Commit b01d7468 authored by jplang's avatar jplang

Bulgarian translation (#20130).

Patch by Ivan Cenov.

git-svn-id: https://svn.redmine.org/redmine/trunk@14347 e93f8b46-1217-0410-a6f0-8f06a7374b81
parent ddb19ab7
......@@ -207,6 +207,7 @@ bg:
error_attachment_too_big: Този файл не може да бъде качен, понеже надхвърля максималната възможна големина (%{max_size})
error_session_expired: Вашата сесия е изтекла. Моля влезете в Redmine отново.
warning_attachments_not_saved: "%{count} файла не бяха записани."
error_password_expired: Вашата парола е с изтекъл срок или администраторът изисква да я смените.
mail_subject_lost_password: "Вашата парола (%{value})"
mail_body_lost_password: 'За да смените паролата си, използвайте следния линк:'
......@@ -343,6 +344,7 @@ bg:
field_must_change_passwd: Паролата трябва да бъде сменена при следващото влизане в Redmine
field_default_status: Състояние по подразбиране
field_users_visibility: Видимост на потребителите
field_time_entries_visibility: Видимост на записи за използвано време
setting_app_title: Заглавие
setting_app_subtitle: Описание
......@@ -389,6 +391,7 @@ bg:
setting_file_max_size_displayed: Максимален размер на текстовите файлове, показвани inline
setting_repository_log_display_limit: Максимален брой на показванете ревизии в лог файла
setting_openid: Рарешаване на OpenID вход и регистрация
setting_password_max_age: Require password change after
setting_password_min_length: Минимална дължина на парола
setting_new_project_user_role_id: Роля, давана на потребител, създаващ проекти, който не е администратор
setting_default_projects_modules: Активирани модули по подразбиране за нов проект
......@@ -451,9 +454,9 @@ bg:
permission_add_issue_watchers: Добавяне на наблюдатели
permission_delete_issue_watchers: Изтриване на наблюдатели
permission_log_time: Log spent time
permission_view_time_entries: Разглеждане на изразходваното време
permission_edit_time_entries: Редактиране на time logs
permission_edit_own_time_entries: Редактиране на собствените time logs
permission_view_time_entries: Разглеждане на записите за изразходваното време
permission_edit_time_entries: Редактиране на записите за изразходваното време
permission_edit_own_time_entries: Редактиране на собствените записи за изразходваното време
permission_manage_news: Управление на новини
permission_comment_news: Коментиране на новини
permission_view_documents: Разглеждане на документи
......@@ -942,7 +945,15 @@ bg:
label_enable_notifications: Разрешаване на известията
label_disable_notifications: Забрана на известията
label_blank_value: празно
label_parent_task_attributes: Атрибути на родителските задачи
label_parent_task_attributes_derived: Изчислени от подзадачите
label_parent_task_attributes_independent: Независими от подзадачите
label_time_entries_visibility_all: Всички записи за използвано време
label_time_entries_visibility_own: Записи за използвано време създадени от потребителя
label_member_management: Управление на членовете
label_member_management_all_roles: Всички роли
label_member_management_selected_roles_only: Само тези роли
button_login: Вход
button_submit: Изпращане
button_save: Запис
......@@ -1135,15 +1146,3 @@ bg:
description_date_from: Въведете начална дата
description_date_to: Въведете крайна дата
text_repository_identifier_info: 'Позволени са малки букви (a-z), цифри, тирета и _.<br />Промяна след създаването му не е възможна.'
error_password_expired: Your password has expired or the administrator requires you
to change it.
field_time_entries_visibility: Time logs visibility
setting_password_max_age: Require password change after
label_parent_task_attributes: Parent tasks attributes
label_parent_task_attributes_derived: Calculated from subtasks
label_parent_task_attributes_independent: Independent of subtasks
label_time_entries_visibility_all: All time entries
label_time_entries_visibility_own: Time entries created by the user
label_member_management: Member management
label_member_management_all_roles: All roles
label_member_management_selected_roles_only: Only these roles
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment