Commit bdea15be authored by jplang's avatar jplang

Translations updates.

git-svn-id: https://svn.redmine.org/redmine/trunk@4777 e93f8b46-1217-0410-a6f0-8f06a7374b81
parent 03b00b3c
This diff is collapsed.
......@@ -546,7 +546,7 @@ cs:
label_relation_delete: Odstranit souvislost
label_relates_to: související s
label_duplicates: duplicity
label_blocks: bloků
label_blocks: blokuje
label_blocked_by: zablokován
label_precedes: předchází
label_follows: následuje
......
......@@ -208,6 +208,7 @@ sv:
notice_unable_delete_version: Denna version var inte möjlig att ta bort.
notice_unable_delete_time_entry: Tidloggning kunde inte tas bort.
notice_issue_done_ratios_updated: % klart uppdaterade.
notice_gantt_chart_truncated: "Schemat förminskades eftersom det överskrider det maximala antalet aktiviteter som får visas (%{max})"
error_can_t_load_default_data: "Standardkonfiguration gick inte att läsa in: %{value}"
error_scm_not_found: "Inlägg och/eller revision finns inte i detta versionsarkiv."
......@@ -217,7 +218,7 @@ sv:
error_no_tracker_in_project: 'Ingen ärendetyp är associerad med projektet. Vänligen kontrollera projektinställningarna.'
error_no_default_issue_status: 'Ingen status är definierad som standard för nya ärenden. Vänligen kontrollera din konfiguration (Gå till "Administration -> Ärendestatus").'
error_can_not_delete_custom_field: Kan inte ta bort användardefinerat fält
error_can_not_delete_tracker: Det finns ärenden av denna typ och den är därför inte möjlig att ta bort.
error_can_not_delete_tracker: "Det finns ärenden av denna typ och den är därför inte möjlig att ta bort."
error_can_not_remove_role: "Denna roll används och den är därför inte möjlig att ta bort."
error_can_not_reopen_issue_on_closed_version: 'Ett ärende tilldelat en stängd version kan inte öppnas nytt'
error_can_not_archive_project: Detta projekt kan inte arkiveras
......@@ -225,7 +226,7 @@ sv:
error_workflow_copy_source: 'Vänligen välj källans ärendetyp eller roll'
error_workflow_copy_target: 'Vänligen välj ärendetyp(er) och roll(er) för mål'
error_unable_delete_issue_status: 'Ärendestatus kunde inte tas bort'
error_unable_to_connect: Kan inte ansluta (%{value})
error_unable_to_connect: "Kan inte ansluta (%{value})"
warning_attachments_not_saved: "%{count} fil(er) kunde inte sparas."
......@@ -240,9 +241,9 @@ sv:
mail_subject_reminder: "%{count} ärende(n) har deadline under de kommande %{days} dagarna"
mail_body_reminder: "%{count} ärende(n) som är tilldelat dig har deadline under de %{days} dagarna:"
mail_subject_wiki_content_added: "'%{id}' wikisida has lagts till"
mail_body_wiki_content_added: The '%{id}' wikisida has lagts till av %{author}.
mail_body_wiki_content_added: "The '%{id}' wikisida has lagts till av %{author}."
mail_subject_wiki_content_updated: "'%{id}' wikisida har uppdaterats"
mail_body_wiki_content_updated: The '%{id}' wikisida har uppdaterats av %{author}.
mail_body_wiki_content_updated: "The '%{id}' wikisida har uppdaterats av %{author}."
gui_validation_error: 1 fel
gui_validation_error_plural: "%{count} fel"
......@@ -340,8 +341,8 @@ sv:
field_group_by: Gruppera resultat efter
field_sharing: Delning
field_parent_issue: Förälderaktivitet
field_member_of_group: Tilldelad användares grupp
field_assigned_to_role: Tilldelad användares roll
field_member_of_group: "Tilldelad användares grupp"
field_assigned_to_role: "Tilldelad användares roll"
field_text: Textfält
field_visible: Synlig
......@@ -380,7 +381,7 @@ sv:
setting_activity_days_default: Dagar som visas på projektaktivitet
setting_display_subprojects_issues: Visa ärenden från underprojekt i huvudprojekt
setting_enabled_scm: Aktivera SCM
setting_mail_handler_body_delimiters: Trunkera mail efter en av följande rader
setting_mail_handler_body_delimiters: "Trunkera mail efter en av följande rader"
setting_mail_handler_api_enabled: Aktivera WS för inkommande mail
setting_mail_handler_api_key: API-nyckel
setting_sequential_project_identifiers: Generera projektidentifierare sekventiellt
......@@ -400,6 +401,9 @@ sv:
setting_rest_api_enabled: Aktivera REST webbtjänst
setting_cache_formatted_text: Cacha formaterad text
setting_default_notification_option: Standard notifieringsalternativ
setting_commit_logtime_enabled: Aktivera tidloggning
setting_commit_logtime_activity_id: Aktivitet för loggad tid
setting_gantt_items_limit: Maximalt antal aktiviteter som visas i gantt-schemat
permission_add_project: Skapa projekt
permission_add_subprojects: Skapa underprojekt
......@@ -581,7 +585,7 @@ sv:
label_version_plural: Versioner
label_close_versions: Stäng klara versioner
label_confirmation: Bekräftelse
label_export_to: Exportera till
label_export_to: 'Finns även som:'
label_read: Läs...
label_public_projects: Publika projekt
label_open_issues: öppen
......@@ -666,7 +670,7 @@ sv:
label_tag: Tag
label_revision: Revision
label_revision_plural: Revisioner
label_revision_id: Revision %{value}
label_revision_id: "Revision %{value}"
label_associated_revisions: Associerade revisioner
label_added: tillagd
label_modified: modifierad
......@@ -775,10 +779,10 @@ sv:
label_search_titles_only: Sök endast i titlar
label_user_mail_option_all: "För alla händelser i mina projekt"
label_user_mail_option_selected: "För alla händelser i markerade projekt..."
label_user_mail_option_none: Inga händelser
label_user_mail_option_only_my_events: Endast för saker jag bevakar eller är inblandad i
label_user_mail_option_only_assigned: Endast för saker jag är tilldelad
label_user_mail_option_only_owner: Endast för saker jag äger
label_user_mail_option_none: "Inga händelser"
label_user_mail_option_only_my_events: "Endast för saker jag bevakar eller är inblandad i"
label_user_mail_option_only_assigned: "Endast för saker jag är tilldelad"
label_user_mail_option_only_owner: "Endast för saker jag äger"
label_user_mail_no_self_notified: "Jag vill inte bli underrättad om ändringar som jag har gjort"
label_registration_activation_by_email: kontoaktivering med mail
label_registration_manual_activation: manuell kontoaktivering
......@@ -825,7 +829,7 @@ sv:
label_display_used_statuses_only: Visa endast status som används av denna ärendetyp
label_api_access_key: API-nyckel
label_missing_api_access_key: Saknar en API-nyckel
label_api_access_key_created_on: API-nyckel skapad för %{value} sedan
label_api_access_key_created_on: "API-nyckel skapad för %{value} sedan"
label_profile: Profil
label_subtask_plural: Underaktiviteter
label_project_copy_notifications: Skicka mailnotifieringar när projektet kopieras
......@@ -921,6 +925,7 @@ sv:
text_no_configuration_data: "Roller, ärendetyper, ärendestatus och arbetsflöden har inte konfigurerats ännu.\nDet rekommenderas att läsa in standardkonfigurationen. Du kommer att kunna göra ändringar efter att den blivit inläst."
text_load_default_configuration: Läs in standardkonfiguration
text_status_changed_by_changeset: "Tilldelad i changeset %{value}."
text_time_logged_by_changeset: "Tilldelad i changeset %{value}."
text_issues_destroy_confirmation: 'Är du säker att du vill radera markerade ärende(n) ?'
text_select_project_modules: 'Välj vilka moduler som ska vara aktiva för projektet:'
text_default_administrator_account_changed: Standardadministratörens konto ändrat
......@@ -938,10 +943,10 @@ sv:
text_repository_usernames_mapping: "Välj eller uppdatera den Redmine-användare som är mappad till varje användarnamn i versionarkivloggen.\nAnvändare med samma användarnamn eller mailadress i både Redmine och versionsarkivet mappas automatiskt."
text_diff_truncated: '... Denna diff har förminskats eftersom den överskrider den maximala storlek som kan visas.'
text_custom_field_possible_values_info: 'Ett värde per rad'
text_wiki_page_destroy_question: Denna sida har %{descendants} underliggande sidor. Vad vill du göra?
text_wiki_page_nullify_children: Behåll undersidor som rotsidor
text_wiki_page_destroy_children: Ta bort alla underliggande sidor
text_wiki_page_reassign_children: Flytta undersidor till denna föräldersida
text_wiki_page_destroy_question: "Denna sida har %{descendants} underliggande sidor. Vad vill du göra?"
text_wiki_page_nullify_children: "Behåll undersidor som rotsidor"
text_wiki_page_destroy_children: "Ta bort alla underliggande sidor"
text_wiki_page_reassign_children: "Flytta undersidor till denna föräldersida"
text_own_membership_delete_confirmation: "Några av, eller alla, dina behörigheter kommer att tas bort och du kanske inte längre kommer kunna göra ändringar i det här projektet.\nVill du verkligen fortsätta?"
text_zoom_out: Zooma ut
text_zoom_in: Zooma in
......@@ -972,8 +977,3 @@ sv:
enumeration_doc_categories: Dokumentkategorier
enumeration_activities: Aktiviteter (tidsuppföljning)
enumeration_system_activity: Systemaktivitet
setting_commit_logtime_activity_id: Activity for logged time
text_time_logged_by_changeset: Applied in changeset %{value}.
setting_commit_logtime_enabled: Enable time logging
notice_gantt_chart_truncated: The chart was truncated because it exceeds the maximum number of items that can be displayed (%{max})
setting_gantt_items_limit: Maximum number of items displayed on the gantt chart
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment