Commit 618b9afd authored by tmaruyama's avatar tmaruyama
Browse files

Czech translation for 2.2-stable updated by Karel Pičman (#13398, #13391)

git-svn-id: https://svn.redmine.org/redmine/trunk@11553 e93f8b46-1217-0410-a6f0-8f06a7374b81
parent 842708c1
# Update to 2.2 by Karel Picman <karel.picman@kontron.com>
# Update to 1.1 by Michal Gebauer <mishak@mishak.net>
# Updated by Josef Liška <jl@chl.cz>
# CZ translation by Maxim Krušina | Massimo Filippi, s.r.o. | maxim@mxm.cz
......@@ -934,149 +935,149 @@ cs:
enumeration_activities: Aktivity (sledování času)
enumeration_system_activity: Systémová aktivita
field_warn_on_leaving_unsaved: Warn me when leaving a page with unsaved text
text_warn_on_leaving_unsaved: The current page contains unsaved text that will be lost if you leave this page.
label_my_queries: My custom queries
text_journal_changed_no_detail: "%{label} updated"
label_news_comment_added: Comment added to a news
button_expand_all: Expand all
button_collapse_all: Collapse all
label_additional_workflow_transitions_for_assignee: Additional transitions allowed when the user is the assignee
label_additional_workflow_transitions_for_author: Additional transitions allowed when the user is the author
label_bulk_edit_selected_time_entries: Bulk edit selected time entries
text_time_entries_destroy_confirmation: Are you sure you want to delete the selected time entr(y/ies)?
label_role_anonymous: Anonymous
label_role_non_member: Non member
label_issue_note_added: Note added
label_issue_status_updated: Status updated
label_issue_priority_updated: Priority updated
label_issues_visibility_own: Issues created by or assigned to the user
field_issues_visibility: Issues visibility
label_issues_visibility_all: All issues
permission_set_own_issues_private: Set own issues public or private
field_is_private: Private
permission_set_issues_private: Set issues public or private
label_issues_visibility_public: All non private issues
text_issues_destroy_descendants_confirmation: This will also delete %{count} subtask(s).
field_warn_on_leaving_unsaved: Varuj mě před opuštěním stránky s neuloženým textem
text_warn_on_leaving_unsaved: Aktuální stránka obsahuje neuložený text, který bude ztracen, když opustíte stránku.
label_my_queries: Moje vlastní dotazy
text_journal_changed_no_detail: "%{label} aktualizován"
label_news_comment_added: K novince byl přidán komentář
button_expand_all: Rozbal vše
button_collapse_all: Sbal vše
label_additional_workflow_transitions_for_assignee: Další změna stavu povolena, jestliže je uživatel přiřazen
label_additional_workflow_transitions_for_author: Další změna stavu povolena, jestliže je uživatel autorem
label_bulk_edit_selected_time_entries: Hromadná změna záznamů času
text_time_entries_destroy_confirmation: Jste si jistí, že chcete smazat vybraný záznam(y) času?
label_role_anonymous: Anonym
label_role_non_member: Není členem
label_issue_note_added: Přidána poznámka
label_issue_status_updated: Aktualizován stav
label_issue_priority_updated: Aktualizována priorita
label_issues_visibility_own: Úkol vytvořen nebo přiřazen uživatel(i/em)
field_issues_visibility: Viditelnost úkolů
label_issues_visibility_all: Všechny úkoly
permission_set_own_issues_private: Nastavit vlastní úkoly jako veřejné nebo soukromé
field_is_private: Soukromý
permission_set_issues_private: Nastavit úkoly jako veřejné nebo soukromé
label_issues_visibility_public: Všechny úkoly, které nejsou soukromé
text_issues_destroy_descendants_confirmation: "%{count} podúkol(ů) bude rovněž smazán(o)."
field_commit_logs_encoding: Kódování zpráv při commitu
field_scm_path_encoding: Path encoding
text_scm_path_encoding_note: "Default: UTF-8"
field_path_to_repository: Path to repository
field_root_directory: Root directory
field_cvs_module: Module
field_scm_path_encoding: Kódování cesty SCM
text_scm_path_encoding_note: "Výchozí: UTF-8"
field_path_to_repository: Cesta k repositáři
field_root_directory: Kořenový adresář
field_cvs_module: Modul
field_cvsroot: CVSROOT
text_mercurial_repository_note: Local repository (e.g. /hgrepo, c:\hgrepo)
text_scm_command: Command
text_scm_command_version: Version
label_git_report_last_commit: Report last commit for files and directories
text_scm_config: You can configure your scm commands in config/configuration.yml. Please restart the application after editing it.
text_scm_command_not_available: Scm command is not available. Please check settings on the administration panel.
notice_issue_successful_create: Issue %{id} created.
label_between: between
setting_issue_group_assignment: Allow issue assignment to groups
label_diff: diff
text_git_repository_note: Repository is bare and local (e.g. /gitrepo, c:\gitrepo)
description_query_sort_criteria_direction: Sort direction
description_project_scope: Search scope
description_filter: Filter
description_user_mail_notification: Mail notification settings
description_date_from: Enter start date
description_message_content: Message content
description_available_columns: Available Columns
description_date_range_interval: Choose range by selecting start and end date
description_issue_category_reassign: Choose issue category
description_search: Searchfield
description_notes: Notes
description_date_range_list: Choose range from list
description_choose_project: Projects
description_date_to: Enter end date
description_query_sort_criteria_attribute: Sort attribute
description_wiki_subpages_reassign: Choose new parent page
description_selected_columns: Selected Columns
label_parent_revision: Parent
label_child_revision: Child
error_scm_annotate_big_text_file: The entry cannot be annotated, as it exceeds the maximum text file size.
setting_default_issue_start_date_to_creation_date: Use current date as start date for new issues
button_edit_section: Edit this section
setting_repositories_encodings: Attachments and repositories encodings
description_all_columns: All Columns
text_mercurial_repository_note: Lokální repositář (např. /hgrepo, c:\hgrepo)
text_scm_command: Příkaz
text_scm_command_version: Verze
label_git_report_last_commit: Reportovat poslední commit pro soubory a adresáře
text_scm_config: Můžete si nastavit vaše SCM příkazy v config/configuration.yml. Restartujte, prosím, aplikaci po jejich úpravě.
text_scm_command_not_available: SCM příkaz není k dispozici. Zkontrolujte, prosím, nastavení v panelu Administrace.
notice_issue_successful_create: Úkol %{id} vytvořen.
label_between: mezi
setting_issue_group_assignment: Povolit přiřazení úkolu skupině
label_diff: rozdíl
text_git_repository_note: Repositář je "bare and local" (např. /gitrepo, c:\gitrepo)
description_query_sort_criteria_direction: Směr třídění
description_project_scope: Rozsah vyhledávání
description_filter: Filtr
description_user_mail_notification: Nastavení emailových notifikací
description_date_from: Zadejte počáteční datum
description_message_content: Obsah zprávy
description_available_columns: Dostupné sloupce
description_date_range_interval: Zvolte rozsah výběrem počátečního a koncového data
description_issue_category_reassign: Zvolte kategorii úkolu
description_search: Vyhledávací pole
description_notes: Poznámky
description_date_range_list: Zvolte rozsah ze seznamu
description_choose_project: Projekty
description_date_to: Zadejte datum
description_query_sort_criteria_attribute: Třídící atribut
description_wiki_subpages_reassign: Zvolte novou rodičovskou stránku
description_selected_columns: Vybraný sloupec
label_parent_revision: Rodič
label_child_revision: Potomek
error_scm_annotate_big_text_file: Vstup nemůže být anotován, protože překračuje povolenou velikost textového souboru
setting_default_issue_start_date_to_creation_date: Použij aktuální datum jako počáteční datum pro nové úkoly
button_edit_section: Uprav tuto sekci
setting_repositories_encodings: Kódování příloh a repositářů
description_all_columns: Všechny sloupce
button_export: Export
label_export_options: "%{export_format} export options"
error_attachment_too_big: This file cannot be uploaded because it exceeds the maximum allowed file size (%{max_size})
notice_failed_to_save_time_entries: "Failed to save %{count} time entrie(s) on %{total} selected: %{ids}."
label_export_options: "nastavení exportu %{export_format}"
error_attachment_too_big: Soubor nemůže být nahrán, protože jeho velikost je větší než maximum (%{max_size})
notice_failed_to_save_time_entries: "Chyba při ukládání %{count} časov(ých/ého) záznam(ů) z %{total} vybraného: %{ids}."
label_x_issues:
zero: 0 Úkol
one: 1 Úkol
other: "%{count} Úkoly"
label_repository_new: New repository
field_repository_is_default: Main repository
label_copy_attachments: Copy attachments
label_repository_new: Nový repositář
field_repository_is_default: Hlavní repositář
label_copy_attachments: Kopírovat přílohy
label_item_position: "%{position}/%{count}"
label_completed_versions: Completed versions
text_project_identifier_info: Only lower case letters (a-z), numbers, dashes and underscores are allowed.<br />Once saved, the identifier cannot be changed.
field_multiple: Multiple values
setting_commit_cross_project_ref: Allow issues of all the other projects to be referenced and fixed
text_issue_conflict_resolution_add_notes: Add my notes and discard my other changes
text_issue_conflict_resolution_overwrite: Apply my changes anyway (previous notes will be kept but some changes may be overwritten)
notice_issue_update_conflict: The issue has been updated by an other user while you were editing it.
text_issue_conflict_resolution_cancel: Discard all my changes and redisplay %{link}
permission_manage_related_issues: Manage related issues
field_auth_source_ldap_filter: LDAP filter
label_search_for_watchers: Search for watchers to add
notice_account_deleted: Your account has been permanently deleted.
setting_unsubscribe: Allow users to delete their own account
button_delete_my_account: Delete my account
label_completed_versions: Dokončené verze
text_project_identifier_info: Jsou povolena pouze malá písmena (a-z), číslice, pomlčky a podtržítka.<br />Po uložení již nelze identifikátor měnit.
field_multiple: Více hodnot
setting_commit_cross_project_ref: Povolit reference a opravy úklů ze všech ostatních projektů
text_issue_conflict_resolution_add_notes: Přidat moje poznámky a zahodit ostatní změny
text_issue_conflict_resolution_overwrite: Přesto přijmout moje úpravy (předchozí poznámky budou zachovány, ale některé změny mohou být přepsány)
notice_issue_update_conflict: Během vašich úprav byl úkol aktualizován jiným uživatelem.
text_issue_conflict_resolution_cancel: Zahoď všechny moje změny a znovu zobraz %{link}
permission_manage_related_issues: Spravuj související úkoly
field_auth_source_ldap_filter: LDAP filtr
label_search_for_watchers: Hledej sledující pro přidání
notice_account_deleted: Váš účet byl trvale smazán.
setting_unsubscribe: Povolit uživatelům smazání jejich vlastního účtu
button_delete_my_account: Smazat můj účet
text_account_destroy_confirmation: |-
Are you sure you want to proceed?
Your account will be permanently deleted, with no way to reactivate it.
error_session_expired: Your session has expired. Please login again.
text_session_expiration_settings: "Warning: changing these settings may expire the current sessions including yours."
setting_session_lifetime: Session maximum lifetime
setting_session_timeout: Session inactivity timeout
label_session_expiration: Session expiration
permission_close_project: Close / reopen the project
label_show_closed_projects: View closed projects
button_close: Close
button_reopen: Reopen
project_status_active: active
project_status_closed: closed
project_status_archived: archived
text_project_closed: This project is closed and read-only.
notice_user_successful_create: User %{id} created.
field_core_fields: Standard fields
field_timeout: Timeout (in seconds)
setting_thumbnails_enabled: Display attachment thumbnails
setting_thumbnails_size: Thumbnails size (in pixels)
label_status_transitions: Status transitions
label_fields_permissions: Fields permissions
label_readonly: Read-only
label_required: Required
text_repository_identifier_info: Only lower case letters (a-z), numbers, dashes and underscores are allowed.<br />Once saved, the identifier cannot be changed.
field_board_parent: Parent forum
label_attribute_of_project: Project's %{name}
label_attribute_of_author: Author's %{name}
label_attribute_of_assigned_to: Assignee's %{name}
label_attribute_of_fixed_version: Target version's %{name}
label_copy_subtasks: Copy subtasks
label_copied_to: copied to
label_copied_from: copied from
label_any_issues_in_project: any issues in project
label_any_issues_not_in_project: any issues not in project
field_private_notes: Private notes
permission_view_private_notes: View private notes
permission_set_notes_private: Set notes as private
label_no_issues_in_project: no issues in project
Skutečně chcete pokračovat?
Váš účet bude nenávratně smazán.
error_session_expired: Vaše sezení vypršelo. Znovu se přihlaste, prosím.
text_session_expiration_settings: "Varování: změnou tohoto nastavení mohou vypršet aktuální sezení včetně toho vašeho."
setting_session_lifetime: Maximální čas sezení
setting_session_timeout: Vypršení sezení bez aktivity
label_session_expiration: Vypršení sezení
permission_close_project: Zavřít / Otevřít projekt
label_show_closed_projects: Zobrazit zavřené projekty
button_close: Zavřít
button_reopen: Znovu otevřít
project_status_active: aktiv
project_status_closed: zavřený
project_status_archived: archivovaný
text_project_closed: Tento projekt je uzevřený a je pouze pro čtení.
notice_user_successful_create: Uživatel %{id} vytvořen.
field_core_fields: Standardní pole
field_timeout: Vypršení (v sekundách)
setting_thumbnails_enabled: Zobrazit náhled přílohy
setting_thumbnails_size: Velikost náhledu (v pixelech)
label_status_transitions: Změna stavu
label_fields_permissions: Práva k polím
label_readonly: Pouze pro čtení
label_required: Vyžadováno
text_repository_identifier_info: Jou povoleny pouze malá písmena (a-z), číslice, pomlčky a podtržítka.<br />Po uložení již nelze identifikátor změnit.
field_board_parent: Rodičovské fórum
label_attribute_of_project: Projektové %{name}
label_attribute_of_author: Autorovo %{name}
label_attribute_of_assigned_to: "%{name} přiřazené(ho)"
label_attribute_of_fixed_version: Cílová verze %{name}
label_copy_subtasks: Kopírovat podúkoly
label_copied_to: zkopírováno do
label_copied_from: zkopírováno z
label_any_issues_in_project: jakékoli úkoly v projektu
label_any_issues_not_in_project: jakékoli úkoly mimo projektu
field_private_notes: Soukromé poznámky
permission_view_private_notes: Zobrazit soukromé poznámky
permission_set_notes_private: Nastavit poznámky jako soukromé
label_no_issues_in_project: žádné úkoly v projektu
label_any: vše
label_last_n_weeks: last %{count} weeks
setting_cross_project_subtasks: Allow cross-project subtasks
label_last_n_weeks: poslední %{count} týdny
setting_cross_project_subtasks: Povolit podúkoly napříč projekty
label_cross_project_descendants: S podprojekty
label_cross_project_tree: Se stromem projektu
label_cross_project_hierarchy: S hierarchií projektu
label_cross_project_system: Se všemi projekty
button_hide: Hide
setting_non_working_week_days: Non-working days
label_in_the_next_days: in the next
label_in_the_past_days: in the past
button_hide: Skrýt
setting_non_working_week_days: Dny pracovního volna/klidu
label_in_the_next_days: v přístích
label_in_the_past_days: v minulých
label_attribute_of_user: User's %{name}
text_turning_multiple_off: If you disable multiple values, multiple values will be
removed in order to preserve only one value per item.
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment