Commit 7749e4d7 authored by maeda's avatar maeda

Czech translation update (#30075).

Patch by Pavel Rosický.


git-svn-id: https://svn.redmine.org/redmine/trunk@17676 e93f8b46-1217-0410-a6f0-8f06a7374b81
parent 2cc2d380
...@@ -1229,24 +1229,19 @@ cs: ...@@ -1229,24 +1229,19 @@ cs:
setting_timelog_max_hours_per_day: Maximum hodin, které mohou být vykázány jedním uživatelem za jeden den setting_timelog_max_hours_per_day: Maximum hodin, které mohou být vykázány jedním uživatelem za jeden den
label_x_revisions: "%{count} revizí" label_x_revisions: "%{count} revizí"
error_can_not_delete_auth_source: Tento autentifikační mód se používá a nemůže být smazán. error_can_not_delete_auth_source: Tento autentifikační mód se používá a nemůže být smazán.
deleted. button_actions: Akce
button_actions: Actions mail_body_lost_password_validity: Mějte na paměti, že pomocí tohoto odkazu můžete změnit heslo pouze jednou.
mail_body_lost_password_validity: Please be aware that you may change the password text_login_required_html: Pokud není vyžadována autentifikace, veřejné projekty a jejich obsah jsou
only once using this link. veřejně přístupné na webu. Můžete <a href="%{anonymous_role_path}">upravit příslušná práva</a>.
text_login_required_html: When not requiring authentication, public projects and their label_login_required_yes: 'Ano'
contents are openly available on the network. You can <a href="%{anonymous_role_path}">edit label_login_required_no: Ne, umožnit anonymní přístup k veřejným projektům
the applicable permissions</a>. text_project_is_public_non_member: Veřejné projekty a jejich obsah je přístupný pro všechny přihlášené uživatele.
label_login_required_yes: 'Yes' text_project_is_public_anonymous: Veřejné projekty a jejich obsah je otevřeně přístupný na webu.
label_login_required_no: No, allow anonymous access to public projects label_version_and_files: Verze (%{count}) a soubory
text_project_is_public_non_member: Public projects and their contents are available
to all logged-in users.
text_project_is_public_anonymous: Public projects and their contents are openly available
on the network.
label_version_and_files: Versions (%{count}) and Files
label_ldap: LDAP label_ldap: LDAP
label_ldaps_verify_none: LDAPS (without certificate check) label_ldaps_verify_none: LDAPS (bez ověření certifikátu)
label_ldaps_verify_peer: LDAPS label_ldaps_verify_peer: LDAPS
label_ldaps_warning: It is recommended to use an encrypted LDAPS connection with certificate label_ldaps_warning: Je doporučeno použít šifrované LDAPS připojení s certifikátem pro zabránění
check to prevent any manipulation during the authentication process. jakékoliv manipulace během autentifikačního procesu.
label_nothing_to_preview: Nothing to preview label_nothing_to_preview: Žádný náhled
error_token_expired: This password recovery link has expired, please try again. error_token_expired: Tento odkaz na obnovu hesla vypršel, prosím zkuste to znovu.
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment