Commit b1015943 authored by tmaruyama's avatar tmaruyama
Browse files

Swedish translation updated by Nicklas Holm (#8173).

git-svn-id: https://svn.redmine.org/redmine/trunk@5504 e93f8b46-1217-0410-a6f0-8f06a7374b81
parent 65b135f1
......@@ -130,7 +130,7 @@ sv:
greater_than_start_date: "måste vara senare än startdatumet"
not_same_project: "tillhör inte samma projekt"
circular_dependency: "Denna relation skulle skapa ett cirkulärt beroende"
cant_link_an_issue_with_a_descendant: "An issue can not be linked to one of its subtasks"
cant_link_an_issue_with_a_descendant: "Ett ärende kan inte länkas till ett av dess underärenden"
direction: ltr
date:
......@@ -346,6 +346,8 @@ sv:
field_text: Textfält
field_visible: Synlig
field_warn_on_leaving_unsaved: Varna om jag lämnar en sida med osparad text
field_issues_visibility: Ärendesynlighet
field_is_private: Privat
setting_app_title: Applikationsrubrik
setting_app_subtitle: Applikationsunderrubrik
......@@ -418,6 +420,8 @@ sv:
permission_edit_issues: Ändra ärenden
permission_view_issues: Visa ärenden
permission_manage_issue_relations: Hantera ärenderelationer
permission_set_issues_private: Sätta ärenden publika eller privata
permission_set_own_issues_private: Sätta egna ärenden publika eller privata
permission_add_issue_notes: Lägga till ärendenotering
permission_edit_issue_notes: Ändra ärendenoteringar
permission_edit_own_issue_notes: Ändra egna ärendenoteringar
......@@ -493,6 +497,9 @@ sv:
label_issues_by: "Ärenden %{value}"
label_issue_added: Ärende tillagt
label_issue_updated: Ärende uppdaterat
label_issue_note_added: Anteckning tillagd
label_issue_status_updated: Status uppdaterad
label_issue_priority_updated: Prioritet uppdaterad
label_document: Dokument
label_document_new: Nytt dokument
label_document_plural: Dokument
......@@ -501,6 +508,8 @@ sv:
label_role_plural: Roller
label_role_new: Ny roll
label_role_and_permissions: Roller och behörigheter
label_role_anonymous: Anonym
label_role_non_member: Icke-medlem
label_member: Medlem
label_member_new: Ny medlem
label_member_plural: Medlemmar
......@@ -777,6 +786,7 @@ sv:
label_default_columns: Standardkolumner
label_no_change_option: (Ingen ändring)
label_bulk_edit_selected_issues: Gemensam ändring av markerade ärenden
label_bulk_edit_selected_time_entries: Gruppredigera valda tidloggningar
label_theme: Tema
label_default: Standard
label_search_titles_only: Sök endast i titlar
......@@ -840,6 +850,9 @@ sv:
label_user_search: "Sök efter användare:"
label_additional_workflow_transitions_for_author: Ytterligare övergångar tillåtna när användaren är den som skapat ärendet
label_additional_workflow_transitions_for_assignee: Ytterligare övergångar tillåtna när användaren är den som tilldelats ärendet
label_issues_visibility_all: Alla ärenden
label_issues_visibility_public: Alla icke-privata ärenden
label_issues_visibility_own: Ärenden skapade av eller tilldelade till användaren
button_login: Logga in
button_submit: Skicka
......@@ -935,6 +948,8 @@ sv:
text_status_changed_by_changeset: "Tilldelad i changeset %{value}."
text_time_logged_by_changeset: "Tilldelad i changeset %{value}."
text_issues_destroy_confirmation: 'Är du säker att du vill radera markerade ärende(n) ?'
text_issues_destroy_descendants_confirmation: Detta kommer även ta bort %{count} underaktivitet(er).
text_time_entries_destroy_confirmation: Är du säker på att du vill ta bort valda tidloggningar?
text_select_project_modules: 'Välj vilka moduler som ska vara aktiva för projektet:'
text_default_administrator_account_changed: Standardadministratörens konto ändrat
text_file_repository_writable: Arkivet för bifogade filer är skrivbart
......@@ -986,18 +1001,3 @@ sv:
enumeration_doc_categories: Dokumentkategorier
enumeration_activities: Aktiviteter (tidsuppföljning)
enumeration_system_activity: Systemaktivitet
label_bulk_edit_selected_time_entries: Bulk edit selected time entries
text_time_entries_destroy_confirmation: Are you sure you want to delete the selected time entr(y/ies)?
label_role_anonymous: Anonymous
label_role_non_member: Non member
label_issue_note_added: Note added
label_issue_status_updated: Status updated
label_issue_priority_updated: Priority updated
label_issues_visibility_own: Issues created by or assigned to the user
field_issues_visibility: Issues visibility
label_issues_visibility_all: All issues
permission_set_own_issues_private: Set own issues public or private
field_is_private: Private
permission_set_issues_private: Set issues public or private
label_issues_visibility_public: All non private issues
text_issues_destroy_descendants_confirmation: This will also delete %{count} subtask(s).
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment