vi.yml 63.6 KB
Newer Older
1 2 3 4
# Vietnamese translation for Ruby on Rails
# by
#  Do Hai Bac (dohaibac@gmail.com)
#  Dao Thanh Ngoc (ngocdaothanh@gmail.com, http://github.com/ngocdaothanh/rails-i18n/tree/master)
5
#  Nguyen Minh Thien (thiencdcn@gmail.com, http://www.eDesignLab.org)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

vi:
 number:
  # Used in number_with_delimiter()
  # These are also the defaults for 'currency', 'percentage', 'precision', and 'human'
  format:
   # Sets the separator between the units, for more precision (e.g. 1.0 / 2.0 == 0.5)
   separator: ","
   # Delimets thousands (e.g. 1,000,000 is a million) (always in groups of three)
   delimiter: "."
   # Number of decimals, behind the separator (1 with a precision of 2 gives: 1.00)
   precision: 3

  # Used in number_to_currency()
  currency:
   format:
    # Where is the currency sign? %u is the currency unit, %n the number (default: $5.00)
    format: "%n %u"
    unit: "đồng"
    # These three are to override number.format and are optional
    separator: ","
    delimiter: "."
    precision: 2

  # Used in number_to_percentage()
  percentage:
   format:
    # These three are to override number.format and are optional
    # separator:
    delimiter: ""
    # precision:

  # Used in number_to_precision()
  precision:
   format:
    # These three are to override number.format and are optional
    # separator:
    delimiter: ""
    # precision:

  # Used in number_to_human_size()
  human:
   format:
    # These three are to override number.format and are optional
    # separator:
    delimiter: ""
52
    precision: 3
53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
   storage_units:
    format: "%n %u"
    units:
     byte:
      one: "Byte"
      other: "Bytes"
     kb: "KB"
     mb: "MB"
     gb: "GB"
     tb: "TB"
63 64 65 66 67 68 69

 # Used in distance_of_time_in_words(), distance_of_time_in_words_to_now(), time_ago_in_words()
 datetime:
  distance_in_words:
   half_a_minute: "30 giây"
   less_than_x_seconds:
    one:  "chưa tới 1 giây"
70
    other: "chưa tới %{count} giây"
71 72
   x_seconds:
    one:  "1 giây"
73
    other: "%{count} giây"
74 75
   less_than_x_minutes:
    one:  "chưa tới 1 phút"
76
    other: "chưa tới %{count} phút"
77 78
   x_minutes:
    one:  "1 phút"
79
    other: "%{count} phút"
80
   about_x_hours:
81 82
    one:  "khoảng 1 giờ"
    other: "khoảng %{count} giờ"
83
   x_hours:
84 85
    one:  "1 giờ"
    other: "%{count} giờ"
86 87
   x_days:
    one:  "1 ngày"
88
    other: "%{count} ngày"
89 90
   about_x_months:
    one:  "khoảng 1 tháng"
91
    other: "khoảng %{count} tháng"
92 93
   x_months:
    one:  "1 tháng"
94
    other: "%{count} tháng"
95 96
   about_x_years:
    one:  "khoảng 1 năm"
97
    other: "khoảng %{count} năm"
98 99
   over_x_years:
    one:  "hơn 1 năm"
100
    other: "hơn %{count} năm"
jplang's avatar
jplang committed
101
   almost_x_years:
102 103
    one:  "gần 1 năm"
    other: "gần %{count} năm"
104 105 106 107
  prompts:
   year:  "Năm"
   month: "Tháng"
   day:  "Ngày"
108
   hour:  "Giờ"
109 110 111 112 113 114 115
   minute: "Phút"
   second: "Giây"

 activerecord:
  errors:
   template:
    header:
116 117
     one:  "1 lỗi ngăn không cho lưu %{model} này"
     other: "%{count} lỗi ngăn không cho lưu %{model} này"
118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130
    # The variable :count is also available
    body: " lỗi với các mục sau:"

   # The values :model, :attribute and :value are always available for interpolation
   # The value :count is available when applicable. Can be used for pluralization.
   messages:
    inclusion: "không trong danh sách"
    exclusion: "đã được giành trước"
    invalid: "không hợp lệ"
    confirmation: "không khớp với xác nhận"
    accepted: "phải được đồng ý"
    empty: "không thể rỗng"
    blank: "không thể để trắng"
131 132 133
    too_long: "quá dài (tối đa %{count} tự)"
    too_short: "quá ngắn (tối thiểu %{count} tự)"
    wrong_length: "độ dài không đúng (phải %{count} tự)"
134 135
    taken: "đã có"
    not_a_number: "không phải số"
136 137 138
    greater_than: "phải lớn hơn %{count}"
    greater_than_or_equal_to: "phải lớn hơn hoặc bằng %{count}"
    equal_to: "phải bằng %{count}"
139 140
    less_than: "phải nhỏ hơn %{count}"
    less_than_or_equal_to: "phải nhỏ hơn hoặc bằng %{count}"
141 142 143 144 145
    odd: "phải số chẵn"
    even: "phải số lẻ"
    greater_than_start_date: "phải đi sau ngày bắt đầu"
    not_same_project: "không thuộc cùng dự án"
    circular_dependency: "quan hệ thể gây ra lặp tận"
146
    cant_link_an_issue_with_a_descendant: "Một vấn đề không thể liên kết tới một trong số những tác vụ con của nó"
147
    earlier_than_minimum_start_date: "cannot be earlier than %{date} because of preceding issues"
148
    not_a_regexp: "is not a valid regular expression"
149
    open_issue_with_closed_parent: "An open issue cannot be attached to a closed parent task"
150

151
 direction: ltr
152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164
 date:
  formats:
   # Use the strftime parameters for formats.
   # When no format has been given, it uses default.
   # You can provide other formats here if you like!
   default: "%d-%m-%Y"
   short: "%d %b"
   long: "%d %B, %Y"

  day_names: ["Chủ nhật", "Thứ hai", "Thứ ba", "Thứ tư", "Thứ năm", "Thứ sáu", "Thứ bảy"]
  abbr_day_names: ["Chủ nhật", "Thứ hai", "Thứ ba", "Thứ tư", "Thứ năm", "Thứ sáu", "Thứ bảy"]

  # Don't forget the nil at the beginning; there's no such thing as a 0th month
165 166
  month_names: [~, "Tháng một", "Tháng hai", "Tháng ba", "Tháng tư", "Tháng năm", "Tháng sáu", "Tháng bảy", "Tháng tám", "Tháng chín", "Tháng mười", "Tháng mười một", "Tháng mười hai"]
  abbr_month_names: [~, "Tháng một", "Tháng hai", "Tháng ba", "Tháng tư", "Tháng năm", "Tháng sáu", "Tháng bảy", "Tháng tám", "Tháng chín", "Tháng mười", "Tháng mười một", "Tháng mười hai"]
167
  # Used in date_select and datime_select.
168 169 170 171
  order:
   - :day
   - :month
   - :year
172 173 174 175

 time:
  formats:
   default: "%a, %d %b %Y %H:%M:%S %z"
176
   time: "%H:%M"
177 178 179
   short: "%d %b %H:%M"
   long: "%d %B, %Y %H:%M"
  am: "sáng"
180
  pm: "chiều"
181 182 183 184 185 186 187

 # Used in array.to_sentence.
 support:
  array:
   words_connector: ", "
   two_words_connector: " "
   last_word_connector: ", "
188

189
 actionview_instancetag_blank_option: Vui lòng chọn
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
190

191 192 193 194
 general_text_No: 'Không'
 general_text_Yes: 'Có'
 general_text_no: 'không'
 general_text_yes: 'có'
195
 general_lang_name: 'Vietnamese (Tiếng Việt)'
196 197 198
 general_csv_separator: ','
 general_csv_decimal_separator: '.'
 general_csv_encoding: UTF-8
199
 general_pdf_fontname: DejaVuSans
200
 general_pdf_monospaced_fontname: DejaVuSans
201
 general_first_day_of_week: '1'
tmaruyama's avatar
tmaruyama committed
202

203
 notice_account_updated: Cập nhật tài khoản thành công.
204
 notice_account_invalid_credentials: Tài khoản hoặc mật mã không hợp lệ
205 206
 notice_account_password_updated: Cập nhật mật mã thành công.
 notice_account_wrong_password: Sai mật mã
207
 notice_account_register_done: Tài khoản được tạo thành công. Để kích hoạt vui lòng làm theo hướng dẫn trong email gửi đến bạn.
208 209 210
 notice_account_unknown_email: Không rõ tài khoản.
 notice_can_t_change_password: Tài khoản được chứng thực từ nguồn bên ngoài. Không thể đổi mật mã cho loại chứng thực này.
 notice_account_lost_email_sent: Thông tin để đổi mật mã mới đã gửi đến bạn qua email.
211
 notice_account_activated: Tài khoản vừa được kích hoạt. Bây giờ bạn có thể đăng nhập.
212 213 214 215 216
 notice_successful_create: Tạo thành công.
 notice_successful_update: Cập nhật thành công.
 notice_successful_delete: Xóa thành công.
 notice_successful_connection: Kết nối thành công.
 notice_file_not_found: Trang bạn cố xem không tồn tại hoặc đã chuyển.
217 218
 notice_locking_conflict: Thông tin đang được cập nhật bởi người khác. Hãy chép nội dung cập nhật của bạn vào clipboard.
 notice_not_authorized: Bạn không có quyền xem trang này.
219 220
 notice_email_sent: "Email đã được gửi tới %{value}"
 notice_email_error: "Lỗi xảy ra khi gửi email (%{value})"
221
 notice_feeds_access_key_reseted: Mã số chứng thực Atom đã được tạo lại.
222 223 224 225
 notice_failed_to_save_issues: "Thất bại khi lưu %{count} vấn đề trong %{total} lựa chọn: %{ids}."
 notice_no_issue_selected: "Không vấn đề được chọn! Vui lòng kiểm tra các vấn đề bạn cần chỉnh sửa."
 notice_account_pending: "Thông tin tài khoản đã được tạo ra đang chờ chứng thực từ ban quản trị."
 notice_default_data_loaded: Đã nạp cấu hình mặc định.
226
 notice_unable_delete_version: Không thể xóa phiên bản.
227

228
 error_can_t_load_default_data: "Không thể nạp cấu hình mặc định: %{value}"
229
 error_scm_not_found: "Không tìm thấy dữ liệu trong kho chứa."
230
 error_scm_command_failed: "Lỗi xảy ra khi truy cập vào kho lưu trữ: %{value}"
231 232
 error_scm_annotate: "Đầu vào không tồn tại hoặc không thể chú thích."
 error_issue_not_found_in_project: 'Vấn đề không tồn tại hoặc không thuộc dự án'
233

234
 mail_subject_lost_password: "%{value}: mật của bạn"
235
 mail_body_lost_password: "Để đổi mật mã, hãy click chuột vào liên kết sau:"
236
 mail_subject_register: "%{value}: kích hoạt tài khoản"
237
 mail_body_register: "Để kích hoạt tài khoản, hãy click chuột vào liên kết sau:"
238
 mail_body_account_information_external: " Bạn thể dùng tài khoản %{value} để đăng nhập."
239
 mail_body_account_information: Thông tin về tài khoản
240
 mail_subject_account_activation_request: "%{value}: Yêu cầu chứng thực tài khoản"
241 242
 mail_body_account_activation_request: "Người dùng (%{value}) mới đăng  cần bạn xác nhận:"
 mail_subject_reminder: "%{count} vấn đề hết hạn trong các %{days} ngày tới"
243
 mail_body_reminder: "%{count} công việc bạn được phân công sẽ hết hạn trong %{days} ngày tới:"
244

245
 field_name: Tên dự án
246 247 248
 field_description: Mô tả
 field_summary: Tóm tắt
 field_is_required: Bắt buộc
249
 field_firstname: Tên đệm và Tên
250
 field_lastname: Họ
251 252 253
 field_mail: Email
 field_filename: Tập tin
 field_filesize: Cỡ
254
 field_downloads: Tải về
255 256 257
 field_author: Tác giả
 field_created_on: Tạo
 field_updated_on: Cập nhật
258 259
 field_field_format: Định dạng
 field_is_for_all: Cho mọi dự án
260 261
 field_possible_values: Giá trị hợp lệ
 field_regexp: Biểu thức chính quy
262 263
 field_min_length: Chiều dài tối thiểu
 field_max_length: Chiều dài tối đa
264
 field_value: Giá trị
265 266
 field_category: Chủ đề
 field_title: Tiêu đề
267
 field_project: Dự án
268
 field_issue: Vấn đề
269 270
 field_status: Trạng thái
 field_notes: Ghi chú
271
 field_is_closed: Vấn đề đóng
272
 field_is_default: Giá trị mặc định
273 274
 field_tracker: Kiểu vấn đề
 field_subject: Chủ đề
275
 field_due_date: Hết hạn
276 277
 field_assigned_to: Phân công cho
 field_priority: Mức ưu tiên
278
 field_fixed_version: Phiên bản
279 280
 field_user: Người dùng
 field_role: Quyền
281 282 283 284
 field_homepage: Trang chủ
 field_is_public: Công cộng
 field_parent: Dự án con của
 field_is_in_roadmap: Có thể thấy trong Kế hoạch
285
 field_login: Đăng nhập
286 287 288 289 290
 field_mail_notification: Thông báo qua email
 field_admin: Quản trị
 field_last_login_on: Kết nối cuối
 field_language: Ngôn ngữ
 field_effective_date: Ngày
291 292 293
 field_password: Mật khẩu
 field_new_password: Mật khẩu mới
 field_password_confirmation: Nhập lại mật khẩu
294 295 296
 field_version: Phiên bản
 field_type: Kiểu
 field_host: Host
297
 field_port: Cổng
298 299
 field_account: Tài khoản
 field_base_dn: Base DN
300 301
 field_attr_login: Thuộc tính đăng nhập
 field_attr_firstname: Thuộc tính tên đệm và Tên
302
 field_attr_lastname: Thuộc tính Họ
303
 field_attr_mail: Thuộc tính Email
304
 field_onthefly: Tạo người dùng tức thì
305
 field_start_date: Bắt đầu
306
 field_done_ratio: Tiến độ
307
 field_auth_source: Chế độ xác thực
308
 field_hide_mail: Không hiện email của tôi
309 310 311 312
 field_comments: Bình luận
 field_url: URL
 field_start_page: Trang bắt đầu
 field_subproject: Dự án con
313
 field_hours: Giờ
314 315 316
 field_activity: Hoạt động
 field_spent_on: Ngày
 field_identifier: Mã nhận dạng
317 318 319 320
 field_is_filter: Dùng như bộ lọc
 field_issue_to: Vấn đề liên quan
 field_delay: Độ trễ
 field_assignable: Vấn đề có thể gán cho vai trò này
321
 field_redirect_existing_links: Chuyển hướng trang đã có
322
 field_estimated_hours: Thời gian ước lượng
323
 field_column_names: Cột
324
 field_time_zone: Múi giờ
325 326 327 328
 field_searchable: Tìm kiếm được
 field_default_value: Giá trị mặc định
 field_comments_sorting: Liệt kê bình luận
 field_parent_title: Trang mẹ
329

330
 setting_app_title: Tựa đề ứng dụng
331 332 333 334 335
 setting_welcome_text: Thông điệp chào mừng
 setting_default_language: Ngôn ngữ mặc định
 setting_login_required: Cần đăng nhập
 setting_self_registration: Tự chứng thực
 setting_attachment_max_size: Cỡ tối đa của tập tin đính kèm
336 337
 setting_issues_export_limit: Giới hạn Export vấn đề
 setting_mail_from: Địa chỉ email gửi thông báo
338
 setting_bcc_recipients: Tạo bản CC bí mật (bcc)
339 340
 setting_host_name: Tên miền và đường dẫn
 setting_text_formatting: Định dạng bài viết
341
 setting_wiki_compression: Nén lịch sử Wiki
342
 setting_feeds_limit: Giới hạn nội dung của feed
343
 setting_default_projects_public: Dự án mặc định là public
344 345
 setting_autofetch_changesets: Tự động tìm nạp commits
 setting_sys_api_enabled: Cho phép WS quản lý kho chứa
346
 setting_commit_ref_keywords: Từ khóa tham khảo
347
 setting_commit_fix_keywords: Từ khóa chỉ vấn đề đã giải quyết
348
 setting_autologin: Tự động đăng nhập
349 350
 setting_date_format: Định dạng ngày
 setting_time_format: Định dạng giờ
351
 setting_cross_project_issue_relations: Cho phép quan hệ chéo giữa các dự án
352
 setting_issue_list_default_columns: Các cột mặc định hiển thị trong danh sách vấn đề
353 354
 setting_emails_footer: Chữ ký cuối thư
 setting_protocol: Giao thức
355 356
 setting_per_page_options: Tùy chọn đối tượng mỗi trang
 setting_user_format: Định dạng hiển thị người dùng
357
 setting_activity_days_default: Ngày hiển thị hoạt động của dự án
358
 setting_display_subprojects_issues: Hiển thị mặc định vấn đề của dự án con ở dự án chính
359 360
 setting_enabled_scm: Cho phép SCM
 setting_mail_handler_api_enabled: Cho phép WS cho các email tới
361 362
 setting_mail_handler_api_key: Mã số API
 setting_sequential_project_identifiers: Tự sinh chuỗi ID dự án
363

364 365
 project_module_issue_tracking: Theo dõi vấn đề
 project_module_time_tracking: Theo dõi thời gian
366 367 368 369 370 371
 project_module_news: Tin tức
 project_module_documents: Tài liệu
 project_module_files: Tập tin
 project_module_wiki: Wiki
 project_module_repository: Kho lưu trữ
 project_module_boards: Diễn đàn
372

373 374 375 376 377 378 379
 label_user: Tài khoản
 label_user_plural: Tài khoản
 label_user_new: Tài khoản mới
 label_project: Dự án
 label_project_new: Dự án mới
 label_project_plural: Dự án
 label_x_projects:
380 381 382
  zero: không có dự án
  one:  một dự án
  other: "%{count} dự án"
383
 label_project_all: Mọi dự án
384
 label_project_latest: Dự án mới nhất
385 386 387 388 389 390 391
 label_issue: Vấn đề
 label_issue_new: Tạo vấn đề mới
 label_issue_plural: Vấn đề
 label_issue_view_all: Tất cả vấn đề
 label_issues_by: "Vấn đề của %{value}"
 label_issue_added: Đã thêm vấn đề
 label_issue_updated: Vấn đề được cập nhật
392 393 394
 label_document: Tài liệu
 label_document_new: Tài liệu mới
 label_document_plural: Tài liệu
395
 label_document_added: Đã thêm tài liệu
396 397 398
 label_role: Vai trò
 label_role_plural: Vai trò
 label_role_new: Vai trò mới
399
 label_role_and_permissions: Vai trò và Quyền hạn
400 401 402
 label_member: Thành viên
 label_member_new: Thành viên mới
 label_member_plural: Thành viên
403 404 405
 label_tracker: Kiểu vấn đề
 label_tracker_plural: Kiểu vấn đề
 label_tracker_new: Tạo kiểu vấn đề mới
406
 label_workflow: Quy trình làm việc
407 408
 label_issue_status: Trạng thái vấn đề
 label_issue_status_plural: Trạng thái vấn đề
409
 label_issue_status_new: Thêm trạng thái
410 411 412 413 414 415
 label_issue_category: Chủ đề
 label_issue_category_plural: Chủ đề
 label_issue_category_new: Chủ đề mới
 label_custom_field: Trường tùy biến
 label_custom_field_plural: Trường tùy biến
 label_custom_field_new: Thêm Trường tùy biến
416 417
 label_enumerations: Liệt kê
 label_enumeration_new: Thêm giá trị
418 419 420
 label_information: Thông tin
 label_information_plural: Thông tin
 label_please_login: Vui lòng đăng nhập
421
 label_register: Đăng ký
422 423 424 425 426 427
 label_password_lost: Phục hồi mật mã
 label_home: Trang chính
 label_my_page: Trang riêng
 label_my_account: Cá nhân
 label_my_projects: Dự án của bạn
 label_administration: Quản trị
428
 label_login: Đăng nhập
429 430
 label_logout: Thoát
 label_help: Giúp đỡ
431 432
 label_reported_issues: Công việc bạn phân công
 label_assigned_to_me_issues: Công việc được phân công
433 434 435 436 437 438
 label_last_login: Kết nối cuối
 label_registered_on: Ngày tham gia
 label_activity: Hoạt động
 label_overall_activity: Tất cả hoạt động
 label_new: Mới
 label_logged_as: Tài khoản »
439
 label_environment: Môi trường
440 441 442 443
 label_authentication: Xác thực
 label_auth_source: Chế độ xác thực
 label_auth_source_new: Chế độ xác thực mới
 label_auth_source_plural: Chế độ xác thực
444
 label_subproject_plural: Dự án con
445
 label_and_its_subprojects: "%{value} dự án con"
446
 label_min_max_length: Độ dài nhỏ nhất - lớn nhất
447
 label_list: Danh sách
448
 label_date: Ngày
449 450
 label_integer: Số nguyên
 label_float: Số thực
451
 label_boolean: Boolean
452 453 454 455
 label_string: Văn bản
 label_text: Văn bản dài
 label_attribute: Thuộc tính
 label_attribute_plural: Các thuộc tính
456
 label_no_data: Chưa có thông tin gì
457
 label_change_status: Đổi trạng thái
458 459 460 461 462
 label_history: Lược sử
 label_attachment: Tập tin
 label_attachment_new: Thêm tập tin mới
 label_attachment_delete: Xóa tập tin
 label_attachment_plural: Tập tin
463
 label_file_added: Đã thêm tập tin
464 465 466 467 468 469
 label_report: Báo cáo
 label_report_plural: Báo cáo
 label_news: Tin tức
 label_news_new: Thêm tin
 label_news_plural: Tin tức
 label_news_latest: Tin mới
470 471
 label_news_view_all: Xem mọi tin
 label_news_added: Đã thêm tin
472 473 474 475 476 477
 label_settings: Thiết lập
 label_overview: Tóm tắt
 label_version: Phiên bản
 label_version_new: Phiên bản mới
 label_version_plural: Phiên bản
 label_confirmation: Khẳng định
478 479
 label_export_to: 'Định dạng khác của trang này:'
 label_read: Đọc...
480 481 482 483 484 485
 label_public_projects: Các dự án công cộng
 label_open_issues: mở
 label_open_issues_plural: mở
 label_closed_issues: đóng
 label_closed_issues_plural: đóng
 label_x_open_issues_abbr:
486 487 488
  zero: 0 mở
  one:  1 mở
  other: "%{count} mở"
489
 label_x_closed_issues_abbr:
490 491 492
  zero: 0 đóng
  one:  1 đóng
  other: "%{count} đóng"
493
 label_total: Tổng cộng
494
 label_permissions: Quyền
495 496
 label_current_status: Trạng thái hiện tại
 label_new_statuses_allowed: Trạng thái mới được phép
497
 label_all: Tất cả
498 499 500 501
 label_none: không
 label_nobody: Chẳng ai
 label_next: Sau
 label_previous: Trước
502
 label_used_by: Được dùng bởi
503 504 505 506 507 508
 label_details: Chi tiết
 label_add_note: Thêm ghi chú
 label_calendar: Lịch
 label_months_from: tháng từ
 label_gantt: Biểu đồ sự kiện
 label_internal: Nội bộ
509
 label_last_changes: "%{count} thay đổi cuối"
510
 label_change_view_all: Xem mọi thay đổi
511 512 513
 label_comment: Bình luận
 label_comment_plural: Bình luận
 label_x_comments:
514 515 516
  zero: không có bình luận
  one: 1 bình luận
  other: "%{count} bình luận"
517
 label_comment_add: Thêm bình luận
518
 label_comment_added: Đã thêm bình luận
519 520 521 522
 label_comment_delete: Xóa bình luận
 label_query: Truy vấn riêng
 label_query_plural: Truy vấn riêng
 label_query_new: Truy vấn mới
523 524
 label_filter_add: Thêm lọc
 label_filter_plural: Bộ lọc
525 526 527
 label_equals: 
 label_not_equals: không là
 label_in_less_than: ít hơn
528
 label_in_more_than: nhiều hơn
529 530 531 532 533
 label_in: trong
 label_today: hôm nay
 label_yesterday: hôm qua
 label_this_week: tuần này
 label_last_week: tuần trước
534
 label_last_n_days: "%{count} ngày cuối"
535 536 537
 label_this_month: tháng này
 label_last_month: tháng cuối
 label_this_year: năm này
538
 label_date_range: Thời gian
539 540 541 542 543 544 545 546 547
 label_less_than_ago: cách đây dưới
 label_more_than_ago: cách đây hơn
 label_ago: cách đây
 label_contains: chứa
 label_not_contains: không chứa
 label_day_plural: ngày
 label_repository: Kho lưu trữ
 label_repository_plural: Kho lưu trữ
 label_browse: Duyệt
548 549 550
 label_revision: Bản điều chỉnh
 label_revision_plural: Bản điều chỉnh
 label_associated_revisions: Các bản điều chỉnh được ghép
551 552 553 554 555
 label_added: thêm
 label_modified: đổi
 label_copied: chép
 label_renamed: đổi tên
 label_deleted: xóa
556 557 558
 label_latest_revision: Bản điều chỉnh cuối cùng
 label_latest_revision_plural: Bản điều chỉnh cuối cùng
 label_view_revisions: Xem các bản điều chỉnh
559 560 561 562 563 564
 label_max_size: Dung lượng tối đa
 label_sort_highest: Lên trên cùng
 label_sort_higher: Dịch lên
 label_sort_lower: Dịch xuống
 label_sort_lowest: Xuống dưới cùng
 label_roadmap: Kế hoạch
565 566
 label_roadmap_due_in: "Hết hạn trong %{value}"
 label_roadmap_overdue: "Trễ %{value}"
567
 label_roadmap_no_issues: Không có vấn đề cho phiên bản này
568 569
 label_search: Tìm
 label_result_plural: Kết quả
570
 label_all_words: Mọi từ
571
 label_wiki: Wiki
572
 label_wiki_edit: Sửa Wiki
573 574 575 576 577 578 579
 label_wiki_edit_plural: Thay đổi wiki
 label_wiki_page: Trang wiki
 label_wiki_page_plural: Trang wiki
 label_index_by_title: Danh sách theo tên
 label_index_by_date: Danh sách theo ngày
 label_current_version: Bản hiện tại
 label_preview: Xem trước
580
 label_feed_plural: Nguồn cấp tin
581 582 583 584 585 586
 label_changes_details: Chi tiết của mọi thay đổi
 label_issue_tracking: Vấn đề
 label_spent_time: Thời gian
 label_f_hour: "%{value} giờ"
 label_f_hour_plural: "%{value} giờ"
 label_time_tracking: Theo dõi thời gian
587 588
 label_change_plural: Thay đổi
 label_statistics: Thống kê
589 590
 label_commits_per_month: Commits mỗi tháng
 label_commits_per_author: Commits mỗi tác giả
591 592
 label_view_diff: So sánh
 label_diff_inline: inline
593
 label_diff_side_by_side: bên cạnh nhau
594
 label_options: Tùy chọn
595
 label_copy_workflow_from: Sao chép quy trình từ
596 597
 label_permissions_report: Thống kê các quyền
 label_watched_issues: Chủ đề đang theo dõi
598 599
 label_related_issues: Liên quan
 label_applied_status: Trạng thái áp dụng
600
 label_loading: Đang xử lý...
601 602 603 604 605 606 607 608 609 610
 label_relation_new: Quan hệ mới
 label_relation_delete: Xóa quan hệ
 label_relates_to: liên quan
 label_duplicates: trùng với
 label_duplicated_by: bị trùng bởi
 label_blocks: chặn
 label_blocked_by: chặn bởi
 label_precedes: đi trước
 label_follows: đi sau
 label_stay_logged_in: Lưu thông tin đăng nhập
611 612
 label_disabled: Bị vô hiệu
 label_show_completed_versions: Xem phiên bản đã hoàn thành
613 614 615 616
 label_me: tôi
 label_board: Diễn đàn
 label_board_new: Tạo diễn đàn mới
 label_board_plural: Diễn đàn
617
 label_topic_plural: Chủ đề
618 619 620
 label_message_plural: Diễn đàn
 label_message_last: Bài cuối
 label_message_new: Tạo bài mới
621
 label_message_posted: Đã thêm bài viết
622
 label_reply_plural: Hồi âm
623
 label_send_information: Gửi thông tin đến người dùng qua email
624 625 626 627
 label_year: Năm
 label_month: Tháng
 label_week: Tuần
 label_date_from: Từ
628 629
 label_date_to: Đến
 label_language_based: Theo ngôn ngữ người dùng
630
 label_sort_by: "Sắp xếp theo %{value}"
631
 label_send_test_email: Gửi một email kiểm tra
632
 label_feeds_access_key_created_on: " chứng thực Atom được tạo ra cách đây %{value}"
633 634
 label_module_plural: Module
 label_added_time_by: "Thêm bởi %{author} cách đây %{age}"
635
 label_updated_time: "Cập nhật cách đây %{value}"
636 637 638 639 640
 label_jump_to_a_project: Nhảy đến dự án...
 label_file_plural: Tập tin
 label_changeset_plural: Thay đổi
 label_default_columns: Cột mặc định
 label_no_change_option: (không đổi)
641
 label_bulk_edit_selected_issues: Sửa nhiều vấn đề
642 643
 label_theme: Giao diện
 label_default: Mặc định
644 645 646 647
 label_search_titles_only: Chỉ tìm trong tựa đề
 label_user_mail_option_all: "Mọi sự kiện trên mọi dự án của tôi"
 label_user_mail_option_selected: "Mọi sự kiện trên các dự án được chọn..."
 label_user_mail_no_self_notified: "Đừng gửi email về các thay đổi do chính tôi thực hiện"
648 649 650
 label_registration_activation_by_email: kích hoạt tài khoản qua email
 label_registration_manual_activation: kích hoạt tài khoản thủ công
 label_registration_automatic_activation: kích hoạt tài khoản tự động
651
 label_display_per_page: "mỗi trang: %{value}"
652
 label_age: Thời gian
653 654 655
 label_change_properties: Thay đổi thuộc tính
 label_general: Tổng quan
 label_scm: SCM
656
 label_plugins: Module
657
 label_ldap_authentication: Chứng thực LDAP
658
 label_downloads_abbr: Số lượng Download
659 660 661 662 663 664 665 666
 label_optional_description: Mô tả bổ sung
 label_add_another_file: Thêm tập tin khác
 label_preferences: Cấu hình
 label_chronological_order: Bài cũ xếp trước
 label_reverse_chronological_order: Bài mới xếp trước
 label_incoming_emails: Nhận mail
 label_generate_key: Tạo mã
 label_issue_watchers: Theo dõi
667

668
 button_login: Đăng nhập
669 670
 button_submit: Gửi
 button_save: Lưu
671 672
 button_check_all: Đánh dấu tất cả
 button_uncheck_all: Bỏ dấu tất cả
673 674 675 676 677
 button_delete: Xóa
 button_create: Tạo
 button_test: Kiểm tra
 button_edit: Sửa
 button_add: Thêm
678 679
 button_change: Đổi
 button_apply: Áp dụng
680 681 682
 button_clear: Xóa
 button_lock: Khóa
 button_unlock: Mở khóa
683
 button_download: Tải về
684 685 686 687
 button_list: Liệt kê
 button_view: Xem
 button_move: Chuyển
 button_back: Quay lại
688
 button_cancel: Bỏ qua
689 690
 button_activate: Kích hoạt
 button_sort: Sắp xếp
691
 button_log_time: Thêm thời gian
692 693
 button_rollback: Quay trở lại phiên bản này
 button_watch: Theo dõi
694 695 696
 button_unwatch: Bỏ theo dõi
 button_reply: Trả lời
 button_archive: Đóng băng
697 698
 button_unarchive: Xả băng
 button_reset: Tạo lại
699 700
 button_rename: Đổi tên
 button_change_password: Đổi mật mã
701
 button_copy: Sao chép
702 703 704 705
 button_annotate: Chú giải
 button_update: Cập nhật
 button_configure: Cấu hình
 button_quote: Trích dẫn
706

707
 status_active: Đang hoạt động
708
 status_registered: Mới đăng ký
709
 status_locked: Đã khóa
710

711
 text_select_mail_notifications: Chọn hành động đối với mỗi email sẽ gửi.
712 713
 text_regexp_info: eg. ^[A-Z0-9]+$
 text_min_max_length_info: 0 để chỉ không hạn chế
714 715
 text_project_destroy_confirmation: Bạn có chắc chắn muốn xóa dự án này và các dữ liệu liên quan ?
 text_subprojects_destroy_warning: "Dự án con của : %{value} cũng sẽ bị xóa."
716
 text_workflow_edit: Chọn một vai trò và một vấn đề để sửa quy trình
717
 text_are_you_sure: Bạn chắc chứ?
718 719 720
 text_tip_issue_begin_day: ngày bắt đầu
 text_tip_issue_end_day: ngày kết thúc
 text_tip_issue_begin_end_day: bắt đầu và kết thúc cùng ngày
721 722
 text_caracters_maximum: "Tối đa %{count} tự."
 text_caracters_minimum: "Phải gồm ít nhất %{count} tự."
723
 text_length_between: "Chiều dài giữa %{min} %{max} tự."
724
 text_tracker_no_workflow: Không có quy trình được định nghĩa cho theo dõi này
725
 text_unallowed_characters: Ký tự không hợp lệ
726 727 728 729
 text_comma_separated: Nhiều giá trị được phép (cách nhau bởi dấu phẩy).
 text_issues_ref_in_commit_messages: Vấn đề tham khảo và cố định trong ghi chú commit
 text_issue_added: "Vấn đề %{id} đã được báo cáo bởi %{author}."
 text_issue_updated: "Vấn đề %{id} đã được cập nhật bởi %{author}."
730
 text_wiki_destroy_confirmation: Bạn có chắc chắn muốn xóa trang wiki này và tất cả nội dung của nó ?
731 732 733 734 735
 text_issue_category_destroy_question: "Một số vấn đề (%{count}) được gán cho danh mục này. Bạn muốn làm ?"
 text_issue_category_destroy_assignments: Gỡ bỏ danh mục được phân công
 text_issue_category_reassign_to: Gán lại vấn đề cho danh mục này
 text_user_mail_option: "Với các dự án không được chọn, bạn chỉ thể nhận được thông báo về các vấn đề bạn đăng theo dõi hoặc liên quan đến bạn (chẳng hạn, vấn đề được gán cho bạn)."
 text_no_configuration_data: "Quyền, theo dõi, tình trạng vấn đề quy trình chưa được cấu hình.\nBắt buộc phải nạp cấu hình mặc định. Bạn sẽ thay đổi được sau khi đã nạp."
736
 text_load_default_configuration: Nạp lại cấu hình mặc định
737 738 739
 text_status_changed_by_changeset: "Áp dụng trong changeset : %{value}."
 text_issues_destroy_confirmation: 'Bạn chắc chắn muốn xóa các vấn đề đã chọn ?'
 text_select_project_modules: 'Chọn các module cho dự án:'
740 741 742
 text_default_administrator_account_changed: Thay đổi tài khoản quản trị mặc định
 text_file_repository_writable: Cho phép ghi thư mục đính kèm
 text_rmagick_available: Trạng thái RMagick
743 744 745 746
 text_destroy_time_entries_question: "Thời gian %{hours} giờ đã báo cáo trong vấn đề bạn định xóa. Bạn muốn làm tiếp ?"
 text_destroy_time_entries: Xóa thời gian báo cáo
 text_assign_time_entries_to_project: Gán thời gian báo cáo cho dự án
 text_reassign_time_entries: 'Gán lại thời gian báo cáo cho Vấn đề này:'
747 748 749
 text_user_wrote: "%{value} đã viết:"
 text_enumeration_destroy_question: "%{count} đối tượng được gán giá trị này."
 text_enumeration_category_reassign_to: 'Gán lại giá trị này:'
750
 text_email_delivery_not_configured: "Cấu hình gửi Email chưa được đặt, chức năng thông báo bị loại bỏ.\nCấu hình máy chủ SMTP của bạn file config/configuration.yml khởi động lại để kích hoạt chúng."
751

752
 default_role_manager: 'Điều hành '
753
 default_role_developer: 'Phát triển '
754 755 756 757 758
 default_role_reporter: Báo cáo
 default_tracker_bug: Lỗi
 default_tracker_feature: Tính năng
 default_tracker_support: Hỗ trợ
 default_issue_status_new: Mới
759 760
 default_issue_status_in_progress: Đang tiến hành
 default_issue_status_resolved: Đã được giải quyết
761
 default_issue_status_feedback: Phản hồi
762
 default_issue_status_closed: Đã đóng
763
 default_issue_status_rejected: Từ chối
764
 default_doc_category_user: Tài liệu người dùng
765 766
 default_doc_category_tech: Tài liệu kỹ thuật
 default_priority_low: Thấp
767
 default_priority_normal: Bình thường
768 769 770 771 772
 default_priority_high: Cao
 default_priority_urgent: Khẩn cấp
 default_priority_immediate: Trung bình
 default_activity_design: Thiết kế
 default_activity_development: Phát triển
773

774
 enumeration_issue_priorities: Mức độ ưu tiên vấn đề
775 776
 enumeration_doc_categories: Danh mục tài liệu
 enumeration_activities: Hoạt động
777

778
 setting_plain_text_mail: Mail dạng text đơn giản (không dùng HTML)
779 780
 setting_gravatar_enabled: Dùng biểu tượng Gravatar
 permission_edit_project: Chỉnh dự án
781
 permission_select_project_modules: Chọn Module
782 783
 permission_manage_members: Quản lý thành viên
 permission_manage_versions: Quản lý phiên bản
784 785 786 787
 permission_manage_categories: Quản lý chủ đề
 permission_add_issues: Thêm vấn đề
 permission_edit_issues: Sửa vấn đề
 permission_manage_issue_relations: Quản lý quan hệ vấn đề
788 789 790
 permission_add_issue_notes: Thêm chú thích
 permission_edit_issue_notes: Sửa chú thích
 permission_edit_own_issue_notes: Sửa chú thích cá nhân
791
 permission_delete_issues: Xóa vấn đề
792
 permission_manage_public_queries: Quản lý truy vấn công cộng
793 794 795
 permission_save_queries: Lưu truy vấn
 permission_view_gantt: Xem biểu đồ sự kiện
 permission_view_calendar: Xem lịch
796 797 798 799 800 801
 permission_view_issue_watchers: Xem những người theo dõi
 permission_add_issue_watchers: Thêm người theo dõi
 permission_log_time: Lưu thời gian đã qua
 permission_view_time_entries: Xem thời gian đã qua
 permission_edit_time_entries: Xem nhật ký thời gian
 permission_edit_own_time_entries: Sửa thời gian đã lưu
802 803 804 805 806 807
 permission_manage_news: Quản lý tin mới
 permission_comment_news: Chú thích vào tin mới
 permission_view_documents: Xem tài liệu
 permission_manage_files: Quản lý tập tin
 permission_view_files: Xem tập tin
 permission_manage_wiki: Quản lý wiki
808
 permission_rename_wiki_pages: Đổi tên trang wiki
809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826
 permission_delete_wiki_pages: Xóa trang wiki
 permission_view_wiki_pages: Xem wiki
 permission_view_wiki_edits: Xem lược sử trang wiki
 permission_edit_wiki_pages: Sửa trang wiki
 permission_delete_wiki_pages_attachments: Xóa tệp đính kèm
 permission_protect_wiki_pages: Bảo vệ trang wiki
 permission_manage_repository: Quản lý kho lưu trữ
 permission_browse_repository: Duyệt kho lưu trữ
 permission_view_changesets: Xem các thay đổi
 permission_commit_access: Truy cập commit
 permission_manage_boards: Quản lý diễn đàn
 permission_view_messages: Xem bài viết
 permission_add_messages: Gửi bài viết
 permission_edit_messages: Sửa bài viết
 permission_edit_own_messages: Sửa bài viết cá nhân
 permission_delete_messages: Xóa bài viết
 permission_delete_own_messages: Xóa bài viết cá nhân
 label_example: Ví dụ
827
 text_repository_usernames_mapping: "Lựa chọn hoặc cập nhật ánh xạ người dùng hệ thống với người dùng trong kho lưu trữ.\nKhi người dùng trùng hợp về tên email sẽ được tự động ánh xạ."
828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838
 permission_delete_own_messages: Xóa thông điệp
 label_user_activity: "%{value} hoạt động"
 label_updated_time_by: "Cập nhật bởi %{author} cách đây %{age}"
 text_diff_truncated: '... Thay đổi này đã được cắt bớt do vượt qua giới hạn kích thước thể hiển thị.'
 setting_diff_max_lines_displayed: Số dòng thay đổi tối đa được hiển thị
 text_plugin_assets_writable: Cho phép ghi thư mục Plugin
 warning_attachments_not_saved: "%{count} file không được lưu."
 button_create_and_continue: Tạo và tiếp tục
 text_custom_field_possible_values_info: 'Một dòng cho mỗi giá trị'
 label_display: Hiển thị
 field_editable: Có thể sửa được
839
 setting_repository_log_display_limit: Số lượng tối đa các bản điều chỉnh hiển thị trong file log
840
 setting_file_max_size_displayed: Kích thước tối đa của tệp tin văn bản
841
 field_watcher: Người quan sát
842
 setting_openid: Cho phép đăng nhập và đăng ký dùng OpenID
jplang's avatar
jplang committed
843
 field_identity_url: OpenID URL
844 845 846 847 848 849
 label_login_with_open_id_option: hoặc đăng nhập với OpenID
 field_content: Nội dung
 label_descending: Giảm dần
 label_sort: Sắp xếp
 label_ascending: Tăng dần
 label_date_from_to: "Từ %{start} tới %{end}"
850
 label_greater_or_equal: ">="
851 852 853 854 855
 label_less_or_equal: "<="
 text_wiki_page_destroy_question: "Trang này %{descendants} trang con trang cháu. Bạn muốn làm tiếp?"
 text_wiki_page_reassign_children: Gán lại trang con vào trang mẹ này
 text_wiki_page_nullify_children: Giữ trang con như trang gốc
 text_wiki_page_destroy_children: Xóa trang con và tất cả trang con cháu của nó
856
 setting_password_min_length: Chiều dài tối thiểu của mật khẩu
857 858
 field_group_by: Nhóm kết quả bởi
 mail_subject_wiki_content_updated: "%{id} trang wiki đã được cập nhật"
859
 label_wiki_content_added: Đã thêm trang Wiki
860 861 862 863 864
 mail_subject_wiki_content_added: "%{id} trang wiki đã được thêm vào"
 mail_body_wiki_content_added: " %{id} trang wiki đã được thêm vào bởi %{author}."
 label_wiki_content_updated: Trang Wiki đã được cập nhật
 mail_body_wiki_content_updated: " %{id} trang wiki đã được cập nhật bởi %{author}."
 permission_add_project: Tạo dự án
865 866
 setting_new_project_user_role_id: Quyền được gán cho người dùng không phải quản trị viên khi tạo dự án mới
 label_view_all_revisions: Xem tất cả bản điều chỉnh
867 868 869
 label_tag: Thẻ
 label_branch: Nhánh
 error_no_tracker_in_project: Không có ai theo dõi dự án này. Hãy kiểm tra lại phần thiết lập cho dự án.
870
 error_no_default_issue_status: Không có vấn đề mặc định được định nghĩa. Vui lòng kiểm tra cấu hình của bạn (Vào "Quản trị -> Trạng thái vấn đề").
871 872 873 874 875 876
 text_journal_changed: "%{label} thay đổi từ %{old} tới %{new}"
 text_journal_set_to: "%{label} gán cho %{value}"
 text_journal_deleted: "%{label} xóa (%{old})"
 label_group_plural: Các nhóm
 label_group: Nhóm
 label_group_new: Thêm nhóm
877
 label_time_entry_plural: Thời gian đã sử dụng
878 879 880
 text_journal_added: "%{label} %{value} được thêm"
 field_active: Tích cực
 enumeration_system_activity: Hoạt động hệ thống
881
 permission_delete_issue_watchers: Xóa người quan sát
882 883 884
 version_status_closed: đóng
 version_status_locked: khóa
 version_status_open: mở
885
 error_can_not_reopen_issue_on_closed_version: Một vấn đề được gán cho phiên bản đã đóng không thể mở lại được
886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899
 label_user_anonymous: Ẩn danh
 button_move_and_follow: Di chuyển và theo
 setting_default_projects_modules: Các Module được kích hoạt mặc định cho dự án mới
 setting_gravatar_default: Ảnh Gravatar mặc định
 field_sharing: Chia sẻ
 label_version_sharing_hierarchy: Với thứ bậc dự án
 label_version_sharing_system: Với tất cả dự án
 label_version_sharing_descendants: Với dự án con
 label_version_sharing_tree: Với cây dự án
 label_version_sharing_none: Không chia sẻ
 error_can_not_archive_project: Dựa án này không thể lưu trữ được
 button_duplicate: Nhân đôi
 button_copy_and_follow: Sao chép và theo
 label_copy_source: Nguồn
900 901 902 903 904
 setting_issue_done_ratio: Tính toán tỷ lệ hoàn thành vấn đề với
 setting_issue_done_ratio_issue_status: Sử dụng trạng thái của vấn đề
 error_issue_done_ratios_not_updated: Tỷ lệ hoàn thành vấn đề không được cập nhật.
 error_workflow_copy_target: Vui lòng lựa chọn đích của theo dấu và quyền
 setting_issue_done_ratio_issue_field: Dùng trường vấn đề
905
 label_copy_same_as_target: Tương tự như đích
906 907 908 909 910 911
 label_copy_target: Đích
 notice_issue_done_ratios_updated: Tỷ lệ hoàn thành vấn đề được cập nhật.
 error_workflow_copy_source: Vui lòng lựa chọn nguồn của theo dấu hoặc quyền
 label_update_issue_done_ratios: Cập nhật tỷ lệ hoàn thành vấn đề
 setting_start_of_week: Định dạng lịch
 permission_view_issues: Xem Vấn đề
912
 label_display_used_statuses_only: Chỉ hiển thị trạng thái đã được dùng bởi theo dõi này
913
 label_revision_id: "Bản điều chỉnh %{value}"
914 915
 label_api_access_key: Khoá truy cập API
 label_api_access_key_created_on: "Khoá truy cập API đựơc tạo cách đây %{value}. Khóa này được dùng cho eDesignLab Client."
916
 label_feeds_access_key: Khoá truy cập Atom
917 918 919
 notice_api_access_key_reseted: Khoá truy cập API của bạn đã được đặt lại.
 setting_rest_api_enabled: Cho phép dịch vụ web REST
 label_missing_api_access_key: Mất Khoá truy cập API
920
 label_missing_feeds_access_key: Mất Khoá truy cập Atom
921
 button_show: Hiện
922
 text_line_separated: Nhiều giá trị được phép(mỗi dòng một giá trị).
923 924 925
 setting_mail_handler_body_delimiters: "Cắt bớt email sau những dòng :"
 permission_add_subprojects: Tạo Dự án con
 label_subproject_new: Thêm dự án con
926
 text_own_membership_delete_confirmation: |-
927
  Bạn đang cố gỡ bỏ một số hoặc tất cả quyền của bạn với dự án này và có thể sẽ mất quyền thay đổi nó sau đó.
928
  Bạn có muốn tiếp tục?
929
 label_close_versions: Đóng phiên bản đã hoàn thành
930
 label_board_sticky: Chú ý
931
 label_board_locked: Đã khóa
932 933 934
 permission_export_wiki_pages: Xuất trang wiki
 setting_cache_formatted_text: Cache định dạng các ký tự
 permission_manage_project_activities: Quản lý hoạt động của dự án
935
 error_unable_delete_issue_status: Không thể xóa trạng thái vấn đề
936 937 938 939 940
 label_profile: Hồ sơ
 permission_manage_subtasks: Quản lý tác vụ con
 field_parent_issue: Tác vụ cha
 label_subtask_plural: Tác vụ con
 label_project_copy_notifications: Gửi email thông báo trong khi dự án được sao chép
941
 error_can_not_delete_custom_field: Không thể xóa trường tùy biến
942
 error_unable_to_connect: "Không thể kết nối (%{value})"
943 944
 error_can_not_remove_role: Quyền này đang được dùng và không thể xóa được.
 error_can_not_delete_tracker: Theo dõi này chứa vấn đề và không thể xóa được.
945 946
 field_principal: Chủ yếu
 notice_failed_to_save_members: "Thất bại khi lưu thành viên : %{errors}."
947
 text_zoom_out: Thu nhỏ
948 949
 text_zoom_in: Phóng to
 notice_unable_delete_time_entry: Không thể xóa mục time log.
950
 label_overall_spent_time: Tổng thời gian sử dụng
951
 field_time_entries: Log time
952 953 954
 project_module_gantt: Biểu đồ Gantt
 project_module_calendar: Lịch
 button_edit_associated_wikipage: "Chỉnh sửa trang Wiki liên quan: %{page_title}"
955 956
 field_text: Trường văn bản
 setting_default_notification_option: Tuỳ chọn thông báo mặc định
957 958 959
 label_user_mail_option_only_my_events: Chỉ những thứ tôi theo dõi hoặc liên quan
 label_user_mail_option_none: Không có sự kiện
 field_member_of_group: Nhóm thụ hưởng
960
 field_assigned_to_role: Quyền thụ hưởng
961
 notice_not_authorized_archived_project: Dự án bạn đang có truy cập đã được lưu trữ.
962 963
 label_principal_search: "Tìm kiếm người dùng hoặc nhóm:"
 label_user_search: "Tìm kiếm người dùng:"
964
 field_visible: Nhìn thấy
965 966 967
 setting_emails_header: Tiêu đề Email
 setting_commit_logtime_activity_id: Cho phép ghi lại thời gian
 text_time_logged_by_changeset: "Áp dụng trong changeset : %{value}."
968
 setting_commit_logtime_enabled: Cho phép time logging
969
 notice_gantt_chart_truncated: "Đồ thị đã được cắt bớt bởi  đã vượt qua lượng thông tin tối đa thể hiển thị :(%{max})"
970
 setting_gantt_items_limit: Lượng thông tin tối đa trên đồ thị gantt
971 972 973
 description_selected_columns: Các cột được lựa chọn
 field_warn_on_leaving_unsaved: Cảnh báo tôi khi rời một trang có các nội dung chưa lưu
 text_warn_on_leaving_unsaved: Trang hiện tại chứa nội dung chưa lưu và sẽ bị mất nếu bạn rời trang này.
974 975 976 977
 label_my_queries: Các truy vấn tùy biến
 text_journal_changed_no_detail: "%{label} cập nhật"
 label_news_comment_added: Bình luận đã được thêm cho một tin tức
 button_expand_all: Mở rộng tất cả
978 979 980 981 982
 button_collapse_all: Thu gọn tất cả
 label_additional_workflow_transitions_for_assignee: Chuyển đổi bổ sung cho phép khi người sử dụng là người nhận chuyển nhượng
 label_additional_workflow_transitions_for_author: Các chuyển đổi bổ xung được phép khi người dùng là tác giả
 label_bulk_edit_selected_time_entries: Sửa nhiều mục đã chọn
 text_time_entries_destroy_confirmation: Bạn có chắc chắn muốn xóa bỏ các mục đã chọn?
983 984 985 986 987
 label_role_anonymous: Ẩn danh
 label_role_non_member: Không là thành viên
 label_issue_note_added: Ghi chú được thêm
 label_issue_status_updated: Trạng thái cập nhật
 label_issue_priority_updated: Cập nhật ưu tiên
988 989 990 991
 label_issues_visibility_own: Vấn đề tạo bởi hoặc gán cho người dùng
 field_issues_visibility: Vấn đề được nhìn thấy
 label_issues_visibility_all: Tất cả vấn đề
 permission_set_own_issues_private: Đặt vấn đề sở hữu là riêng tư hoặc công cộng
992
 field_is_private: Riêng tư
993 994
 permission_set_issues_private: Gán vấn đề là riêng tư hoặc công cộng
 label_issues_visibility_public: Tất cả vấn đề không riêng tư
995 996
 text_issues_destroy_descendants_confirmation: "Hành động này sẽ xóa %{count} tác vụ con."
 field_commit_logs_encoding: Mã hóa ghi chú Commit
997
 field_scm_path_encoding: Mã hóa đường dẫn
998
 text_scm_path_encoding_note: "Mặc định: UTF-8"
999
 field_path_to_repository: Đường dẫn tới kho chứa
1000
 field_root_directory: Thư mục gốc
1001 1002
 field_cvs_module: Module
 field_cvsroot: CVSROOT
1003 1004 1005 1006 1007 1008
 text_mercurial_repository_note: Kho chứa cục bộ (vd. /hgrepo, c:\hgrepo)
 text_scm_command: Lệnh
 text_scm_command_version: Phiên bản 
 label_git_report_last_commit: Báo cáo lần Commit cuối cùng cho file và thư mục 
 text_scm_config: Bạn có thể cấu hình lệnh Scm trong file config/configuration.yml. Vui lòng khởi động lại ứng dụng sau khi chỉnh sửa nó.
 text_scm_command_not_available: Lệnh Scm không có sẵn. Vui lòng kiểm tra lại thiết đặt trong phần Quản trị. 
1009
 notice_issue_successful_create: "Vấn đề %{id} đã được tạo." 
1010
 label_between: Ở giữa
1011
 setting_issue_group_assignment: Cho phép gán vấn đề đến các nhóm
1012 1013
 label_diff: Sự khác nhau
 text_git_repository_note: Kho chứa cục bộ và công cộng (vd. /gitrepo, c:\gitrepo)
1014
 description_query_sort_criteria_direction: Chiều sắp xếp
1015
 description_project_scope: Phạm vi tìm kiếm
1016
 description_filter: Lọc
1017 1018 1019
 description_user_mail_notification: Thiết lập email thông báo
 description_message_content: Nội dung thông điệp
 description_available_columns: Các cột có sẵn
1020 1021
 description_issue_category_reassign: Chọn danh mục vấn đề
 description_search: Trường tìm kiếm
1022 1023 1024
 description_notes: Các chú ý
 description_choose_project: Các dự án
 description_query_sort_criteria_attribute: Sắp xếp thuộc tính
1025
 description_wiki_subpages_reassign: Chọn một trang cấp trên
1026 1027 1028
 label_parent_revision: Cha
 label_child_revision: Con
 error_scm_annotate_big_text_file: Các mục không được chú thích, vì nó vượt quá kích thước tập tin văn bản tối đa.
1029 1030
 setting_default_issue_start_date_to_creation_date: Sử dụng thời gian hiện tại khi tạo vấn đề mới
 button_edit_section: Soạn thảo sự lựa chọn này
1031 1032
 setting_repositories_encodings: Mã hóa kho chứa
 description_all_columns: Các cột
1033
 button_export: Export
1034
 label_export_options: "%{export_format} tùy chọn Export"
1035
 error_attachment_too_big: "File này không thể tải lên  vượt quá kích thước cho phép : (%{max_size})"
1036
 notice_failed_to_save_time_entries: "Lỗi khi lưu %{count} lần trên %{total} sự lựa chọn : %{ids}."
1037
 label_x_issues:
1038 1039 1040
  zero: 0 vấn đề
  one:  1 vấn đề
  other: "%{count} vấn đề"
1041 1042 1043
 label_repository_new: Kho lưu trữ mới
 field_repository_is_default: Kho lưu trữ chính
 label_copy_attachments: Copy các file đính kèm
1044
 label_item_position: "%{position}/%{count}"
1045
 label_completed_versions: Các phiên bản hoàn thành
1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055
 text_project_identifier_info: Chỉ cho phép chữ cái thường (a-z), con số và dấu gạch ngang.<br />Sau khi lưu, chỉ số ID không thể thay đổi.
 field_multiple: Nhiều giá trị
 setting_commit_cross_project_ref: Sử dụng thời gian hiện tại khi tạo vấn đề mới
 text_issue_conflict_resolution_add_notes: Thêm ghi chú của tôi và loại bỏ các thay đổi khác 
 text_issue_conflict_resolution_overwrite: Áp dụng thay đổi bằng bất cứ giá nào, ghi chú trước đó có thể bị ghi đè
 notice_issue_update_conflict: Vấn đề này đã được cập nhật bởi một người dùng khác trong khi bạn đang chỉnh sửa nó.
 text_issue_conflict_resolution_cancel: "Loại bỏ tất cả các thay đổi hiển thị lại %{link}"
 permission_manage_related_issues: Quản lý các vấn đề liên quan
 field_auth_source_ldap_filter: Bộ lọc LDAP
 label_search_for_watchers: Tìm kiếm người theo dõi để thêm
1056 1057
 notice_account_deleted: Tài khoản của bạn đã được xóa vĩnh viễn.
 button_delete_my_account: Xóa tài khoản của tôi
1058
 setting_unsubscribe: Cho phép người dùng xóa Account
jplang's avatar
jplang committed
1059
 text_account_destroy_confirmation: |-
1060 1061 1062 1063
  Bạn đồng ý không ?
  Tài khoản của bạn sẽ bị xóa vĩnh viễn, không thể khôi phục lại!
 error_session_expired: Phiên làm việc của bạn bị quá hạn, hãy đăng nhập lại 
 text_session_expiration_settings: "Chú ý : Thay đổi các thiết lập này thể gây hiệu hóa Session hiện tại"
1064 1065
 setting_session_lifetime: Thời gian tồn tại lớn nhất của Session
 setting_session_timeout: Thời gian vô hiệu hóa Session
1066
 label_session_expiration: Phiên làm việc bị quá hạn
1067
 permission_close_project: Đóng / Mở lại dự án
1068
 label_show_closed_projects: Xem các dự án đã đóng
1069
 button_close: Đóng
1070 1071
 button_reopen: Mở lại
 project_status_active: Kích hoạt
1072
 project_status_closed: Đã đóng
1073
 project_status_archived: Lưu trữ
1074 1075 1076
 text_project_closed: Dự án này đã đóng và chỉ đọc
 notice_user_successful_create: "Người dùng %{id} đã được tạo."
 field_core_fields: Các trường tiêu chuẩn
1077 1078 1079
 field_timeout: Quá hạn
 setting_thumbnails_enabled: Hiển thị các thumbnail đính kèm
 setting_thumbnails_size: Kích thước Thumbnails(pixel)
1080 1081
 setting_session_lifetime: Thời gian tồn tại lớn nhất của Session
 setting_session_timeout: Thời gian vô hiệu hóa Session
1082
 label_status_transitions: Trạng thái chuyển tiếp
1083 1084
 label_fields_permissions: Cho phép các trường
 label_readonly: Chỉ đọc
1085
 label_required: Yêu cầu
1086
 text_repository_identifier_info: Chỉ có các chữ thường (a-z), các số (0-9), dấu gạch ngang và gạch dưới là hợp lệ.<br />Khi đã lưu, tên định danh sẽ không thể thay đổi.
1087 1088 1089
 field_board_parent: Diễn đàn cha
 label_attribute_of_project: "Của dự án : %{name}"
 label_attribute_of_author: "Của tác giả : %{name}"
1090
 label_attribute_of_assigned_to: "Được phân công bởi %{name}"
1091 1092 1093 1094
 label_attribute_of_fixed_version: "Phiên bản mục tiêu của %{name}"
 label_copy_subtasks: Sao chép các nhiệm vụ con
 label_copied_to: Sao chép đến
 label_copied_from: Sao chép từ
1095 1096
 label_any_issues_in_project: Bất kỳ vấn đề nào trong dự án
 label_any_issues_not_in_project: Bất kỳ vấn đề nào không thuộc dự án
1097 1098
 field_private_notes: Ghi chú riêng tư
 permission_view_private_notes: Xem ghi chú riêng tư
1099 1100
 permission_set_notes_private: Đặt ghi chú thành riêng tư
 label_no_issues_in_project: Không có vấn đề nào trong dự án
1101
 label_any: tất cả
1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111
 label_last_n_weeks: "%{count} tuần qua"
 setting_cross_project_subtasks: Cho phép các nhiệm vụ con liên dự án
 label_cross_project_descendants: Trong các dự án con
 label_cross_project_tree: Trong cùng cây dự án
 label_cross_project_hierarchy: Trong dự án cùng cấp bậc
 label_cross_project_system: Trong tất cả các dự án
 button_hide: Ẩn
 setting_non_working_week_days: Các ngày không làm việc
 label_in_the_next_days: Trong tương lai
 label_in_the_past_days: Trong quá khứ
1112 1113 1114
 label_attribute_of_user: "Của người dùng %{name}"
 text_turning_multiple_off: Nếu bạn vô hiệu hóa nhiều giá trị, chúng sẽ bị loại bỏ để duy trì chỉ có một giá trị cho mỗi mục.
 label_attribute_of_issue: "Vấn đề của %{name}"
1115 1116 1117 1118 1119 1120
 permission_add_documents: Thêm tài liệu
 permission_edit_documents: Soạn thảo tài liệu
 permission_delete_documents: Xóa tài liệu
 label_gantt_progress_line: Tiến độ
 setting_jsonp_enabled: Cho phép trợ giúp JSONP
 field_inherit_members: Các thành viên kế thừa
1121
 field_closed_on: Đã đóng
1122
 field_generate_password: Generate password
1123
 setting_default_projects_tracker_ids: Default trackers for new projects
1124
 label_total_time: Tổng cộng
jplang's avatar
jplang committed
1125 1126 1127
 notice_account_not_activated_yet: You haven't activated your account yet. If you want
  to receive a new activation email, please <a href="%{url}">click this link</a>.
 notice_account_locked: Your account is locked.
jplang's avatar
jplang committed
1128 1129 1130 1131
 label_hidden: Hidden
 label_visibility_private: to me only
 label_visibility_roles: to these roles only
 label_visibility_public: to any users
1132
 field_must_change_passwd: Must change password at next logon
1133 1134
 notice_new_password_must_be_different: The new password must be different from the
  current password
jplang's avatar
jplang committed
1135
 setting_mail_handler_excluded_filenames: Exclude attachments by name
1136
 text_convert_available: ImageMagick convert available (optional)
jplang's avatar
jplang committed
1137 1138 1139 1140
 label_link: Link
 label_only: only
 label_drop_down_list: drop-down list
 label_checkboxes: checkboxes
1141
 label_link_values_to: Link values to URL
jplang's avatar
jplang committed
1142 1143 1144 1145
 setting_force_default_language_for_anonymous: Force default language for anonymous
  users
 setting_force_default_language_for_loggedin: Force default language for logged-in
  users
jplang's avatar
jplang committed
1146