Commit ea0ee032 authored by tmaruyama's avatar tmaruyama
Browse files

remove trailing white-spaces from config/locales/et.yml

git-svn-id: https://svn.redmine.org/redmine/trunk@8870 e93f8b46-1217-0410-a6f0-8f06a7374b81
parent f55cdad2
......@@ -27,10 +27,10 @@ et:
default: "%m/%d/%Y"
short: "%b %d"
long: "%B %d, %Y"
day_names: [pühapäev, esmaspäev, teisipäev, kolmapäev, neljapäev, reede, laupäev]
abbr_day_names: [P, E, T, K, N, R, L]
# Don't forget the nil at the beginning; there's no such thing as a 0th month
month_names: [~, jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuni, juuli, august, september, oktoober, november, detsember]
abbr_month_names: [~, jaan, veebr, märts, apr, mai, juuni, juuli, aug, sept, okt, nov, dets]
......@@ -48,7 +48,7 @@ et:
long: "%B %d, %Y %H:%M"
am: "enne lõunat"
pm: "pärast lõunat"
datetime:
distance_in_words:
half_a_minute: "pool minutit"
......@@ -88,7 +88,7 @@ et:
number:
format:
separator: ","
separator: ","
delimiter: ""
precision: 3
......@@ -107,13 +107,12 @@ et:
gb: "GB"
tb: "TB"
# Used in array.to_sentence.
support:
array:
sentence_connector: "ja"
skip_last_comma: false
activerecord:
errors:
template:
......@@ -147,7 +146,7 @@ et:
cant_link_an_issue_with_a_descendant: "Ühte kannet ei ole võimalik ühendada ühega selle alamkannetest"
actionview_instancetag_blank_option: "Palun valige"
general_text_No: "Ei"
general_text_Yes: "Jah"
general_text_no: "ei"
......@@ -158,7 +157,7 @@ et:
general_csv_encoding: ISO-8859-1
general_pdf_encoding: UTF-8
general_first_day_of_week: "2"
notice_account_updated: "Kontot uuendati edukalt."
notice_account_invalid_creditentials: "Kehtetu kasutaja või salafraas"
notice_account_password_updated: "Salafraasi uuendati edukalt."
......@@ -189,7 +188,7 @@ et:
notice_unable_delete_time_entry: "Ei saa ajalogi sissekannet kustutada."
notice_issue_done_ratios_updated: "Kande valmis osa suhtarvu uuendamine."
notice_gantt_chart_truncated: "Graafikut vähendati, kuna see ületab kirjete hulga, mida on maksimaalselt võimalik kuvada (%{max})"
error_can_t_load_default_data: "Vaikekonfiguratsiooni laadimine ebaõnnestus: %{value}"
error_scm_not_found: "Kirjet või revisjoni ei leitud hoidlast."
error_scm_command_failed: "Hoidlasse sisenemisel tekkis viga: %{value}"
......@@ -208,7 +207,7 @@ et:
error_unable_delete_issue_status: "Kande olekut ei ole võimalik kustutada"
error_unable_to_connect: "Ühenduse loomine ei ole võimalik (%{value})"
warning_attachments_not_saved: "%{count} faili salvestamine ebaõnnestus."
mail_subject_lost_password: "Teie %{value} salafraas"
mail_body_lost_password: "Salafraasi muutmiseks klõpsake järgnevat linki:"
mail_subject_register: "Teie %{value} konto aktiveerimine"
......@@ -223,10 +222,10 @@ et:
mail_body_wiki_content_added: "The '%{id}' wiki lehekülg on lisatud %{author} poolt."
mail_subject_wiki_content_updated: "'%{id}' wiki lehekülg on uuendatud"
mail_body_wiki_content_updated: "The '%{id}' wiki lehekülg on uuendatud %{author} poolt."
gui_validation_error: "1 viga"
gui_validation_error_plural: "%{count} viga"
field_name: "Nimi"
field_description: "Kirjeldus"
field_summary: "Kokkuvõte"
......@@ -451,7 +450,7 @@ et:
permission_delete_own_messages: "Kustuta enda sõnumeid"
permission_export_wiki_pages: "Ekspordi wiki lehekülgi"
permission_manage_subtasks: "Halda alamkandeid"
project_module_issue_tracking: "Kande jälgimine"
project_module_time_tracking: "Aja jälgimine"
project_module_news: "Uudised"
......@@ -462,7 +461,7 @@ et:
project_module_boards: "Foorumid"
project_module_calendar: "Kalender"
project_module_gantt: "Gantt"
label_user: "Kasutaja"
label_user_plural: "Kasutajad"
label_user_new: "Uus kasutaja"
......@@ -1027,7 +1026,7 @@ et:
description_query_sort_criteria_direction: "Sorteerimise suund"
description_notes: "Märkmed"
description_filter: "Filter"
label_x_issues:
label_x_issues:
one: "1 kanne"
other: "%{count} kannet"
zero: "0 kannet"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment