Commit 20cf0014 authored by tmaruyama's avatar tmaruyama
Browse files

Swedish translation updated by Nicklas Holm (#8728).

git-svn-id: https://svn.redmine.org/redmine/trunk@6139 e93f8b46-1217-0410-a6f0-8f06a7374b81
parent f9d36c3f
......@@ -351,6 +351,12 @@ sv:
field_warn_on_leaving_unsaved: Varna om jag lämnar en sida med osparad text
field_issues_visibility: Ärendesynlighet
field_is_private: Privat
field_commit_logs_encoding: Teckenuppsättning för commit-meddelanden
field_scm_path_encoding: Sökvägskodning
field_path_to_repository: Sökväg till versionsarkiv
field_root_directory: Rotmapp
field_cvsroot: CVSROOT
field_cvs_module: Modul
setting_app_title: Applikationsrubrik
setting_app_subtitle: Applikationsunderrubrik
......@@ -855,6 +861,7 @@ sv:
label_issues_visibility_all: Alla ärenden
label_issues_visibility_public: Alla icke-privata ärenden
label_issues_visibility_own: Ärenden skapade av eller tilldelade till användaren
label_git_report_last_commit: Rapportera senaste commit av filer och mappar
button_login: Logga in
button_submit: Skicka
......@@ -976,6 +983,13 @@ sv:
text_zoom_out: Zooma ut
text_zoom_in: Zooma in
text_warn_on_leaving_unsaved: Nuvarande sida innehåller osparad text som kommer försvinna om du lämnar sidan.
text_scm_path_encoding_note: "Standard: UTF-8"
text_git_repository_note: Naket och lokalt versionsarkiv (t.ex. /gitrepo, c:\gitrepo)
text_mercurial_repository_note: Lokalt versionsarkiv (t.ex. /hgrepo, c:\hgrepo)
text_scm_command: Kommando
text_scm_command_version: Version
text_scm_config: Du kan konfigurera dina scm-kommando i config/configuration.yml. Vänligen starta om applikationen när ändringar gjorts.
text_scm_command_not_available: Scm-kommando är inte tillgängligt. Vänligen kontrollera inställningarna i administratörspanelen.
default_role_manager: Projektledare
default_role_developer: Utvecklare
......@@ -1003,17 +1017,3 @@ sv:
enumeration_doc_categories: Dokumentkategorier
enumeration_activities: Aktiviteter (tidsuppföljning)
enumeration_system_activity: Systemaktivitet
field_commit_logs_encoding: Teckenuppsättning för commit-meddelanden
field_scm_path_encoding: Path encoding
text_scm_path_encoding_note: "Default: UTF-8"
field_path_to_repository: Path to repository
field_root_directory: Root directory
field_cvs_module: Module
field_cvsroot: CVSROOT
text_git_repository_note: Bare and local repository (e.g. /gitrepo, c:\gitrepo)
text_mercurial_repository_note: Local repository (e.g. /hgrepo, c:\hgrepo)
text_scm_command: Command
text_scm_command_version: Version
label_git_report_last_commit: Report last commit for files and directories
text_scm_config: You can configure your scm commands in config/configuration.yml. Please restart the application after editing it.
text_scm_command_not_available: Scm command is not available. Please check settings on the administration panel.
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment