Commit e66a9fe2 authored by tmaruyama's avatar tmaruyama

remove trailing white-spaces from config/locales/da.yml

git-svn-id: https://svn.redmine.org/redmine/trunk@8583 e93f8b46-1217-0410-a6f0-8f06a7374b81
parent acd7ee95
......@@ -89,7 +89,7 @@ da:
# precision:
human:
format:
# separator:
# separator:
delimiter: ""
precision: 1
storage_units:
......@@ -144,9 +144,9 @@ da:
one: "En fejl forhindrede %{model} i at blive gemt"
other: "%{count} fejl forhindrede denne %{model} i at blive gemt"
body: "Der var problemer med følgende felter:"
actionview_instancetag_blank_option: Vælg venligst
general_text_No: 'Nej'
general_text_Yes: 'Ja'
general_text_no: 'nej'
......@@ -156,7 +156,7 @@ da:
general_csv_encoding: ISO-8859-1
general_pdf_encoding: UTF-8
general_first_day_of_week: '1'
notice_account_updated: Kontoen er opdateret.
notice_account_invalid_creditentials: Ugyldig bruger og/eller kodeord
notice_account_password_updated: Kodeordet er opdateret.
......@@ -180,11 +180,11 @@ da:
notice_no_issue_selected: "Ingen sag er valgt! Vælg venligst hvilke emner du vil rette."
notice_account_pending: "Din konto er oprettet, og afventer administrators godkendelse."
notice_default_data_loaded: Standardopsætningen er indlæst.
error_can_t_load_default_data: "Standardopsætning kunne ikke indlæses: %{value}"
error_scm_not_found: "Adgang nægtet og/eller revision blev ikke fundet i det valgte repository."
error_scm_command_failed: "En fejl opstod under forbindelsen til det valgte repository: %{value}"
mail_subject_lost_password: "Dit %{value} kodeord"
mail_body_lost_password: 'Klik dette link for at ændre dit kodeord:'
mail_subject_register: "%{value} kontoaktivering"
......@@ -193,10 +193,10 @@ da:
mail_body_account_information: Din kontoinformation
mail_subject_account_activation_request: "%{value} kontoaktivering"
mail_body_account_activation_request: "En ny bruger (%{value}) er registreret. Godkend venligst kontoen:"
gui_validation_error: 1 fejl
gui_validation_error_plural: "%{count} fejl"
field_name: Navn
field_description: Beskrivelse
field_summary: Sammenfatning
......@@ -279,7 +279,7 @@ da:
field_time_zone: Tidszone
field_searchable: Søgbar
field_default_value: Standardværdi
setting_app_title: Applikationstitel
setting_app_subtitle: Applikationsundertekst
setting_welcome_text: Velkomsttekst
......@@ -306,7 +306,7 @@ da:
setting_emails_footer: Email-fodnote
setting_protocol: Protokol
setting_user_format: Brugervisningsformat
project_module_issue_tracking: Sagssøgning
project_module_time_tracking: Tidsstyring
project_module_news: Nyheder
......@@ -315,7 +315,7 @@ da:
project_module_wiki: Wiki
project_module_repository: Repository
project_module_boards: Fora
label_user: Bruger
label_user_plural: Brugere
label_user_new: Ny bruger
......@@ -613,7 +613,7 @@ da:
label_plugins: Plugins
label_ldap_authentication: LDAP-godkendelse
label_downloads_abbr: D/L
button_login: Login
button_submit: Send
button_save: Gem
......@@ -651,11 +651,11 @@ da:
button_annotate: Annotér
button_update: Opdatér
button_configure: Konfigurér
status_active: aktiv
status_registered: registreret
status_locked: låst
text_select_mail_notifications: Vælg handlinger der skal sendes email besked for.
text_regexp_info: f.eks. ^[A-ZÆØÅ0-9]+$
text_min_max_length_info: 0 betyder ingen begrænsninger
......@@ -688,7 +688,7 @@ da:
text_default_administrator_account_changed: Standardadministratorkonto ændret
text_file_repository_writable: Filarkiv er skrivbar
text_rmagick_available: RMagick tilgængelig (valgfri)
default_role_manager: Leder
default_role_developer: Udvikler
default_role_reporter: Rapportør
......@@ -710,11 +710,11 @@ da:
default_priority_immediate: Omgående
default_activity_design: Design
default_activity_development: Udvikling
enumeration_issue_priorities: Sagsprioriteter
enumeration_doc_categories: Dokumentkategorier
enumeration_activities: Aktiviteter (tidsstyring)
label_add_another_file: Tilføj endnu en fil
label_chronological_order: I kronologisk rækkefølge
setting_activity_days_default: Antal dage der vises under projektaktivitet
......@@ -783,7 +783,7 @@ da:
permission_add_messages: Opret beskeder
permission_edit_issue_notes: Redigér noter
permission_manage_news: Administrér nyheder
text_plugin_assets_writable: Der er skriverettigheder til plugin assets folderen
text_plugin_assets_writable: Der er skriverettigheder til plugin assets folderen
label_display: Vis
label_and_its_subprojects: "%{value} og dets underprojekter"
permission_view_calendar: Se kalender
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment