Commit b0235191 authored by jplang's avatar jplang
Browse files

Bulgarian translation (#24645).

Patch by Ivan Cenov.

git-svn-id: https://svn.redmine.org/redmine/trunk@16141 e93f8b46-1217-0410-a6f0-8f06a7374b81
parent 3fa7cb11
......@@ -131,8 +131,8 @@ bg:
circular_dependency: "Тази релация ще доведе до безкрайна зависимост"
cant_link_an_issue_with_a_descendant: "Една задача не може да бъде свързвана към своя подзадача"
earlier_than_minimum_start_date: "не може да бъде по-рано от %{date} поради предхождащи задачи"
not_a_regexp: "is not a valid regular expression"
open_issue_with_closed_parent: "An open issue cannot be attached to a closed parent task"
not_a_regexp: "не е валиден регулярен израз"
open_issue_with_closed_parent: "Отворена задача не може да бъде асоциирана към затворена родителска задача"
actionview_instancetag_blank_option: Изберете
......@@ -219,6 +219,7 @@ bg:
error_ldap_bind_credentials: Невалидни LDAP име/парола
error_no_tracker_allowed_for_new_issue_in_project: Проектът няма тракери, за които да създавате задачи
error_no_projects_with_tracker_allowed_for_new_issue: Няма проекти с тракери за които можете да създавате задачи
error_move_of_child_not_possible: 'Подзадача %{child} не беше преместена в новия проект: %{errors}'
mail_subject_lost_password: "Вашата парола (%{value})"
mail_body_lost_password: 'За да смените паролата си, използвайте следния линк:'
......@@ -393,6 +394,7 @@ bg:
setting_autologin: Автоматичен вход
setting_date_format: Формат на датата
setting_time_format: Формат на часа
setting_timespan_format: Формат на интервал от време
setting_cross_project_issue_relations: Релации на задачи между проекти
setting_cross_project_subtasks: Подзадачи от други проекти
setting_issue_list_default_columns: Показвани колони по подразбиране
......@@ -406,6 +408,7 @@ bg:
setting_display_subprojects_issues: Задачите от подпроектите по подразбиране се показват в главните проекти
setting_enabled_scm: Разрешена SCM
setting_mail_handler_body_delimiters: Отрязване на e-mail-ите след един от тези редове
setting_mail_handler_enable_regex_delimiters: Разрешаванен на регулярни изрази
setting_mail_handler_api_enabled: Разрешаване на WS за входящи e-mail-и
setting_mail_handler_api_key: API ключ за входящи e-mail-и
setting_sys_api_key: API ключ за хранилища
......@@ -451,6 +454,7 @@ bg:
setting_attachment_extensions_allowed: Позволени типове на файлове
setting_attachment_extensions_denied: Разрешени типове на файлове
setting_new_item_menu_tab: Меню-елемент за добавяне на нови обекти (+)
setting_commit_logs_formatting: Прилагане на форматиране за съобщенията при поверяване
permission_add_project: Създаване на проект
permission_add_subprojects: Създаване на подпроекти
......@@ -1003,6 +1007,7 @@ bg:
label_relations: Релации
label_new_project_issue_tab_enabled: Показване на меню-елемент "Нова задача"
label_new_object_tab_enabled: Показване на изпадащ списък за меню-елемент "+"
label_table_of_contents: Съдържание
label_font_default: Шрифт по подразбиране
label_font_monospace: Monospaced шрифт
label_font_proportional: Пропорционален шрифт
......@@ -1201,11 +1206,5 @@ bg:
description_date_from: Въведете начална дата
description_date_to: Въведете крайна дата
text_repository_identifier_info: 'Позволени са малки букви (a-z), цифри, тирета и _.<br />Промяна след създаването му не е възможна.'
setting_timespan_format: Time span format
label_table_of_contents: Table of contents
setting_commit_logs_formatting: Apply text formatting to commit messages
setting_mail_handler_enable_regex_delimiters: Enable regular expressions
error_move_of_child_not_possible: 'Subtask %{child} could not be moved to the new
project: %{errors}'
error_cannot_reassign_time_entries_to_an_issue_about_to_be_deleted: Spent time cannot
be reassigned to an issue that is about to be deleted
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment