Commit f6fbc3f2 authored by marutosijp's avatar marutosijp
Browse files

Czech "message" and "changeset" translation changed by Karel Pičman (#15391, #15403)

git-svn-id: https://svn.redmine.org/redmine/trunk@12303 e93f8b46-1217-0410-a6f0-8f06a7374b81
parent e2ba8fc7
......@@ -413,15 +413,15 @@ cs:
permission_protect_wiki_pages: Zabezpečení Wiki stránek
permission_manage_repository: Spravování repozitáře
permission_browse_repository: Procházení repozitáře
permission_view_changesets: Zobrazování sady změn
permission_view_changesets: Zobrazování revizí
permission_commit_access: Commit přístup
permission_manage_boards: Správa diskusních fór
permission_view_messages: Prohlížení zpráv
permission_add_messages: Posílání zpráv
permission_edit_messages: Upravování zpráv
permission_edit_own_messages: Upravit vlastní zprávy
permission_delete_messages: Mazání zpráv
permission_delete_own_messages: Smazat vlastní zprávy
permission_view_messages: Prohlížení příspěvků
permission_add_messages: Posílání příspěvků
permission_edit_messages: Upravování příspěvků
permission_edit_own_messages: Upravit vlastní příspěvky
permission_delete_messages: Mazání příspěvků
permission_delete_own_messages: Smazat vlastní příspěvky
permission_export_wiki_pages: Exportovat Wiki stránky
permission_manage_subtasks: Spravovat dílčí úkoly
......@@ -707,10 +707,10 @@ cs:
label_board_locked: Zamčeno
label_board_sticky: Nálepka
label_topic_plural: Témata
label_message_plural: Zprávy
label_message_last: Poslední zpráva
label_message_new: Nová zpráva
label_message_posted: Zpráva přidána
label_message_plural: Příspěvky
label_message_last: Poslední příspěvek
label_message_new: Nový příspěvek
label_message_posted: Příspěvek přidán
label_reply_plural: Odpovědi
label_send_information: Zaslat informace o účtu uživateli
label_year: Rok
......@@ -730,7 +730,7 @@ cs:
label_updated_time: "Aktualizováno před %{value}"
label_jump_to_a_project: Vyberte projekt...
label_file_plural: Soubory
label_changeset_plural: Sady změn
label_changeset_plural: Revize
label_default_columns: Výchozí sloupce
label_no_change_option: (beze změny)
label_bulk_edit_selected_issues: Hromadná úprava vybraných úkolů
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment