: 'Si'
 label_login_required_no: Non, permitir acceso anónimo aos proxectos públicos
 text_project_is_public_non_member: Os proxectos públicos e os seus contidos están dispoñibles
  para todos os usuarios logueados.
 text_project_is_public_anonymous: Os proxectos públicos e os seus contidos están dispoñibles libremente
  na rede.
 label_version_and_files: Versións (%{count}) e Ficheiros
jplang's avatar
jplang committed
1258
 label_ldap: LDAP
1259
 label_ldaps_verify_none: LDAPS (sen comprobación de certificado)
jplang's avatar
jplang committed
1260
 label_ldaps_verify_peer: LDAPS
1261 1262 1263
 label_ldaps_warning: Se recomenda usar unha conexión LDAPS con comprobación de
  certificado para evitar calquera manipulación durante o proceso de autenticación.
 label_nothing_to_preview: Nada que previsualizar
maeda's avatar
maeda committed
1264
 error_token_expired: This password recovery link has expired, please try again.
maeda's avatar
maeda committed
1265 1266
 error_spent_on_future_date: Cannot log time on a future date
 setting_timelog_accept_future_dates: Accept time logs on future dates
1267
 label_delete_link_to_subtask: Eliminar relación
jplang's avatar
jplang committed
1268
 error_not_allowed_to_log_time_for_other_users: You are not allowed to log time
jplang's avatar
jplang committed
1269 1270
  for other users
 permission_log_time_for_other_users: Log spent time for other users
maeda's avatar
maeda committed
1271 1272 1273
 label_tomorrow: tomorrow
 label_next_week: next week
 label_next_month: next month