GitLab steht aufgrund wichtiger Wartungsarbeiten am Montag, den 8. März, zwischen 17:00 und 19:00 Uhr nicht zur Verfügung.

Commit 5cdfea2c authored by tmaruyama's avatar tmaruyama

replace "email.yml" to "configuration.yml" in pl.yml (#9996)

git-svn-id: https://svn.redmine.org/redmine/trunk@11980 e93f8b46-1217-0410-a6f0-8f06a7374b81
parent 6b857226
......@@ -772,7 +772,7 @@ pl:
text_default_administrator_account_changed: Zmieniono domyślne hasło administratora
text_destroy_time_entries: Usuń wpisy dziennika
text_destroy_time_entries_question: Przepracowano %{hours} godzin przy zagadnieniu, które chcesz usunąć. Co chcesz zrobić?
text_email_delivery_not_configured: "Dostarczanie poczty elektronicznej nie zostało skonfigurowane, więc powiadamianie jest nieaktywne.\nSkonfiguruj serwer SMTP w config/email.yml a następnie zrestartuj aplikację i uaktywnij to."
text_email_delivery_not_configured: "Dostarczanie poczty elektronicznej nie zostało skonfigurowane, więc powiadamianie jest nieaktywne.\nSkonfiguruj serwer SMTP w config/configuration.yml a następnie zrestartuj aplikację i uaktywnij to."
text_enumeration_category_reassign_to: 'Zmień przypisanie na wartość:'
text_enumeration_destroy_question: "%{count} obiektów jest przypisanych do tej wartości."
text_file_repository_writable: Zapisywalne repozytorium plików
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment