Commit a631c49b authored by tmaruyama's avatar tmaruyama
Browse files

Swedish translation updated by Nicklas Holm (#10750)

git-svn-id: https://svn.redmine.org/redmine/trunk@9523 e93f8b46-1217-0410-a6f0-8f06a7374b81
parent 9cf2cbb3
......@@ -203,7 +203,8 @@ sv:
notice_email_error: "Ett fel inträffade när mail skickades (%{value})"
notice_feeds_access_key_reseted: Din RSS-nyckel återställdes.
notice_api_access_key_reseted: Din API-nyckel återställdes.
notice_failed_to_save_issues: "Misslyckades med att spara %{count} ärende(n) %{total} valt: %{ids}."
notice_failed_to_save_issues: "Misslyckades med att spara %{count} ärende(n) %{total} valda: %{ids}."
notice_failed_to_save_time_entries: "Misslyckades med att spara %{count} tidloggning(ar) %{total} valda: %{ids}."
notice_failed_to_save_members: "Misslyckades med att spara medlem(mar): %{errors}."
notice_no_issue_selected: "Inget ärende är markerat! Var vänlig, markera de ärenden du vill ändra."
notice_account_pending: "Ditt konto skapades och avvaktar nu administratörens godkännande."
......@@ -213,11 +214,14 @@ sv:
notice_issue_done_ratios_updated: "% klart uppdaterade."
notice_gantt_chart_truncated: "Schemat förminskades eftersom det överskrider det maximala antalet aktiviteter som får visas (%{max})"
notice_issue_successful_create: Ärende %{id} skapades.
notice_issue_update_conflict: Detta ärende har uppdaterats av en annan användare samtidigt som du redigerade det.
notice_account_deleted: Ditt konto har avslutats permanent.
error_can_t_load_default_data: "Standardkonfiguration gick inte att läsa in: %{value}"
error_scm_not_found: "Inlägg och/eller revision finns inte i detta versionsarkiv."
error_scm_command_failed: "Ett fel inträffade vid försök att versionsarkivet: %{value}"
error_scm_annotate: "Inlägget existerar inte eller kan inte kommenteras."
error_scm_annotate_big_text_file: Inlägget kan inte annoteras eftersom det överskrider maximal storlek för textfiler.
error_issue_not_found_in_project: 'Ärendet hittades inte eller tillhör det inte detta projekt'
error_no_tracker_in_project: 'Ingen ärendetyp är associerad med projektet. Vänligen kontrollera projektinställningarna.'
error_no_default_issue_status: 'Ingen status är definierad som standard för nya ärenden. Vänligen kontrollera din konfiguration (Gå till "Administration -> Ärendestatus").'
......@@ -231,7 +235,7 @@ sv:
error_workflow_copy_target: 'Vänligen välj ärendetyp(er) och roll(er) för mål'
error_unable_delete_issue_status: 'Ärendestatus kunde inte tas bort'
error_unable_to_connect: "Kan inte ansluta (%{value})"
error_attachment_too_big: Denna fil kan inte laddas upp eftersom den överstiger maximalt tillåten filstorlek (%{max_size})
warning_attachments_not_saved: "%{count} fil(er) kunde inte sparas."
mail_subject_lost_password: "Ditt %{value} lösenord"
......@@ -358,6 +362,9 @@ sv:
field_root_directory: Rotmapp
field_cvsroot: CVSROOT
field_cvs_module: Modul
field_repository_is_default: Huvudarkiv
field_multiple: Flera värden
field_ldap_filter: LDAP-filter
setting_app_title: Applikationsrubrik
setting_app_subtitle: Applikationsunderrubrik
......@@ -384,6 +391,7 @@ sv:
setting_time_format: Tidsformat
setting_cross_project_issue_relations: Tillåt ärenderelationer mellan projekt
setting_issue_list_default_columns: Standardkolumner i ärendelistan
setting_repositories_encodings: Encoding för bilagor och versionsarkiv
setting_emails_header: Mail-header
setting_emails_footer: Signatur
setting_protocol: Protokoll
......@@ -416,6 +424,9 @@ sv:
setting_commit_logtime_activity_id: Aktivitet för loggad tid
setting_gantt_items_limit: Maximalt antal aktiviteter som visas i gantt-schemat
setting_issue_group_assignment: Tillåt att ärenden tilldelas till grupper
setting_default_issue_start_date_to_creation_date: Använd dagens datum som startdatum för nya ärenden
setting_commit_cross_project_ref: Tillåt ärende i alla de andra projekten att bli refererade och fixade
setting_unsubscribe: Tillåt användare att avsluta prenumereration
permission_add_project: Skapa projekt
permission_add_subprojects: Skapa underprojekt
......@@ -474,6 +485,7 @@ sv:
permission_delete_own_messages: Ta bort egna meddelanden
permission_export_wiki_pages: Exportera wikisidor
permission_manage_subtasks: Hantera underaktiviteter
permission_manage_related_issues: Hantera relaterade ärenden
project_module_issue_tracking: Ärendeuppföljning
project_module_time_tracking: Tidsuppföljning
......@@ -624,6 +636,10 @@ sv:
zero: 0 stängda
one: 1 stängd
other: "%{count} stängda"
label_x_issues:
zero: 0 ärenden
one: 1 ärende
other: "%{count} ärenden"
label_total: Total
label_permissions: Behörigheter
label_current_status: Nuvarande status
......@@ -684,6 +700,7 @@ sv:
label_not_contains: innehåller inte
label_day_plural: dagar
label_repository: Versionsarkiv
label_repository_new: Nytt versionsarkiv
label_repository_plural: Versionsarkiv
label_browse: Bläddra
label_modification: "%{count} ändring"
......@@ -736,6 +753,7 @@ sv:
label_statistics: Statistik
label_commits_per_month: Commits per månad
label_commits_per_author: Commits per författare
label_diff: diff
label_view_diff: Visa skillnader
label_diff_inline: i texten
label_diff_side_by_side: sida vid sida
......@@ -864,6 +882,13 @@ sv:
label_issues_visibility_public: Alla icke-privata ärenden
label_issues_visibility_own: Ärenden skapade av eller tilldelade till användaren
label_git_report_last_commit: Rapportera senaste commit av filer och mappar
label_parent_revision: Förälder
label_child_revision: Barn
label_export_options: "%{export_format} exportalternativ"
label_copy_attachments: Kopiera bilagor
label_item_position: "%{position}/%{count}"
label_completed_versions: Klara versioner
label_search_for_watchers: Sök efter bevakare att lägga till
button_login: Logga in
button_submit: Skicka
......@@ -911,6 +936,9 @@ sv:
button_quote: Citera
button_duplicate: Duplicera
button_show: Visa
button_edit_section: Redigera denna sektion
button_export: Exportera
button_delete_my_account: Ta bort mitt konto
status_active: aktiv
status_registered: registrerad
......@@ -938,6 +966,7 @@ sv:
text_tip_issue_begin_day: ärende som börjar denna dag
text_tip_issue_end_day: ärende som slutar denna dag
text_tip_issue_begin_end_day: ärende som börjar och slutar denna dag
text_project_identifier_info: Ändast gemener (a-z), siffror, streck och understreck är tillåtna.<br />När identifieraren sparats kan den inte ändras.
text_caracters_maximum: "max %{count} tecken."
text_caracters_minimum: "Måste vara minst %{count} tecken lång."
text_length_between: "Längd mellan %{min} och %{max} tecken."
......@@ -985,11 +1014,16 @@ sv:
text_zoom_in: Zooma in
text_warn_on_leaving_unsaved: Nuvarande sida innehåller osparad text som kommer försvinna om du lämnar sidan.
text_scm_path_encoding_note: "Standard: UTF-8"
text_git_repository_note: Versionsarkiv är tomt och lokalt (t.ex. /gitrepo, c:\gitrepo)
text_mercurial_repository_note: Lokalt versionsarkiv (t.ex. /hgrepo, c:\hgrepo)
text_scm_command: Kommando
text_scm_command_version: Version
text_scm_config: Du kan konfigurera dina scm-kommando i config/configuration.yml. Vänligen starta om applikationen när ändringar gjorts.
text_scm_command_not_available: Scm-kommando är inte tillgängligt. Vänligen kontrollera inställningarna i administratörspanelen.
text_issue_conflict_resolution_overwrite: Använd mina ändringar i alla fall (tidigare anteckningar kommer behållas men några ändringar kan bli överskrivna)
text_issue_conflict_resolution_add_notes: Lägg till mina anteckningar och kasta mina andra ändringar
text_issue_conflict_resolution_cancel: Kasta alla mina ändringar och visa igen %{link}
text_account_destroy_confirmation: "Är du säker att du vill fortsätta?\nDitt konto kommer tas bort permanent, utan möjlighet att återaktivera det."
default_role_manager: Projektledare
default_role_developer: Utvecklare
......@@ -1017,58 +1051,21 @@ sv:
enumeration_doc_categories: Dokumentkategorier
enumeration_activities: Aktiviteter (tidsuppföljning)
enumeration_system_activity: Systemaktivitet
label_diff: diff
text_git_repository_note: Repository is bare and local (e.g. /gitrepo, c:\gitrepo)
description_query_sort_criteria_direction: Sort direction
description_project_scope: Search scope
description_filter: Filter
description_user_mail_notification: Mail notification settings
description_date_from: Enter start date
description_message_content: Message content
description_available_columns: Available Columns
description_date_range_interval: Choose range by selecting start and end date
description_issue_category_reassign: Choose issue category
description_search: Searchfield
description_notes: Notes
description_date_range_list: Choose range from list
description_choose_project: Projects
description_date_to: Enter end date
description_query_sort_criteria_attribute: Sort attribute
description_wiki_subpages_reassign: Choose new parent page
description_selected_columns: Selected Columns
label_parent_revision: Parent
label_child_revision: Child
error_scm_annotate_big_text_file: The entry cannot be annotated, as it exceeds the maximum text file size.
setting_default_issue_start_date_to_creation_date: Use current date as start date for new issues
button_edit_section: Edit this section
setting_repositories_encodings: Attachments and repositories encodings
description_all_columns: All Columns
button_export: Export
label_export_options: "%{export_format} export options"
error_attachment_too_big: This file cannot be uploaded because it exceeds the maximum allowed file size (%{max_size})
notice_failed_to_save_time_entries: "Failed to save %{count} time entrie(s) on %{total} selected: %{ids}."
label_x_issues:
zero: 0 Ärende
one: 1 Ärende
other: "%{count} Ärenden"
label_repository_new: New repository
field_repository_is_default: Main repository
label_copy_attachments: Copy attachments
label_item_position: "%{position}/%{count}"
label_completed_versions: Completed versions
text_project_identifier_info: Only lower case letters (a-z), numbers, dashes and underscores are allowed.<br />Once saved, the identifier cannot be changed.
field_multiple: Multiple values
setting_commit_cross_project_ref: Allow issues of all the other projects to be referenced and fixed
text_issue_conflict_resolution_add_notes: Add my notes and discard my other changes
text_issue_conflict_resolution_overwrite: Apply my changes anyway (previous notes will be kept but some changes may be overwritten)
notice_issue_update_conflict: The issue has been updated by an other user while you were editing it.
text_issue_conflict_resolution_cancel: Discard all my changes and redisplay %{link}
permission_manage_related_issues: Manage related issues
field_ldap_filter: LDAP filter
label_search_for_watchers: Search for watchers to add
notice_account_deleted: Your account has been permanently deleted.
setting_unsubscribe: Allow users to unsubscribe
button_delete_my_account: Delete my account
text_account_destroy_confirmation: |-
Are you sure you want to proceed?
Your account will be permanently deleted, with no way to reactivate it.
description_search: Sökfält
description_choose_project: Projekt
description_project_scope: Sökomfång
description_notes: Anteckningar
description_message_content: Meddelandeinnehåll
description_query_sort_criteria_attribute: Sorteringsattribut
description_query_sort_criteria_direction: Sorteringsriktning
description_user_mail_notification: Mailnotifieringsinställningar
description_available_columns: Tillgängliga Kolumner
description_selected_columns: Valda Kolumner
description_all_columns: Alla kolumner
description_issue_category_reassign: Välj ärendekategori
description_wiki_subpages_reassign: Välj ny föräldersida
description_date_range_list: Välj intervall från listan
description_date_range_interval: Ange intervall genom att välja start- och slutdatum
description_date_from: Ange startdatum
description_date_to: Ange slutdatum
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment