Commit c5cbc058 authored by marutosijp's avatar marutosijp
Browse files

Bulgarian translation for trunk updated by Ivan Cenov (#24923)

git-svn-id: https://svn.redmine.org/redmine/trunk@16280 e93f8b46-1217-0410-a6f0-8f06a7374b81
parent 432bc0af
......@@ -221,6 +221,7 @@ bg:
error_no_projects_with_tracker_allowed_for_new_issue: Няма проекти с тракери за които можете да създавате задачи
error_move_of_child_not_possible: 'Подзадача %{child} не беше преместена в новия проект: %{errors}'
error_cannot_reassign_time_entries_to_an_issue_about_to_be_deleted: Употребеното време не може да бъде прехвърлено на задача, която ще бъде изтрита
warning_fields_cleared_on_bulk_edit: Промените ще предизвикат автоматично изтриване на стойности от едно или повече полета на избраните обекти
mail_subject_lost_password: "Вашата парола (%{value})"
mail_body_lost_password: 'За да смените паролата си, използвайте следния линк:'
......@@ -371,6 +372,9 @@ bg:
field_default_version: Версия по подразбиране
field_remote_ip: IP адрес
field_textarea_font: Шрифт за текстови блокове
field_updated_by: Обновено от
field_last_updated_by: Последно обновено от
field_full_width_layout: Пълна широчина
setting_app_title: Заглавие
setting_app_subtitle: Описание
......@@ -456,6 +460,7 @@ bg:
setting_attachment_extensions_denied: Разрешени типове на файлове
setting_new_item_menu_tab: Меню-елемент за добавяне на нови обекти (+)
setting_commit_logs_formatting: Прилагане на форматиране за съобщенията при поверяване
setting_timelog_required_fields: Задължителни полета за записи за изразходваното време
permission_add_project: Създаване на проект
permission_add_subprojects: Създаване на подпроекти
......@@ -866,6 +871,8 @@ bg:
label_user_mail_option_selected: "За всички събития само в избраните проекти..."
label_user_mail_option_none: "Само за наблюдавани или в които участвам (автор или назначени на мен)"
label_user_mail_option_only_my_events: Само за неща, в които съм включен/а
label_user_mail_option_only_assigned: Само за неща, които наблюдавам или са назначени на мен
label_user_mail_option_only_owner: Само за неща, които наблюдавам или съм техен собственик
label_user_mail_no_self_notified: "Не искам известия за извършени от мен промени"
label_registration_activation_by_email: активиране на профила по email
label_registration_manual_activation: ръчно активиране
......@@ -947,6 +954,7 @@ bg:
label_attribute_of_assigned_to: Assignee's %{name}
label_attribute_of_user: User's %{name}
label_attribute_of_fixed_version: Target version's %{name}
label_attribute_of_object: "%{name} на %{object_name}"
label_cross_project_descendants: С подпроекти
label_cross_project_tree: С дърво на проектите
label_cross_project_hierarchy: С проектна йерархия
......@@ -1205,12 +1213,3 @@ bg:
description_date_from: Въведете начална дата
description_date_to: Въведете крайна дата
text_repository_identifier_info: 'Позволени са малки букви (a-z), цифри, тирета и _.<br />Промяна след създаването му не е възможна.'
setting_timelog_required_fields: Required fields for time logs
label_attribute_of_object: '%{object_name}''s %{name}'
label_user_mail_option_only_assigned: Only for things I watch or I am assigned to
label_user_mail_option_only_owner: Only for things I watch or I am the owner of
warning_fields_cleared_on_bulk_edit: Changes will result in the automatic deletion
of values from one or more fields on the selected objects
field_updated_by: Updated by
field_last_updated_by: Last updated by
field_full_width_layout: Full width layout
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment