Commit 08e5c37f authored by marutosijp's avatar marutosijp

fix public/help/cs/wiki_syntax_detailed_markdown.html broken by r14519 (#20452)

git-svn-id: https://svn.redmine.org/redmine/trunk@17086 e93f8b46-1217-0410-a6f0-8f06a7374b81
parent e1ed02c0
......@@ -29,10 +29,6 @@
<p>Můžete se také odkazovat na Wiki stránky jiného projektu:</p>
<ul>
<p>Můžete se také odkazovat na Wiki stránky jiného projektu:</p>
<ul>
<li><strong>[[projekt_test:Nějaká stránka]]</strong> zobrazí odkaz na stránku s názvem "Nějaká stránka" na Wiki projektu projekt_test.</li>
<li><strong>[[projekt_test:]]</strong> zobrazí odkaz na hlavní Wiki stránku projektu projekt_test.</li>
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment