Commit 13b33ea1 authored by marutosijp's avatar marutosijp

Czech help files html clean up

git-svn-id: https://svn.redmine.org/redmine/trunk@17088 e93f8b46-1217-0410-a6f0-8f06a7374b81
parent a6596b3d
......@@ -45,7 +45,8 @@
<li><strong>document:Úvod</strong> (odkaz na dokument s názvem "Úvod")</li>
<li><strong>document:"Nějaký dokument"</strong> (Uvozovky se mohou použít v případě, že název obsahuje mezery.)</li>
<li><strong>projekt_test:document:"Nějaký dokument"</strong> (odkaz na dokument s názvem "Nějaký dokument" v jiném projektu "projekt_test")</li>
</ul></li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul>
......@@ -55,7 +56,8 @@
<li><strong>version:1.0.0</strong> odkaz na verzi s názvem "1.0.0")</li>
<li><strong>version:"1.0 beta 2"</strong></li>
<li><strong>projekt_test:version:1.0.0</strong> (odkaz na verzi "1.0.0" jiného projektu "projekt_test")</li>
</ul></li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul>
......@@ -63,7 +65,8 @@
<ul>
<li><strong>attachment:soubor.zip</strong> (odkaz na přílohu aktuálního objektu s názvem soubor.zip)</li>
<li>Aktuálně mohou být odkazovány pouze přílohy aktuálního objektu (u úkolu mohou být odkazy pouze na přílohy danného úkolu).</li>
</ul></li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul>
......@@ -75,7 +78,8 @@
<li><strong>commit:hg|c6f4d0fd</strong> (odkaz na revizi s nečíselným označním revize určitého repozitáře, pro projekty s více repozitáři)</li>
<li><strong>projekt_test:r758</strong> (odkaz na revizi jiného projektu)</li>
<li><strong>projekt_test:commit:c6f4d0fd</strong> (odkaz na revizi s nečíselným označním revize jiného projektu)</li>
</ul></li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul>
......@@ -90,7 +94,8 @@
<li><strong>source:svn1|some/file</strong> (odkaz na soubor určitého repozitáře, pro projekty s více repositáři)</li>
<li><strong>projekt_test:source:some/file</strong> (odkaz na soubor umístěný v /some/file repositáře projektu "projekt_test")</li>
<li><strong>projekt_test:export:some/file</strong> (vynutit stažení souboru umístěného v /some/file repositáře projektu "projekt_test")</li>
</ul></li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul>
......@@ -99,24 +104,26 @@
<li><strong>forum#1</strong> (odkaz na fórum s id 1</li>
<li><strong>forum:Support</strong> (odkaz na fórum pojmenované Support)</li>
<li><strong>forum:"Technical Support"</strong> (Použij dvojté uvozovkym jestliže název fóra obsahuje mezery.)</li>
</ul></li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul>
<li>Příspěvky diskuzního fóra:
<ul>
<li><strong>message#1218</strong> (odkaz na příspěvek s ID 1218)</li>
</ul></li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul>
<li>Projekty:
<ul>
<li><strong>project#3</strong> (odkaz na projekt s ID 3)</li>
<li><strong>project:projekt_test</strong> (odkaz na projekt pojmenovaný "projekt_test")</li>
<li><strong>project:"projekt test"</strong> (odkaz na projekt pojmenovaný "projekt test")</li>
</ul></li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul>
......@@ -125,7 +132,8 @@
<li><strong>news#2</strong> (odkaz na novinku id 2)</li>
<li><strong>news:Greetings</strong> (odkaz na novinku "Greetings")</li>
<li><strong>news:"First Release"</strong> (použij dvojté uvozovky, jestliže název novinky obsahuje mezery)</li>
</ul></li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul>
......@@ -144,7 +152,6 @@
<li>Zabránit parsování Redmine odkazů lze vložením vykřičníku před odkaz: !</li>
</ul>
<h3><a name="4" class="wiki-page"></a>Externí odkazy</h3>
<p>URLs (starting with: www, http, https, ftp, ftps, sftp and sftps) and email addresses are automatically turned into clickable links:</p>
......
......@@ -45,7 +45,8 @@
<li><strong>document:Úvod</strong> (odkaz na dokument s názvem "Úvod")</li>
<li><strong>document:"Nějaký dokument"</strong> (Uvozovky se mohou použít v případě, že název obsahuje mezery.)</li>
<li><strong>projekt_test:document:"Nějaký dokument"</strong> (odkaz na dokument s názvem "Nějaký dokument" v jiném projektu "projekt_test")</li>
</ul></li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul>
......@@ -55,7 +56,8 @@
<li><strong>version:1.0.0</strong> odkaz na verzi s názvem "1.0.0")</li>
<li><strong>version:"1.0 beta 2"</strong></li>
<li><strong>projekt_test:version:1.0.0</strong> (odkaz na verzi "1.0.0" jiného projektu "projekt_test")</li>
</ul></li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul>
......@@ -63,7 +65,8 @@
<ul>
<li><strong>attachment:soubor.zip</strong> (odkaz na přílohu aktuálního objektu s názvem soubor.zip)</li>
<li>Aktuálně mohou být odkazovány pouze přílohy aktuálního objektu (u úkolu mohou být odkazy pouze na přílohy danného úkolu).</li>
</ul></li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul>
......@@ -75,7 +78,8 @@
<li><strong>commit:hg|c6f4d0fd</strong> (odkaz na revizi s nečíselným označním revize určitého repozitáře, pro projekty s více repozitáři)</li>
<li><strong>projekt_test:r758</strong> (odkaz na revizi jiného projektu)</li>
<li><strong>projekt_test:commit:c6f4d0fd</strong> (odkaz na revizi s nečíselným označním revize jiného projektu)</li>
</ul></li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul>
......@@ -90,7 +94,8 @@
<li><strong>source:svn1|some/file</strong> (odkaz na soubor určitého repozitáře, pro projekty s více repositáři)</li>
<li><strong>projekt_test:source:some/file</strong> (odkaz na soubor umístěný v /some/file repositáře projektu "projekt_test")</li>
<li><strong>projekt_test:export:some/file</strong> (vynutit stažení souboru umístěného v /some/file repositáře projektu "projekt_test")</li>
</ul></li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul>
......@@ -99,14 +104,16 @@
<li><strong>forum#1</strong> (odkaz na fórum s id 1</li>
<li><strong>forum:Support</strong> (odkaz na fórum pojmenované Support)</li>
<li><strong>forum:"Technical Support"</strong> (Použij dvojté uvozovkym jestliže název fóra obsahuje mezery.)</li>
</ul></li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul>
<li>Příspěvky diskuzního fóra:
<ul>
<li><strong>message#1218</strong> (odkaz na příspěvek s ID 1218)</li>
</ul></li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul>
......@@ -115,7 +122,8 @@
<li><strong>project#3</strong> (odkaz na projekt s ID 3)</li>
<li><strong>project:projekt_test</strong> (odkaz na projekt pojmenovaný "projekt_test")</li>
<li><strong>project:"projekt test"</strong> (odkaz na projekt pojmenovaný "projekt test")</li>
</ul></li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul>
......@@ -216,7 +224,6 @@ p=. zarovnaný na střed
<p style="text-align:center;">Toto je odstavec zarovnaný na střed.</p>
<h3><a name="10" class="wiki-page"></a>Citace</h3>
<p>Začněte odstavec s <strong>bq.</strong></p>
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment