Commit 47143a02 authored by jplang's avatar jplang
Browse files

Czech translation update (#22974).

Patch by Karel Pičman.

git-svn-id: https://svn.redmine.org/redmine/trunk@15448 e93f8b46-1217-0410-a6f0-8f06a7374b81
parent e4dba3b1
# Update to 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 3.1 by Karel Picman <karel.picman@kontron.com>
# Update to 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.3 by Karel Picman <karel.picman@kontron.com>
# Update to 1.1 by Michal Gebauer <mishak@mishak.net>
# Updated by Josef Liška <jl@chl.cz>
# CZ translation by Maxim Krušina | Massimo Filippi, s.r.o. | maxim@mxm.cz
......@@ -1149,57 +1149,57 @@ cs:
label_member_management_selected_roles_only: Pouze tyto role
label_password_required: Pro pokračování potvrďte vaše heslo
label_total_spent_time: Celkem strávený čas
notice_import_finished: All %{count} items have been imported.
notice_import_finished_with_errors: ! '%{count} out of %{total} items could not be
imported.'
error_invalid_file_encoding: The file is not a valid %{encoding} encoded file
error_invalid_csv_file_or_settings: The file is not a CSV file or does not match the
settings below
error_can_not_read_import_file: An error occurred while reading the file to import
permission_import_issues: Import issues
label_import_issues: Import issues
label_select_file_to_import: Select the file to import
label_fields_separator: Field separator
label_fields_wrapper: Field wrapper
label_encoding: Encoding
label_comma_char: Comma
label_semi_colon_char: Semicolon
label_quote_char: Quote
label_double_quote_char: Double quote
label_fields_mapping: Fields mapping
label_file_content_preview: File content preview
label_create_missing_values: Create missing values
notice_import_finished: Všech %{count} položek bylo naimportováno.
notice_import_finished_with_errors: ! '%{count} z %{total} položek nemohlo být
naimportováno.'
error_invalid_file_encoding: Soubor není platným souborem s kódováním %{encoding}
error_invalid_csv_file_or_settings: Soubor není CSV soubor nebo neodpovídá
níže uvedenému nastavení
error_can_not_read_import_file: Chyba při čtení souboru pro import
permission_import_issues: Import úkolů
label_import_issues: Import úkolů
label_select_file_to_import: Vyberte soubor pro import
label_fields_separator: Oddělovač pole
label_fields_wrapper: Oddělovač textu
label_encoding: Kódování
label_comma_char: Čárka
label_semi_colon_char: Středník
label_quote_char: Uvozovky
label_double_quote_char: Dvojté uvozovky
label_fields_mapping: Mapování polí
label_file_content_preview: Náhled obsahu souboru
label_create_missing_values: Vytvořit chybějící hodnoty
button_import: Import
field_total_estimated_hours: Total estimated time
field_total_estimated_hours: Celkový odhadovaný čas
label_api: API
label_total_plural: Totals
label_assigned_issues: Assigned issues
label_field_format_enumeration: Key/value list
label_f_hour_short: '%{value} h'
field_default_version: Default version
error_attachment_extension_not_allowed: Attachment extension %{extension} is not allowed
setting_attachment_extensions_allowed: Allowed extensions
setting_attachment_extensions_denied: Disallowed extensions
label_any_open_issues: any open issues
label_no_open_issues: no open issues
label_default_values_for_new_users: Default values for new users
error_ldap_bind_credentials: Invalid LDAP Account/Password
label_total_plural: Celkem
label_assigned_issues: Přiřazené úkoly
label_field_format_enumeration: Seznam klíčů/hodnot
label_f_hour_short: '%{value} hod'
field_default_version: Výchozí verze
error_attachment_extension_not_allowed: Přípona přílohy %{extension} není povolena
setting_attachment_extensions_allowed: Povolené přípony
setting_attachment_extensions_denied: Nepovolené přípony
label_any_open_issues: otevřené úkoly
label_no_open_issues: bez otevřených úkolů
label_default_values_for_new_users: Výchozí hodnoty pro nové uživatele
error_ldap_bind_credentials: Neplatný účet/heslo LDAP
setting_sys_api_key: API klíč
setting_lost_password: Zapomenuté heslo
mail_subject_security_notification: Security notification
mail_body_security_notification_change: ! '%{field} was changed.'
mail_body_security_notification_change_to: ! '%{field} was changed to %{value}.'
mail_body_security_notification_add: ! '%{field} %{value} was added.'
mail_subject_security_notification: Bezpečnostní upozornění
mail_body_security_notification_change: ! '%{field} bylo změněno.'
mail_body_security_notification_change_to: ! '%{field} bylo změněno na %{value}.'
mail_body_security_notification_add: ! '%{field} %{value} bylo přidáno.'
mail_body_security_notification_remove: ! '%{field} %{value} was removed.'
mail_body_security_notification_notify_enabled: Email address %{value} now receives
notifications.
mail_body_security_notification_notify_disabled: Email address %{value} no longer
receives notifications.
mail_body_security_notification_notify_enabled: Email %{value} nyní dostává
notifikace.
mail_body_security_notification_notify_disabled: Email %{value} už nedostává
notifikace.
mail_body_settings_updated: ! 'The following settings were changed:'
field_remote_ip: IP address
label_wiki_page_new: New wiki page
label_relations: Relations
button_filter: Filter
mail_body_password_updated: Your password has been changed.
label_no_preview: No preview available
setting_new_project_issue_tab_enabled: Display the "New issue" tab
field_remote_ip: IP adresa
label_wiki_page_new: Nová wiki stránka
label_relations: Relace
button_filter: Filtr
mail_body_password_updated: Vaše heslo bylo změněno.
label_no_preview: Náhled není k dispozici
setting_new_project_issue_tab_enabled: Zobraz záložku "Nový úkol"
......@@ -124,11 +124,11 @@
</ul>
<ul>
<li>Forums:
<li>Diskuzní fóra:
<ul>
<li><strong>forum#1</strong> (link to forum with id 1</li>
<li><strong>forum:Support</strong> (link to forum named Support)</li>
<li><strong>forum:"Technical Support"</strong> (use double quotes if forum name contains spaces)</li>
<li><strong>forum#1</strong> (odkaz na fórum s id 1</li>
<li><strong>forum:Support</strong> (odkaz na fórum pojmenované Support)</li>
<li><strong>forum:"Technical Support"</strong> (Použij dvojté uvozovkym jestliže název fóra obsahuje mezery.)</li>
</ul></li>
</ul>
......
......@@ -120,11 +120,11 @@
</ul>
<ul>
<li>Forums:
<li>Diskuzní fóra:
<ul>
<li><strong>forum#1</strong> (link to forum with id 1</li>
<li><strong>forum:Support</strong> (link to forum named Support)</li>
<li><strong>forum:"Technical Support"</strong> (use double quotes if forum name contains spaces)</li>
<li><strong>forum#1</strong> (odkaz na fórum s id 1</li>
<li><strong>forum:Support</strong> (odkaz na fórum pojmenované Support)</li>
<li><strong>forum:"Technical Support"</strong> (Použij dvojté uvozovkym jestliže název fóra obsahuje mezery.)</li>
</ul></li>
</ul>
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment