Commit 5a4e7412 authored by tmaruyama's avatar tmaruyama

Swedish translation updated by Nicklas Holm (#12927)

git-svn-id: https://svn.redmine.org/redmine/trunk@11249 e93f8b46-1217-0410-a6f0-8f06a7374b81
parent baff243e
......@@ -477,6 +477,9 @@ sv:
permission_manage_news: Hantera nyheter
permission_comment_news: Kommentera nyheter
permission_view_documents: Visa dokument
permission_add_documents: Lägga till dokument
permission_edit_documents: Ändra dokument
permission_delete_documents: Ta bort dokument
permission_manage_files: Hantera filer
permission_view_files: Visa filer
permission_manage_wiki: Hantera wiki
......@@ -917,6 +920,7 @@ sv:
label_readonly: Skrivskyddad
label_required: Nödvändig
label_attribute_of_project: Projektets %{name}
label_attribute_of_issue: Ärendets %{name}
label_attribute_of_author: Författarens %{name}
label_attribute_of_assigned_to: Tilldelads %{name}
label_attribute_of_user: Användarens %{name}
......@@ -925,6 +929,7 @@ sv:
label_cross_project_tree: Med projektträd
label_cross_project_hierarchy: Med projekthierarki
label_cross_project_system: Med alla projekt
label_gantt_progress_line: Framstegslinje
button_login: Logga in
button_submit: Skicka
......@@ -1068,6 +1073,7 @@ sv:
text_account_destroy_confirmation: "Är du säker att du vill fortsätta?\nDitt konto kommer tas bort permanent, utan möjlighet att återaktivera det."
text_session_expiration_settings: "Varning: ändring av dessa inställningar kan alla nuvarande sessioner, inklusive din egen, att ut."
text_project_closed: Detta projekt är stängt och skrivskyddat.
text_turning_multiple_off: "Om du inaktiverar möjligheten till flera värden kommer endast ett värde per objekt behållas."
default_role_manager: Projektledare
default_role_developer: Utvecklare
......@@ -1114,10 +1120,3 @@ sv:
description_date_from: Ange startdatum
description_date_to: Ange slutdatum
text_repository_identifier_info: 'Endast gemener (a-z), siffror, streck och understreck är tillåtna.<br />När identifieraren sparats kan den inte ändras.'
text_turning_multiple_off: If you disable multiple values, multiple values will be
removed in order to preserve only one value per item.
label_attribute_of_issue: Issue's %{name}
permission_add_documents: Add documents
permission_edit_documents: Edit documents
permission_delete_documents: Delete documents
label_gantt_progress_line: Progress line
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment