Commit d574ee0a authored by tmaruyama's avatar tmaruyama

remove trailing white-spaces from config/locales/lv.yml

git-svn-id: https://svn.redmine.org/redmine/trunk@8615 e93f8b46-1217-0410-a6f0-8f06a7374b81
parent 424af9ca
......@@ -7,10 +7,10 @@ lv:
default: "%d.%m.%Y"
short: "%d %b"
long: "%d %B %Y"
day_names: [Svētdiena, Pirmdiena, Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena, Piektdiena, Sestdiena]
abbr_day_names: [Sv, Pr, Ot, Tr, Ct, Pk, St]
month_names: [~, Janvāris, Februāris, Marts, Aprīlis , Maijs, Jūnijs, Jūlijs, Augusts, Septembris, Oktobris, Novembris, Decembris]
abbr_month_names: [~, Jan, Feb, Mar, Apr, Mai, Jūn, Jūl, Aug, Sep, Okt, Nov, Dec]
order:
......@@ -26,7 +26,7 @@ lv:
long: "%B %d, %Y %H:%M"
am: "rītā"
pm: "vakarā"
datetime:
distance_in_words:
half_a_minute: "pus minūte"
......@@ -84,12 +84,11 @@ lv:
gb: "GB"
tb: "TB"
support:
array:
sentence_connector: "un"
skip_last_comma: false
activerecord:
errors:
template:
......@@ -123,7 +122,7 @@ lv:
cant_link_an_issue_with_a_descendant: "An issue can not be linked to one of its subtasks"
actionview_instancetag_blank_option: Izvēlieties
general_text_No: 'Nē'
general_text_Yes: 'Jā'
general_text_no: 'nē'
......@@ -134,7 +133,7 @@ lv:
general_csv_encoding: UTF-8
general_pdf_encoding: UTF-8
general_first_day_of_week: '1'
notice_account_updated: Konts tika atjaunots veiksmīgi.
notice_account_invalid_creditentials: Nepareizs lietotāja vārds vai parole.
notice_account_password_updated: Parole tika veiksmīgi atjaunota.
......@@ -161,7 +160,7 @@ lv:
notice_default_data_loaded: Noklusētā konfigurācija tika veiksmīgi ielādēta.
notice_unable_delete_version: Neizdevās dzēst versiju.
notice_issue_done_ratios_updated: Uzdevuma izpildes koeficients atjaunots.
error_can_t_load_default_data: "Nevar ielādēt noklusētos konfigurācijas datus: %{value}"
error_scm_not_found: "Ieraksts vai versija nebija repozitorijā."
error_scm_command_failed: "Mēģinot piekļūt repozitorijam, notika kļūda: %{value}"
......@@ -174,9 +173,9 @@ lv:
error_issue_done_ratios_not_updated: "Uzdevuma izpildes koeficients nav atjaunots."
error_workflow_copy_source: 'Lūdzu izvēlieties avota trakeri vai lomu'
error_workflow_copy_target: 'Lūdzu izvēlēties mērķa trakeri(us) un lomu(as)'
warning_attachments_not_saved: "%{count} datnes netika saglabātas."
mail_subject_lost_password: "Jūsu %{value} parole"
mail_body_lost_password: 'Lai mainītu paroli, spiediet uz šīs saites:'
mail_subject_register: "Jūsu %{value} konta aktivizācija"
......@@ -191,10 +190,10 @@ lv:
mail_body_wiki_content_added: "The '%{id}' Wiki lapu pievienojis %{author}."
mail_subject_wiki_content_updated: "'%{id}' Wiki lapa atjaunota"
mail_body_wiki_content_updated: "The '%{id}' Wiki lapu atjaunojis %{author}."
gui_validation_error: 1 kļūda
gui_validation_error_plural: "%{count} kļūdas"
field_name: Nosaukums
field_description: Apraksts
field_summary: Kopsavilkums
......@@ -285,7 +284,7 @@ lv:
field_content: Saturs
field_group_by: Grupēt rezultātus pēc
field_sharing: Koplietošana
setting_app_title: Programmas nosaukums
setting_app_subtitle: Programmas apakš-nosaukums
setting_welcome_text: Sveiciena teksts
......@@ -337,7 +336,7 @@ lv:
setting_start_of_week: Sākt kalendāru ar
setting_rest_api_enabled: Lietot REST web-servisu
setting_cache_formatted_text: Kešot formatētu tekstu
permission_add_project: Izveidot projektu
permission_add_subprojects: Izveidot apakšprojektu
permission_edit_project: Rediģēt projektu
......@@ -382,7 +381,7 @@ lv:
permission_protect_wiki_pages: Projekta wiki lapas
permission_manage_repository: Pārvaldīt repozitoriju
permission_browse_repository: Pārlūkot repozitoriju
permission_view_changesets: Skatīt izmaiņu kopumus
permission_view_changesets: Skatīt izmaiņu kopumus
permission_commit_access: Atļaut piekļuvi
permission_manage_boards: Pārvaldīt ziņojumu dēļus
permission_view_messages: Skatīt ziņas
......@@ -392,7 +391,7 @@ lv:
permission_delete_messages: Dzēst ziņas
permission_delete_own_messages: Dzēst savas ziņas
permission_export_wiki_pages: Eksportēt Wiki lapas
project_module_issue_tracking: Uzdevumu uzskaite
project_module_time_tracking: Laika uzskaite
project_module_news: Jaunumi
......@@ -401,7 +400,7 @@ lv:
project_module_wiki: Wiki
project_module_repository: Repozitorijs
project_module_boards: Ziņojumu dēļi
label_user: Lietotājs
label_user_plural: Lietotāji
label_user_new: Jauns lietotājs
......@@ -596,7 +595,7 @@ lv:
label_modification: "%{count} izmaiņa"
label_modification_plural: "%{count} izmaiņas"
label_branch: Zars
label_tag: Birka
label_tag: Birka
label_revision: Revīzija
label_revision_plural: Revīzijas
label_revision_id: "Revīzija %{value}"
......@@ -754,7 +753,7 @@ lv:
label_api_access_key: API pieejas atslēga
label_missing_api_access_key: Trūkst API pieejas atslēga
label_api_access_key_created_on: "API pieejas atslēga izveidota pirms %{value}"
button_login: Pieslēgties
button_submit: Nosūtīt
button_save: Saglabāt
......@@ -798,17 +797,17 @@ lv:
button_quote: Citāts
button_duplicate: Dublēt
button_show: Rādīt
status_active: aktīvs
status_registered: reģistrēts
status_locked: slēgts
version_status_open: atvērta
version_status_locked: slēgta
version_status_closed: aizvērta
field_active: Aktīvs
text_select_mail_notifications: "Izvēlieties darbības, par kurām vēlaties saņemt ziņojumus e-pastā"
text_regexp_info: "piem. ^[A-Z0-9]+$"
text_min_max_length_info: "0 nozīmē, ka nav ierobežojumu"
......@@ -838,7 +837,7 @@ lv:
text_issue_category_destroy_question: "Daži uzdevumi (%{count}) ir nozīmēti šai kategorijai. Ko Jūs vēlaties darīt?"
text_issue_category_destroy_assignments: Dzēst kategoriju nozīmējumus
text_issue_category_reassign_to: Nozīmēt uzdevumus šai kategorijai
text_user_mail_option: "No neizvēlētajiem projektiem Jūs saņemsiet ziņojumus e-pastā tikai par notikumiem, kuriem Jūs sekojat vai kuros esat iesaistīts."
text_user_mail_option: "No neizvēlētajiem projektiem Jūs saņemsiet ziņojumus e-pastā tikai par notikumiem, kuriem Jūs sekojat vai kuros esat iesaistīts."
text_no_configuration_data: "Lomas, trakeri, uzdevumu statusi un darba plūsmas vēl nav konfigurētas.\nĻoti ieteicams ielādēt noklusēto konfigurāciju. Pēc ielādēšanas to būs iespējams modificēt."
text_load_default_configuration: Ielādēt noklusēto konfigurāciju
text_status_changed_by_changeset: "Apstiprināts izmaiņu kopumā %{value}."
......@@ -864,7 +863,7 @@ lv:
text_wiki_page_destroy_children: "Dzēst apakšlapas un visus pēcnācējus"
text_wiki_page_reassign_children: "Piešķirt apakšlapas šai lapai"
text_own_membership_delete_confirmation: "Jūs tūlīt dzēsīsiet dažas vai visas atļaujas, un Jums pēc tam var nebūt atļauja labot šo projektu.\nVai turpināt?"
default_role_manager: Menedžeris
default_role_developer: Izstrādātājs
default_role_reporter: Ziņotājs
......@@ -886,7 +885,7 @@ lv:
default_priority_immediate: Tūlītēja
default_activity_design: Dizains
default_activity_development: Izstrādāšana
enumeration_issue_priorities: Uzdevumu prioritātes
enumeration_doc_categories: Dokumentu kategorijas
enumeration_activities: Aktivitātes (laika uzskaite)
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment