GitLab steht aufgrund wichtiger Wartungsarbeiten am Montag, den 8. März, zwischen 17:00 und 19:00 Uhr nicht zur Verfügung.

Commit 75f0911f authored by tmaruyama's avatar tmaruyama

remove trailing white-spaces from config/locales/pl.yml

git-svn-id: https://svn.redmine.org/redmine/trunk@8621 e93f8b46-1217-0410-a6f0-8f06a7374b81
parent 8fea3db5
......@@ -39,10 +39,10 @@ pl:
default: "%Y-%m-%d"
short: "%d %b"
long: "%d %B %Y"
day_names: [Niedziela, Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek, Sobota]
abbr_day_names: [nie, pon, wto, śro, czw, pia, sob]
month_names: [~, Styczeń, Luty, Marzec, Kwiecień, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpień, Wrzesień, Październik, Listopad, Grudzień]
abbr_month_names: [~, sty, lut, mar, kwi, maj, cze, lip, sie, wrz, paź, lis, gru]
order:
......@@ -133,7 +133,7 @@ pl:
not_same_project: "nie należy do tego samego projektu"
circular_dependency: "Ta relacja może wytworzyć kołową zależność"
cant_link_an_issue_with_a_descendant: "Zagadnienie nie może zostać powiązane z jednym z własnych podzagadnień"
support:
array:
sentence_connector: "i"
......@@ -143,7 +143,7 @@ pl:
# Best regards from Lublin@Poland :-)
# PL translation by Mariusz@Olejnik.net,
actionview_instancetag_blank_option: Proszę wybierz
button_activate: Aktywuj
button_add: Dodaj
button_annotate: Adnotuj
......@@ -806,7 +806,7 @@ pl:
text_user_wrote: "%{value} napisał:"
text_wiki_destroy_confirmation: Jesteś pewien, że chcesz usunąć to wiki i całą jego zawartość ?
text_workflow_edit: Zaznacz rolę i typ zagadnienia do edycji przepływu
label_user_activity: "Aktywność: %{value}"
label_updated_time_by: "Uaktualnione przez %{author} %{age} temu"
text_diff_truncated: '... Ten plik różnic został przycięty ponieważ jest zbyt długi.'
......@@ -908,7 +908,7 @@ pl:
version_status_closed: zamknięta
version_status_locked: zablokowana
version_status_open: otwarta
label_board_sticky: Przyklejona
label_board_locked: Zamknięta
permission_export_wiki_pages: Eksport stron wiki
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment