GitLab wurde erfolgreich aktualisiert. Durch regelmäßige Updates bleibt das THM GitLab sicher. Danke für Ihre Geduld.

Commit c00c610f authored by tmaruyama's avatar tmaruyama

remove trailing white-spaces from config/locales/sv.yml

git-svn-id: https://svn.redmine.org/redmine/trunk@8625 e93f8b46-1217-0410-a6f0-8f06a7374b81
parent 7bb51590
......@@ -13,7 +13,7 @@ sv:
delimiter: "."
# Number of decimals, behind the separator (the number 1 with a precision of 2 gives: 1.00)
precision: 2
# Used in number_to_currency()
currency:
format:
......@@ -24,15 +24,15 @@ sv:
# separator: "."
# delimiter: ","
# precision: 2
# Used in number_to_percentage()
percentage:
format:
# These three are to override number.format and are optional
# separator:
# separator:
delimiter: ""
# precision:
# precision:
# Used in number_to_precision()
precision:
format:
......@@ -40,12 +40,12 @@ sv:
# separator:
delimiter: ""
# precision:
# Used in number_to_human_size()
human:
format:
# These three are to override number.format and are optional
# separator:
# separator:
delimiter: ""
# precision: 1
storage_units:
......@@ -96,7 +96,7 @@ sv:
almost_x_years:
one: "nästan 1 år"
other: "nästan %{count} år"
activerecord:
errors:
template:
......@@ -141,10 +141,10 @@ sv:
default: "%Y-%m-%d"
short: "%e %b"
long: "%e %B, %Y"
day_names: [söndag, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag]
abbr_day_names: [sön, mån, tis, ons, tor, fre, lör]
# Don't forget the nil at the beginning; there's no such thing as a 0th month
month_names: [~, januari, februari, mars, april, maj, juni, juli, augusti, september, oktober, november, december]
abbr_month_names: [~, jan, feb, mar, apr, maj, jun, jul, aug, sep, okt, nov, dec]
......@@ -162,7 +162,7 @@ sv:
long: "%d %B, %Y %H:%M"
am: ""
pm: ""
# Used in array.to_sentence.
support:
array:
......@@ -170,7 +170,7 @@ sv:
skip_last_comma: true
actionview_instancetag_blank_option: Var god välj
general_text_No: 'Nej'
general_text_Yes: 'Ja'
general_text_no: 'nej'
......@@ -181,7 +181,7 @@ sv:
general_csv_encoding: ISO-8859-1
general_pdf_encoding: UTF-8
general_first_day_of_week: '1'
notice_account_updated: Kontot har uppdaterats
notice_account_invalid_creditentials: Fel användarnamn eller lösenord
notice_account_password_updated: Lösenordet har uppdaterats
......@@ -213,7 +213,7 @@ sv:
notice_issue_done_ratios_updated: "% klart uppdaterade."
notice_gantt_chart_truncated: "Schemat förminskades eftersom det överskrider det maximala antalet aktiviteter som får visas (%{max})"
notice_issue_successful_create: Ärende %{id} skapades.
error_can_t_load_default_data: "Standardkonfiguration gick inte att läsa in: %{value}"
error_scm_not_found: "Inlägg och/eller revision finns inte i detta versionsarkiv."
error_scm_command_failed: "Ett fel inträffade vid försök att versionsarkivet: %{value}"
......@@ -231,9 +231,9 @@ sv:
error_workflow_copy_target: 'Vänligen välj ärendetyp(er) och roll(er) för mål'
error_unable_delete_issue_status: 'Ärendestatus kunde inte tas bort'
error_unable_to_connect: "Kan inte ansluta (%{value})"
warning_attachments_not_saved: "%{count} fil(er) kunde inte sparas."
mail_subject_lost_password: "Ditt %{value} lösenord"
mail_body_lost_password: 'För att ändra ditt lösenord, klicka följande länk:'
mail_subject_register: "Din %{value} kontoaktivering"
......@@ -248,10 +248,10 @@ sv:
mail_body_wiki_content_added: "The '%{id}' wikisida has lagts till av %{author}."
mail_subject_wiki_content_updated: "'%{id}' wikisida har uppdaterats"
mail_body_wiki_content_updated: "The '%{id}' wikisida har uppdaterats av %{author}."
gui_validation_error: 1 fel
gui_validation_error_plural: "%{count} fel"
field_name: Namn
field_description: Beskrivning
field_summary: Sammanfattning
......@@ -339,7 +339,7 @@ sv:
field_comments_sorting: Visa kommentarer
field_parent_title: Föräldersida
field_editable: Redigerbar
field_watcher: Bevakare
field_watcher: Bevakare
field_identity_url: OpenID URL
field_content: Innehåll
field_group_by: Gruppera resultat efter
......@@ -358,7 +358,7 @@ sv:
field_root_directory: Rotmapp
field_cvsroot: CVSROOT
field_cvs_module: Modul
setting_app_title: Applikationsrubrik
setting_app_subtitle: Applikationsunderrubrik
setting_welcome_text: Välkomsttext
......@@ -416,7 +416,7 @@ sv:
setting_commit_logtime_activity_id: Aktivitet för loggad tid
setting_gantt_items_limit: Maximalt antal aktiviteter som visas i gantt-schemat
setting_issue_group_assignment: Tillåt att ärenden tilldelas till grupper
permission_add_project: Skapa projekt
permission_add_subprojects: Skapa underprojekt
permission_edit_project: Ändra projekt
......@@ -474,7 +474,7 @@ sv:
permission_delete_own_messages: Ta bort egna meddelanden
permission_export_wiki_pages: Exportera wikisidor
permission_manage_subtasks: Hantera underaktiviteter
project_module_issue_tracking: Ärendeuppföljning
project_module_time_tracking: Tidsuppföljning
project_module_news: Nyheter
......@@ -485,7 +485,7 @@ sv:
project_module_boards: Forum
project_module_calendar: Kalender
project_module_gantt: Gantt
label_user: Användare
label_user_plural: Användare
label_user_new: Ny användare
......@@ -864,7 +864,7 @@ sv:
label_issues_visibility_public: Alla icke-privata ärenden
label_issues_visibility_own: Ärenden skapade av eller tilldelade till användaren
label_git_report_last_commit: Rapportera senaste commit av filer och mappar
button_login: Logga in
button_submit: Skicka
button_save: Spara
......@@ -911,17 +911,17 @@ sv:
button_quote: Citera
button_duplicate: Duplicera
button_show: Visa
status_active: aktiv
status_registered: registrerad
status_locked: låst
version_status_open: öppen
version_status_locked: låst
version_status_closed: stängd
field_active: Aktiv
text_select_mail_notifications: Välj för vilka händelser mail ska skickas.
text_regexp_info: eg. ^[A-Z0-9]+$
text_min_max_length_info: 0 betyder ingen gräns
......@@ -991,7 +991,7 @@ sv:
text_scm_command_version: Version
text_scm_config: Du kan konfigurera dina scm-kommando i config/configuration.yml. Vänligen starta om applikationen när ändringar gjorts.
text_scm_command_not_available: Scm-kommando är inte tillgängligt. Vänligen kontrollera inställningarna i administratörspanelen.
default_role_manager: Projektledare
default_role_developer: Utvecklare
default_role_reporter: Rapportör
......@@ -1013,7 +1013,7 @@ sv:
default_priority_immediate: Omedelbar
default_activity_design: Design
default_activity_development: Utveckling
enumeration_issue_priorities: Ärendeprioriteter
enumeration_doc_categories: Dokumentkategorier
enumeration_activities: Aktiviteter (tidsuppföljning)
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment