Commit ad38f0e8 authored by jplang's avatar jplang
Browse files

Updated basque and czech translations. Contributed by Ales Zabala Alava and Michal Gebauer.

git-svn-id: https://svn.redmine.org/redmine/trunk@4901 e93f8b46-1217-0410-a6f0-8f06a7374b81
parent 585f0754
This diff is collapsed.
......@@ -99,8 +99,8 @@ eu:
errors:
template:
header:
one: "1 error prohibited this %{model} from being saved"
other: "%{count} errors prohibited this %{model} from being saved"
one: "Errore batek %{model} hau godetzea galarazi du."
other: "%{count} errorek %{model} hau gordetzea galarazi dute."
messages:
inclusion: "ez dago zerrendan"
exclusion: "erreserbatuta dago"
......@@ -125,7 +125,7 @@ eu:
greater_than_start_date: "hasiera data baino handiagoa izan behar du"
not_same_project: "ez dago proiektu berdinean"
circular_dependency: "Erlazio honek mendekotasun zirkular bat sortuko luke"
cant_link_an_issue_with_a_descendant: "An issue can not be linked to one of its subtasks"
cant_link_an_issue_with_a_descendant: "Zeregin bat ezin da bere azpiataza batekin estekatu."
actionview_instancetag_blank_option: Hautatu mesedez
......@@ -277,7 +277,7 @@ eu:
field_issue_to: Erlazionatutako zereginak
field_delay: Atzerapena
field_assignable: Arazoak rol honetara esleitu daitezke
field_redirect_existing_links: Existitzen diren estelak berbideratu
field_redirect_existing_links: Existitzen diren estekak berbideratu
field_estimated_hours: Estimatutako denbora
field_column_names: Zutabeak
field_time_zone: Ordu zonaldea
......@@ -318,7 +318,7 @@ eu:
setting_cross_project_issue_relations: Zereginak proiektuen artean erlazionatzea baimendu
setting_issue_list_default_columns: Zereginen zerrendan defektuz ikusten diren zutabeak
setting_repositories_encodings: Biltegien kodeketak
setting_commit_logs_encoding: Commit-en mezuen kodetzea
setting_commit_logs_encoding: Commit-en egunkarien kodetzea
setting_emails_footer: Eposten oina
setting_protocol: Protokoloa
setting_per_page_options: Orriko objektuen aukerak
......@@ -363,7 +363,7 @@ eu:
permission_delete_issues: Zereginak ezabatu
permission_manage_public_queries: Galdera publikoak kudeatu
permission_save_queries: Galderak gorde
permission_view_gantt: Gantt diagrama ikusi
permission_view_gantt: Gantt grafikoa ikusi
permission_view_calendar: Egutegia ikusi
permission_view_issue_watchers: Behatzaileen zerrenda ikusi
permission_add_issue_watchers: Behatzaileak gehitu
......@@ -441,7 +441,7 @@ eu:
label_tracker: Aztarnaria
label_tracker_plural: Aztarnariak
label_tracker_new: Aztarnari berria
label_workflow: Workflow
label_workflow: Lan-fluxua
label_issue_status: Zeregin egoera
label_issue_status_plural: Zeregin egoerak
label_issue_status_new: Egoera berria
......@@ -506,7 +506,7 @@ eu:
label_file_added: Fitxategia gehituta
label_report: Berri ematea
label_report_plural: Berri emateak
label_news: Beria
label_news: Berria
label_news_new: Berria gehitu
label_news_plural: Berriak
label_news_latest: Azken berriak
......@@ -553,7 +553,7 @@ eu:
label_add_note: Oharra gehitu
label_per_page: Orriko
label_calendar: Egutegia
label_months_from: months from
label_months_from: hilabete noiztik
label_gantt: Gantt
label_internal: Barnekoa
label_last_changes: "azken %{count} aldaketak"
......@@ -784,7 +784,7 @@ eu:
button_cancel: Ezeztatu
button_activate: Gahitu
button_sort: Ordenatu
button_log_time: Denbora apuntatu
button_log_time: Denbora erregistratu
button_rollback: Itzuli bertsio honetara
button_watch: Behatu
button_unwatch: Behatzen utzi
......@@ -824,9 +824,9 @@ eu:
text_journal_set_to: "%{label}-k %{value} balioa hartu du"
text_journal_deleted: "%{label} ezabatuta (%{old})"
text_journal_added: "%{label} %{value} gehituta"
text_tip_issue_begin_day: gaur hasten diren atazak
text_tip_issue_end_day: gaur bukatzen diren atazak
text_tip_issue_begin_end_day: gaur hasi eta bukatzen diren atazak
text_tip_issue_begin_day: gaur hasten diren zereginak
text_tip_issue_end_day: gaur bukatzen diren zereginak
text_tip_issue_begin_end_day: gaur hasi eta bukatzen diren zereginak
text_project_identifier_info: 'Letra xeheak (a-z), zenbakiak eta marrak erabil daitezke bakarrik.<br />Gorde eta gero identifikadorea ezin da aldatu.'
text_caracters_maximum: "%{count} karaktere gehienez."
text_caracters_minimum: "Gutxienez %{count} karaktereetako luzerakoa izan behar du."
......@@ -895,7 +895,7 @@ eu:
enumeration_doc_categories: Dokumentu kategoriak
enumeration_activities: Jarduerak (denbora kontrola))
enumeration_system_activity: Sistemako Jarduera
label_board_sticky: Itxaskorra
label_board_sticky: Itsaskorra
label_board_locked: Blokeatuta
permission_export_wiki_pages: Wiki orriak esportatu
setting_cache_formatted_text: Formatudun testua katxeatu
......@@ -903,40 +903,40 @@ eu:
error_unable_delete_issue_status: Ezine da zereginaren egoera ezabatu
label_profile: Profila
permission_manage_subtasks: Azpiatazak kudeatu
field_parent_issue: Guraso ataza
field_parent_issue: Zeregin gurasoa
label_subtask_plural: Azpiatazak
label_project_copy_notifications: Proiektua kopiatzen den bitartean eposta jakinarazpenak bidali
error_can_not_delete_custom_field: Ezin da eremu pertsonallizatua ezabatu
error_can_not_delete_custom_field: Ezin da eremu pertsonalizatua ezabatu
error_unable_to_connect: Ezin da konektatu (%{value})
error_can_not_remove_role: Rol hau erabiltzen hari da eta ezin da ezabatu.
error_can_not_delete_tracker: Aztarnari honek zereginak ditu eta ezin da ezabatu.
field_principal: Principal
label_my_page_block: My page block
notice_failed_to_save_members: "Failed to save member(s): %{errors}."
text_zoom_out: Zoom out
text_zoom_in: Zoom in
notice_unable_delete_time_entry: Unable to delete time log entry.
label_overall_spent_time: Overall spent time
field_time_entries: Log time
field_principal: Ekintzaile
label_my_page_block: "Nire orriko blokea"
notice_failed_to_save_members: "Kidea(k) gordetzean errorea: %{errors}."
text_zoom_out: Zooma txikiagotu
text_zoom_in: Zooma handiagotu
notice_unable_delete_time_entry: "Ezin da hautatutako denbora erregistroa ezabatu."
label_overall_spent_time: Igarotako denbora guztira
field_time_entries: "Denbora erregistratu"
project_module_gantt: Gantt
project_module_calendar: Calendar
button_edit_associated_wikipage: "Edit associated Wiki page: %{page_title}"
text_are_you_sure_with_children: Delete issue and all child issues?
field_text: Text field
label_user_mail_option_only_owner: Only for things I am the owner of
setting_default_notification_option: Default notification option
label_user_mail_option_only_my_events: Only for things I watch or I'm involved in
label_user_mail_option_only_assigned: Only for things I am assigned to
label_user_mail_option_none: No events
field_member_of_group: Assignee's group
field_assigned_to_role: Assignee's role
notice_not_authorized_archived_project: The project you're trying to access has been archived.
label_principal_search: "Search for user or group:"
label_user_search: "Search for user:"
field_visible: Visible
setting_emails_header: Emails header
setting_commit_logtime_activity_id: Activity for logged time
text_time_logged_by_changeset: Applied in changeset %{value}.
setting_commit_logtime_enabled: Enable time logging
notice_gantt_chart_truncated: The chart was truncated because it exceeds the maximum number of items that can be displayed (%{max})
setting_gantt_items_limit: Maximum number of items displayed on the gantt chart
project_module_calendar: Egutegia
button_edit_associated_wikipage: "Esleitutako wiki orria editatu: %{page_title}"
text_are_you_sure_with_children: "Zeregina eta azpi zeregin guztiak ezabatu?"
field_text: Testu eremua
label_user_mail_option_only_owner: "Jabea naizen gauzetarako barrarik"
setting_default_notification_option: "Lehenetsitako ohartarazpen aukera"
label_user_mail_option_only_my_events: "Behatzen ditudan edo partaide naizen gauzetarako bakarrik"
label_user_mail_option_only_assigned: "Niri esleitutako gauzentzat bakarrik"
label_user_mail_option_none: "Gertakaririk ez"
field_member_of_group: "Esleituta duenaren taldea"
field_assigned_to_role: "Esleituta duenaren rola"
notice_not_authorized_archived_project: "Atzitu nahi duzun proiektua artxibatua izan da."
label_principal_search: "Bilatu erabiltzaile edo taldea:"
label_user_search: "Erabiltzailea bilatu:"
field_visible: Ikusgai
setting_emails_header: "Eposten goiburua"
setting_commit_logtime_activity_id: "Erregistratutako denboraren jarduera"
text_time_logged_by_changeset: "%{value} aldaketan egindakoa."
setting_commit_logtime_enabled: "Erregistrutako denbora gaitu"
notice_gantt_chart_truncated: Grafikoa moztu da bistara daitekeen elementuen kopuru maximoa gainditu delako (%{max})
setting_gantt_items_limit: "Gantt grafikoan bistara daitekeen elementu kopuru maximoa"
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment