Commit ea873e3b authored by tmaruyama's avatar tmaruyama
Browse files

Swedish translation changed by Nicklas Holm (#12810, #12809)

git-svn-id: https://svn.redmine.org/redmine/trunk@11164 e93f8b46-1217-0410-a6f0-8f06a7374b81
parent 0819ced4
......@@ -215,10 +215,10 @@ sv:
notice_unable_delete_version: Denna version var inte möjlig att ta bort.
notice_unable_delete_time_entry: Tidloggning kunde inte tas bort.
notice_issue_done_ratios_updated: "% klart uppdaterade."
notice_gantt_chart_truncated: "Schemat förminskades eftersom det överskrider det maximala antalet aktiviteter som får visas (%{max})"
notice_issue_successful_create: Ärende %{id} skapades.
notice_issue_update_conflict: Detta ärende har uppdaterats av en annan användare samtidigt som du redigerade det.
notice_account_deleted: Ditt konto har avslutats permanent.
notice_gantt_chart_truncated: "Schemat förminskades eftersom det överskrider det maximala antalet aktiviteter som kan visas (%{max})"
notice_issue_successful_create: "Ärende %{id} skapades."
notice_issue_update_conflict: "Detta ärende har uppdaterats av en annan användare samtidigt som du redigerade det."
notice_account_deleted: "Ditt konto har avslutats permanent."
notice_user_successful_create: "Användare %{id} skapad."
error_can_t_load_default_data: "Standardkonfiguration gick inte att läsa in: %{value}"
......@@ -239,7 +239,7 @@ sv:
error_workflow_copy_target: 'Vänligen välj ärendetyp(er) och roll(er) för mål'
error_unable_delete_issue_status: 'Ärendestatus kunde inte tas bort'
error_unable_to_connect: "Kan inte ansluta (%{value})"
error_attachment_too_big: Denna fil kan inte laddas upp eftersom den överstiger maximalt tillåten filstorlek (%{max_size})
error_attachment_too_big: "Denna fil kan inte laddas upp eftersom den överstiger maximalt tillåten filstorlek (%{max_size})"
error_session_expired: "Din session har gått ut. Vänligen logga in nytt."
warning_attachments_not_saved: "%{count} fil(er) kunde inte sparas."
......@@ -456,9 +456,9 @@ sv:
permission_manage_issue_relations: Hantera ärenderelationer
permission_set_issues_private: Sätta ärenden publika eller privata
permission_set_own_issues_private: Sätta egna ärenden publika eller privata
permission_add_issue_notes: Lägga till ärendenotering
permission_edit_issue_notes: Ändra ärendenoteringar
permission_edit_own_issue_notes: Ändra egna ärendenoteringar
permission_add_issue_notes: Lägga till ärendeanteckning
permission_edit_issue_notes: Ändra ärendeanteckningar
permission_edit_own_issue_notes: Ändra egna ärendeanteckningar
permission_view_private_notes: Visa privata anteckningar
permission_set_notes_private: Ställa in anteckningar som privata
permission_move_issues: Flytta ärenden
......@@ -659,6 +659,7 @@ sv:
label_current_status: Nuvarande status
label_new_statuses_allowed: Nya tillåtna statusvärden
label_all: alla
label_any: några
label_none: ingen
label_nobody: ingen
label_next: Nästa
......@@ -784,13 +785,13 @@ sv:
label_loading: Laddar...
label_relation_new: Ny relation
label_relation_delete: Ta bort relation
label_relates_to: relaterar till
label_duplicates: kopierar
label_duplicated_by: kopierad av
label_blocks: blockerar
label_blocked_by: blockerad av
label_precedes: kommer före
label_follows: följer
label_relates_to: Relaterar till
label_duplicates: Kopierar
label_duplicated_by: Kopierad av
label_blocks: Blockerar
label_blocked_by: Blockerad av
label_precedes: Kommer före
label_follows: Följer
label_copied_to: Kopierad till
label_copied_from: Kopierad från
label_end_to_start: slut till start
......@@ -921,6 +922,10 @@ sv:
label_attribute_of_assigned_to: Tilldelads %{name}
label_attribute_of_user: Användarens %{name}
label_attribute_of_fixed_version: Målversionens %{name}
label_cross_project_descendants: Med underprojekt
label_cross_project_tree: Med projektträd
label_cross_project_hierarchy: Med projekthierarki
label_cross_project_system: Med alla projekt
button_login: Logga in
button_submit: Skicka
......@@ -1050,7 +1055,7 @@ sv:
text_own_membership_delete_confirmation: "Några av, eller alla, dina behörigheter kommer att tas bort och du kanske inte längre kommer kunna göra ändringar i det här projektet.\nVill du verkligen fortsätta?"
text_zoom_out: Zooma ut
text_zoom_in: Zooma in
text_warn_on_leaving_unsaved: Nuvarande sida innehåller osparad text som kommer försvinna om du lämnar sidan.
text_warn_on_leaving_unsaved: "Nuvarande sida innehåller osparad text som kommer försvinna om du lämnar sidan."
text_scm_path_encoding_note: "Standard: UTF-8"
text_git_repository_note: Versionsarkiv är tomt och lokalt (t.ex. /gitrepo, c:\gitrepo)
text_mercurial_repository_note: Lokalt versionsarkiv (t.ex. /hgrepo, c:\hgrepo)
......@@ -1058,9 +1063,9 @@ sv:
text_scm_command_version: Version
text_scm_config: Du kan konfigurera dina scm-kommando i config/configuration.yml. Vänligen starta om applikationen när ändringar gjorts.
text_scm_command_not_available: Scm-kommando är inte tillgängligt. Vänligen kontrollera inställningarna i administratörspanelen.
text_issue_conflict_resolution_overwrite: Använd mina ändringar i alla fall (tidigare anteckningar kommer behållas men några ändringar kan bli överskrivna)
text_issue_conflict_resolution_add_notes: Lägg till mina anteckningar och kasta mina andra ändringar
text_issue_conflict_resolution_cancel: Kasta alla mina ändringar och visa igen %{link}
text_issue_conflict_resolution_overwrite: "Använd mina ändringar i alla fall (tidigare anteckningar kommer behållas men några ändringar kan bli överskrivna)"
text_issue_conflict_resolution_add_notes: "Lägg till mina anteckningar och kasta mina andra ändringar"
text_issue_conflict_resolution_cancel: "Kasta alla mina ändringar och visa igen %{link}"
text_account_destroy_confirmation: "Är du säker att du vill fortsätta?\nDitt konto kommer tas bort permanent, utan möjlighet att återaktivera det."
text_session_expiration_settings: "Varning: ändring av dessa inställningar kan alla nuvarande sessioner, inklusive din egen, att ut."
text_project_closed: Detta projekt är stängt och skrivskyddat.
......@@ -1109,9 +1114,4 @@ sv:
description_date_range_interval: Ange intervall genom att välja start- och slutdatum
description_date_from: Ange startdatum
description_date_to: Ange slutdatum
text_repository_identifier_info: Ändast gemener (a-z), siffror, streck och understreck är tillåtna.<br />När identifieraren sparats kan den inte ändras.
label_any: alla
label_cross_project_descendants: Med underprojekt
label_cross_project_tree: Med projektträd
label_cross_project_hierarchy: Med projekthierarki
label_cross_project_system: Med alla projekt
text_repository_identifier_info: 'Endast gemener (a-z), siffror, streck och understreck är tillåtna.<br />När identifieraren sparats kan den inte ändras.'
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment