Commit 6b4832fe authored by marutosijp's avatar marutosijp

Czech translation for trunk updated by Karel Pičman (#27506)

git-svn-id: https://svn.redmine.org/redmine/trunk@17103 e93f8b46-1217-0410-a6f0-8f06a7374b81
parent ebe54e2f
...@@ -1226,10 +1226,10 @@ cs: ...@@ -1226,10 +1226,10 @@ cs:
permission_view_news: Zobraz novinky permission_view_news: Zobraz novinky
label_no_preview_alternative_html: "Náhled není k dispozici. Soubor: %{link}." label_no_preview_alternative_html: "Náhled není k dispozici. Soubor: %{link}."
label_no_preview_download: Stažení label_no_preview_download: Stažení
setting_close_duplicate_issues: Close duplicate issues automatically setting_close_duplicate_issues: Automaticky uzavři duplicitní úkoly
error_exceeds_maximum_hours_per_day: Cannot log more than %{max_hours} hours on the error_exceeds_maximum_hours_per_day: Není možné zapsat více než %{max_hours}hod v ten
same day (%{logged_hours} hours have already been logged) samý den (%{logged_hours}hod bylo již vykázáno)
setting_time_entry_list_defaults: Timelog list defaults setting_time_entry_list_defaults: Výchozí hodnoty pro zápis stráveného času
setting_timelog_accept_0_hours: Accept time logs with 0 hours setting_timelog_accept_0_hours: Akceptovat zápis času 0hod
setting_timelog_max_hours_per_day: Maximum hours that can be logged per day and user setting_timelog_max_hours_per_day: Maximum hodin, které mohou být vykázány jedním uživatelem za jeden den
label_x_revisions: "%{count} revisions" label_x_revisions: "%{count} revi"
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment