Commit e1ed02c0 authored by marutosijp's avatar marutosijp
Browse files

remove double-quotation from cs.yml label_user_mail_*

git-svn-id: https://svn.redmine.org/redmine/trunk@17085 e93f8b46-1217-0410-a6f0-8f06a7374b81
parent ba1d0103
......@@ -728,11 +728,11 @@ cs:
label_theme: Téma
label_default: Výchozí
label_search_titles_only: Vyhledávat pouze v názvech
label_user_mail_option_all: "Pro všechny události všech mých projektů"
label_user_mail_option_selected: "Pro všechny události vybraných projektů..."
label_user_mail_option_none: "Žádné události"
label_user_mail_option_only_my_events: "Jen pro věci, co sleduji nebo jsem v nich zapojen"
label_user_mail_no_self_notified: "Nezasílat informace o mnou vytvořených změnách"
label_user_mail_option_all: Pro všechny události všech mých projektů
label_user_mail_option_selected: Pro všechny události vybraných projektů...
label_user_mail_option_none: Žádné události
label_user_mail_option_only_my_events: Jen pro věci, co sleduji nebo jsem v nich zapojen
label_user_mail_no_self_notified: Nezasílat informace o mnou vytvořených změnách
label_registration_activation_by_email: aktivace účtu emailem
label_registration_manual_activation: manuální aktivace účtu
label_registration_automatic_activation: automatická aktivace účtu
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment