Commit e9696b48 authored by marutosijp's avatar marutosijp
Browse files

Bulgarian translation updated by Ivan Cenov (#26519)

git-svn-id: https://svn.redmine.org/redmine/trunk@16936 e93f8b46-1217-0410-a6f0-8f06a7374b81
parent 9f79a527
......@@ -222,6 +222,7 @@ bg:
error_move_of_child_not_possible: 'Подзадача %{child} не беше преместена в новия проект: %{errors}'
error_cannot_reassign_time_entries_to_an_issue_about_to_be_deleted: Употребеното време не може да бъде прехвърлено на задача, която ще бъде изтрита
warning_fields_cleared_on_bulk_edit: Промените ще предизвикат автоматично изтриване на стойности от едно или повече полета на избраните обекти
error_exceeds_maximum_hours_per_day: Не можете да запишете повече от %{max_hours} часа на един ден (%{logged_hours} часове вече са записани)
mail_subject_lost_password: "Вашата парола (%{value})"
mail_body_lost_password: 'За да смените паролата си, използвайте следния линк:'
......@@ -465,6 +466,9 @@ bg:
setting_commit_logs_formatting: Прилагане на форматиране за съобщенията при поверяване
setting_timelog_required_fields: Задължителни полета за записи за изразходваното време
setting_close_duplicate_issues: Затваряне на дублираните задачи автоматично
setting_time_entry_list_defaults: Конфигурация по подразбиране за записите за изразходваното време
setting_timelog_accept_0_hours: Приемане на записи с 0 часа
setting_timelog_max_hours_per_day: Максимум часове, които могат да бъдат записани за ден и за потребител
permission_add_project: Създаване на проект
permission_add_subprojects: Създаване на подпроекти
......@@ -1213,9 +1217,4 @@ bg:
description_wiki_subpages_reassign: Изберете нова родителска страница
description_all_columns: Всички колони
text_repository_identifier_info: 'Позволени са малки букви (a-z), цифри, тирета и _.<br />Промяна след създаването му не е възможна.'
error_exceeds_maximum_hours_per_day: Cannot log more than %{max_hours} hours on the
same day (%{logged_hours} hours have already been logged)
setting_time_entry_list_defaults: Timelog list defaults
setting_timelog_accept_0_hours: Accept time logs with 0 hours
setting_timelog_max_hours_per_day: Maximum hours that can be logged per day and user
label_x_revisions: "%{count} revisions"
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment