Commit fd545a2b authored by tmaruyama's avatar tmaruyama
Browse files

remove trailing white-spaces from config/locales/no.yml

git-svn-id: https://svn.redmine.org/redmine/trunk@7470 e93f8b46-1217-0410-a6f0-8f06a7374b81
parent da18de64
......@@ -116,9 +116,9 @@
circular_dependency: "Denne relasjonen ville lagd en sirkulær avhengighet"
cant_link_an_issue_with_a_descendant: "En sak kan ikke kobles mot en av sine undersaker"
actionview_instancetag_blank_option: Vennligst velg
general_text_No: 'Nei'
general_text_Yes: 'Ja'
general_text_no: 'nei'
......@@ -129,7 +129,7 @@
general_csv_encoding: ISO-8859-1
general_pdf_encoding: UTF-8
general_first_day_of_week: '1'
notice_account_updated: Kontoen er oppdatert.
notice_account_invalid_creditentials: Feil brukernavn eller passord
notice_account_password_updated: Passordet er oppdatert.
......@@ -153,13 +153,13 @@
notice_no_issue_selected: "Ingen sak valgt! Vennligst merk sakene du vil endre."
notice_account_pending: "Din konto ble opprettet og avventer administrativ godkjenning."
notice_default_data_loaded: Standardkonfigurasjonen lastet inn.
error_can_t_load_default_data: "Standardkonfigurasjonen kunne ikke lastes inn: %{value}"
error_scm_not_found: "Elementet og/eller revisjonen eksisterer ikke i depoet."
error_scm_command_failed: "En feil oppstod under tilkobling til depoet: %{value}"
error_scm_annotate: "Elementet eksisterer ikke, eller kan ikke noteres."
error_issue_not_found_in_project: 'Saken eksisterer ikke, eller hører ikke til dette prosjektet'
mail_subject_lost_password: "Ditt %{value} passord"
mail_body_lost_password: 'Klikk følgende lenke for å endre ditt passord:'
mail_subject_register: "%{value} kontoaktivering"
......@@ -170,10 +170,10 @@
mail_body_account_activation_request: "En ny bruker (%{value}) er registrert, og avventer din godkjenning:"
mail_subject_reminder: "%{count} sak(er) har frist de kommende %{days} dagene"
mail_body_reminder: "%{count} sak(er) som er tildelt deg har frist de kommende %{days} dager:"
gui_validation_error: 1 feil
gui_validation_error_plural: "%{count} feil"
field_name: Navn
field_description: Beskrivelse
field_summary: Oppsummering
......@@ -257,7 +257,7 @@
field_searchable: Søkbar
field_default_value: Standardverdi
field_comments_sorting: Vis kommentarer
setting_app_title: Applikasjonstittel
setting_app_subtitle: Applikasjonens undertittel
setting_welcome_text: Velkomsttekst
......@@ -290,7 +290,7 @@
setting_activity_days_default: Dager vist på prosjektaktivitet
setting_display_subprojects_issues: Vis saker fra underprosjekter på hovedprosjekt som standard
setting_enabled_scm: Aktiviserte SCM
project_module_issue_tracking: Sakshåndtering
project_module_time_tracking: Tidsregistrering
project_module_news: Nyheter
......@@ -299,7 +299,7 @@
project_module_wiki: Wiki
project_module_repository: Depot
project_module_boards: Forumer
label_user: Bruker
label_user_plural: Brukere
label_user_new: Ny bruker
......@@ -359,7 +359,7 @@
label_logout: Logg ut
label_help: Hjelp
label_reported_issues: Rapporterte saker
label_assigned_to_me_issues: Saker tildelt meg
label_assigned_to_me_issues: Saker tildelt meg
label_last_login: Sist innlogget
label_registered_on: Registrert
label_activity: Aktivitet
......@@ -606,7 +606,7 @@
label_chronological_order: I kronologisk rekkefølge
label_reverse_chronological_order: I omvendt kronologisk rekkefølge
label_planning: Planlegging
button_login: Logg inn
button_submit: Send
button_save: Lagre
......@@ -644,11 +644,11 @@
button_annotate: Notér
button_update: Oppdater
button_configure: Konfigurer
status_active: aktiv
status_registered: registrert
status_locked: låst
text_select_mail_notifications: Velg hendelser som skal varsles med e-post.
text_regexp_info: f.eks. ^[A-Z0-9]+$
text_min_max_length_info: 0 betyr ingen begrensning
......@@ -687,7 +687,7 @@
text_assign_time_entries_to_project: Overfør førte timer til prosjektet
text_reassign_time_entries: 'Overfør førte timer til denne saken:'
text_user_wrote: "%{value} skrev:"
default_role_manager: Leder
default_role_developer: Utvikler
default_role_reporter: Rapportør
......@@ -709,7 +709,7 @@
default_priority_immediate: Omgående
default_activity_design: Design
default_activity_development: Utvikling
enumeration_issue_priorities: Sakssprioriteringer
enumeration_doc_categories: Dokumentkategorier
enumeration_activities: Aktiviteter (tidsregistrering)
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment