Commit 0966d53c authored by winterheart's avatar winterheart

Translation updates:

* Swedish (#3774)
* Traditional Chinese (#3772)


git-svn-id: https://svn.redmine.org/redmine/trunk@2850 e93f8b46-1217-0410-a6f0-8f06a7374b81
parent 6357e967
......@@ -194,6 +194,8 @@ sv:
error_scm_command_failed: "Ett fel inträffade vid försök att versionsarkivet: {{value}}"
error_scm_annotate: "Inlägget existerar inte eller kan inte kommenteras."
error_issue_not_found_in_project: 'Ärendet hittades inte eller tillhör det inte detta projekt'
error_no_tracker_in_project: Ingen ärendetyp är associerad med projektet. Vänligen kontrollera projektinställningarna.
error_no_default_issue_status: Ingen status är definierad som standard för nya ärenden. Vänligen kontrollera din konfiguration (Gå till "Administration -> Ärendestatus").
warning_attachments_not_saved: "{{count}} fil(er) kunde inte sparas."
......@@ -600,6 +602,8 @@ sv:
label_browse: Bläddra
label_modification: "{{count}} ändring"
label_modification_plural: "{{count}} ändringar"
label_branch: Branch
label_tag: Tag
label_revision: Revision
label_revision_plural: Revisioner
label_associated_revisions: Associerade revisioner
......@@ -611,6 +615,7 @@ sv:
label_latest_revision: Senaste revisionen
label_latest_revision_plural: Senaste revisionerna
label_view_revisions: Visa revisioner
label_view_all_revisions: Visa alla revisioner
label_max_size: Maxstorlek
label_sort_highest: Flytta till toppen
label_sort_higher: Flytta upp
......@@ -858,8 +863,3 @@ sv:
enumeration_issue_priorities: Ärendeprioriteter
enumeration_doc_categories: Dokumentkategorier
enumeration_activities: Aktiviteter (tidsuppföljning)
label_view_all_revisions: View all revisions
label_tag: Tag
label_branch: Branch
error_no_tracker_in_project: No tracker is associated to this project. Please check the Project settings.
error_no_default_issue_status: No default issue status is defined. Please check your configuration (Go to "Administration -> Issue statuses").
......@@ -243,6 +243,8 @@
error_scm_command_failed: "嘗試存取儲存庫時發生錯誤: {{value}}"
error_scm_annotate: "SCM 儲存庫中無此項目或此項目無法被加註。"
error_issue_not_found_in_project: '該項目不存在或不屬於此專案'
error_no_tracker_in_project: '此專案尚未指定追蹤標籤。請檢查專案的設定資訊。'
error_no_default_issue_status: '尚未定義項目狀態的預設值。請您前往「網站管理」->「項目狀態清單」頁面,檢查相關組態設定。'
warning_attachments_not_saved: "{{count}} 個附加檔案無法儲存。"
......@@ -913,5 +915,3 @@
label_view_all_revisions: View all revisions
label_tag: Tag
label_branch: Branch
error_no_tracker_in_project: No tracker is associated to this project. Please check the Project settings.
error_no_default_issue_status: No default issue status is defined. Please check your configuration (Go to "Administration -> Issue statuses").
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment