Commit cd70a952 authored by tmaruyama's avatar tmaruyama
Browse files

Fix Polish and Swedish translations to work with psych (#8209).

Contributed by Gregor Schmidt.

git-svn-id: https://svn.redmine.org/redmine/trunk@5511 e93f8b46-1217-0410-a6f0-8f06a7374b81
parent 742f6d1b
......@@ -867,7 +867,7 @@ pl:
button_show: Pokaż
error_can_not_archive_project: Ten projekt nie może zostać zarchiwizowany
error_can_not_reopen_issue_on_closed_version: Zagadnienie przydzielone do zakończonej wersji nie może zostać ponownie otwarte
error_issue_done_ratios_not_updated: % wykonania zagadnienia nie został uaktualniony.
error_issue_done_ratios_not_updated: "% wykonania zagadnienia nie został uaktualniony."
error_workflow_copy_source: Proszę wybrać źródłowy typ zagadnienia lub rolę
error_workflow_copy_target: Proszę wybrać docelowe typ(y) zagadnień i rolę(e)
field_sharing: Współdzielenie
......@@ -898,7 +898,7 @@ pl:
setting_default_projects_modules: Domyślnie włączone moduły dla nowo tworzonych projektów
setting_gravatar_default: Domyślny obraz Gravatar
setting_issue_done_ratio: Obliczaj postęp realizacji zagadnień za pomocą
setting_issue_done_ratio_issue_field: % Wykonania zagadnienia
setting_issue_done_ratio_issue_field: "% Wykonania zagadnienia"
setting_issue_done_ratio_issue_status: Statusu zagadnienia
setting_mail_handler_body_delimiters: Przycinaj e-maile po jednej z tych linii
setting_rest_api_enabled: Uaktywnij usługę sieciową REST
......
......@@ -210,7 +210,7 @@ sv:
notice_default_data_loaded: Standardkonfiguration inläst.
notice_unable_delete_version: Denna version var inte möjlig att ta bort.
notice_unable_delete_time_entry: Tidloggning kunde inte tas bort.
notice_issue_done_ratios_updated: % klart uppdaterade.
notice_issue_done_ratios_updated: "% klart uppdaterade."
notice_gantt_chart_truncated: "Schemat förminskades eftersom det överskrider det maximala antalet aktiviteter som får visas (%{max})"
error_can_t_load_default_data: "Standardkonfiguration gick inte att läsa in: %{value}"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment