GitLab steht aufgrund wichtiger Wartungsarbeiten am Montag, den 8. März, zwischen 17:00 und 19:00 Uhr nicht zur Verfügung.

Commit 59aa4d22 authored by jplang's avatar jplang

pl update.

git-svn-id: https://svn.redmine.org/redmine/trunk@2588 e93f8b46-1217-0410-a6f0-8f06a7374b81
parent 5abe6ff6
......@@ -103,7 +103,7 @@ pl:
too_long: "jest za długie (maksymalnie {{count}} znaków)"
too_short: "jest za krótkie (minimalnie {{count}} znaków)"
wrong_length: "jest nieprawidłowej długości (powinna wynosić {{count}} znaków)"
taken: "zostało już zajęte"
taken: "jest już zajęte"
not_a_number: "nie jest liczbą"
greater_than: "musi być większe niż {{count}}"
greater_than_or_equal_to: "musi być większe lub równe {{count}}"
......@@ -740,7 +740,7 @@ pl:
setting_plain_text_mail: tylko tekst (bez HTML)
setting_protocol: Protokoł
setting_repositories_encodings: Kodowanie repozytoriów
setting_self_registration: Własna rejestracja umożliwiona
setting_self_registration: Samodzielna rejestracja użytkowników
setting_sequential_project_identifiers: Generuj sekwencyjne identyfikatory projektów
setting_sys_api_enabled: Włączenie WS do zarządzania repozytorium
setting_text_formatting: Formatowanie tekstu
......@@ -802,17 +802,17 @@ pl:
text_diff_truncated: '... Ten plik różnic został przycięty ponieważ jest zbyt długi.'
setting_diff_max_lines_displayed: Maksymalna liczba linii różnicy do pokazania
text_plugin_assets_writable: Zapisywalny katalog zasobów wtyczek
warning_attachments_not_saved: "{{count}} file(s) could not be saved."
field_editable: Editable
label_display: Display
button_create_and_continue: Create and continue
text_custom_field_possible_values_info: 'One line for each value'
setting_repository_log_display_limit: Maximum number of revisions displayed on file log
setting_file_max_size_displayed: Max size of text files displayed inline
field_watcher: Watcher
setting_openid: Allow OpenID login and registration
field_identity_url: OpenID URL
label_login_with_open_id_option: or login with OpenID
warning_attachments_not_saved: "{{count}} załącznik(ów) nie zostało zapisanych."
field_editable: Edytowalne
label_display: Wygląd
button_create_and_continue: Stwórz i dodaj kolejne
text_custom_field_possible_values_info: 'Każda wartość w osobnej linii'
setting_repository_log_display_limit: Maksymalna liczba rewizji pokazywanych w logu pliku
setting_file_max_size_displayed: Maksymalny rozmiar plików tekstowych zagnieżdżanych w stronie
field_watcher: Obserwator
setting_openid: Logowanie i rejestracja przy użyciu OpenID
field_identity_url: Identyfikator OpenID (URL)
label_login_with_open_id_option: albo użyj OpenID
field_content: Content
label_descending: Descending
label_sort: Sort
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment