Commit de40d733 authored by jplang's avatar jplang

Mistake in Polish Translation file (#19403).

Patch by Sebastian Paluch.

git-svn-id: https://svn.redmine.org/redmine/trunk@14639 e93f8b46-1217-0410-a6f0-8f06a7374b81
parent e3cd4291
......@@ -641,11 +641,11 @@ pl:
mail_body_account_information_external: "Możesz użyć Twojego konta %{value} do zalogowania."
mail_body_lost_password: 'W celu zmiany swojego hasła użyj poniższego odnośnika:'
mail_body_register: 'W celu aktywacji Twojego konta, użyj poniższego odnośnika:'
mail_body_reminder: "Wykaz przypisanych do Ciebie zagadnień, których termin wypada w ciągu następnych %{count} dni"
mail_body_reminder: "Wykaz przypisanych do Ciebie zagadnień (%{count}), których termin dobiega końca w ciągu następnych %{days} dni:"
mail_subject_account_activation_request: "Zapytanie aktywacyjne konta %{value}"
mail_subject_lost_password: "Twoje hasło do %{value}"
mail_subject_register: "Aktywacja konta w %{value}"
mail_subject_reminder: "Uwaga na terminy, masz zagadnienia do obsłużenia w ciągu następnych %{count} dni! (%{days})"
mail_subject_reminder: "Zagadnienia (%{count}) do obsłużenia w ciągu następnych %{days} dni"
notice_account_activated: Twoje konto zostało aktywowane. Możesz się zalogować.
notice_account_invalid_creditentials: Zły użytkownik lub hasło
notice_account_lost_email_sent: E-mail z instrukcjami zmiany hasła został wysłany do Ciebie.
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment