Commit 3d11c588 authored by marutosijp's avatar marutosijp

Turkish translation "activity" changed by Giray Pultar (#20338)

git-svn-id: https://svn.redmine.org/redmine/trunk@14468 e93f8b46-1217-0410-a6f0-8f06a7374b81
parent b0be4fd8
......@@ -267,7 +267,7 @@ tr:
field_start_page: Başlangıç Sayfası
field_subproject: Alt Proje
field_hours: Saat
field_activity: Etkinlik
field_activity: Faaliyet
field_spent_on: Tarih
field_identifier: Tanımlayıcı
field_is_filter: süzgeç olarak kullanılmış
......@@ -310,7 +310,7 @@ tr:
setting_protocol: Protokol
setting_per_page_options: Sayfada başına öğe sayısı
setting_user_format: Kullanıcı gösterim biçimi
setting_activity_days_default: Proje etkinliklerinde gösterilen gün sayısı
setting_activity_days_default: Proje faaliyetlerinde gösterilen gün sayısı
setting_display_subprojects_issues: Varsayılan olarak ana projenin iş listesinde alt proje işlerini göster
project_module_issue_tracking: İş Takibi
......@@ -384,8 +384,8 @@ tr:
label_assigned_to_me_issues: Bana atanmış işler
label_last_login: Son bağlantı
label_registered_on: Kayıt tarihi
label_activity: Etkinlik
label_overall_activity: Tüm etkinlikler
label_activity: Faaliyet
label_overall_activity: Tüm faaliyetler
label_new: Yeni
label_logged_as: "Kullanıcı :"
label_environment: Çevre
......@@ -799,7 +799,7 @@ tr:
text_repository_usernames_mapping: "Redmine kullanıcı adlarını depo değişiklik kayıtlarındaki kullanıcı adlarıyla eşleştirin veya eşleştirmeleri güncelleyin.\nRedmine kullanıcı adları ile depo kullanıcı adları aynı olan kullanıcılar otomatik olarak eşlendirilecektir."
permission_edit_own_messages: Kendi mesajlarını düzenleme
permission_delete_own_messages: Kendi mesajlarını silme
label_user_activity: "%{value} kullanıcısının etkinlikleri"
label_user_activity: "%{value} kullanıcısının faaliyetleri"
label_updated_time_by: "%{author} tarafından %{age} önce güncellendi"
text_diff_truncated: '... Bu fark tam olarak gösterilemiyor çünkü gösterim için ayarlanmış üst sınırı aşıyor.'
setting_diff_max_lines_displayed: Gösterilebilecek maksimumu fark satırı
......@@ -850,7 +850,7 @@ tr:
text_journal_deleted: "%{label} silindi (%{old})"
text_journal_added: "%{label} %{value} eklendi"
field_active: Etkin
enumeration_system_activity: Sistem Etkinlikleri
enumeration_system_activity: Sistem Faaliyetleri
permission_delete_issue_watchers: İzleyicileri sil
version_status_closed: kapalı
version_status_locked: kilitli
......@@ -902,7 +902,7 @@ tr:
label_board_locked: Kilitli
permission_export_wiki_pages: Wiki sayfalarını dışarı aktar
setting_cache_formatted_text: Biçimlendirilmiş metni önbelleğe al
permission_manage_project_activities: Proje etkinliklerini yönetme
permission_manage_project_activities: Proje faaliyetlerini yönetme
error_unable_delete_issue_status: İş durumu silinemiyor
label_profile: Profil
permission_manage_subtasks: Alt işleri yönetme
......@@ -937,7 +937,7 @@ tr:
label_user_search: "Kullanıcı ara:"
field_visible: Görünür
setting_emails_header: "E-Posta başlığı"
setting_commit_logtime_activity_id: Kaydedilen zaman için etkinlik
setting_commit_logtime_activity_id: Kaydedilen zaman için faaliyet
text_time_logged_by_changeset: Değişiklik uygulandı %{value}.
setting_commit_logtime_enabled: Zaman kaydını etkinleştir
notice_gantt_chart_truncated: Görüntülenebilir öğelerin sayısını aştığı için tablo kısaltıldı (%{max})
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment