Commit 1a3c4ceb authored by maeda's avatar maeda

Czech translation fixes (#29697).

Patch by Karel Pičman.


git-svn-id: https://svn.redmine.org/redmine/trunk@17544 e93f8b46-1217-0410-a6f0-8f06a7374b81
parent a4c06be9
...@@ -275,7 +275,7 @@ cs: ...@@ -275,7 +275,7 @@ cs:
field_base_dn: Base DN field_base_dn: Base DN
field_attr_login: Přihlášení (atribut) field_attr_login: Přihlášení (atribut)
field_attr_firstname: Jméno (atribut) field_attr_firstname: Jméno (atribut)
field_attr_lastname: Příjemní (atribut) field_attr_lastname: Příjmení (atribut)
field_attr_mail: Email (atribut) field_attr_mail: Email (atribut)
field_onthefly: Automatické vytváření uživatelů field_onthefly: Automatické vytváření uživatelů
field_start_date: Začátek field_start_date: Začátek
...@@ -1036,8 +1036,8 @@ cs: ...@@ -1036,8 +1036,8 @@ cs:
label_required: Vyžadováno label_required: Vyžadováno
text_repository_identifier_info: Jou povoleny pouze malá písmena (a-z), číslice, pomlčky a podtržítka.<br />Po uložení již nelze identifikátor změnit. text_repository_identifier_info: Jou povoleny pouze malá písmena (a-z), číslice, pomlčky a podtržítka.<br />Po uložení již nelze identifikátor změnit.
field_board_parent: Rodičovské fórum field_board_parent: Rodičovské fórum
label_attribute_of_project: Projektové %{name} label_attribute_of_project: "%{name} projektu"
label_attribute_of_author: Autorovo %{name} label_attribute_of_author: "%{name} autora"
label_attribute_of_assigned_to: "%{name} přiřazené(ho)" label_attribute_of_assigned_to: "%{name} přiřazené(ho)"
label_attribute_of_fixed_version: Cílová verze %{name} label_attribute_of_fixed_version: Cílová verze %{name}
label_copy_subtasks: Kopírovat dílčí úkoly label_copy_subtasks: Kopírovat dílčí úkoly
...@@ -1060,7 +1060,7 @@ cs: ...@@ -1060,7 +1060,7 @@ cs:
setting_non_working_week_days: Dny pracovního volna/klidu setting_non_working_week_days: Dny pracovního volna/klidu
label_in_the_next_days: v přístích label_in_the_next_days: v přístích
label_in_the_past_days: v minulých label_in_the_past_days: v minulých
label_attribute_of_user: "%{name} uživatel(e/ky)" label_attribute_of_user: "%{name} uživatele"
text_turning_multiple_off: Jestliže zakážete více hodnot, text_turning_multiple_off: Jestliže zakážete více hodnot,
hodnoty budou smazány za účelem rezervace pouze jediné hodnoty na položku. hodnoty budou smazány za účelem rezervace pouze jediné hodnoty na položku.
label_attribute_of_issue: "%{name} úkolu" label_attribute_of_issue: "%{name} úkolu"
...@@ -1175,15 +1175,13 @@ cs: ...@@ -1175,15 +1175,13 @@ cs:
setting_sys_api_key: API klíč setting_sys_api_key: API klíč
setting_lost_password: Zapomenuté heslo setting_lost_password: Zapomenuté heslo
mail_subject_security_notification: Bezpečnostní upozornění mail_subject_security_notification: Bezpečnostní upozornění
mail_body_security_notification_change: ! '%{field} bylo změněno.' mail_body_security_notification_change: "%{field} bylo změněno."
mail_body_security_notification_change_to: ! '%{field} bylo změněno na %{value}.' mail_body_security_notification_change_to: "%{field} bylo změněno na %{value}."
mail_body_security_notification_add: ! '%{field} %{value} bylo přidáno.' mail_body_security_notification_add: "%{field} %{value} bylo přidáno."
mail_body_security_notification_remove: ! '%{field} %{value} bylo odebráno.' mail_body_security_notification_remove: "%{field} %{value} bylo odebráno."
mail_body_security_notification_notify_enabled: Email %{value} nyní dostává mail_body_security_notification_notify_enabled: Email %{value} nyní dostává notifikace.
notifikace. mail_body_security_notification_notify_disabled: Email %{value} už nedostává notifikace.
mail_body_security_notification_notify_disabled: Email %{value} už nedostává mail_body_settings_updated: "Následující nastavení byla změněna:"
notifikace.
mail_body_settings_updated: ! 'Následující nastavení byla změněna:'
field_remote_ip: IP adresa field_remote_ip: IP adresa
label_wiki_page_new: Nová wiki stránka label_wiki_page_new: Nová wiki stránka
label_relations: Relace label_relations: Relace
...@@ -1204,8 +1202,7 @@ cs: ...@@ -1204,8 +1202,7 @@ cs:
label_table_of_contents: Obsah label_table_of_contents: Obsah
setting_commit_logs_formatting: Použij textové formátování pro popisky comitů setting_commit_logs_formatting: Použij textové formátování pro popisky comitů
setting_mail_handler_enable_regex: Povol regulární výrazy setting_mail_handler_enable_regex: Povol regulární výrazy
error_move_of_child_not_possible: 'Dílčí úkol %{child} nemůže být přesunut do nového error_move_of_child_not_possible: "Dílčí úkol %{child} nemůže být přesunut do nového projektu: %{errors}"
projektu: %{errors}'
error_cannot_reassign_time_entries_to_an_issue_about_to_be_deleted: Strávený čas nemůže error_cannot_reassign_time_entries_to_an_issue_about_to_be_deleted: Strávený čas nemůže
být přiřazen k úkolu, který se bude mazat být přiřazen k úkolu, který se bude mazat
setting_timelog_required_fields: Požadovaná pole pro zapisování času setting_timelog_required_fields: Požadovaná pole pro zapisování času
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment