Commit a1cb1665 authored by marutosijp's avatar marutosijp

Turkish translation changed by Bahri Yardim (#21628)

git-svn-id: https://svn.redmine.org/redmine/trunk@15055 e93f8b46-1217-0410-a6f0-8f06a7374b81
parent 64439656
......@@ -209,7 +209,7 @@ tr:
field_filename: Dosya
field_filesize: Boyut
field_downloads: İndirilenler
field_author: Yazar
field_author: Oluşturan
field_created_on: Oluşturulma
field_updated_on: Güncellenme
field_field_format: Biçim
......@@ -538,8 +538,8 @@ tr:
label_time_tracking: Zaman Takibi
label_change_plural: Değişiklikler
label_statistics: İstatistikler
label_commits_per_month: Aylık teslim
label_commits_per_author: Yazar başına teslim
label_commits_per_month: Aylık commit
label_commits_per_author: Oluşturan başına commit
label_view_diff: Farkları izle
label_diff_inline: satır içi
label_diff_side_by_side: Yan yana
......@@ -680,7 +680,7 @@ tr:
text_issue_category_destroy_question: "Bazı işler (%{count}) bu kategoriye atandı. Ne yapmak istersiniz?"
text_issue_category_destroy_assignments: Kategori atamalarını kaldır
text_issue_category_reassign_to: İşleri bu kategoriye tekrar ata
text_user_mail_option: "Seçili olmayan projeler için, sadece dahil olduğunuz ya da izlediğiniz öğeler hakkında uyarılar alacaksınız (örneğin,yazarı veya atandığınız işler)."
text_user_mail_option: "Seçili olmayan projeler için, sadece dahil olduğunuz (oluşturan veya atanan) ya da izlediğiniz öğeler hakkında uyarılar alacaksınız."
text_no_configuration_data: "Roller, tipleri, durumları ve işakışı henüz yapılandırılmadı.\nVarsayılan yapılandırılmanın yüklenmesi şiddetle tavsiye edilir. Bir kez yüklendiğinde yapılandırmayı değiştirebileceksiniz."
text_load_default_configuration: Varsayılan yapılandırmayı yükle
text_status_changed_by_changeset: "Değişiklik listesi %{value} içinde uygulandı."
......@@ -943,7 +943,7 @@ tr:
button_expand_all: Tümünü genişlet
button_collapse_all: Tümünü daralt
label_additional_workflow_transitions_for_assignee: Kullanıcı atanan olduğu zaman tanınacak ek yetkiler
label_additional_workflow_transitions_for_author: Kullanıcı yazar olduğu zaman tanınacak ek yetkiler
label_additional_workflow_transitions_for_author: Kullanıcı oluşturan olduğu zaman tanınacak ek yetkiler
label_bulk_edit_selected_time_entries: Seçilen zaman kayıtlarını toplu olarak düzenle
text_time_entries_destroy_confirmation: Seçilen zaman kaydını/kayıtlarını silmek istediğinize emin misiniz?
label_role_anonymous: Anonim
......@@ -1053,7 +1053,7 @@ tr:
text_repository_identifier_info: Yalnızca küçük harfler (a-z), sayılar, tire ve alt tire kullanılabilir.<br />Kaydedilen tanımlayıcı daha sonra değiştirilemez.
field_board_parent: Üst forum
label_attribute_of_project: Proje %{name}
label_attribute_of_author: Yazar %{name}
label_attribute_of_author: Oluşturan %{name}
label_attribute_of_assigned_to: Atanan %{name}
label_attribute_of_fixed_version: Hedef sürüm %{name}
label_copy_subtasks: Alt görevi kopyala
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment