Commit 5b7baea3 authored by marutosijp's avatar marutosijp
Browse files

Czech translation for 2.6-stable updated by Karel Pičman (#20452, #20557)

git-svn-id: https://svn.redmine.org/redmine/trunk@14513 e93f8b46-1217-0410-a6f0-8f06a7374b81
parent f09a574d
# Update to 2.2, 2.4, 2.5 by Karel Picman <karel.picman@kontron.com>
# Update to 2.2, 2.4, 2.5, 2.6 by Karel Picman <karel.picman@kontron.com>
# Update to 1.1 by Michal Gebauer <mishak@mishak.net>
# Updated by Josef Liška <jl@chl.cz>
# CZ translation by Maxim Krušina | Massimo Filippi, s.r.o. | maxim@mxm.cz
......@@ -134,7 +134,7 @@ cs:
not_same_project: "nepatří stejnému projektu"
circular_dependency: "Tento vztah by vytvořil cyklickou závislost"
cant_link_an_issue_with_a_descendant: "Úkol nemůže být spojen s jedním z jeho dílčích úkolů"
earlier_than_minimum_start_date: "cannot be earlier than %{date} because of preceding issues"
earlier_than_minimum_start_date: "nemůže být dříve než %{date} kvůli předřazeným úkolům"
actionview_instancetag_blank_option: Prosím vyberte
......@@ -1117,9 +1117,9 @@ cs:
label_check_for_updates: Zkontroluj aktualizace
label_latest_compatible_version: Poslední kompatibilní verze
label_unknown_plugin: Nezámý plugin
label_radio_buttons: radio buttons
label_group_anonymous: Anonymous users
label_group_non_member: Non member users
label_radio_buttons: radio tlačítka
label_group_anonymous: Anonymní uživatelé
label_group_non_member: Nečleni
label_add_projects: Add projects
field_default_status: Default status
text_subversion_repository_note: 'Examples: file:///, http://, https://, svn://, svn+[tunnelscheme]://'
......
......@@ -275,9 +275,9 @@ Vše, co je potřeba, je databázový a webový server.
<dd><p>Zobrazí seznam všech dostupných maker, včetně jejich popisu, existuje-li.</p></dd>
<dt><code>child_pages</code></dt>
<dd><p>Displays a list of child pages. With no argument, it displays the child pages of the current wiki page. Examples:</p>
<pre><code>{{child_pages}} -- can be used from a wiki page only
{{child_pages(depth=2)}} -- display 2 levels nesting only</code></pre></dd>
<dd><p>Zobrazí seznam dětských stránek. Bez parametrů zobrazí dětské stránky aktuální wiki stránky. Např.:</p>
<pre><code>{{child_pages}} -- lze použít pouze z wiki stránky
{{child_pages(depth=2)}} -- zobrazí dětské stránky pouze do 2. úrovně</code></pre></dd>
<dt><code>include</code></dt>
<dd><p>Vloží Wiki stránku. Např.:</p>
......@@ -286,14 +286,14 @@ Vše, co je potřeba, je databázový a webový server.
<pre><code>{{include(projectname:Foo)}}</code></pre></dd>
<dt><code>collapse</code></dt>
<dd><p>Inserts of collapsed block of text. Example:</p>
<pre><code>{{collapse(View details...)
This is a block of text that is collapsed by default.
It can be expanded by clicking a link.
<dd><p>Vloží sbalený blok textu. Např.:</p>
<pre><code>{{collapse(Zobrazit detaily...)
Toto je blok textu, který je sbalený.
Pro rozbalení klikněte na odkaz.
}}</code></pre></dd>
<dt><code>thumbnail</code></dt>
<dd><p>Displays a clickable thumbnail of an attached image. Examples:</p>
<dd><p>Zobrazí klikací náhled obrázku. Např.:</p>
<pre>{{thumbnail(image.png)}}
{{thumbnail(image.png, size=300, title=Thumbnail)}}</pre></dd>
</dl>
......
......@@ -24,7 +24,7 @@ table.sample th, table.sample td { border: solid 1px #bbb; padding: 4px; height:
<table style="width:100%">
<tr><th colspan="3">Styly písma</th></tr>
<tr><th><img src="../../images/jstoolbar/bt_strong.png" style="border: 1px solid #bbb;" alt="Tučný" /></th><td style="width:50%;">*Tučný*</td><td style="width:50%;"><strong>Tučný</strong></td></tr>
<tr><th><img src="../../images/jstoolbar/bt_strong.png" style="border: 1px solid #bbb;" alt="Tučný" /></th><td style="width:50%;">*Tučně*</td><td style="width:50%;"><strong>Tučně</strong></td></tr>
<tr><th><img src="../../images/jstoolbar/bt_em.png" style="border: 1px solid #bbb;" alt="Kurzívou" /></th><td>_Kurzívou_</td><td><em>Kurzívou</em></td></tr>
<tr><th><img src="../../images/jstoolbar/bt_ins.png" style="border: 1px solid #bbb;" alt="Podtržený" /></th><td>+Podtržený+</td><td><ins>Podtržený</ins></td></tr>
<tr><th><img src="../../images/jstoolbar/bt_del.png" style="border: 1px solid #bbb;" alt="Smazaný" /></th><td>-Smazaný-</td><td><del>Smazaný</del></td></tr>
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment