GitLab wird am Donnerstag, den 09. Dezember, zwischen 08:00 und 10:00 Uhr wegen wichtigen Wartungsarbeiten nicht zur Verfügung stehen.

Commit 1005b3f2 authored by jplang's avatar jplang
Browse files

Converts translations to the new i18n interpolation format (#6495).

git-svn-id: https://svn.redmine.org/redmine/trunk@4518 e93f8b46-1217-0410-a6f0-8f06a7374b81
parent e3a80e09
......@@ -32,37 +32,37 @@ bg:
half_a_minute: "half a minute"
less_than_x_seconds:
one: "по-малко от 1 секунда"
other: "по-малко от {{count}} секунди"
other: "по-малко от %{count} секунди"
x_seconds:
one: "1 секунда"
other: "{{count}} секунди"
other: "%{count} секунди"
less_than_x_minutes:
one: "по-малко от 1 минута"
other: "по-малко от {{count}} минути"
other: "по-малко от %{count} минути"
x_minutes:
one: "1 минута"
other: "{{count}} минути"
other: "%{count} минути"
about_x_hours:
one: "около 1 час"
other: "около {{count}} часа"
other: "около %{count} часа"
x_days:
one: "1 ден"
other: "{{count}} дена"
other: "%{count} дена"
about_x_months:
one: "около 1 месец"
other: "около {{count}} месеца"
other: "около %{count} месеца"
x_months:
one: "1 месец"
other: "{{count}} месеца"
other: "%{count} месеца"
about_x_years:
one: "около 1 година"
other: "около {{count}} години"
other: "около %{count} години"
over_x_years:
one: "над 1 година"
other: "над {{count}} години"
other: "над %{count} години"
almost_x_years:
one: "почти 1 година"
other: "почти {{count}} години"
other: "почти %{count} години"
number:
format:
......@@ -106,11 +106,11 @@ bg:
taken: "вече съществува"
not_a_number: "не е число"
not_a_date: "е невалидна дата"
greater_than: "трябва да бъде по-голям[a/о] от {{count}}"
greater_than_or_equal_to: "трябва да бъде по-голям[a/о] от или равен[a/o] на {{count}}"
equal_to: "трябва да бъде равен[a/o] на {{count}}"
less_than: "трябва да бъде по-малък[a/o] от {{count}}"
less_than_or_equal_to: "трябва да бъде по-малък[a/o] от или равен[a/o] на {{count}}"
greater_than: "трябва да бъде по-голям[a/о] от %{count}"
greater_than_or_equal_to: "трябва да бъде по-голям[a/о] от или равен[a/o] на %{count}"
equal_to: "трябва да бъде равен[a/o] на %{count}"
less_than: "трябва да бъде по-малък[a/o] от %{count}"
less_than_or_equal_to: "трябва да бъде по-малък[a/o] от или равен[a/o] на %{count}"
odd: "трябва да бъде нечетен[a/o]"
even: "трябва да бъде четен[a/o]"
greater_than_start_date: "трябва да е след началната дата"
......@@ -146,20 +146,20 @@ bg:
notice_file_not_found: Несъществуваща или преместена страница.
notice_locking_conflict: Друг потребител променя тези данни в момента.
notice_not_authorized: Нямате право на достъп до тази страница.
notice_email_sent: "Изпратен e-mail на {{value}}"
notice_email_error: "Грешка при изпращане на e-mail ({{value}})"
notice_email_sent: "Изпратен e-mail на %{value}"
notice_email_error: "Грешка при изпращане на e-mail (%{value})"
notice_feeds_access_key_reseted: Вашия ключ за RSS достъп беше променен.
error_scm_not_found: Несъществуващ обект в хранилището.
error_scm_command_failed: "Грешка при опит за комуникация с хранилище: {{value}}"
error_scm_command_failed: "Грешка при опит за комуникация с хранилище: %{value}"
mail_subject_lost_password: "Вашата парола ({{value}})"
mail_subject_lost_password: "Вашата парола (%{value})"
mail_body_lost_password: 'За да смените паролата си, използвайте следния линк:'
mail_subject_register: "Активация на профил ({{value}})"
mail_subject_register: "Активация на профил (%{value})"
mail_body_register: 'За да активирате профила си използвайте следния линк:'
gui_validation_error: 1 грешка
gui_validation_error_plural: "{{count}} грешки"
gui_validation_error_plural: "%{count} грешки"
field_name: Име
field_description: Описание
......@@ -270,7 +270,7 @@ bg:
label_x_projects:
zero: 0 проекти
one: 1 проект
other: "{{count}} проекта"
other: "%{count} проекта"
label_project_all: Всички проекти
label_project_latest: Последни проекти
label_issue: Задача
......@@ -337,8 +337,8 @@ bg:
label_text: Дълъг текст
label_attribute: Атрибут
label_attribute_plural: Атрибути
label_download: "{{count}} изтегляне"
label_download_plural: "{{count}} изтегляния"
label_download: "%{count} изтегляне"
label_download_plural: "%{count} изтегляния"
label_no_data: Няма изходни данни
label_change_status: Промяна на състоянието
label_history: История
......@@ -367,17 +367,17 @@ bg:
label_closed_issues: затворена
label_closed_issues_plural: затворени
label_x_open_issues_abbr_on_total:
zero: 0 отворени / {{total}}
one: 1 отворена / {{total}}
other: "{{count}} отворени / {{total}}"
zero: 0 отворени / %{total}
one: 1 отворена / %{total}
other: "%{count} отворени / %{total}"
label_x_open_issues_abbr:
zero: 0 отворени
one: 1 отворена
other: "{{count}} отворени"
other: "%{count} отворени"
label_x_closed_issues_abbr:
zero: 0 затворени
one: 1 затворена
other: "{{count}} затворени"
other: "%{count} затворени"
label_total: Общо
label_permissions: Права
label_current_status: Текущо състояние
......@@ -394,7 +394,7 @@ bg:
label_months_from: месеца от
label_gantt: Мрежов график
label_internal: Вътрешен
label_last_changes: "последни {{count}} промени"
label_last_changes: "последни %{count} промени"
label_change_view_all: Виж всички промени
label_personalize_page: Персонализиране
label_comment: Коментар
......@@ -402,7 +402,7 @@ bg:
label_x_comments:
zero: 0 коментари
one: 1 коментар
other: "{{count}} коментари"
other: "%{count} коментари"
label_comment_add: Добавяне на коментар
label_comment_added: Добавен коментар
label_comment_delete: Изтриване на коментари
......@@ -426,8 +426,8 @@ bg:
label_day_plural: дни
label_repository: Хранилище
label_browse: Разглеждане
label_modification: "{{count}} промяна"
label_modification_plural: "{{count}} промени"
label_modification: "%{count} промяна"
label_modification_plural: "%{count} промени"
label_revision: Ревизия
label_revision_plural: Ревизии
label_added: добавено
......@@ -442,8 +442,8 @@ bg:
label_sort_lower: Премести по-долу
label_sort_lowest: Премести най-долу
label_roadmap: Пътна карта
label_roadmap_due_in: "Излиза след {{value}}"
label_roadmap_overdue: "{{value}} закъснение"
label_roadmap_due_in: "Излиза след %{value}"
label_roadmap_overdue: "%{value} закъснение"
label_roadmap_no_issues: Няма задачи за тази версия
label_search: Търсене
label_result_plural: Pезултати
......@@ -461,8 +461,8 @@ bg:
label_changes_details: Подробни промени
label_issue_tracking: Тракинг
label_spent_time: Отделено време
label_f_hour: "{{value}} час"
label_f_hour_plural: "{{value}} часа"
label_f_hour: "%{value} час"
label_f_hour_plural: "%{value} часа"
label_time_tracking: Отделяне на време
label_change_plural: Промени
label_statistics: Статистики
......@@ -509,12 +509,12 @@ bg:
label_date_from: От
label_date_to: До
label_language_based: В зависимост от езика
label_sort_by: "Сортиране по {{value}}"
label_sort_by: "Сортиране по %{value}"
label_send_test_email: Изпращане на тестов e-mail
label_feeds_access_key_created_on: "{{value}} от създаването на RSS ключа"
label_feeds_access_key_created_on: "%{value} от създаването на RSS ключа"
label_module_plural: Модули
label_added_time_by: "Публикувана от {{author}} преди {{age}}"
label_updated_time: "Обновена преди {{value}}"
label_added_time_by: "Публикувана от %{author} преди %{age}"
label_updated_time: "Обновена преди %{value}"
label_jump_to_a_project: Проект...
button_login: Вход
......@@ -564,16 +564,16 @@ bg:
text_tip_task_end_day: задача завършваща този ден
text_tip_task_begin_end_day: задача започваща и завършваща този ден
text_project_identifier_info: 'Позволени са малки букви (a-z), цифри и тирета.<br />Невъзможна промяна след запис.'
text_caracters_maximum: "До {{count}} символа."
text_length_between: "От {{min}} до {{max}} символа."
text_caracters_maximum: "До %{count} символа."
text_length_between: "От %{min} до %{max} символа."
text_tracker_no_workflow: Няма дефиниран работен процес за този тракер
text_unallowed_characters: Непозволени символи
text_comma_separated: Позволено е изброяване (с разделител запетая).
text_issues_ref_in_commit_messages: Отбелязване и приключване на задачи от ревизии
text_issue_added: "Публикувана е нова задача с номер {{id}} (от {{author}})."
text_issue_updated: "Задача {{id}} е обновена (от {{author}})."
text_issue_added: "Публикувана е нова задача с номер %{id} (от %{author})."
text_issue_updated: "Задача %{id} е обновена (от %{author})."
text_wiki_destroy_confirmation: Сигурни ли сте, че искате да изтриете това Wiki и цялото му съдържание?
text_issue_category_destroy_question: "Има задачи ({{count}}) обвързани с тази категория. Какво ще изберете?"
text_issue_category_destroy_question: "Има задачи (%{count}) обвързани с тази категория. Какво ще изберете?"
text_issue_category_destroy_assignments: Премахване на връзките с категорията
text_issue_category_reassign_to: Преобвързване с категория
......@@ -611,7 +611,7 @@ bg:
notice_no_issue_selected: "Няма избрани задачи."
label_bulk_edit_selected_issues: Редактиране на задачи
label_no_change_option: (Без промяна)
notice_failed_to_save_issues: "Неуспешен запис на {{count}} задачи от {{total}} избрани: {{ids}}."
notice_failed_to_save_issues: "Неуспешен запис на %{count} задачи от %{total} избрани: %{ids}."
label_theme: Тема
label_default: По подразбиране
label_search_titles_only: Само в заглавията
......@@ -624,37 +624,37 @@ bg:
setting_emails_footer: Подтекст за e-mail
label_float: Дробно
button_copy: Копиране
mail_body_account_information_external: "Можете да използвате вашия {{value}} профил за вход."
mail_body_account_information_external: "Можете да използвате вашия %{value} профил за вход."
mail_body_account_information: Информацията за профила ви
setting_protocol: Протокол
label_user_mail_no_self_notified: "Не искам известия за извършени от мен промени"
setting_time_format: Формат на часа
label_registration_activation_by_email: активиране на профила по email
mail_subject_account_activation_request: "Заявка за активиране на профил в {{value}}"
mail_body_account_activation_request: "Има новорегистриран потребител ({{value}}), очакващ вашето одобрение:"
mail_subject_account_activation_request: "Заявка за активиране на профил в %{value}"
mail_body_account_activation_request: "Има новорегистриран потребител (%{value}), очакващ вашето одобрение:"
label_registration_automatic_activation: автоматично активиране
label_registration_manual_activation: ръчно активиране
notice_account_pending: "Профилът Ви е създаден и очаква одобрение от администратор."
field_time_zone: Часова зона
text_caracters_minimum: "Минимум {{count}} символа."
text_caracters_minimum: "Минимум %{count} символа."
setting_bcc_recipients: Получатели на скрито копие (bcc)
button_annotate: Анотация
label_issues_by: "Задачи по {{value}}"
label_issues_by: "Задачи по %{value}"
field_searchable: С възможност за търсене
label_display_per_page: "На страница по: {{value}}"
label_display_per_page: "На страница по: %{value}"
setting_per_page_options: Опции за страниране
label_age: Възраст
notice_default_data_loaded: Примерната информацията е успешно заредена.
text_load_default_configuration: Зареждане на примерна информация
text_no_configuration_data: "Все още не са конфигурирани Роли, тракери, състояния на задачи и работен процес.\nСтрого се препоръчва зареждането на примерната информация. Веднъж заредена ще имате възможност да я редактирате."
error_can_t_load_default_data: "Грешка при зареждане на примерната информация: {{value}}"
error_can_t_load_default_data: "Грешка при зареждане на примерната информация: %{value}"
button_update: Обновяване
label_change_properties: Промяна на настройки
label_general: Основни
label_repository_plural: Хранилища
label_associated_revisions: Асоциирани ревизии
setting_user_format: Потребителски формат
text_status_changed_by_changeset: "Приложено с ревизия {{value}}."
text_status_changed_by_changeset: "Приложено с ревизия %{value}."
label_more: Още
text_issues_destroy_confirmation: 'Сигурни ли сте, че искате да изтриете избраните задачи?'
label_scm: SCM (Система за контрол на кода)
......@@ -681,7 +681,7 @@ bg:
label_ldap_authentication: LDAP оторизация
label_downloads_abbr: D/L
label_this_month: текущия месец
label_last_n_days: "последните {{count}} дни"
label_last_n_days: "последните %{count} дни"
label_all_time: всички
label_this_year: текущата година
label_date_range: Период
......@@ -690,7 +690,7 @@ bg:
label_last_month: последния месец
label_add_another_file: Добавяне на друг файл
label_optional_description: Незадължително описание
text_destroy_time_entries_question: "{{hours}} часа са отделени на задачите, които искате да изтриете. Какво избирате?"
text_destroy_time_entries_question: "%{hours} часа са отделени на задачите, които искате да изтриете. Какво избирате?"
error_issue_not_found_in_project: 'Задачата не е намерена или не принадлежи на този проект'
text_assign_time_entries_to_project: Прехвърляне на отделеното време към проект
text_destroy_time_entries: Изтриване на отделеното време
......@@ -705,15 +705,15 @@ bg:
setting_default_projects_public: Новите проекти са публични по подразбиране
error_scm_annotate: "Обектът не съществува или не може да бъде анотиран."
label_planning: Планиране
text_subprojects_destroy_warning: "Неговите подпроекти: {{value}} също ще бъдат изтрити."
label_and_its_subprojects: "{{value}} и неговите подпроекти"
mail_body_reminder: "{{count}} задачи, назначени на вас са с краен срок в следващите {{days}} дни:"
mail_subject_reminder: "{{count}} задачи с краен срок с следващите {{days}} дни"
text_user_wrote: "{{value}} написа:"
text_subprojects_destroy_warning: "Неговите подпроекти: %{value} също ще бъдат изтрити."
label_and_its_subprojects: "%{value} и неговите подпроекти"
mail_body_reminder: "%{count} задачи, назначени на вас са с краен срок в следващите %{days} дни:"
mail_subject_reminder: "%{count} задачи с краен срок с следващите %{days} дни"
text_user_wrote: "%{value} написа:"
label_duplicated_by: дублирана от
setting_enabled_scm: Разрешена SCM
text_enumeration_category_reassign_to: 'Пресвържете ги към тази стойност:'
text_enumeration_destroy_question: "{{count}} обекта са свързани с тази стойност."
text_enumeration_destroy_question: "%{count} обекта са свързани с тази стойност."
label_incoming_emails: Входящи e-mail-и
label_generate_key: Генериране на ключ
setting_mail_handler_api_enabled: Разрешаване на WS за входящи e-mail-и
......@@ -779,12 +779,12 @@ bg:
text_repository_usernames_mapping: "Select ou update the Redmine user mapped to each username found in the repository log.\nUsers with the same Redmine and repository username or email are automatically mapped."
permission_edit_own_messages: Редактиране на собствени съобщения
permission_delete_own_messages: Изтриване на собствени съобщения
label_user_activity: "Активност на {{value}}"
label_updated_time_by: "Обновена от {{author}} преди {{age}}"
label_user_activity: "Активност на %{value}"
label_updated_time_by: "Обновена от %{author} преди %{age}"
text_diff_truncated: '... Този diff не е пълен, понеже е надхвърля максималния размер, който може да бъде показан.'
setting_diff_max_lines_displayed: Максимален брой показани diff редове
text_plugin_assets_writable: Папката на приставките е разрешена за запис
warning_attachments_not_saved: "{{count}} файла не бяха записани."
warning_attachments_not_saved: "%{count} файла не бяха записани."
button_create_and_continue: Създаване и продължаване
text_custom_field_possible_values_info: 'Една стойност на ред'
label_display: Display
......@@ -799,21 +799,21 @@ bg:
label_descending: Намаляващ
label_sort: Сортиране
label_ascending: Нарастващ
label_date_from_to: От {{start}} до {{end}}
label_date_from_to: От %{start} до %{end}
label_greater_or_equal: ">="
label_less_or_equal: <=
text_wiki_page_destroy_question: Тази страница има {{descendants}} страници деца и descendant(s). Какво желаете да правите?
text_wiki_page_destroy_question: Тази страница има %{descendants} страници деца и descendant(s). Какво желаете да правите?
text_wiki_page_reassign_children: Преназначаване на страниците деца на тази родителска страница
text_wiki_page_nullify_children: Запазване на тези страници като коренни страници
text_wiki_page_destroy_children: Изтриване на страниците деца и всички техни descendants
setting_password_min_length: Минимална дължина на парола
field_group_by: Групиране на резултатите по
mail_subject_wiki_content_updated: "Wiki страницата '{{id}}' не беше обновена"
mail_subject_wiki_content_updated: "Wiki страницата '%{id}' не беше обновена"
label_wiki_content_added: Wiki страница беше добавена
mail_subject_wiki_content_added: "Wiki страницата '{{id}}' беше добавена"
mail_body_wiki_content_added: Wiki страницата '{{id}}' беше добавена от {{author}}.
mail_subject_wiki_content_added: "Wiki страницата '%{id}' беше добавена"
mail_body_wiki_content_added: Wiki страницата '%{id}' беше добавена от %{author}.
label_wiki_content_updated: Wiki страница беше обновена
mail_body_wiki_content_updated: Wiki страницата '{{id}}' беше обновена от {{author}}.
mail_body_wiki_content_updated: Wiki страницата '%{id}' беше обновена от %{author}.
permission_add_project: Създаване на проект
setting_new_project_user_role_id: Роля, давана на потребител, създаващ проекти, който не е администратор
label_view_all_revisions: Разглеждане на всички ревизии
......@@ -821,14 +821,14 @@ bg:
label_branch: работен вариант
error_no_tracker_in_project: Няма асоциирани тракери с този проект. Проверете настройките на проекта.
error_no_default_issue_status: Няма установено подразбиращо се състояние за задачите. Моля проверете вашата конфигурация (Вижте "Администрация -> Състояния на задачи").
text_journal_changed: "{{label}} променен от {{old}} на {{new}}"
text_journal_set_to: "{{label}} установен на {{value}}"
text_journal_deleted: "{{label}} изтрит ({{old}})"
text_journal_changed: "%{label} променен от %{old} на %{new}"
text_journal_set_to: "%{label} установен на %{value}"
text_journal_deleted: "%{label} изтрит (%{old})"
label_group_plural: Групи
label_group: Група
label_group_new: Нова група
label_time_entry_plural: Използвано време
text_journal_added: "Добавено {{label}} {{value}}"
text_journal_added: "Добавено %{label} %{value}"
field_active: Активен
enumeration_system_activity: Системна активност
permission_delete_issue_watchers: Изтриване на наблюдатели
......@@ -863,9 +863,9 @@ bg:
setting_start_of_week: Първи ден на седмицата
permission_view_issues: Разглеждане на задачите
label_display_used_statuses_only: Показване само на състоянията, използвани от този тракер
label_revision_id: Ревизия {{value}}
label_revision_id: Ревизия %{value}
label_api_access_key: API ключ за достъп
label_api_access_key_created_on: API ключ за достъп е създаден преди {{value}}
label_api_access_key_created_on: API ключ за достъп е създаден преди %{value}
label_feeds_access_key: RSS access ключ
notice_api_access_key_reseted: Вашият API ключ за достъп беше изчистен.
setting_rest_api_enabled: Разрешаване на REST web сървис
......@@ -892,12 +892,12 @@ bg:
label_subtask_plural: Подзадачи
label_project_copy_notifications: Изпращане на Send e-mail известия по време на копирането на проекта
error_can_not_delete_custom_field: Невъзможност за изтриване на потребителско поле
error_unable_to_connect: Невъзможност за свързване с ({{value}})
error_unable_to_connect: Невъзможност за свързване с (%{value})
error_can_not_remove_role: Тази роля се използва и не може да бъде изтрита.
error_can_not_delete_tracker: Този тракер съдържа задачи и не може да бъде изтрит.
field_principal: Principal
label_my_page_block: Блокове в личната страница
notice_failed_to_save_members: "Невъзможност за запис на член(ове): {{errors}}."
notice_failed_to_save_members: "Невъзможност за запис на член(ове): %{errors}."
text_zoom_out: Намаляване
text_zoom_in: Увеличаване
notice_unable_delete_time_entry: Невъзможност за изтриване на запис на time log.
......@@ -916,7 +916,7 @@ bg:
label_user_mail_option_only_my_events: Само за неща, в които съм включен/а
text_tip_issue_begin_day: задача, започваща този ден
label_user_mail_option_only_assigned: Само за неща, назначени на мен
button_edit_associated_wikipage: "Редактиране на асоциираната Wiki страница: {{page_title}}"
button_edit_associated_wikipage: "Редактиране на асоциираната Wiki страница: %{page_title}"
field_assigned_to_role: Assignee's role
field_start_date: Начална дата
label_principal_search: "Търсене на потребител или група:"
......@@ -924,7 +924,7 @@ bg:
field_visible: Видим
setting_emails_header: Emails header
setting_commit_logtime_activity_id: Activity for logged time
text_time_logged_by_changeset: Applied in changeset {{value}}.
text_time_logged_by_changeset: Applied in changeset %{value}.
setting_commit_logtime_enabled: Enable time logging
notice_gantt_chart_truncated: The chart was truncated because it exceeds the maximum number of items that can be displayed ({{max}})
notice_gantt_chart_truncated: The chart was truncated because it exceeds the maximum number of items that can be displayed (%{max})
setting_gantt_items_limit: Maximum number of items displayed on the gantt chart
......@@ -32,37 +32,37 @@ bs:
half_a_minute: "pola minute"
less_than_x_seconds:
one: "manje od 1 sekunde"
other: "manje od {{count}} sekudni"
other: "manje od %{count} sekudni"
x_seconds:
one: "1 sekunda"
other: "{{count}} sekundi"
other: "%{count} sekundi"
less_than_x_minutes:
one: "manje od 1 minute"
other: "manje od {{count}} minuta"
other: "manje od %{count} minuta"
x_minutes:
one: "1 minuta"
other: "{{count}} minuta"
other: "%{count} minuta"
about_x_hours:
one: "oko 1 sahat"
other: "oko {{count}} sahata"
other: "oko %{count} sahata"
x_days:
one: "1 dan"
other: "{{count}} dana"
other: "%{count} dana"
about_x_months:
one: "oko 1 mjesec"
other: "oko {{count}} mjeseci"
other: "oko %{count} mjeseci"
x_months:
one: "1 mjesec"
other: "{{count}} mjeseci"
other: "%{count} mjeseci"
about_x_years:
one: "oko 1 godine"
other: "oko {{count}} godina"
other: "oko %{count} godina"
over_x_years:
one: "preko 1 godine"
other: "preko {{count}} godina"
other: "preko %{count} godina"
almost_x_years:
one: "almost 1 year"
other: "almost {{count}} years"
other: "almost %{count} years"
number:
......@@ -120,11 +120,11 @@ bs:
taken: "već je zauzeto"
not_a_number: "nije broj"
not_a_date: "nije ispravan datum"
greater_than: "mora bit veći od {{count}}"
greater_than_or_equal_to: "mora bit veći ili jednak {{count}}"
equal_to: "mora biti jednak {{count}}"
less_than: "mora biti manji od {{count}}"
less_than_or_equal_to: "mora bit manji ili jednak {{count}}"
greater_than: "mora bit veći od %{count}"
greater_than_or_equal_to: "mora bit veći ili jednak %{count}"
equal_to: "mora biti jednak %{count}"
less_than: "mora biti manji od %{count}"
less_than_or_equal_to: "mora bit manji ili jednak %{count}"
odd: "mora biti neparan"
even: "mora biti paran"
greater_than_start_date: "mora biti veći nego početni datum"
......@@ -156,9 +156,9 @@ bs:
notice_account_wrong_password: Pogrešna lozinka
notice_can_t_change_password: Ovaj nalog koristi eksterni izvor prijavljivanja. Ne mogu da promjenim šifru.
notice_default_data_loaded: Podrazumjevana konfiguracija uspječno učitana.
notice_email_error: Došlo je do greške pri slanju emaila ({{value}})
notice_email_sent: "Email je poslan {{value}}"
notice_failed_to_save_issues: "Neuspješno snimanje {{count}} aktivnosti na {{total}} izabrano: {{ids}}."
notice_email_error: Došlo je do greške pri slanju emaila (%{value})
notice_email_sent: "Email je poslan %{value}"
notice_failed_to_save_issues: "Neuspješno snimanje %{count} aktivnosti na %{total} izabrano: %{ids}."
notice_feeds_access_key_reseted: Vaš RSS pristup je resetovan.
notice_file_not_found: Stranica kojoj pokušavate da pristupite ne postoji ili je uklonjena.
notice_locking_conflict: "Konflikt: podaci su izmjenjeni od strane drugog korisnika."
......@@ -169,28 +169,28 @@ bs:
notice_successful_delete: Brisanje izvršeno.
notice_successful_update: Promjene uspješno izvršene.
error_can_t_load_default_data: "Podrazumjevane postavke se ne mogu učitati {{value}}"
error_scm_command_failed: "Desila se greška pri pristupu repozitoriju: {{value}}"
error_can_t_load_default_data: "Podrazumjevane postavke se ne mogu učitati %{value}"
error_scm_command_failed: "Desila se greška pri pristupu repozitoriju: %{value}"
error_scm_not_found: "Unos i/ili revizija ne postoji u repozitoriju."
error_scm_annotate: "Ova stavka ne postoji ili nije označena."
error_issue_not_found_in_project: 'Aktivnost nije nađena ili ne pripada ovom projektu'
warning_attachments_not_saved: "{{count}} fajl(ovi) ne mogu biti snimljen(i)."
warning_attachments_not_saved: "%{count} fajl(ovi) ne mogu biti snimljen(i)."
mail_subject_lost_password: "Vaša {{value}} lozinka"
mail_subject_lost_password: "Vaša %{value} lozinka"
mail_body_lost_password: 'Za promjenu lozinke, kliknite na sljedeći link:'
mail_subject_register: "Aktivirajte {{value}} vaš korisnički račun"
mail_subject_register: "Aktivirajte %{value} vaš korisnički račun"
mail_body_register: 'Za aktivaciju vašeg korisničkog računa, kliknite na sljedeći link:'
mail_body_account_information_external: "Možete koristiti vaš {{value}} korisnički račun za prijavu na sistem."
mail_body_account_information_external: "Možete koristiti vaš %{value} korisnički račun za prijavu na sistem."
mail_body_account_information: Informacija o vašem korisničkom računu
mail_subject_account_activation_request: "{{value}} zahtjev za aktivaciju korisničkog računa"
mail_body_account_activation_request: "Novi korisnik ({{value}}) se registrovao. Korisnički račun čeka vaše odobrenje za aktivaciju:"
mail_subject_reminder: "{{count}} aktivnost(i) u kašnjenju u narednim {{days}} danima"
mail_body_reminder: "{{count}} aktivnost(i) koje su dodjeljenje vama u narednim {{days}} danima:"
mail_subject_account_activation_request: "%{value} zahtjev za aktivaciju korisničkog računa"
mail_body_account_activation_request: "Novi korisnik (%{value}) se registrovao. Korisnički račun čeka vaše odobrenje za aktivaciju:"
mail_subject_reminder: "%{count} aktivnost(i) u kašnjenju u narednim %{days} danima"
mail_body_reminder: "%{count} aktivnost(i) koje su dodjeljenje vama u narednim %{days} danima:"
gui_validation_error: 1 greška
gui_validation_error_plural: "{{count}} grešaka"
gui_validation_error_plural: "%{count} grešaka"
field_name: Ime
field_description: Opis
......@@ -391,14 +391,14 @@ bs:
label_x_projects:
zero: 0 projekata
one: 1 projekat
other: "{{count}} projekata"
other: "%{count} projekata"
label_project_all: Svi projekti
label_project_latest: Posljednji projekti
label_issue: Aktivnost
label_issue_new: Nova aktivnost
label_issue_plural: Aktivnosti
label_issue_view_all: Vidi sve aktivnosti
label_issues_by: "Aktivnosti po {{value}}"
label_issues_by: "Aktivnosti po %{value}"
label_issue_added: Aktivnost je dodana
label_issue_updated: Aktivnost je izmjenjena
label_document: Dokument
......@@ -448,7 +448,7 @@ bs:
label_activity_plural: Promjene
label_activity: Operacija
label_overall_activity: Pregled svih promjena
label_user_activity: "Promjene izvršene od: {{value}}"
label_user_activity: "Promjene izvršene od: %{value}"
label_new: Novi
label_logged_as: Prijavljen kao
label_environment: Sistemsko okruženje
......@@ -457,7 +457,7 @@ bs:
label_auth_source_new: Novi mod authentifikacije
label_auth_source_plural: Modovi authentifikacije
label_subproject_plural: Podprojekti
label_and_its_subprojects: "{{value}} i njegovi podprojekti"
label_and_its_subprojects: "%{value} i njegovi podprojekti"
label_min_max_length: Min - Maks dužina
label_list: Lista
label_date: Datum
......@@ -468,8 +468,8 @@ bs:
label_text: Dugi tekst
label_attribute: Atribut
label_attribute_plural: Atributi
label_download: "{{count}} download"
label_download_plural: "{{count}} download-i"
label_download: "%{count} download"
label_download_plural: "%{count} download-i"
label_no_data: Nema podataka za prikaz
label_change_status: Promjeni status
label_history: Istorija
......@@ -500,17 +500,17 @@ bs:
label_closed_issues: zatvoren
label_closed_issues_plural: zatvoreni
label_x_open_issues_abbr_on_total:
zero: 0 otvoreno / {{total}}
one: 1 otvorena / {{total}}
other: "{{count}} otvorene / {{total}}"
zero: 0 otvoreno / %{total}
one: 1 otvorena / %{total}