Commit 88273b0c authored by winterheart's avatar winterheart

fast translation update (#2969, #2978, #2989, #2994, #2999, #3006)


git-svn-id: https://svn.redmine.org/redmine/trunk@2613 e93f8b46-1217-0410-a6f0-8f06a7374b81
parent 34e73162
......@@ -4,66 +4,66 @@ ca:
# Use the strftime parameters for formats.
# When no format has been given, it uses default.
# You can provide other formats here if you like!
default: "%Y-%m-%d"
short: "%b %d"
long: "%B %d, %Y"
default: "%d-%m-%Y"
short: "%e de %b"
long: "%a, %e de %b de %Y"
day_names: [Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday]
abbr_day_names: [Sun, Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat]
day_names: [Diumenge, Dilluns, Dimarts, Dimecres, Dijous, Divendres, Dissabte]
abbr_day_names: [dg, dl, dt, dc, dj, dv, ds]
# Don't forget the nil at the beginning; there's no such thing as a 0th month
month_names: [~, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December]
abbr_month_names: [~, Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec]
month_names: [~, Gener, Febrer, Març, Abril, Maig, Juny, Juliol, Agost, Setembre, Octubre, Novembre, Desembre]
abbr_month_names: [~, Gen, Feb, Mar, Abr, Mai, Jun, Jul, Ago, Set, Oct, Nov, Des]
# Used in date_select and datime_select.
order: [ :year, :month, :day ]
time:
formats:
default: "%a, %d %b %Y %H:%M:%S %z"
default: "%d-%m-%Y %H:%M"
time: "%H:%M"
short: "%d %b %H:%M"
long: "%B %d, %Y %H:%M"
short: "%e de %b, %H:%M"
long: "%a, %e de %b de %Y, %H:%M"
am: "am"
pm: "pm"
datetime:
distance_in_words:
half_a_minute: "half a minute"
half_a_minute: "mig minut"
less_than_x_seconds:
one: "less than 1 second"
other: "less than {{count}} seconds"
one: "menys d'un segon"
other: "menys de {{count}} segons"
x_seconds:
one: "1 second"
other: "{{count}} seconds"
one: "1 segons"
other: "{{count}} segons"
less_than_x_minutes:
one: "less than a minute"
other: "less than {{count}} minutes"
one: "menys d'un minut"
other: "menys de {{count}} minuts"
x_minutes:
one: "1 minute"
other: "{{count}} minutes"
one: "1 minut"
other: "{{count}} minuts"
about_x_hours:
one: "about 1 hour"
other: "about {{count}} hours"
one: "aproximadament 1 hora"
other: "aproximadament {{count}} hores"
x_days:
one: "1 day"
other: "{{count}} days"
one: "1 dia"
other: "{{count}} dies"
about_x_months:
one: "about 1 month"
other: "about {{count}} months"
one: "aproximadament 1 mes"
other: "aproximadament {{count}} mesos"
x_months:
one: "1 month"
other: "{{count}} months"
one: "1 mes"
other: "{{count}} mesos"
about_x_years:
one: "about 1 year"
other: "about {{count}} years"
one: "aproximadament 1 any"
other: "aproximadament {{count}} anys"
over_x_years:
one: "over 1 year"
other: "over {{count}} years"
one: "més d'un any"
other: "més de {{count}} anys"
# Used in array.to_sentence.
support:
array:
sentence_connector: "and"
sentence_connector: "i"
skip_last_comma: false
activerecord:
......@@ -82,13 +82,13 @@ ca:
taken: "ja s'està utilitzant"
not_a_number: "no és un número"
not_a_date: "no és una data vàlida"
greater_than: "must be greater than {{count}}"
greater_than_or_equal_to: "must be greater than or equal to {{count}}"
equal_to: "must be equal to {{count}}"
less_than: "must be less than {{count}}"
less_than_or_equal_to: "must be less than or equal to {{count}}"
odd: "must be odd"
even: "must be even"
greater_than: "ha de ser més gran que {{count}}"
greater_than_or_equal_to: "ha de ser més gran o igual a {{count}}"
equal_to: "ha de ser igual a {{count}}"
less_than: "ha de ser menys que {{count}}"
less_than_or_equal_to: "ha de ser menys o igual a {{count}}"
odd: "ha de ser senar"
even: "ha de ser parell"
greater_than_start_date: "ha de ser superior que la data inicial"
not_same_project: "no pertany al mateix projecte"
circular_dependency: "Aquesta relació crearia una dependència circular"
......@@ -136,6 +136,8 @@ ca:
error_scm_command_failed: "S'ha produït un error en intentar accedir al dipòsit: {{value}}"
error_scm_annotate: "L'entrada no existeix o no s'ha pogut anotar."
error_issue_not_found_in_project: "No s'ha trobat l'assumpte o no pertany a aquest projecte"
warning_attachments_not_saved: "No s'han pogut desar {{count}} fitxers."
mail_subject_lost_password: "Contrasenya de {{value}}"
mail_body_lost_password: "Per a canviar la contrasenya, feu clic en l'enllaç següent:"
......@@ -236,6 +238,10 @@ ca:
field_default_value: Valor predeterminat
field_comments_sorting: Mostra els comentaris
field_parent_title: Pàgina pare
field_editable: Es pot editar
field_watcher: Vigilància
field_identity_url: URL OpenID
field_content: Contingut
setting_app_title: "Títol de l'aplicació"
setting_app_subtitle: "Subtítol de l'aplicació"
......@@ -247,6 +253,7 @@ ca:
setting_issues_export_limit: "Límit d'exportació d'assumptes"
setting_mail_from: "Adreça de correu electrònic d'emissió"
setting_bcc_recipients: Vincula els destinataris de les còpies amb carbó (bcc)
setting_plain_text_mail: només text pla (no HTML)
setting_host_name: "Nom de l'ordinador"
setting_text_formatting: Format del text
setting_wiki_compression: "Comprimeix l'historial del wiki"
......@@ -273,6 +280,60 @@ ca:
setting_mail_handler_api_enabled: "Habilita el WS per correus electrònics d'entrada"
setting_mail_handler_api_key: Clau API
setting_sequential_project_identifiers: Genera identificadors de projecte seqüencials
setting_gravatar_enabled: "Utilitza les icones d'usuari Gravatar"
setting_diff_max_lines_displayed: Número màxim de línies amb diferències mostrades
setting_file_max_size_displayed: Mida màxima dels fitxers de text mostrats en línia
setting_repository_log_display_limit: Número màxim de revisions que es mostren al registre de fitxers
setting_openid: "Permet entrar i registrar-se amb l'OpenID"
permission_edit_project: Edita el projecte
permission_select_project_modules: Selecciona els mòduls del projecte
permission_manage_members: Gestiona els membres
permission_manage_versions: Gestiona les versions
permission_manage_categories: Gestiona les categories dels assumptes
permission_add_issues: Afegeix assumptes
permission_edit_issues: Edita els assumptes
permission_manage_issue_relations: Gestiona les relacions dels assumptes
permission_add_issue_notes: Afegeix notes
permission_edit_issue_notes: Edita les notes
permission_edit_own_issue_notes: Edita les notes pròpies
permission_move_issues: Mou els assumptes
permission_delete_issues: Suprimeix els assumptes
permission_manage_public_queries: Gestiona les consultes públiques
permission_save_queries: Desa les consultes
permission_view_gantt: Visualitza la gràfica de Gantt
permission_view_calendar: Visualitza el calendari
permission_view_issue_watchers: Visualitza la llista de vigilàncies
permission_add_issue_watchers: Afegeix vigilàncies
permission_log_time: Registra el temps invertit
permission_view_time_entries: Visualitza el temps invertit
permission_edit_time_entries: Edita els registres de temps
permission_edit_own_time_entries: Edita els registres de temps propis
permission_manage_news: Gestiona les noticies
permission_comment_news: Comenta les noticies
permission_manage_documents: Gestiona els documents
permission_view_documents: Visualitza els documents
permission_manage_files: Gestiona els fitxers
permission_view_files: Visualitza els fitxers
permission_manage_wiki: Gestiona el wiki
permission_rename_wiki_pages: Canvia el nom de les pàgines wiki
permission_delete_wiki_pages: Suprimeix les pàgines wiki
permission_view_wiki_pages: Visualitza el wiki
permission_view_wiki_edits: "Visualitza l'historial del wiki"
permission_edit_wiki_pages: Edita les pàgines wiki
permission_delete_wiki_pages_attachments: Suprimeix adjunts
permission_protect_wiki_pages: Protegeix les pàgines wiki
permission_manage_repository: Gestiona el dipòsit
permission_browse_repository: Navega pel dipòsit
permission_view_changesets: Visualitza els canvis realitzats
permission_commit_access: Accés a les publicacions
permission_manage_boards: Gestiona els taulers
permission_view_messages: Visualitza els missatges
permission_add_messages: Envia missatges
permission_edit_messages: Edita els missatges
permission_edit_own_messages: Edita els missatges propis
permission_delete_messages: Suprimeix els missatges
permission_delete_own_messages: Suprimeix els missatges propis
project_module_issue_tracking: "Seguidor d'assumptes"
project_module_time_tracking: Seguidor de temps
......@@ -290,9 +351,9 @@ ca:
label_project_new: Projecte nou
label_project_plural: Projectes
label_x_projects:
zero: no projects
one: 1 project
other: "{{count}} projects"
zero: cap projecte
one: 1 projecte
other: "{{count}} projectes"
label_project_all: Tots els projectes
label_project_latest: Els últims projectes
label_issue: Assumpte
......@@ -332,6 +393,7 @@ ca:
label_information_plural: Informació
label_please_login: Entreu
label_register: Registre
label_login_with_open_id_option: o entra amb l'OpenID
label_password_lost: Contrasenya perduda
label_home: Inici
label_my_page: La meva pàgina
......@@ -347,6 +409,7 @@ ca:
label_registered_on: Informat el
label_activity: Activitat
label_overall_activity: Activitat global
label_user_activity: "Activitat de {{value}}"
label_new: Nou
label_logged_as: Heu entrat com a
label_environment: Entorn
......@@ -399,17 +462,17 @@ ca:
label_closed_issues: tancat
label_closed_issues_plural: tancats
label_x_open_issues_abbr_on_total:
zero: 0 open / {{total}}
one: 1 open / {{total}}
other: "{{count}} open / {{total}}"
zero: 0 oberts / {{total}}
one: 1 obert / {{total}}
other: "{{count}} oberts / {{total}}"
label_x_open_issues_abbr:
zero: 0 open
one: 1 open
other: "{{count}} open"
zero: 0 oberts
one: 1 obert
other: "{{count}} oberts"
label_x_closed_issues_abbr:
zero: 0 closed
one: 1 closed
other: "{{count}} closed"
zero: 0 tancats
one: 1 tancat
other: "{{count}} tancats"
label_total: Total
label_permissions: Permisos
label_current_status: Estat actual
......@@ -433,9 +496,9 @@ ca:
label_comment: Comentari
label_comment_plural: Comentaris
label_x_comments:
zero: no comments
one: 1 comment
other: "{{count}} comments"
zero: sense comentaris
one: 1 comentari
other: "{{count}} comentaris"
label_comment_add: Afegeix un comentari
label_comment_added: Comentari afegit
label_comment_delete: Suprimeix comentaris
......@@ -561,6 +624,7 @@ ca:
label_feeds_access_key_created_on: "Clau d'accés del RSS creada fa {{value}}"
label_module_plural: Mòduls
label_added_time_by: "Afegit per {{author}} fa {{age}}"
label_updated_time_by: "Actualitzat per {{author}} fa {{age}}"
label_updated_time: "Actualitzat fa {{value}}"
label_jump_to_a_project: Salta al projecte...
label_file_plural: Fitxers
......@@ -595,7 +659,13 @@ ca:
label_planning: Planificació
label_incoming_emails: "Correu electrònics d'entrada"
label_generate_key: Genera una clau
label_issue_watchers: Vigilants
label_issue_watchers: Vigilàncies
label_example: Exemple
label_display: Mostra
label_sort: Ordena
label_ascending: Ascendent
label_descending: Descendent
label_date_from_to: Des de {{start}} a {{end}}
button_login: Entra
button_submit: Tramet
......@@ -604,6 +674,7 @@ ca:
button_uncheck_all: Desactiva-ho tot
button_delete: Suprimeix
button_create: Crea
button_create_and_continue: Crea i continua
button_test: Test
button_edit: Edit
button_add: Afegeix
......@@ -675,6 +746,7 @@ ca:
text_select_project_modules: "Seleccioneu els mòduls a habilitar per a aquest projecte:"
text_default_administrator_account_changed: "S'ha canviat el compte d'administrador predeterminat"
text_file_repository_writable: Es pot escriure en el dipòsit de fitxers
text_plugin_assets_writable: Es pot escriure als connectors actius
text_rmagick_available: RMagick disponible (opcional)
text_destroy_time_entries_question: "S'han informat %.02f hores en els assumptes que aneu a suprimir. Què voleu fer?"
text_destroy_time_entries: Suprimeix les hores informades
......@@ -684,6 +756,9 @@ ca:
text_enumeration_destroy_question: "{{count}} objectes estan assignats a aquest valor."
text_enumeration_category_reassign_to: 'Torna a assignar-los a aquest valor:'
text_email_delivery_not_configured: "El lliurament per correu electrònic no està configurat i les notificacions estan inhabilitades.\nConfigureu el servidor SMTP a config/email.yml i reinicieu l'aplicació per habilitar-lo."
text_repository_usernames_mapping: "Seleccioneu l'assignació entre els usuaris del Redmine i cada nom d'usuari trobat al dipòsit.\nEls usuaris amb el mateix nom d'usuari o correu del Redmine i del dipòsit s'assignaran automàticament."
text_diff_truncated: "... Aquestes diferències s'han trucat perquè excedeixen la mida màxima que es pot mostrar."
text_custom_field_possible_values_info: 'Una línia per a cada valor'
default_role_manager: Gestor
default_role_developper: Desenvolupador
......@@ -710,76 +785,3 @@ ca:
enumeration_issue_priorities: Prioritat dels assumptes
enumeration_doc_categories: Categories del document
enumeration_activities: Activitats (seguidor de temps)
setting_plain_text_mail: plain text only (no HTML)
permission_view_files: View files
permission_edit_issues: Edit issues
permission_edit_own_time_entries: Edit own time logs
permission_manage_public_queries: Manage public queries
permission_add_issues: Add issues
permission_log_time: Log spent time
permission_view_changesets: View changesets
permission_view_time_entries: View spent time
permission_manage_versions: Manage versions
permission_manage_wiki: Manage wiki
permission_manage_categories: Manage issue categories
permission_protect_wiki_pages: Protect wiki pages
permission_comment_news: Comment news
permission_delete_messages: Delete messages
permission_select_project_modules: Select project modules
permission_manage_documents: Manage documents
permission_edit_wiki_pages: Edit wiki pages
permission_add_issue_watchers: Add watchers
permission_view_gantt: View gantt chart
permission_move_issues: Move issues
permission_manage_issue_relations: Manage issue relations
permission_delete_wiki_pages: Delete wiki pages
permission_manage_boards: Manage boards
permission_delete_wiki_pages_attachments: Delete attachments
permission_view_wiki_edits: View wiki history
permission_add_messages: Post messages
permission_view_messages: View messages
permission_manage_files: Manage files
permission_edit_issue_notes: Edit notes
permission_manage_news: Manage news
permission_view_calendar: View calendrier
permission_manage_members: Manage members
permission_edit_messages: Edit messages
permission_delete_issues: Delete issues
permission_view_issue_watchers: View watchers list
permission_manage_repository: Manage repository
permission_commit_access: Commit access
permission_browse_repository: Browse repository
permission_view_documents: View documents
permission_edit_project: Edit project
permission_add_issue_notes: Add notes
permission_save_queries: Save queries
permission_view_wiki_pages: View wiki
permission_rename_wiki_pages: Rename wiki pages
permission_edit_time_entries: Edit time logs
permission_edit_own_issue_notes: Edit own notes
setting_gravatar_enabled: Use Gravatar user icons
label_example: Example
text_repository_usernames_mapping: "Select ou update the Redmine user mapped to each username found in the repository log.\nUsers with the same Redmine and repository username or email are automatically mapped."
permission_edit_own_messages: Edit own messages
permission_delete_own_messages: Delete own messages
label_user_activity: "{{value}}'s activity"
label_updated_time_by: "Updated by {{author}} {{age}} ago"
text_diff_truncated: '... This diff was truncated because it exceeds the maximum size that can be displayed.'
setting_diff_max_lines_displayed: Max number of diff lines displayed
text_plugin_assets_writable: Plugin assets directory writable
warning_attachments_not_saved: "{{count}} file(s) could not be saved."
button_create_and_continue: Create and continue
text_custom_field_possible_values_info: 'One line for each value'
label_display: Display
field_editable: Editable
setting_repository_log_display_limit: Maximum number of revisions displayed on file log
setting_file_max_size_displayed: Max size of text files displayed inline
field_watcher: Watcher
setting_openid: Allow OpenID login and registration
field_identity_url: OpenID URL
label_login_with_open_id_option: or login with OpenID
field_content: Content
label_descending: Descending
label_sort: Sort
label_ascending: Ascending
label_date_from_to: From {{start}} to {{end}}
......@@ -816,7 +816,7 @@
field_identity_url: OpenID URL
label_login_with_open_id_option: bejelentkezés OpenID használatával
field_content: Tartalom
label_descending: Descending
label_sort: Sort
label_ascending: Ascending
label_date_from_to: From {{start}} to {{end}}
label_descending: Csökkenő
label_sort: Rendezés
label_ascending: Növekvő
label_date_from_to: "{{start}} -tól {{end}} -ig"
......@@ -815,8 +815,8 @@ pt-BR:
setting_openid: Permitir Login e Registro via OpenID
field_identity_url: OpenID URL
label_login_with_open_id_option: ou use o OpenID
field_content: Content
label_descending: Descending
label_sort: Sort
label_ascending: Ascending
label_date_from_to: From {{start}} to {{end}}
field_content: Conteúdo
label_descending: Descendente
label_sort: Ordenar
label_ascending: Ascendente
label_date_from_to: De {{start}} até {{end}}
......@@ -427,17 +427,17 @@ ru:
label_closed_issues_plural: закрыто
label_closed_issues: закрыт
label_x_open_issues_abbr_on_total:
zero: 0 open / {{total}}
one: 1 open / {{total}}
other: "{{count}} open / {{total}}"
zero: 0 открыто / {{total}}
one: 1 открыт / {{total}}
other: "{{count}} открыто / {{total}}"
label_x_open_issues_abbr:
zero: 0 open
one: 1 open
other: "{{count}} open"
zero: 0 открыто
one: 1 открыт
other: "{{count}} открыто"
label_x_closed_issues_abbr:
zero: 0 closed
one: 1 closed
other: "{{count}} closed"
zero: 0 закрыто
one: 1 закрыт
other: "{{count}} открыто"
label_comment_added: Добавленный комментарий
label_comment_add: Оставить комментарий
label_comment_delete: Удалить комментарии
......@@ -643,7 +643,7 @@ ru:
label_reverse_chronological_order: В обратном порядке
label_revision_plural: Редакции
label_revision: Редакция
label_roadmap_due_in: "Вовремя {{value}}"
label_roadmap_due_in: "В срок {{value}}"
label_roadmap_no_issues: Нет задач для данной версии
label_roadmap_overdue: "{{value}} опоздание"
label_roadmap: Оперативный план
......
......@@ -722,6 +722,7 @@ sv:
label_sort: Sortera
label_descending: Fallande
label_ascending: Stigande
label_date_from_to: Från {{start}} till {{end}}
button_login: Logga in
button_submit: Spara
......@@ -841,4 +842,4 @@ sv:
enumeration_issue_priorities: Ärendeprioriteter
enumeration_doc_categories: Dokumentkategorier
enumeration_activities: Aktiviteter (tidsuppföljning)
label_date_from_to: From {{start}} to {{end}}
......@@ -772,7 +772,8 @@
label_sort: 排序
label_ascending: 遞增排序
label_descending: 遞減排序
label_date_from_to: 起 {{start}} 迄 {{end}}
button_login: 登入
button_submit: 送出
button_save: 儲存
......@@ -891,4 +892,3 @@
enumeration_issue_priorities: 項目優先權
enumeration_doc_categories: 文件分類
enumeration_activities: 活動 (時間追蹤)
label_date_from_to: From {{start}} to {{end}}
......@@ -694,7 +694,11 @@ zh:
label_issue_watchers: 跟踪者
label_example: 示例
label_display: 显示
label_sort: 排序
label_ascending: 升序
label_descending: 降序
label_date_from_to: 从 {{start}} 到 {{end}}
button_login: 登录
button_submit: 提交
button_save: 保存
......@@ -813,8 +817,3 @@ zh:
enumeration_issue_priorities: 问题优先级
enumeration_doc_categories: 文档类别
enumeration_activities: 活动(时间跟踪)
field_content: Content
label_descending: Descending
label_sort: Sort
label_ascending: Ascending
label_date_from_to: From {{start}} to {{end}}
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment