Commit 340d9ae7 authored by winterheart's avatar winterheart

Translation updates

* sv (#4846)
* ru (#4861)
* de (#4870)git-svn-id: https://svn.redmine.org/redmine/trunk@3470 e93f8b46-1217-0410-a6f0-8f06a7374b81
parent b5d077bc
This diff is collapsed.
......@@ -138,8 +138,10 @@ ru:
many: "больше {{count}} лет"
other: "больше {{count}} лет"
almost_x_years:
one: "almost 1 year"
other: "almost {{count}} years"
one: "почти 1 год"
few: "почти {{count}} года"
many: "почти {{count}} лет"
other: "почти {{count}} года"
prompts:
year: "Год"
month: "Месяц"
......@@ -703,24 +705,34 @@ ru:
label_wiki_page_plural: Страницы Wiki
label_workflow: Последовательность действий
label_x_closed_issues_abbr:
zero: 0 закрыто
one: 1 закрыт
zero: "0 закрыто"
one: "1 закрыт"
few: "{{count}} закрыто"
many: "{{count}} закрыто"
other: "{{count}} закрыто"
label_x_comments:
zero: нет комментариев
one: 1 комментарий
zero: "нет комментариев"
one: "1 комментарий"
few: "{{count}} комментария"
many: "{{count}} комментариев"
other: "{{count}} комментариев"
label_x_open_issues_abbr:
zero: 0 открыто
one: 1 открыт
zero: "0 открыто"
one: "1 открыт"
few: "{{count} открыто"
many: "{{count} открыто"
other: "{{count}} открыто"
label_x_open_issues_abbr_on_total:
zero: 0 открыто / {{total}}
one: 1 открыт / {{total}}
zero: "0 открыто / {{total}}"
one: "1 открыт / {{total}}"
few: "{{count}} открыто / {{total}}"
many: "{{count}} открыто / {{total}}"
other: "{{count}} открыто / {{total}}"
label_x_projects:
zero: нет проектов
one: 1 проект
zero: "нет проектов"
one: "1 проект"
few: "{{count}} проекта"
many: "{{count}} проектов"
other: "{{count}} проектов"
label_year: Год
label_yesterday: вчера
......
......@@ -209,13 +209,14 @@ sv:
error_scm_command_failed: "Ett fel inträffade vid försök att versionsarkivet: {{value}}"
error_scm_annotate: "Inlägget existerar inte eller kan inte kommenteras."
error_issue_not_found_in_project: 'Ärendet hittades inte eller tillhör det inte detta projekt'
error_no_tracker_in_project: Ingen ärendetyp är associerad med projektet. Vänligen kontrollera projektinställningarna.
error_no_default_issue_status: Ingen status är definierad som standard för nya ärenden. Vänligen kontrollera din konfiguration (Gå till "Administration -> Ärendestatus").
error_can_not_reopen_issue_on_closed_version: Ett ärende tilldelat en stängd version kan inte öppnas på nytt
error_no_tracker_in_project: 'Ingen ärendetyp är associerad med projektet. Vänligen kontrollera projektinställningarna.'
error_no_default_issue_status: 'Ingen status är definierad som standard för nya ärenden. Vänligen kontrollera din konfiguration (Gå till "Administration -> Ärendestatus").'
error_can_not_reopen_issue_on_closed_version: 'Ett ärende tilldelat en stängd version kan inte öppnas nytt'
error_can_not_archive_project: Detta projekt kan inte arkiveras
error_issue_done_ratios_not_updated: % klart inte uppdaterade.
error_workflow_copy_source: Vänligen välj källans ärendetyp eller roll
error_workflow_copy_target: Vänligen välj ärendetyp(er) och roll(er) för mål
error_issue_done_ratios_not_updated: "% klart inte uppdaterade."
error_workflow_copy_source: 'Vänligen välj källans ärendetyp eller roll'
error_workflow_copy_target: 'Vänligen välj ärendetyp(er) och roll(er) för mål'
error_unable_delete_issue_status: 'Ärendestatus kunde inte tas bort'
warning_attachments_not_saved: "{{count}} fil(er) kunde inte sparas."
......@@ -801,7 +802,7 @@ sv:
label_api_access_key_created_on: API-nyckel skapad för {{value}} sedan
button_login: Logga in
button_submit: Spara
button_submit: Skicka
button_save: Spara
button_check_all: Markera alla
button_uncheck_all: Avmarkera alla
......@@ -936,4 +937,3 @@ sv:
enumeration_doc_categories: Dokumentkategorier
enumeration_activities: Aktiviteter (tidsuppföljning)
enumeration_system_activity: Systemaktivitet
error_unable_delete_issue_status: Unable to delete issue status
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment