Commit a5b37b69 authored by tmaruyama's avatar tmaruyama

Bulgarian translation updated by Ivan Cenov (#9528)

git-svn-id: https://svn.redmine.org/redmine/trunk@7730 e93f8b46-1217-0410-a6f0-8f06a7374b81
parent 99745de8
......@@ -176,6 +176,7 @@ bg:
error_scm_not_found: Несъществуващ обект в хранилището.
error_scm_command_failed: "Грешка при опит за комуникация с хранилище: %{value}"
error_scm_annotate: "Обектът не съществува или не може да бъде анотиран."
error_scm_annotate_big_text_file: "Файлът не може да бъде анотиран, понеже надхвърля максималния размер за текстови файлове."
error_issue_not_found_in_project: 'Задачата не е намерена или не принадлежи на този проект'
error_no_tracker_in_project: Няма асоциирани тракери с този проект. Проверете настройките на проекта.
error_no_default_issue_status: Няма установено подразбиращо се състояние за задачите. Моля проверете вашата конфигурация (Вижте "Администрация -> Състояния на задачи").
......@@ -997,4 +998,3 @@ bg:
description_date_range_interval: Изберете диапазон чрез задаване на начална и крайна дати
description_date_from: Въведете начална дата
description_date_to: Въведете крайна дата
error_scm_annotate_big_text_file: The entry cannot be annotated, as it exceeds the maximum text file size.
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment