Commit 654e59f2 authored by tmaruyama's avatar tmaruyama
Browse files

Swedish translation updated by Nicklas Holm (#9019).

git-svn-id: https://svn.redmine.org/redmine/trunk@6415 e93f8b46-1217-0410-a6f0-8f06a7374b81
parent ffc4afc4
......@@ -212,6 +212,7 @@ sv:
notice_unable_delete_time_entry: Tidloggning kunde inte tas bort.
notice_issue_done_ratios_updated: "% klart uppdaterade."
notice_gantt_chart_truncated: "Schemat förminskades eftersom det överskrider det maximala antalet aktiviteter som får visas (%{max})"
notice_issue_successful_create: Ärende %{id} skapades.
error_can_t_load_default_data: "Standardkonfiguration gick inte att läsa in: %{value}"
error_scm_not_found: "Inlägg och/eller revision finns inte i detta versionsarkiv."
......@@ -415,6 +416,7 @@ sv:
setting_commit_logtime_enabled: Aktivera tidloggning
setting_commit_logtime_activity_id: Aktivitet för loggad tid
setting_gantt_items_limit: Maximalt antal aktiviteter som visas i gantt-schemat
setting_issue_group_assignment: Tillåt att ärenden tilldelas till grupper
permission_add_project: Skapa projekt
permission_add_subprojects: Skapa underprojekt
......@@ -664,6 +666,7 @@ sv:
label_in_more_than: om mer än
label_greater_or_equal: '>='
label_less_or_equal: '<='
label_between: mellan
label_in: om
label_today: idag
label_all_time: närsom
......@@ -1017,6 +1020,3 @@ sv:
enumeration_doc_categories: Dokumentkategorier
enumeration_activities: Aktiviteter (tidsuppföljning)
enumeration_system_activity: Systemaktivitet
notice_issue_successful_create: Issue %{id} created.
label_between: between
setting_issue_group_assignment: Allow issue assignment to groups
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment