GitLab steht aufgrund wichtiger Wartungsarbeiten am Montag, den 8. März, zwischen 17:00 und 19:00 Uhr nicht zur Verfügung.

Commit 71c8f2f7 authored by tmaruyama's avatar tmaruyama

fix cs.yml lost config/configuration.yml (#7408, #7390, #7507).

git-svn-id: https://svn.redmine.org/redmine/trunk@5496 e93f8b46-1217-0410-a6f0-8f06a7374b81
parent f367717d
......@@ -901,7 +901,7 @@ cs:
text_user_wrote: "%{value} napsal:"
text_enumeration_destroy_question: "Několik (%{count}) objektů je přiřazeno k této hodnotě."
text_enumeration_category_reassign_to: 'Přeřadit je do této:'
text_email_delivery_not_configured: "Doručování e-mailů není nastaveno a odesílání notifikací je zakázáno.\nNastavte Váš SMTP server v souboru config/email.yml a restartujte aplikaci."
text_email_delivery_not_configured: "Doručování e-mailů není nastaveno a odesílání notifikací je zakázáno.\nNastavte Váš SMTP server v souboru config/configuration.yml a restartujte aplikaci."
text_repository_usernames_mapping: "Vybrat nebo upravit mapování mezi Redmine uživateli a uživatelskými jmény nalezenými v logu repozitáře.\nUživatelé se shodným Redmine uživatelským jménem a uživatelským jménem v repozitáři jsou mapovaní automaticky."
text_diff_truncated: '... Rozdílový soubor je zkrácen, protože jeho délka přesahuje max. limit.'
text_custom_field_possible_values_info: 'Každá hodnota na novém řádku'
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment