Commit b5a1b65b authored by marutosijp's avatar marutosijp

Czech help files translation for 3.4-stable updated by Karel Pičman (#27507, #27767)

git-svn-id: https://svn.redmine.org/redmine/trunk@17089 e93f8b46-1217-0410-a6f0-8f06a7374b81
parent 13b33ea1
......@@ -137,11 +137,11 @@
</ul>
<ul>
<li>Users:
<li>Uživatelé:
<ul>
<li><strong>user#2</strong> (link to user with id 2)</li>
<li><strong>user:jsmith</strong> (Link to user with login jsmith)</li>
<li><strong>@jsmith</strong> (Link to user with login jsmith)</li>
<li><strong>user#2</strong> (odkaz na uživatele s id 2)</li>
<li><strong>user:jsmith</strong> (odkaz na uživatele s loginem jsmith)</li>
<li><strong>@jsmith</strong> (odkaz na uživatele s loginem jsmith)</li>
</ul>
</li>
</ul>
......@@ -154,7 +154,7 @@
<h3><a name="4" class="wiki-page"></a>Externí odkazy</h3>
<p>URLs (starting with: www, http, https, ftp, ftps, sftp and sftps) and email addresses are automatically turned into clickable links:</p>
<p>URL (začínající: www, http, https, ftp, ftps, sftp a sftps) a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na klikací odkazy:</p>
<pre>
http://www.redmine.org, someone@foo.bar
......
......@@ -132,15 +132,16 @@
<li><strong>news#2</strong> (odkaz na novinku id 2)</li>
<li><strong>news:Greetings</strong> (odkaz na novinku "Greetings")</li>
<li><strong>news:"First Release"</strong> (použij dvojté uvozovky, jestliže název novinky obsahuje mezery)</li>
</ul></li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul>
<li>Users:
<li>Uživatelé:
<ul>
<li><strong>user#2</strong> (link to user with id 2)</li>
<li><strong>user:jsmith</strong> (Link to user with login jsmith)</li>
<li><strong>@jsmith</strong> (Link to user with login jsmith)</li>
<li><strong>user#2</strong> (odkaz na uživatele s id 2)</li>
<li><strong>user:jsmith</strong> (odkaz na uživatele s loginem jsmith)</li>
<li><strong>@jsmith</strong> (odkaz na uživatele s loginem jsmith)</li>
</ul>
</li>
</ul>
......@@ -154,7 +155,7 @@
<h3><a name="4" class="wiki-page"></a>Externí odkazy</h3>
<p>URLs (starting with: www, http, https, ftp, ftps, sftp and sftps) and email addresses are automatically turned into clickable links:</p>
<p>URL (začínající: www, http, https, ftp, ftps, sftp a sftps) a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na klikací odkazy:</p>
<pre>
http://www.redmine.org, someone@foo.bar
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment