Commit ac7496a7 authored by marutosijp's avatar marutosijp

Bulgarian translation for 3.3-stable updated by Ivan Cenov (#23000)

git-svn-id: https://svn.redmine.org/redmine/trunk@15485 e93f8b46-1217-0410-a6f0-8f06a7374b81
parent bf378c73
......@@ -216,6 +216,7 @@ bg:
error_can_not_read_import_file: Грешка по време на четене на импортирания файл
error_attachment_extension_not_allowed: Файлове от тип %{extension} не са позволени
error_ldap_bind_credentials: Невалидни LDAP име/парола
error_no_tracker_allowed_for_new_issue_in_project: Проектът няма тракери, за които да създавате задачи
mail_subject_lost_password: "Вашата парола (%{value})"
mail_body_lost_password: 'За да смените паролата си, използвайте следния линк:'
......@@ -239,6 +240,7 @@ bg:
mail_body_security_notification_notify_enabled: Имейл адрес %{value} вече получава известия.
mail_body_security_notification_notify_disabled: Имейл адрес %{value} вече не получава известия.
mail_body_settings_updated: ! 'Изменения в конфигурацията:'
mail_body_password_updated: Вашата парола е сменена.
field_name: Име
field_description: Описание
......@@ -402,7 +404,8 @@ bg:
setting_enabled_scm: Разрешена SCM
setting_mail_handler_body_delimiters: Отрязване на e-mail-ите след един от тези редове
setting_mail_handler_api_enabled: Разрешаване на WS за входящи e-mail-и
setting_mail_handler_api_key: API ключ
setting_mail_handler_api_key: API ключ за входящи e-mail-и
setting_sys_api_key: API ключ за хранилища
setting_sequential_project_identifiers: Генериране на последователни проектни идентификатори
setting_gravatar_enabled: Използване на портребителски икони от Gravatar
setting_gravatar_default: Подразбиращо се изображение от Gravatar
......@@ -412,6 +415,7 @@ bg:
setting_openid: Рарешаване на OpenID вход и регистрация
setting_password_max_age: Изискване за смяна на паролата след
setting_password_min_length: Минимална дължина на парола
setting_lost_password: Забравена парола
setting_new_project_user_role_id: Роля, давана на потребител, създаващ проекти, който не е администратор
setting_default_projects_modules: Активирани модули по подразбиране за нов проект
setting_issue_done_ratio: Изчисление на процента на готови задачи с
......@@ -443,6 +447,7 @@ bg:
setting_search_results_per_page: Резултати от търсене на страница
setting_attachment_extensions_allowed: Позволени типове на файлове
setting_attachment_extensions_denied: Разрешени типове на файлове
setting_new_project_issue_tab_enabled: Показване на меню-елемент "Нова задача"
permission_add_project: Създаване на проект
permission_add_subprojects: Създаване на подпроекти
......@@ -560,6 +565,7 @@ bg:
label_member_plural: Членове
label_tracker: Тракер
label_tracker_plural: Тракери
label_tracker_all: Всички тракери
label_tracker_new: Нов тракер
label_workflow: Работен процес
label_issue_status: Състояние на задача
......@@ -618,6 +624,7 @@ bg:
label_attribute: Атрибут
label_attribute_plural: Атрибути
label_no_data: Няма изходни данни
label_no_preview: Няма наличен преглед (preview)
label_change_status: Промяна на състоянието
label_history: История
label_attachment: Файл
......@@ -765,6 +772,7 @@ bg:
label_wiki_edit_plural: Wiki редакции
label_wiki_page: Wiki страница
label_wiki_page_plural: Wiki страници
label_wiki_page_new: Нова wiki страница
label_index_by_title: Индекс
label_index_by_date: Индекс по дата
label_current_version: Текуща версия
......@@ -989,6 +997,7 @@ bg:
label_api: API
label_field_format_enumeration: Списък ключ/стойност
label_default_values_for_new_users: Стойности по подразбиране за нови потребители
label_relations: Релации
button_login: Вход
button_submit: Изпращане
......@@ -1043,6 +1052,7 @@ bg:
button_close: Затваряне
button_reopen: Отваряне
button_import: Импорт
button_filter: Филтър
status_active: активен
status_registered: регистриран
......@@ -1183,14 +1193,3 @@ bg:
description_date_from: Въведете начална дата
description_date_to: Въведете крайна дата
text_repository_identifier_info: 'Позволени са малки букви (a-z), цифри, тирета и _.<br />Промяна след създаването му не е възможна.'
setting_sys_api_key: API ключ
setting_lost_password: Забравена парола
label_wiki_page_new: New wiki page
label_relations: Relations
button_filter: Filter
mail_body_password_updated: Your password has been changed.
label_no_preview: No preview available
setting_new_project_issue_tab_enabled: Display the "New issue" tab
error_no_tracker_allowed_for_new_issue_in_project: The project doesn't have any trackers
for which you can create an issue
label_tracker_all: All trackers
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment