Commit 45f298dd authored by tmaruyama's avatar tmaruyama
Browse files

remove trailing white-spaces from config/locales/cs.yml

git-svn-id: https://svn.redmine.org/redmine/trunk@8581 e93f8b46-1217-0410-a6f0-8f06a7374b81
parent acf0f275
......@@ -13,10 +13,10 @@ cs:
default: "%Y-%m-%d"
short: "%b %d"
long: "%B %d, %Y"
day_names: [Neděle, Pondělí, Úterý, Středa, Čtvrtek, Pátek, Sobota]
abbr_day_names: [Ne, Po, Út, St, Čt, , So]
# Don't forget the nil at the beginning; there's no such thing as a 0th month
month_names: [~, Leden, Únor, Březen, Duben, Květen, Červen, Červenec, Srpen, Září, Říjen, Listopad, Prosinec]
abbr_month_names: [~, Led, Úno, Bře, Dub, Kvě, Čer, Čec, Srp, Zář, Říj, Lis, Pro]
......@@ -34,7 +34,7 @@ cs:
long: "%B %d, %Y %H:%M"
am: "dop."
pm: "odp."
datetime:
distance_in_words:
half_a_minute: "půl minuty"
......@@ -75,7 +75,7 @@ cs:
number:
# Výchozí formát pro čísla
format:
separator: "."
separator: "."
delimiter: ""
precision: 3
human:
......@@ -93,13 +93,12 @@ cs:
gb: "GB"
tb: "TB"
# Used in array.to_sentence.
support:
array:
sentence_connector: "a"
skip_last_comma: false
activerecord:
errors:
template:
......@@ -133,7 +132,7 @@ cs:
cant_link_an_issue_with_a_descendant: "Úkol nemůže být spojen s jedním z jeho dílčích úkolů"
actionview_instancetag_blank_option: Prosím vyberte
general_text_No: 'Ne'
general_text_Yes: 'Ano'
general_text_no: 'ne'
......@@ -144,7 +143,7 @@ cs:
general_csv_encoding: UTF-8
general_pdf_encoding: UTF-8
general_first_day_of_week: '1'
notice_account_updated: Účet byl úspěšně změněn.
notice_account_invalid_creditentials: Chybné jméno nebo heslo
notice_account_password_updated: Heslo bylo úspěšně změněno.
......@@ -175,7 +174,7 @@ cs:
notice_unable_delete_time_entry: Nelze smazat čas ze záznamu.
notice_issue_done_ratios_updated: Koeficienty dokončení úkolu byly aktualizovány.
notice_gantt_chart_truncated: Graf byl oříznut, počet položek přesáhl limit pro zobrazení (%{max})
error_can_t_load_default_data: "Výchozí konfigurace nebyla nahrána: %{value}"
error_scm_not_found: "Položka a/nebo revize neexistují v repozitáři."
error_scm_command_failed: "Při pokusu o přístup k repozitáři došlo k chybě: %{value}"
......@@ -194,7 +193,7 @@ cs:
error_unable_delete_issue_status: Nelze smazat stavy úkolů
error_unable_to_connect: Nelze se připojit (%{value})
warning_attachments_not_saved: "%{count} soubor(ů) nebylo možné uložit."
mail_subject_lost_password: "Vaše heslo (%{value})"
mail_body_lost_password: 'Pro změnu vašeho hesla klikněte na následující odkaz:'
mail_subject_register: "Aktivace účtu (%{value})"
......@@ -209,10 +208,10 @@ cs:
mail_body_wiki_content_added: "'%{id}' Wiki stránka byla přidána od %{author}."
mail_subject_wiki_content_updated: "'%{id}' Wiki stránka byla aktualizována"
mail_body_wiki_content_updated: "'%{id}' Wiki stránka byla aktualizována od %{author}."
gui_validation_error: 1 chyba
gui_validation_error_plural: "%{count} chyb(y)"
field_name: Název
field_description: Popis
field_summary: Přehled
......@@ -310,7 +309,7 @@ cs:
field_assigned_to_role: Role přiřaditele
field_text: Textové pole
field_visible: Viditelný
setting_app_title: Název aplikace
setting_app_subtitle: Podtitulek aplikace
setting_welcome_text: Uvítací text
......@@ -367,7 +366,7 @@ cs:
setting_commit_logtime_enabled: Povolit zapisování času
setting_commit_logtime_activity_id: Aktivita pro zapsaný čas
setting_gantt_items_limit: Maximální počet položek zobrazený na ganttově grafu
permission_add_project: Vytvořit projekt
permission_add_subprojects: Vytvořit podprojekty
permission_edit_project: Úprava projektů
......@@ -423,7 +422,7 @@ cs:
permission_delete_own_messages: Smazat vlastní zprávy
permission_export_wiki_pages: Exportovat Wiki stránky
permission_manage_subtasks: Spravovat podúkoly
project_module_issue_tracking: Sledování úkolů
project_module_time_tracking: Sledování času
project_module_news: Novinky
......@@ -434,7 +433,7 @@ cs:
project_module_boards: Diskuse
project_module_calendar: Kalendář
project_module_gantt: Gantt
label_user: Uživatel
label_user_plural: Uživatelé
label_user_new: Nový uživatel
......@@ -792,13 +791,13 @@ cs:
label_display_used_statuses_only: Zobrazit pouze stavy které jsou použité touto frontou
label_api_access_key: API přístupový klíč
label_missing_api_access_key: Chybějící přístupový klíč API
label_api_access_key_created_on: API přístupový klíč vytvořen %{value}
label_api_access_key_created_on: API přístupový klíč vytvořen %{value}
label_profile: Profil
label_subtask_plural: Podúkol
label_project_copy_notifications: Odeslat email oznámení v průběhu kopie projektu
label_principal_search: "Hledat uživatele nebo skupinu:"
label_user_search: "Hledat uživatele:"
button_login: Přihlásit
button_submit: Potvrdit
button_save: Uložit
......@@ -843,17 +842,17 @@ cs:
button_quote: Citovat
button_duplicate: Duplikovat
button_show: Zobrazit
status_active: aktivní
status_registered: registrovaný
status_locked: uzamčený
version_status_open: otevřený
version_status_locked: uzamčený
version_status_closed: zavřený
field_active: Aktivní
text_select_mail_notifications: Vyberte akci při které bude zasláno upozornění emailem.
text_regexp_info: např. ^[A-Z0-9]+$
text_min_max_length_info: 0 znamená bez limitu
......@@ -913,7 +912,7 @@ cs:
text_own_membership_delete_confirmation: "Chystáte se odebrat si některá nebo všechny svá oprávnění a potom již nemusíte být schopni upravit tento projekt.\nOpravdu chcete pokračovat?"
text_zoom_in: Přiblížit
text_zoom_out: Oddálit
default_role_manager: Manažer
default_role_developer: Vývojář
default_role_reporter: Reportér
......@@ -935,7 +934,7 @@ cs:
default_priority_immediate: Okamžitá
default_activity_design: Návhr
default_activity_development: Vývoj
enumeration_issue_priorities: Priority úkolů
enumeration_doc_categories: Kategorie dokumentů
enumeration_activities: Aktivity (sledování času)
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment