Commit 40756f87 authored by winterheart's avatar winterheart
Browse files

Translation updates

* cs (#6471)


git-svn-id: https://svn.redmine.org/redmine/trunk@4175 e93f8b46-1217-0410-a6f0-8f06a7374b81
parent c02e5236
......@@ -24,8 +24,8 @@ cs:
time: "%H:%M"
short: "%d %b %H:%M"
long: "%B %d, %Y %H:%M"
am: "am"
pm: "pm"
am: "dop."
pm: "odp."
datetime:
distance_in_words:
......@@ -61,8 +61,8 @@ cs:
one: "více než 1 rok"
other: "více než {{count}} roky"
almost_x_years:
one: "almost 1 year"
other: "almost {{count}} years"
one: "témeř 1 rok"
other: "téměř {{count}} roky"
number:
format:
......@@ -116,7 +116,7 @@ cs:
greater_than_start_date: "musí být větší než počáteční datum"
not_same_project: "nepatří stejnému projektu"
circular_dependency: "Tento vztah by vytvořil cyklickou závislost"
cant_link_an_issue_with_a_descendant: "An issue can not be linked to one of its subtasks"
cant_link_an_issue_with_a_descendant: "Úkol nemůže být spojen s jedním z jeho dílčích úkolů"
# Updated by Josef Liška <jl@chl.cz>
# CZ translation by Maxim Krušina | Massimo Filippi, s.r.o. | maxim@mxm.cz
......@@ -150,19 +150,19 @@ cs:
notice_successful_connection: Úspěšné připojení.
notice_file_not_found: Stránka na kterou se snažíte zobrazit neexistuje nebo byla smazána.
notice_locking_conflict: Údaje byly změněny jiným uživatelem.
notice_scm_error: Entry and/or revision doesn't exist in the repository.
notice_scm_error: Záznam a/nebo revize neexistuje v repozitáři.
notice_not_authorized: Nemáte dostatečná práva pro zobrazení této stránky.
notice_email_sent: "Na adresu {{value}} byl odeslán email"
notice_email_error: "Při odesílání emailu nastala chyba ({{value}})"
notice_feeds_access_key_reseted: Váš klíč pro přístup k RSS byl resetován.
notice_failed_to_save_issues: "Failed to save {{count}} issue(s) on {{total}} selected: {{ids}}."
notice_failed_to_save_issues: "Chyba při uložení {{count}} úkolu(ů) z {{total}} vybraných: {{ids}}."
notice_no_issue_selected: "Nebyl zvolen žádný úkol. Prosím, zvolte úkoly, které chcete editovat"
notice_account_pending: "Váš účet byl vytvořen, nyní čeká na schválení administrátorem."
notice_default_data_loaded: Výchozí konfigurace úspěšně nahrána.
error_can_t_load_default_data: "Výchozí konfigurace nebyla nahrána: {{value}}"
error_scm_not_found: "Položka a/nebo revize neexistují v repository."
error_scm_command_failed: "Při pokusu o přístup k repository došlo k chybě: {{value}}"
error_scm_not_found: "Položka a/nebo revize neexistují v repozitáři."
error_scm_command_failed: "Při pokusu o přístup k repozitáři došlo k chybě: {{value}}"
error_issue_not_found_in_project: 'Úkol nebyl nalezen nebo nepatří k tomuto projektu'
mail_subject_lost_password: "Vaše heslo ({{value}})"
......@@ -210,10 +210,10 @@ cs:
field_due_date: Uzavřít do
field_assigned_to: Přiřazeno
field_priority: Priorita
field_fixed_version: Přiřazeno k verzi
field_fixed_version: Cílová verze
field_user: Uživatel
field_role: Role
field_homepage: Homepage
field_homepage: Domovská stránka
field_is_public: Veřejný
field_parent: Nadřazený projekt
field_is_in_roadmap: Úkoly zobrazené v plánu
......@@ -265,18 +265,18 @@ cs:
setting_app_subtitle: Podtitulek aplikace
setting_welcome_text: Uvítací text
setting_default_language: Výchozí jazyk
setting_login_required: Auten. vyžadována
setting_login_required: Autentifikace vyžadována
setting_self_registration: Povolena automatická registrace
setting_attachment_max_size: Maximální velikost přílohy
setting_issues_export_limit: Limit pro export úkolů
setting_mail_from: Odesílat emaily z adresy
setting_bcc_recipients: Příjemci skryté kopie (bcc)
setting_host_name: Host name
setting_host_name: Jméno serveru
setting_text_formatting: Formátování textu
setting_wiki_compression: Komperese historie Wiki
setting_feeds_limit: Feed content limit
setting_wiki_compression: Komprese historie Wiki
setting_feeds_limit: Limit obsahu příspěvků
setting_default_projects_public: Nové projekty nastavovat jako veřejné
setting_autofetch_changesets: Autofetch commits
setting_autofetch_changesets: Automaticky stahovat commity
setting_sys_api_enabled: Povolit WS pro správu repozitory
setting_commit_ref_keywords: Klíčová slova pro odkazy
setting_commit_fix_keywords: Klíčová slova pro uzavření
......@@ -290,8 +290,8 @@ cs:
setting_protocol: Protokol
setting_per_page_options: Povolené počty řádků na stránce
setting_user_format: Formát zobrazení uživatele
setting_activity_days_default: Days displayed on project activity
setting_display_subprojects_issues: Display subprojects issues on main projects by default
setting_activity_days_default: Dny zobrazené v činnosti projektu
setting_display_subprojects_issues: Automaticky zobrazit úkoly podprojektu v hlavním projektu
project_module_issue_tracking: Sledování úkolů
project_module_time_tracking: Sledování času
......@@ -299,7 +299,7 @@ cs:
project_module_documents: Dokumenty
project_module_files: Soubory
project_module_wiki: Wiki
project_module_repository: Repository
project_module_repository: Repozitář
project_module_boards: Diskuse
label_user: Uživatel
......@@ -309,16 +309,16 @@ cs:
label_project_new: Nový projekt
label_project_plural: Projekty
label_x_projects:
zero: no projects
one: 1 project
other: "{{count}} projects"
zero: žádné projekty
one: 1 projekt
other: "{{count}} projekty(ů)"
label_project_all: Všechny projekty
label_project_latest: Poslední projekty
label_issue: Úkol
label_issue_new: Nový úkol
label_issue_plural: Úkoly
label_issue_view_all: Všechny úkoly
label_issues_by: "Úkoly od uživatele {{value}}"
label_issues_by: "Úkoly podle {{value}}"
label_issue_added: Úkol přidán
label_issue_updated: Úkol aktualizován
label_document: Dokument
......@@ -335,7 +335,7 @@ cs:
label_tracker: Fronta
label_tracker_plural: Fronty
label_tracker_new: Nová fronta
label_workflow: Workflow
label_workflow: Průběh práce
label_issue_status: Stav úkolu
label_issue_status_plural: Stavy úkolů
label_issue_status_new: Nový stav
......@@ -378,14 +378,14 @@ cs:
label_list: Seznam
label_date: Datum
label_integer: Celé číslo
label_float: Desetiné číslo
label_float: Desetinné číslo
label_boolean: Ano/Ne
label_string: Text
label_text: Dlouhý text
label_attribute: Atribut
label_attribute_plural: Atributy
label_download: "{{count}} Download"
label_download_plural: "{{count}} Downloads"
label_download: "{{count}} stažení"
label_download_plural: "{{count}} stažení"
label_no_data: Žádné položky
label_change_status: Změnit stav
label_history: Historie
......@@ -416,17 +416,17 @@ cs:
label_closed_issues: uzavřený
label_closed_issues_plural: uzavřené
label_x_open_issues_abbr_on_total:
zero: 0 open / {{total}}
one: 1 open / {{total}}
other: "{{count}} open / {{total}}"
zero: 0 otevřených / {{total}}
one: 1 otevřený / {{total}}
other: "{{count}} otevřených / {{total}}"
label_x_open_issues_abbr:
zero: 0 open
one: 1 open
other: "{{count}} open"
zero: 0 otevřených
one: 1 otevřený
other: "{{count}} otevřených"
label_x_closed_issues_abbr:
zero: 0 closed
one: 1 closed
other: "{{count}} closed"
zero: 0 uzavřených
one: 1 uzavřený
other: "{{count}} uzavřených"
label_total: Celkem
label_permissions: Práva
label_current_status: Aktuální stav
......@@ -450,9 +450,9 @@ cs:
label_comment: Komentář
label_comment_plural: Komentáře
label_x_comments:
zero: no comments
one: 1 comment
other: "{{count}} comments"
zero: žádné komentáře
one: 1 komentář
other: "{{count}} komentářů"
label_comment_add: Přidat komentáře
label_comment_added: Komentář přidán
label_comment_delete: Odstranit komentář
......@@ -482,8 +482,8 @@ cs:
label_contains: obsahuje
label_not_contains: neobsahuje
label_day_plural: dny
label_repository: Repository
label_repository_plural: Repository
label_repository: Repozitář
label_repository_plural: Repozitáře
label_browse: Procházet
label_modification: "{{count}} změna"
label_modification_plural: "{{count}} změn"
......@@ -532,7 +532,7 @@ cs:
label_diff_inline: uvnitř
label_diff_side_by_side: vedle sebe
label_options: Nastavení
label_copy_workflow_from: Kopírovat workflow z
label_copy_workflow_from: Kopírovat průběh práce z
label_permissions_report: Přehled práv
label_watched_issues: Sledované úkoly
label_related_issues: Související úkoly
......@@ -553,7 +553,7 @@ cs:
label_stay_logged_in: Zůstat přihlášený
label_disabled: zakázán
label_show_completed_versions: Ukázat dokončené verze
label_me:
label_me:
label_board: Fórum
label_board_new: Nové fórum
label_board_plural: Fóra
......@@ -576,12 +576,12 @@ cs:
label_module_plural: Moduly
label_added_time_by: "Přidáno uživatelem {{author}} před {{age}}"
label_updated_time: "Aktualizováno před {{value}}"
label_jump_to_a_project: Zvolit projekt...
label_jump_to_a_project: Vyberte projekt...
label_file_plural: Soubory
label_changeset_plural: Changesety
label_default_columns: Výchozí sloupce
label_no_change_option: (beze změny)
label_bulk_edit_selected_issues: Bulk edit selected issues
label_bulk_edit_selected_issues: Hromadná úprava vybraných úkolů
label_theme: Téma
label_default: Výchozí
label_search_titles_only: Vyhledávat pouze v názvech
......@@ -600,7 +600,7 @@ cs:
label_scm: SCM
label_plugins: Doplňky
label_ldap_authentication: Autentifikace LDAP
label_downloads_abbr: D/L
label_downloads_abbr: Staž.
label_optional_description: Volitelný popis
label_add_another_file: Přidat další soubor
label_preferences: Nastavení
......@@ -653,7 +653,7 @@ cs:
text_regexp_info: např. ^[A-Z0-9]+$
text_min_max_length_info: 0 znamená bez limitu
text_project_destroy_confirmation: Jste si jisti, že chcete odstranit tento projekt a všechna související data ?
text_workflow_edit: Vyberte roli a frontu k editaci workflow
text_workflow_edit: Vyberte roli a frontu k editaci průběhu práce
text_are_you_sure: Jste si jisti?
text_tip_task_begin_day: úkol začíná v tento den
text_tip_task_end_day: úkol končí v tento den
......@@ -662,24 +662,24 @@ cs:
text_caracters_maximum: "{{count}} znaků maximálně."
text_caracters_minimum: "Musí být alespoň {{count}} znaků dlouhé."
text_length_between: "Délka mezi {{min}} a {{max}} znaky."
text_tracker_no_workflow: Pro tuto frontu není definován žádný workflow
text_tracker_no_workflow: Pro tuto frontu není definován žádný průběh práce
text_unallowed_characters: Nepovolené znaky
text_comma_separated: Povoleno více hodnot (oddělěné čárkou).
text_issues_ref_in_commit_messages: Referencing and fixing issues in commit messages
text_issues_ref_in_commit_messages: Odkazování a opravování úkolů ve zprávách commitů
text_issue_added: "Úkol {{id}} byl vytvořen uživatelem {{author}}."
text_issue_updated: "Úkol {{id}} byl aktualizován uživatelem {{author}}."
text_wiki_destroy_confirmation: Opravdu si přejete odstranit tuto WIKI a celý její obsah?
text_wiki_destroy_confirmation: Opravdu si přejete odstranit tuto Wiki a celý její obsah?
text_issue_category_destroy_question: "Některé úkoly ({{count}}) jsou přiřazeny k této kategorii. Co s nimi chtete udělat?"
text_issue_category_destroy_assignments: Zrušit přiřazení ke kategorii
text_issue_category_reassign_to: Přiřadit úkoly do této kategorie
text_user_mail_option: "U projektů, které nebyly vybrány, budete dostávat oznámení pouze o vašich či o sledovaných položkách (např. o položkách jejichž jste autor nebo ke kterým jste přiřazen(a))."
text_no_configuration_data: "Role, fronty, stavy úkolů ani workflow nebyly zatím nakonfigurovány.\nVelice doporučujeme nahrát výchozí konfiguraci.Po si můžete vše upravit"
text_no_configuration_data: "Role, fronty, stavy úkolů ani průběh práce nebyly zatím nakonfigurovány.\nVelice doporučujeme nahrát výchozí konfiguraci. Po si můžete vše upravit"
text_load_default_configuration: Nahrát výchozí konfiguraci
text_status_changed_by_changeset: "Použito v changesetu {{value}}."
text_issues_destroy_confirmation: 'Opravdu si přejete odstranit všechny zvolené úkoly?'
text_select_project_modules: 'Aktivní moduly v tomto projektu:'
text_default_administrator_account_changed: Výchozí nastavení administrátorského účtu změněno
text_file_repository_writable: Povolen zápis do repository
text_file_repository_writable: Povolen zápis do adresáře ukládání souborů
text_rmagick_available: RMagick k dispozici (volitelné)
text_destroy_time_entries_question: "U úkolů, které chcete odstranit je evidováno {{hours}} práce. Co chete udělat?"
text_destroy_time_entries: Odstranit evidované hodiny.
......@@ -693,7 +693,7 @@ cs:
default_tracker_feature: Požadavek
default_tracker_support: Podpora
default_issue_status_new: Nový
default_issue_status_in_progress: In Progress
default_issue_status_in_progress: Ve vývoji
default_issue_status_resolved: Vyřešený
default_issue_status_feedback: Čeká se
default_issue_status_closed: Uzavřený
......@@ -705,7 +705,7 @@ cs:
default_priority_high: Vysoká
default_priority_urgent: Urgentní
default_priority_immediate: Okamžitá
default_activity_design: Design
default_activity_design: Návhr
default_activity_development: Vývoj
enumeration_issue_priorities: Priority úkolů
......@@ -718,8 +718,8 @@ cs:
mail_body_reminder: "{{count}} úkol(ů), které máte přiřazeny termín během několik dní ({{days}}):"
mail_subject_reminder: "{{count}} úkol(ů) termín během několik dní ({{days}})"
text_user_wrote: "{{value}} napsal:"
label_duplicated_by: duplicated by
setting_enabled_scm: Povoleno SCM
label_duplicated_by: duplikováno od
setting_enabled_scm: Povolené SCM
text_enumeration_category_reassign_to: 'Přeřadit je do této:'
text_enumeration_destroy_question: "Několik ({{count}}) objektů je přiřazeno k této hodnotě."
label_incoming_emails: Příchozí e-maily
......@@ -745,22 +745,22 @@ cs:
permission_view_changesets: Zobrazování sady změn
permission_view_time_entries: Zobrazení stráveného času
permission_manage_versions: Spravování verzí
permission_manage_wiki: Spravování wiki
permission_manage_wiki: Spravování Wiki
permission_manage_categories: Spravování kategorií úkolů
permission_protect_wiki_pages: Zabezpečení wiki stránek
permission_protect_wiki_pages: Zabezpečení Wiki stránek
permission_comment_news: Komentování novinek
permission_delete_messages: Mazání zpráv
permission_select_project_modules: Výběr modulů projektu
permission_manage_documents: Správa dokumentů
permission_edit_wiki_pages: Upravování stránek wiki
permission_edit_wiki_pages: Upravování stránek Wiki
permission_add_issue_watchers: Přidání sledujících uživatelů
permission_view_gantt: Zobrazené Ganttova diagramu
permission_move_issues: Přesouvání úkolů
permission_manage_issue_relations: Spravování vztahů mezi úkoly
permission_delete_wiki_pages: Mazání stránek na wiki
permission_delete_wiki_pages: Mazání stránek na Wiki
permission_manage_boards: Správa diskusních fór
permission_delete_wiki_pages_attachments: Mazání příloh
permission_view_wiki_edits: Prohlížení historie wiki
permission_view_wiki_edits: Prohlížení historie Wiki
permission_add_messages: Posílání zpráv
permission_view_messages: Prohlížení zpráv
permission_manage_files: Spravování souborů
......@@ -772,26 +772,26 @@ cs:
permission_delete_issues: Mazání úkolů
permission_view_issue_watchers: Zobrazení seznamu sledujícíh uživatelů
permission_manage_repository: Spravování repozitáře
permission_commit_access: Commit access
permission_commit_access: Commit přístup
permission_browse_repository: Procházení repozitáře
permission_view_documents: Prohlížení dokumentů
permission_edit_project: Úprava projektů
permission_add_issue_notes: Přidávání poznámek
permission_save_queries: Ukládání dotazů
permission_view_wiki_pages: Prohlížení wiki
permission_rename_wiki_pages: Přejmenovávání wiki stránek
permission_view_wiki_pages: Prohlížení Wiki
permission_rename_wiki_pages: Přejmenovávání Wiki stránek
permission_edit_time_entries: Upravování záznamů o stráveném času
permission_edit_own_issue_notes: Upravování vlastních poznámek
setting_gravatar_enabled: Použít uživatelské ikony Gravatar
label_example: Příklad
text_repository_usernames_mapping: "Vybrat nebo upravit mapování mezi Redmine uživateli a uživatelskými jmény nalezenými v logu repozitáře.\nUživatelé se shodným Redmine uživateslkým jménem a uživatelským jménem v repozitáři jsou mapovaní automaticky."
text_repository_usernames_mapping: "Vybrat nebo upravit mapování mezi Redmine uživateli a uživatelskými jmény nalezenými v logu repozitáře.\nUživatelé se shodným Redmine uživatelským jménem a uživatelským jménem v repozitáři jsou mapovaní automaticky."
permission_edit_own_messages: Upravit vlastní zprávy
permission_delete_own_messages: Smazat vlastní zprávy
label_user_activity: "Aktivita uživatele: {{value}}"
label_updated_time_by: "Akutualizováno: {{author}} před: {{age}}"
text_diff_truncated: '... Rozdílový soubor je zkrácen, protože jeho délka přesahuje max. limit.'
setting_diff_max_lines_displayed: Maximální počet zobrazenách řádků rozdílů
text_plugin_assets_writable: Plugin assets directory writable
text_plugin_assets_writable: Možnost zápisu do adresáře plugin assets
warning_attachments_not_saved: "{{count}} soubor(ů) nebylo možné uložit."
button_create_and_continue: Vytvořit a pokračovat
text_custom_field_possible_values_info: 'Každá hodnota na novém řádku'
......@@ -810,111 +810,111 @@ cs:
label_date_from_to: Od {{start}} do {{end}}
label_greater_or_equal: ">="
label_less_or_equal: <=
text_wiki_page_destroy_question: This page has {{descendants}} child page(s) and descendant(s). What do you want to do?
text_wiki_page_reassign_children: Reassign child pages to this parent page
text_wiki_page_nullify_children: Keep child pages as root pages
text_wiki_page_destroy_children: Delete child pages and all their descendants
setting_password_min_length: Minimum password length
field_group_by: Group results by
mail_subject_wiki_content_updated: "'{{page}}' wiki page has been updated"
label_wiki_content_added: Wiki page added
mail_subject_wiki_content_added: "'{{page}}' wiki page has been added"
mail_body_wiki_content_added: The '{{page}}' wiki page has been added by {{author}}.
label_wiki_content_updated: Wiki page updated
mail_body_wiki_content_updated: The '{{page}}' wiki page has been updated by {{author}}.
permission_add_project: Create project
setting_new_project_user_role_id: Role given to a non-admin user who creates a project
label_view_all_revisions: View all revisions
text_wiki_page_destroy_question: Tato stránka má {{descendants}} podstránek a potomků. Co chcete udělat?
text_wiki_page_reassign_children: Přiřadit podstránky k tomuto rodiči
text_wiki_page_nullify_children: Ponechat podstránky jako kořenové stránky
text_wiki_page_destroy_children: Smazat podstránky a všechny jejich potomky
setting_password_min_length: Minimální délka hesla
field_group_by: Seskupovat výsledky podle
mail_subject_wiki_content_updated: "'{{page}}' Wiki stránka byla aktualizována"
label_wiki_content_added: Wiki stránka přidána
mail_subject_wiki_content_added: "'{{page}}' Wiki stránka byla přidána"
mail_body_wiki_content_added: "'{{page}}' Wiki stránka byla přidána od {{author}}."
label_wiki_content_updated: Wiki stránka aktualizována
mail_body_wiki_content_updated: "'{{page}}' Wiki stránka byla aktualizována od {{author}}."
permission_add_project: Vytvořit projekt
setting_new_project_user_role_id: Role přiřazená uživateli bez práv administrátora, který projekt vytvořil
label_view_all_revisions: Zobrazit všechny revize
label_tag: Tag
label_branch: Branch
error_no_tracker_in_project: No tracker is associated to this project. Please check the Project settings.
error_no_default_issue_status: No default issue status is defined. Please check your configuration (Go to "Administration -> Issue statuses").
text_journal_changed: "{{label}} changed from {{old}} to {{new}}"
text_journal_set_to: "{{label}} set to {{value}}"
text_journal_deleted: "{{label}} deleted ({{old}})"
label_group_plural: Groups
label_group: Group
label_group_new: New group
label_time_entry_plural: Spent time
text_journal_added: "{{label}} {{value}} added"
field_active: Active
enumeration_system_activity: System Activity
permission_delete_issue_watchers: Delete watchers
version_status_closed: closed
version_status_locked: locked
version_status_open: open
error_can_not_reopen_issue_on_closed_version: An issue assigned to a closed version can not be reopened
label_user_anonymous: Anonymous
button_move_and_follow: Move and follow
setting_default_projects_modules: Default enabled modules for new projects
setting_gravatar_default: Default Gravatar image
field_sharing: Sharing
label_version_sharing_hierarchy: With project hierarchy
label_version_sharing_system: With all projects
label_version_sharing_descendants: With subprojects
label_version_sharing_tree: With project tree
label_version_sharing_none: Not shared
error_can_not_archive_project: This project can not be archived
button_duplicate: Duplicate
button_copy_and_follow: Copy and follow
label_copy_source: Source
setting_issue_done_ratio: Calculate the issue done ratio with
setting_issue_done_ratio_issue_status: Use the issue status
error_issue_done_ratios_not_updated: Issue done ratios not updated.
error_workflow_copy_target: Please select target tracker(s) and role(s)
setting_issue_done_ratio_issue_field: Use the issue field
label_copy_same_as_target: Same as target
label_copy_target: Target
notice_issue_done_ratios_updated: Issue done ratios updated.
error_workflow_copy_source: Please select a source tracker or role
label_update_issue_done_ratios: Update issue done ratios
setting_start_of_week: Start calendars on
permission_view_issues: View Issues
label_display_used_statuses_only: Only display statuses that are used by this tracker
label_revision_id: Revision {{value}}
label_api_access_key: API access key
label_api_access_key_created_on: API access key created {{value}} ago
label_feeds_access_key: RSS access key
notice_api_access_key_reseted: Your API access key was reset.
setting_rest_api_enabled: Enable REST web service
label_missing_api_access_key: Missing an API access key
label_missing_feeds_access_key: Missing a RSS access key
button_show: Show
text_line_separated: Multiple values allowed (one line for each value).
setting_mail_handler_body_delimiters: Truncate emails after one of these lines
permission_add_subprojects: Create subprojects
label_subproject_new: New subproject
error_no_tracker_in_project: Žádná fronta nebyla přiřazena tomuto projektu. Prosím zkontroluje nastavení projektu.
error_no_default_issue_status: Není nastaven výchozí stav úkolu. Prosím zkontrolujte nastavení ("Administrace -> Stavy úkolů").
text_journal_changed: "{{label}} změněn z {{old}} na {{new}}"
text_journal_set_to: "{{label}} nastaven na {{value}}"
text_journal_deleted: "{{label}} smazán ({{old}})"
label_group_plural: Skupiny
label_group: Skupina
label_group_new: Nová skupina
label_time_entry_plural: Strávený čas
text_journal_added: "{{label}} {{value}} přidán"
field_active: Aktiv
enumeration_system_activity: Systémová aktivita
permission_delete_issue_watchers: Smazat přihlížející
version_status_closed: zavřený
version_status_locked: uzamčený
version_status_open: otevřený
error_can_not_reopen_issue_on_closed_version: Úkol přiřazený k uzavřené verzi nemůže být znovu otevřen
label_user_anonymous: Anonym
button_move_and_follow: Přesunout a následovat
setting_default_projects_modules: Výchozí zapnutné moduly pro nový projekt
setting_gravatar_default: Výchozí Gravatar
field_sharing: Sdílení
label_version_sharing_hierarchy: S hierarchií projektu
label_version_sharing_system: Se všemi projekty
label_version_sharing_descendants: S podprojekty
label_version_sharing_tree: Se stromem projektu
label_version_sharing_none: Nesdíleno
error_can_not_archive_project: Tento projekt nemůže být archivován
button_duplicate: Duplikát
button_copy_and_follow: Kopírovat a následovat
label_copy_source: Zdroj
setting_issue_done_ratio: Spočítat koeficient dokončení úkolu s
setting_issue_done_ratio_issue_status: Použít stav úkolu
error_issue_done_ratios_not_updated: Koeficient dokončení úkolu nebyl aktualizován.
error_workflow_copy_target: Prosím vyberte cílovou frontu(y) a roly(e)
setting_issue_done_ratio_issue_field: Použít pole úkolu
label_copy_same_as_target: Stejný jako cíl
label_copy_target: Cíl
notice_issue_done_ratios_updated: Koeficienty dokončení úkolu byly aktualizovány.
error_workflow_copy_source: Prosím vyberte zdrojovou frontu nebo roly
label_update_issue_done_ratios: Aktualizovat koeficienty dokončení úkolů
setting_start_of_week: Začínat kalendáře
permission_view_issues: Zobrazit úkoly
label_display_used_statuses_only: Zobrazit pouze stavy které jsou použité touto frontou
label_revision_id: Revize {{value}}
label_api_access_key: API přístupový klíč
label_api_access_key_created_on: API přístupový klíč vytvořen {{value}}
label_feeds_access_key: RSS přístupový klíč
notice_api_access_key_reseted: Váš API přístupový klíč byl resetován.
setting_rest_api_enabled: Zapnout službu REST
label_missing_api_access_key: Chybějící přístupový klíč API
label_missing_feeds_access_key: Chybějící přístupový klíč RSS
button_show: Zobrazit
text_line_separated: Více hodnot povoleno (jeden řádek pro každou hodnotu).
setting_mail_handler_body_delimiters: Zkrátit e-maily po jednom z těchto řádků
permission_add_subprojects: Vytvořit podprojekty
label_subproject_new: Nový podprojekt
text_own_membership_delete_confirmation: |-
You are about to remove some or all of your permissions and may no longer be able to edit this project after that.
Are you sure you want to continue?
label_close_versions: Close completed versions
label_board_sticky: Sticky
label_board_locked: Locked
permission_export_wiki_pages: Export wiki pages
setting_cache_formatted_text: Cache formatted text
permission_manage_project_activities: Manage project activities
error_unable_delete_issue_status: Unable to delete issue status
label_profile: Profile
permission_manage_subtasks: Manage subtasks
field_parent_issue: Parent task
label_subtask_plural: Subtasks
label_project_copy_notifications: Send email notifications during the project copy
error_can_not_delete_custom_field: Unable to delete custom field
error_unable_to_connect: Unable to connect ({{value}})
error_can_not_remove_role: This role is in use and can not be deleted.
error_can_not_delete_tracker: This tracker contains issues and can't be deleted.
field_principal: Principal
label_my_page_block: My page block
notice_failed_to_save_members: "Failed to save member(s): {{errors}}."
text_zoom_out: Zoom out
text_zoom_in: Zoom in
notice_unable_delete_time_entry: Unable to delete time log entry.
label_overall_spent_time: Overall spent time
field_time_entries: Log time
Chystáte se odebrat si některá nebo všechny svá oprávnění a potom již nemusíte být schopni upravit tento projekt.
Opravdu chcete pokračovat?
label_close_versions: Zavřít dokončené verze
label_board_sticky: Nálepka
label_board_locked: Uzamčeno
permission_export_wiki_pages: Exportovat Wiki stránky
setting_cache_formatted_text: Ukládat formátovaný text do vyrovnávací paměti
permission_manage_project_activities: Spravovat aktivity projektu
error_unable_delete_issue_status: Nelze smazat stavy úkolů
label_profile: Profil
permission_manage_subtasks: Spravovat podúkoly
field_parent_issue: Rodičovský úkol
label_subtask_plural: Podúkol
label_project_copy_notifications: Odeslat email oznámení v průběhu kopie projektu
error_can_not_delete_custom_field: Nelze smazat volitelné pole
error_unable_to_connect: Nelze se připojit ({{value}})
error_can_not_remove_role: Tato role je právě používaná a nelze ji smazat.
error_can_not_delete_tracker: Tato fronta obsahuje úkoly a nemůže být smazán.
field_principal: Hlavní
label_my_page_block: Bloky na mé stránce
notice_failed_to_save_members: "Nepodařilo se uložit člena(y): {{errors}}."
text_zoom_out: Oddálit
text_zoom_in: Přiblížit
notice_unable_delete_time_entry: Nelze smazat čas ze záznamu.
label_overall_spent_time: Celkově strávený čas
field_time_entries: Zaznamenaný čas
project_module_gantt: Gantt
project_module_calendar: Calendar
field_member_of_group: Member of Group
field_assigned_to_role: Member of Role
button_edit_associated_wikipage: "Edit associated Wiki page: {{page_title}}"
text_are_you_sure_with_children: Delete issue and all child issues?
field_text: Text field
project_module_calendar: Kalendář
field_member_of_group: Člen skupiny
field_assigned_to_role: Člen role
button_edit_associated_wikipage: "Upravit přiřazenou Wiki stránku: {{page_title}}"
text_are_you_sure_with_children: Smazat úkol včetně všech podúkolů?
field_text: Textové pole
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment