Commit 86dc139e authored by jplang's avatar jplang

da locale updated (closes #3919).

git-svn-id: https://svn.redmine.org/redmine/trunk@2921 e93f8b46-1217-0410-a6f0-8f06a7374b81
parent ca305394
......@@ -111,8 +111,8 @@ da:
accepted: "skal accepteres"
empty: " ikke udelades"
blank: "skal udfyldes"
too_long: "er for lang (maksimum {{count}} tegn)"
too_short: "er for kort (minimum {{count}} tegn)"
too_long: "er for lang (højst {{count}} tegn)"
too_short: "er for kort (mindst {{count}} tegn)"
wrong_length: "har forkert længde (skulle være {{count}} tegn)"
taken: "er allerede anvendt"
not_a_number: "er ikke et tal"
......@@ -279,7 +279,7 @@ da:
setting_issues_export_limit: Sagseksporteringsbegrænsning
setting_mail_from: Afsender-email
setting_bcc_recipients: Skjult modtager (bcc)
setting_host_name: Værts navn
setting_host_name: Værtsnavn
setting_text_formatting: Tekstformatering
setting_wiki_compression: Komprimering af wiki-historik
setting_feeds_limit: Feed indholdsbegrænsning
......@@ -287,7 +287,7 @@ da:
setting_sys_api_enabled: Aktiver webservice for automatisk administration af repository
setting_commit_ref_keywords: Referencenøgleord
setting_commit_fix_keywords: Afslutningsnøgleord
setting_autologin: Autologin
setting_autologin: Automatisk login
setting_date_format: Datoformat
setting_time_format: Tidsformat
setting_cross_project_issue_relations: Tillad sagsrelationer på tværs af projekter
......@@ -347,7 +347,7 @@ da:
label_issue_category_plural: Sagskategorier
label_issue_category_new: Ny kategori
label_custom_field: Brugerdefineret felt
label_custom_field_plural: Brugerdefineret felt
label_custom_field_plural: Brugerdefinerede felter
label_custom_field_new: Nyt brugerdefineret felt
label_enumerations: Værdier
label_enumeration_new: Ny værdi
......@@ -408,9 +408,9 @@ da:
label_change_log: Ændringer
label_settings: Indstillinger
label_overview: Oversigt
label_version: Version
label_version_new: Ny version
label_version_plural: Versioner
label_version: Udgave
label_version_new: Ny udgave
label_version_plural: Udgaver
label_confirmation: Bekræftelser
label_export_to: Eksporter til
label_read: Læs...
......@@ -500,7 +500,7 @@ da:
label_latest_revision: Seneste revision
label_latest_revision_plural: Seneste revisioner
label_view_revisions: Se revisioner
label_max_size: Maximal størrelse
label_max_size: Maksimal størrelse
label_sort_highest: Flyt til toppen
label_sort_higher: Flyt op
label_sort_lower: Flyt ned
......@@ -599,7 +599,7 @@ da:
label_display_per_page: "Per side: {{value}}"
label_age: Alder
label_change_properties: Ændre indstillinger
label_general: Generalt
label_general: Generelt
label_more: Mere
label_scm: SCM
label_plugins: Plugins
......@@ -722,11 +722,11 @@ da:
label_preferences: Preferences
label_overall_activity: Overordnet aktivitet
setting_default_projects_public: Nye projekter er offentlige som standard
error_scm_annotate: "The entry does not exist or can not be annotated."
error_scm_annotate: "Filen findes ikke, eller kunne ikke annoteres."
label_planning: Planlægning
text_subprojects_destroy_warning: "Dets underprojekter(er): {{value}} vil også blive slettet."
permission_edit_issues: Redigér sager
setting_diff_max_lines_displayed: Maksimalt antal forskelle der vises
setting_diff_max_lines_displayed: Højeste antal forskelle der vises
permission_edit_own_issue_notes: Redigér egne noter
setting_enabled_scm: Aktiveret SCM
button_quote: Citér
......@@ -736,7 +736,7 @@ da:
permission_delete_own_messages: Slet egne beskeder
permission_manage_public_queries: Administrér offentlig forespørgsler
permission_log_time: Registrér anvendt tid
label_renamed: omdømt
label_renamed: omdøbt
label_incoming_emails: Indkommende emails
permission_view_changesets: Se ændringer
permission_manage_versions: Administrér versioner
......@@ -753,9 +753,9 @@ da:
permission_add_issue_watchers: Tilføj overvågere
warning_attachments_not_saved: "der var {{count}} fil(er), som ikke kunne gemmes."
permission_comment_news: Kommentér nyheder
text_enumeration_category_reassign_to: 'Reassign them to this value:'
permission_select_project_modules: Vælg projekt moduler
permission_view_gantt: Se gantt diagram
text_enumeration_category_reassign_to: 'FLyt dem til denne værdi:'
permission_select_project_modules: Vælg projektmoduler
permission_view_gantt: Se Gantt diagram
permission_delete_messages: Slet beskeder
permission_move_issues: Flyt sager
permission_edit_wiki_pages: Redigér wiki sider
......@@ -766,7 +766,7 @@ da:
notice_unable_delete_version: Kan ikke slette versionen.
permission_view_wiki_edits: Se wiki historik
field_editable: Redigérbar
label_duplicated_by: duplikeret af
label_duplicated_by: dubleret af
permission_manage_boards: Administrér fora
permission_delete_wiki_pages_attachments: Slet filer vedhæftet wiki sider
permission_view_messages: Se beskeder
......@@ -782,7 +782,7 @@ da:
button_create_and_continue: Opret og fortsæt
setting_gravatar_enabled: Anvend Gravatar bruger ikoner
label_updated_time_by: "Opdateret af {{author}} for {{age}} siden"
text_diff_truncated: '... Listen over forskelle er bleve afkortet fordi den overstiger den maksimale størrelse der kan vises.'
text_diff_truncated: '... Listen over forskelle er bleve afkortet da den overstiger den maksimale størrelse der kan vises.'
text_user_wrote: "{{value}} skrev:"
setting_mail_handler_api_enabled: Aktiver webservice for indkomne emails
permission_delete_issues: Slet sager
......@@ -808,45 +808,45 @@ da:
permission_edit_time_entries: Redigér tidsregistreringer
general_csv_decimal_separator: ','
permission_edit_own_time_entries: Redigér egne tidsregistreringer
setting_repository_log_display_limit: Maksimalt antal revisioner vist i fil-log
setting_file_max_size_displayed: Maksimal størrelse på tekstfiler vist inline
setting_repository_log_display_limit: Højeste antal revisioner vist i fil-log
setting_file_max_size_displayed: Maksimale størrelse på tekstfiler vist inline
field_watcher: Overvåger
setting_openid: Tillad OpenID login og registrering
field_identity_url: OpenID URL
label_login_with_open_id_option: eller login med OpenID
setting_per_page_options: Objects per page options
mail_body_reminder: "{{count}} issue(s) that are assigned to you are due in the next {{days}} days:"
field_content: Content
label_descending: Descending
label_sort: Sort
label_ascending: Ascending
label_date_from_to: From {{start}} to {{end}}
setting_per_page_options: Enheder per side muligheder
mail_body_reminder: "{{count}} sage(er) som er tildelt dig har deadline indenfor de næste {{days}} dage:"
field_content: Indhold
label_descending: Aftagende
label_sort: Sortér
label_ascending: Tiltagende
label_date_from_to: Fra {{start}} til {{end}}
label_greater_or_equal: ">="
label_less_or_equal: <=
text_wiki_page_destroy_question: This page has {{descendants}} child page(s) and descendant(s). What do you want to do?
text_wiki_page_reassign_children: Reassign child pages to this parent page
text_wiki_page_nullify_children: Keep child pages as root pages
text_wiki_page_destroy_children: Delete child pages and all their descendants
setting_password_min_length: Minimum password length
field_group_by: Group results by
mail_subject_wiki_content_updated: "'{{page}}' wiki page has been updated"
label_wiki_content_added: Wiki page added
mail_subject_wiki_content_added: "'{{page}}' wiki page has been added"
mail_body_wiki_content_added: The '{{page}}' wiki page has been added by {{author}}.
label_wiki_content_updated: Wiki page updated
mail_body_wiki_content_updated: The '{{page}}' wiki page has been updated by {{author}}.
permission_add_project: Create project
setting_new_project_user_role_id: Role given to a non-admin user who creates a project
label_view_all_revisions: View all revisions
text_wiki_page_destroy_question: Denne side har {{descendants}} underside(r) og afledte. Hvad vil du gøre?
text_wiki_page_reassign_children: Flyt undersider til denne side
text_wiki_page_nullify_children: Behold undersider som rod-sider
text_wiki_page_destroy_children: Slet undersider ogalle deres afledte sider.
setting_password_min_length: Mindste længde på kodeord
field_group_by: Gruppér resultater efter
mail_subject_wiki_content_updated: "'{{page}}' wikisiden er blevet opdateret"
label_wiki_content_added: Wiki side tilføjet
mail_subject_wiki_content_added: "'{{page}}' wikisiden er blevet tilføjet"
mail_body_wiki_content_added: The '{{page}}' wikiside er blevet tilføjet af {{author}}.
label_wiki_content_updated: Wikiside opdateret
mail_body_wiki_content_updated: Wikisiden '{{page}}' er blevet opdateret af {{author}}.
permission_add_project: Opret projekt
setting_new_project_user_role_id: Denne rolle gives til en bruger, som ikke er administrator, og som opretter et projekt
label_view_all_revisions: Se alle revisioner
label_tag: Tag
label_branch: Branch
error_no_tracker_in_project: No tracker is associated to this project. Please check the Project settings.
error_no_default_issue_status: No default issue status is defined. Please check your configuration (Go to "Administration -> Issue statuses").
text_journal_changed: "{{label}} changed from {{old}} to {{new}}"
text_journal_set_to: "{{label}} set to {{value}}"
text_journal_deleted: "{{label}} deleted ({{old}})"
label_group_plural: Groups
label_group: Group
label_group_new: New group
label_time_entry_plural: Spent time
error_no_tracker_in_project: Der er ingen sagshåndtering for dette projekt. Kontrollér venligst projektindstillingerne.
error_no_default_issue_status: Der er ikek defineret en standardstatus. Kontrollér venligst indstillingernen (Gå til "Administration -> Sagsstatuser").
text_journal_changed: "{{label}} ændret fra {{old}} til {{new}}"
text_journal_set_to: "{{label}} sat til {{value}}"
text_journal_deleted: "{{label}} slettet ({{old}})"
label_group_plural: Grupper
label_group: Grupper
label_group_new: Ny gruppe
label_time_entry_plural: Anvendt tid
text_journal_added: "{{label}} {{value}} added"
......@@ -9,8 +9,8 @@ jsToolBar.strings['Heading 2'] = 'Overskrift 2';
jsToolBar.strings['Heading 3'] = 'Overskrift 3';
jsToolBar.strings['Unordered list'] = 'Unummereret liste';
jsToolBar.strings['Ordered list'] = 'Nummereret liste';
jsToolBar.strings['Quote'] = 'Quote';
jsToolBar.strings['Unquote'] = 'Remove Quote';
jsToolBar.strings['Quote'] = 'Citér';
jsToolBar.strings['Unquote'] = 'Fjern citér';
jsToolBar.strings['Preformatted text'] = 'Præformateret tekst';
jsToolBar.strings['Wiki link'] = 'Link til en wiki-side';
jsToolBar.strings['Image'] = 'Billede';
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment