Commit dba09d89 authored by tmaruyama's avatar tmaruyama
Browse files

Czech translation changed by Karel Pičman (#13450)

git-svn-id: https://svn.redmine.org/redmine/trunk@11614 e93f8b46-1217-0410-a6f0-8f06a7374b81
parent 86bc3cfb
......@@ -161,10 +161,10 @@ cs:
notice_successful_update: Úspěšně aktualizováno.
notice_successful_delete: Úspěšně odstraněno.
notice_successful_connection: Úspěšné připojení.
notice_file_not_found: Stránka na kterou se snažíte zobrazit neexistuje nebo byla smazána.
notice_file_not_found: Stránka, kterou se snažíte zobrazit, neexistuje nebo byla smazána.
notice_locking_conflict: Údaje byly změněny jiným uživatelem.
notice_not_authorized: Nemáte dostatečná práva pro zobrazení této stránky.
notice_not_authorized_archived_project: Projekt ke kterému se snažíte přistupovat byl archivován.
notice_not_authorized_archived_project: Projekt, ke kterému se snažíte přistupovat, byl archivován.
notice_email_sent: "Na adresu %{value} byl odeslán email"
notice_email_error: "Při odesílání emailu nastala chyba (%{value})"
notice_feeds_access_key_reseted: Váš klíč pro přístup k RSS byl resetován.
......@@ -175,7 +175,7 @@ cs:
notice_account_pending: "Váš účet byl vytvořen, nyní čeká na schválení administrátorem."
notice_default_data_loaded: Výchozí konfigurace úspěšně nahrána.
notice_unable_delete_version: Nemohu odstanit verzi
notice_unable_delete_time_entry: Nelze smazat čas ze záznamu.
notice_unable_delete_time_entry: Nelze smazat záznam času.
notice_issue_done_ratios_updated: Koeficienty dokončení úkolu byly aktualizovány.
notice_gantt_chart_truncated: Graf byl oříznut, počet položek přesáhl limit pro zobrazení (%{max})
......@@ -185,9 +185,9 @@ cs:
error_scm_annotate: "Položka neexistuje nebo nemůže být komentována."
error_issue_not_found_in_project: 'Úkol nebyl nalezen nebo nepatří k tomuto projektu'
error_no_tracker_in_project: Žádná fronta nebyla přiřazena tomuto projektu. Prosím zkontroluje nastavení projektu.
error_no_default_issue_status: Není nastaven výchozí stav úkolu. Prosím zkontrolujte nastavení ("Administrace -> Stavy úkolů").
error_no_default_issue_status: Není nastaven výchozí stav úkolů. Prosím zkontrolujte nastavení ("Administrace -> Stavy úkolů").
error_can_not_delete_custom_field: Nelze smazat volitelné pole
error_can_not_delete_tracker: Tato fronta obsahuje úkoly a nemůže být smazán.
error_can_not_delete_tracker: Tato fronta obsahuje úkoly a nemůže být smazána.
error_can_not_remove_role: Tato role je právě používaná a nelze ji smazat.
error_can_not_reopen_issue_on_closed_version: Úkol přiřazený k uzavřené verzi nemůže být znovu otevřen
error_can_not_archive_project: Tento projekt nemůže být archivován
......@@ -207,7 +207,7 @@ cs:
mail_subject_account_activation_request: "Aktivace %{value} účtu"
mail_body_account_activation_request: "Byl zaregistrován nový uživatel %{value}. Aktivace jeho účtu závisí na vašem potvrzení."
mail_subject_reminder: "%{count} úkol(ů) termín během několik dní (%{days})"
mail_body_reminder: "%{count} úkol(ů), které máte přiřazeny termín během několik dní (%{days}):"
mail_body_reminder: "%{count} úkol(ů), které máte přiřazeny termín během několika dní (%{days}):"
mail_subject_wiki_content_added: "'%{id}' Wiki stránka byla přidána"
mail_body_wiki_content_added: "'%{id}' Wiki stránka byla přidána od %{author}."
mail_subject_wiki_content_updated: "'%{id}' Wiki stránka byla aktualizována"
......@@ -291,7 +291,7 @@ cs:
field_issue_to: Související úkol
field_delay: Zpoždění
field_assignable: Úkoly mohou být přiřazeny této roli
field_redirect_existing_links: Přesměrovat stvávající odkazy
field_redirect_existing_links: Přesměrovat stávající odkazy
field_estimated_hours: Odhadovaná doba
field_column_names: Sloupce
field_time_entries: Zaznamenaný čas
......@@ -321,7 +321,7 @@ cs:
setting_attachment_max_size: Maximální velikost přílohy
setting_issues_export_limit: Limit pro export úkolů
setting_mail_from: Odesílat emaily z adresy
setting_bcc_recipients: Příjemci skryté kopie (bcc)
setting_bcc_recipients: Příjemci jako skrytá kopie (bcc)
setting_plain_text_mail: pouze prostý text (ne HTML)
setting_host_name: Jméno serveru
setting_text_formatting: Formátování textu
......@@ -337,8 +337,8 @@ cs:
setting_time_format: Formát času
setting_cross_project_issue_relations: Povolit vazby úkolů napříč projekty
setting_issue_list_default_columns: Výchozí sloupce zobrazené v seznamu úkolů
setting_emails_header: Hlavička emailů
setting_emails_footer: Patička emailů
setting_emails_header: Záhlaví emailů
setting_emails_footer: Zápatí emailů
setting_protocol: Protokol
setting_per_page_options: Povolené počty řádků na stránce
setting_user_format: Formát zobrazení uživatele
......@@ -351,7 +351,7 @@ cs:
setting_sequential_project_identifiers: Generovat sekvenční identifikátory projektů
setting_gravatar_enabled: Použít uživatelské ikony Gravatar
setting_gravatar_default: Výchozí Gravatar
setting_diff_max_lines_displayed: Maximální počet zobrazených řádků rozdílů
setting_diff_max_lines_displayed: Maximální počet zobrazených řádků rozdílu
setting_file_max_size_displayed: Maximální velikost textových souborů zobrazených přímo na stránce
setting_repository_log_display_limit: Maximální počet revizí zobrazených v logu souboru
setting_openid: Umožnit přihlašování a registrace s OpenID
......@@ -367,7 +367,7 @@ cs:
setting_default_notification_option: Výchozí nastavení oznámení
setting_commit_logtime_enabled: Povolit zapisování času
setting_commit_logtime_activity_id: Aktivita pro zapsaný čas
setting_gantt_items_limit: Maximální počet položek zobrazený na ganttově grafu
setting_gantt_items_limit: Maximální počet položek zobrazený na ganttově diagramu
permission_add_project: Vytvořit projekt
permission_add_subprojects: Vytvořit podprojekty
......@@ -388,11 +388,11 @@ cs:
permission_delete_issues: Mazání úkolů
permission_manage_public_queries: Správa veřejných dotazů
permission_save_queries: Ukládání dotazů
permission_view_gantt: Zobrazené Ganttova diagramu
permission_view_gantt: Zobrazení ganttova diagramu
permission_view_calendar: Prohlížení kalendáře
permission_view_issue_watchers: Zobrazení seznamu sledujícíh uživatelů
permission_view_issue_watchers: Zobrazení seznamu sledujících uživatelů
permission_add_issue_watchers: Přidání sledujících uživatelů
permission_delete_issue_watchers: Smazat přihlížející
permission_delete_issue_watchers: Smazat sledující uživatele
permission_log_time: Zaznamenávání stráveného času
permission_view_time_entries: Zobrazení stráveného času
permission_edit_time_entries: Upravování záznamů o stráveném času
......@@ -422,7 +422,7 @@ cs:
permission_delete_messages: Mazání zpráv
permission_delete_own_messages: Smazat vlastní zprávy
permission_export_wiki_pages: Exportovat Wiki stránky
permission_manage_subtasks: Spravovat podúkoly
permission_manage_subtasks: Spravovat dílčí úkoly
project_module_issue_tracking: Sledování úkolů
project_module_time_tracking: Sledování času
......@@ -483,7 +483,7 @@ cs:
label_enumeration_new: Nová hodnota
label_information: Informace
label_information_plural: Informace
label_please_login: Prosím přihlašte se
label_please_login: Přihlašte se, prosím
label_register: Registrovat
label_login_with_open_id_option: nebo se přihlašte s OpenID
label_password_lost: Zapomenuté heslo
......@@ -580,7 +580,7 @@ cs:
label_per_page: Na stránku
label_calendar: Kalendář
label_months_from: měsíců od
label_gantt: Ganttův graf
label_gantt: Ganttův diagram
label_internal: Interní
label_last_changes: "posledních %{count} změn"
label_change_view_all: Zobrazit všechny změny
......@@ -687,9 +687,9 @@ cs:
label_relation_delete: Odstranit souvislost
label_relates_to: související s
label_duplicates: duplikuje
label_duplicated_by: zduplikován
label_duplicated_by: duplikován
label_blocks: blokuje
label_blocked_by: zablokován
label_blocked_by: blokován
label_precedes: předchází
label_follows: následuje
label_end_to_start: od konce do začátku
......@@ -698,12 +698,12 @@ cs:
label_start_to_end: od začátku do konce
label_stay_logged_in: Zůstat přihlášený
label_disabled: zakázán
label_show_completed_versions: Ukázat dokončené verze
label_show_completed_versions: Zobrazit dokončené verze
label_me:
label_board: Fórum
label_board_new: Nové fórum
label_board_plural: Fóra
label_board_locked: Uzamčeno
label_board_locked: Zamčeno
label_board_sticky: Nálepka
label_topic_plural: Témata
label_message_plural: Zprávy
......@@ -729,7 +729,7 @@ cs:
label_updated_time: "Aktualizováno před %{value}"
label_jump_to_a_project: Vyberte projekt...
label_file_plural: Soubory
label_changeset_plural: Changesety
label_changeset_plural: Sady změn
label_default_columns: Výchozí sloupce
label_no_change_option: (beze změny)
label_bulk_edit_selected_issues: Hromadná úprava vybraných úkolů
......@@ -790,7 +790,7 @@ cs:
label_missing_api_access_key: Chybějící přístupový klíč API
label_api_access_key_created_on: API přístupový klíč vytvořen %{value}
label_profile: Profil
label_subtask_plural: Podúkol
label_subtask_plural: Dílčí úkoly
label_project_copy_notifications: Odeslat email oznámení v průběhu kopie projektu
label_principal_search: "Hledat uživatele nebo skupinu:"
label_user_search: "Hledat uživatele:"
......@@ -827,7 +827,7 @@ cs:
button_unwatch: Nesledovat
button_reply: Odpovědět
button_archive: Archivovat
button_unarchive: Odarchivovat
button_unarchive: Dearchivovat
button_reset: Resetovat
button_rename: Přejmenovat
button_change_password: Změnit heslo
......@@ -842,15 +842,15 @@ cs:
status_active: aktivní
status_registered: registrovaný
status_locked: uzamčený
status_locked: zamčený
version_status_open: otevřený
version_status_locked: uzamčený
version_status_locked: zamčený
version_status_closed: zavřený
field_active: Aktivní
text_select_mail_notifications: Vyberte akci při které bude zasláno upozornění emailem.
text_select_mail_notifications: Vyberte akci, při které bude zasláno upozornění emailem.
text_regexp_info: např. ^[A-Z0-9]+$
text_min_max_length_info: 0 znamená bez limitu
text_project_destroy_confirmation: Jste si jisti, že chcete odstranit tento projekt a všechna související data?
......@@ -871,7 +871,7 @@ cs:
text_unallowed_characters: Nepovolené znaky
text_comma_separated: Povoleno více hodnot (oddělěné čárkou).
text_line_separated: Více hodnot povoleno (jeden řádek pro každou hodnotu).
text_issues_ref_in_commit_messages: Odkazování a opravování úkolů ve zprávách commitů
text_issues_ref_in_commit_messages: Odkazování a opravování úkolů v poznámkách commitů
text_issue_added: "Úkol %{id} byl vytvořen uživatelem %{author}."
text_issue_updated: "Úkol %{id} byl aktualizován uživatelem %{author}."
text_wiki_destroy_confirmation: Opravdu si přejete odstranit tuto Wiki a celý její obsah?
......@@ -881,30 +881,30 @@ cs:
text_user_mail_option: "U projektů, které nebyly vybrány, budete dostávat oznámení pouze o vašich či o sledovaných položkách (např. o položkách jejichž jste autor nebo ke kterým jste přiřazen(a))."
text_no_configuration_data: "Role, fronty, stavy úkolů ani průběh práce nebyly zatím nakonfigurovány.\nVelice doporučujeme nahrát výchozí konfiguraci. Po si můžete vše upravit"
text_load_default_configuration: Nahrát výchozí konfiguraci
text_status_changed_by_changeset: "Použito v changesetu %{value}."
text_time_logged_by_changeset: Aplikováno v changesetu %{value}.
text_status_changed_by_changeset: "Použito v sadě změn %{value}."
text_time_logged_by_changeset: Aplikováno v sadě změn %{value}.
text_issues_destroy_confirmation: 'Opravdu si přejete odstranit všechny zvolené úkoly?'
text_select_project_modules: 'Aktivní moduly v tomto projektu:'
text_default_administrator_account_changed: Výchozí nastavení administrátorského účtu změněno
text_file_repository_writable: Povolen zápis do adresáře ukládání souborů
text_plugin_assets_writable: Možnost zápisu do adresáře plugin assets
text_rmagick_available: RMagick k dispozici (volitelné)
text_destroy_time_entries_question: "U úkolů, které chcete odstranit je evidováno %{hours} práce. Co chete udělat?"
text_destroy_time_entries: Odstranit evidované hodiny.
text_assign_time_entries_to_project: Přiřadit evidované hodiny projektu
text_reassign_time_entries: 'Přeřadit evidované hodiny k tomuto úkolu:'
text_destroy_time_entries_question: "U úkolů, které chcete odstranit, je evidováno %{hours} práce. Co chete udělat?"
text_destroy_time_entries: Odstranit zaznamenané hodiny.
text_assign_time_entries_to_project: Přiřadit zaznamenané hodiny projektu
text_reassign_time_entries: 'Přeřadit zaznamenané hodiny k tomuto úkolu:'
text_user_wrote: "%{value} napsal:"
text_enumeration_destroy_question: "Několik (%{count}) objektů je přiřazeno k této hodnotě."
text_enumeration_category_reassign_to: 'Přeřadit je do této:'
text_email_delivery_not_configured: "Doručování e-mailů není nastaveno a odesílání notifikací je zakázáno.\nNastavte Váš SMTP server v souboru config/configuration.yml a restartujte aplikaci."
text_repository_usernames_mapping: "Vybrat nebo upravit mapování mezi Redmine uživateli a uživatelskými jmény nalezenými v logu repozitáře.\nUživatelé se shodným Redmine uživatelským jménem a uživatelským jménem v repozitáři jsou mapovaní automaticky."
text_repository_usernames_mapping: "Vybrat nebo upravit mapování mezi Redmine uživateli a uživatelskými jmény nalezenými v logu repozitáře.\nUživatelé se shodným Redmine uživatelským jménem a uživatelským jménem v repozitáři jsou mapováni automaticky."
text_diff_truncated: '... Rozdílový soubor je zkrácen, protože jeho délka přesahuje max. limit.'
text_custom_field_possible_values_info: 'Každá hodnota na novém řádku'
text_wiki_page_destroy_question: Tato stránka má %{descendants} podstránek a potomků. Co chcete udělat?
text_wiki_page_nullify_children: Ponechat podstránky jako kořenové stránky
text_wiki_page_destroy_children: Smazat podstránky a všechny jejich potomky
text_wiki_page_reassign_children: Přiřadit podstránky k tomuto rodiči
text_own_membership_delete_confirmation: "Chystáte se odebrat si některá nebo všechny svá oprávnění a potom již nemusíte být schopni upravit tento projekt.\nOpravdu chcete pokračovat?"
text_own_membership_delete_confirmation: "Chystáte se odebrat si některá nebo všechna svá oprávnění, potom již nemusíte být schopni upravit tento projekt.\nOpravdu chcete pokračovat?"
text_zoom_in: Přiblížit
text_zoom_out: Oddálit
......@@ -958,7 +958,7 @@ cs:
field_is_private: Soukromý
permission_set_issues_private: Nastavit úkoly jako veřejné nebo soukromé
label_issues_visibility_public: Všechny úkoly, které nejsou soukromé
text_issues_destroy_descendants_confirmation: "%{count} podúkol(ů) bude rovněž smazán(o)."
text_issues_destroy_descendants_confirmation: "%{count} dílčí(ch) úkol(ů) bude rovněž smazán(o)."
field_commit_logs_encoding: Kódování zpráv při commitu
field_scm_path_encoding: Kódování cesty SCM
text_scm_path_encoding_note: "Výchozí: UTF-8"
......@@ -996,14 +996,14 @@ cs:
description_selected_columns: Vybraný sloupec
label_parent_revision: Rodič
label_child_revision: Potomek
error_scm_annotate_big_text_file: Vstup nemůže být anotován, protože překračuje povolenou velikost textového souboru
error_scm_annotate_big_text_file: Vstup nemůže být komentován, protože překračuje povolenou velikost textového souboru
setting_default_issue_start_date_to_creation_date: Použij aktuální datum jako počáteční datum pro nové úkoly
button_edit_section: Uprav tuto sekci
button_edit_section: Uprav tuto část
setting_repositories_encodings: Kódování příloh a repositářů
description_all_columns: Všechny sloupce
button_export: Export
label_export_options: "nastavení exportu %{export_format}"
error_attachment_too_big: Soubor nemůže být nahrán, protože jeho velikost je větší než maximum (%{max_size})
error_attachment_too_big: Soubor nemůže být nahrán, protože jeho velikost je větší než maximální (%{max_size})
notice_failed_to_save_time_entries: "Chyba při ukládání %{count} časov(ých/ého) záznam(ů) z %{total} vybraného: %{ids}."
label_x_issues:
zero: 0 Úkol
......@@ -1016,7 +1016,7 @@ cs:
label_completed_versions: Dokončené verze
text_project_identifier_info: Jsou povolena pouze malá písmena (a-z), číslice, pomlčky a podtržítka.<br />Po uložení již nelze identifikátor měnit.
field_multiple: Více hodnot
setting_commit_cross_project_ref: Povolit reference a opravy úklů ze všech ostatních projektů
setting_commit_cross_project_ref: Povolit reference a opravy úkolů ze všech ostatních projektů
text_issue_conflict_resolution_add_notes: Přidat moje poznámky a zahodit ostatní změny
text_issue_conflict_resolution_overwrite: Přesto přijmout moje úpravy (předchozí poznámky budou zachovány, ale některé změny mohou být přepsány)
notice_issue_update_conflict: Během vašich úprav byl úkol aktualizován jiným uživatelem.
......@@ -1058,18 +1058,18 @@ cs:
label_attribute_of_author: Autorovo %{name}
label_attribute_of_assigned_to: "%{name} přiřazené(ho)"
label_attribute_of_fixed_version: Cílová verze %{name}
label_copy_subtasks: Kopírovat podúkoly
label_copy_subtasks: Kopírovat dílčí úkoly
label_copied_to: zkopírováno do
label_copied_from: zkopírováno z
label_any_issues_in_project: jakékoli úkoly v projektu
label_any_issues_not_in_project: jakékoli úkoly mimo projektu
label_any_issues_not_in_project: jakékoli úkoly mimo projekt
field_private_notes: Soukromé poznámky
permission_view_private_notes: Zobrazit soukromé poznámky
permission_set_notes_private: Nastavit poznámky jako soukromé
label_no_issues_in_project: žádné úkoly v projektu
label_any: vše
label_last_n_weeks: poslední %{count} týdny
setting_cross_project_subtasks: Povolit podúkoly napříč projekty
setting_cross_project_subtasks: Povolit dílčí úkoly napříč projekty
label_cross_project_descendants: S podprojekty
label_cross_project_tree: Se stromem projektu
label_cross_project_hierarchy: S hierarchií projektu
......@@ -1080,15 +1080,15 @@ cs:
label_in_the_past_days: v minulých
label_attribute_of_user: "%{name} uživatel(e/ky)"
text_turning_multiple_off: Jestliže zakážete více hodnot,
hodnoty budou smazány za účelem rezervace pouze jedné hodnoty na položku.
hodnoty budou smazány za účelem rezervace pouze jediné hodnoty na položku.
label_attribute_of_issue: "%{name} úkolu"
permission_add_documents: Přidat dokument
permission_edit_documents: Upravit dokuments
permission_delete_documents: Smazet dokuments
permission_edit_documents: Upravit dokumenty
permission_delete_documents: Smazet dokumenty
label_gantt_progress_line: Vývojová čára
setting_jsonp_enabled: Povolit podporu JSONP
field_inherit_members: Zdědit členy
field_closed_on: Uzavřeno
field_generate_password: Generovat heslo
setting_default_projects_tracker_ids: Default trackers for new projects
setting_default_projects_tracker_ids: Výchozí fronta pro nové projekty
label_total_time: Celkem
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment